Iekārtotas telpas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Daudzfunkcionālajā pakalpojumu centrā

Daudzfunkcionālajā pakalpojumu centrā, Pasta ielā 2, Aizputē ir iekārtotas četras telpas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Telpas ir iekārtotas projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/006 “Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Aizputes novadā.” ietvaros. Projekta ietvaros ir pilnveidotas un papildinātas Dienas aprūpes centra aprīkojums un telpas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai, kas balstās uz mērķa grupu vajadzību izvērtējumiem. Ir iekārtotas četras telpas: fizioterapijas, mūzikas terapijas, logopēda un sensorā telpa. Fizioterapijas, logopēda un sensoro telpu uzstādija un aprīkoja SIA “Sentios” un mūzikas terapijas telpu aprīkoja SIA “Stanford Music Latvia”.

Projekta ietvaros nodrošināta materiāltehniskā bāze trīs speciālistiem un katram speciālistam nodrošināts savs kabinets, lai ilgtermiņā varētu sniegt pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Sensorā istaba iekārtota, lai veicinātu personu ar atbalsta vajadzībām attīstību, labsajūtu, stiprinātu nervu sistēmu, radītu prieku un patīkamas emocijas.

Projektā piešķirtais finansējums: 30 183,00 EUR, no kuriem ERAF finansējums – 85%, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 4,5%, Pašvaldības finansējums – 10,5%.

Par pieejamiem pakalpojumiem interesēties pie Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra vadītājas Ingas Zērandes, tālr. 26449354

Projekts “Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Aizputes novadā.” tiek īstenots pamatojoties MK noteikumiem Nr.871 (20.12.2016.) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Pašvaldības policija
Medicīnisā palīdzība
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes avīze
Aizputes muzejs
Biogrāfiskā vārdnīca

Valsts ir Internetā!

E-pakalpjumu portāls

Ideju māja

epakalpojumu portāls

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.