Aizputes novada domes PRIVĀTUMA POLITIKA

I. Vispārīgie noteikumi

1. Aizputes novada dome (turpmāk – “Pārzinis”) Privātuma politika (turpmāk – Politika) apraksta kārtību, kādā Aizputes novada dome, tās struktūrvienības un izveidotās iestādes veic personas datu apstrādi. Sīkāka informācija par persona datu apstrādi ir noteikta Pārziņa saistošajos normatīvajos aktos, citos iekšējos normatīvajos aktos un līgumos.

2. Pārzinis piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3. Termini:

3.1. Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”);

3.2. Datu subjekts - fiziska persona (klients, klienta pārstāvis, darbinieks), kuru var tieši vai netieši identificēt;

3.3. Klients – Aizputes novada pašvaldības teritorijas iedzīvotājs vai Pārziņa klients, kurš saņem un izmanto Pārziņa sniegtos pakalpojumus;

3.4. Apstrāde - jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana, kopēšana, dzēšana u.tml.);

3.5. Pārzinis – persona, kas veic datu apstrādi un nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu prasībām;

Nosaukums: Aizputes novada dome
Reģ.Nr.: 90000031743
Juridiskā adrese: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Tālrunis: +371 6 34 48188
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Datu aizsardzības speciālists: Pārzinis ir arī norīkojis datu aizsardzības speciālistu. Saziņa izmantojot e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

3.6. Personas datu aizsardzības pārkāpums - drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem

II. Datu subjektu kategorijas

4. Pārzinis apstrādā Personas datus par šādiem Datu subjektiem:

4.1. Pārziņa darbinieki;

4.2. Pārziņa klienti attiecībā uz personas datu apstrādi, kas nepieciešama domei uzdoto uzdevumu izpildei;

4.3. Apmeklētāji - fiziskas personas, kas apmeklē Pārziņa telpas, kā arī atrodas Aizputes novada pašvaldības publiskajā telpā (ielas, sporta un atpūtas laukumi, tirgus u.tml.);

4.4. Sadarbības partneru kontaktpersonas un citas personas.

III. Apstrādājamo Personas datu kategorijas

5. Pārzinis apstrādā tieši no Datu subjekta iegūtos personas datus, kā arī personas datus, kurus attiecīgās domes uzdevuma izpildes ietvaros Pārzinim ir pienākums saņemt vai pārbaudīt no valsts reģistra (Valsts zemes dienests - VZD, Zemesgrāmata, Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija - CSDD, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde - PMLP, Iedzīvotāju reģistrs, Civilstāvokļu aktu reģistrs, valsts E-veselības sistēma u.c.).

6. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā:

6.1. Personu identificējošie dati - vārds, uzvārds, personas kods, personu apliecinoša dokumenta dati;

6.2. Kontaktinformācija - dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

6.3. Finanšu dati - bankas rekvizīti, informācijas par izmaksātām un  saņemtām naudas summām;

6.4. Dati par Datu subjektu īpašumu;

6.5. Vizuālie dati - video dati par Datu subjektiem, kuri apmeklē Pārzini vai Pārziņa objektu un teritoriju, kurā tiek veikta videonovērošana;

6.6. Dati par personas veselības stāvokli;

6.7. Un citi dati, kas nepieciešami pašvaldībām ar likumu noteikto uzdevumu izpildei.

IV. Personas datu Apstrādes mērķis un pamats

7. Atkarībā no Apstrādes mērķa, Pārzinis veic:

7.1. Līgumsaistību nodibināšana – lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu līgumu sagatavošanu (Darba likums, Civillikums) un veiktu Datu subjekta identifikāciju , tiek veikta darbinieku un līgumslēdzēju Identifikācijas datu vākšana un apstrāde (tiesiskais pamatojums: Regulas 6.panta pirmās daļas “b” punkts);

7.2. Domei ar likumu noteikto uzdevumu izpilde – nodrošinot sabiedrību ar pašvaldības pakalpojumiem (tiesiskais pamatojums: Regulas 6. panta pirmās daļas “c” punkts);

7.3. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana - lai saglabātu sabiedrisko kārtību un nodrošinātu Pārziņa īpašuma neaizskaramību, kura izveidē, remontā un/vai labiekārtošanā un uzturēšanā tiek ieguldīti Aizputes novada pašvaldības iedzīvotāju līdzekļi, tiek veikta datu subjektu vizuālo datu apstrāde, t.i., video novērošana (tiesiskais pamatojums: Regulas 6.panta pirmās daļas “e” punkts);

7.4. Pārziņa, Pārziņa darbinieku un Aizputes novada pašvaldības viesu īpašuma un dzīvības un veselības drošībai - lai novērstu noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz Pārziņa īpašumu, kā arī Pārziņa darbinieku dzīvību, veselību un īpašumu, tiek veikta personas datu subjektu vizuālo datu apstrāde, t.i., video novērošana (tiesiskais pamatojums: Regulas 6.panta pirmās daļas “f” punkts).

V. Personas datu saņēmēji

8. Personas dati var tikt nodoti citiem norādītajiem saņēmējiem atsevišķu Pārziņa normatīvos aktos noteikto pienākumu izpildei un tiesisko interešu īstenošanai:

8.1. Citām pašvaldībām, valsts pārvaldes kompetentām iestādēm to normatīvos aktos noteikto uzdevumu izpildei;

8.2. Juristiem, revidentiem, finanšu konsultantiem un citiem konsultantiem, ja tādi piesaistīti Pārziņa darbības pārbaudei;

9. Pārzinis neīsteno regulāru vai plānveidīgu personas datu nodošanu uz trešajām valstīm ārpus ES un EEZ dalībvalstīm.

VI. Personas datu apstrādes apjoms un glabāšanas termiņi

10. Personas dati tiek ievākti un glabāti tādā apjomā, kāds nepieciešams, šajā Privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai.

11. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams konkrētā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Glabāšanas periods tiek noteikts attiecīgo apstrādi regulējošā dokumentā (nomenklatūra);

12. Vizuālie dati (6.5. punkts) tiek glabāti ne ilgāk kā 1 mēnesi pēc to ierakstīšanas. Pēc 1 mēneša attiecīgie dati tiek dzēsti, izņemot gadījumus, kad konkrētu ierakstu tā glabāšanas termiņā ir pieprasījusi tiesībsargājošās iestāde noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai vai arī fiksējot noziedzīgu nodarījuma pazīmes Pārziņa vai Pārziņa darbinieku veselības, dzīvības vai īpašuma apdraudējumu, ir atsevišķi saglabājis attiecīgo ierakstu kā pierādījumu, kas izmantojams Pārziņa tiesību un interešu aizsardzībai normatīvos aktos noteiktā kārtībā.

VII. Personas datu aizsardzība

13. Pārzinis un viņa nolīgtie Apstrādātāji nodrošina personas datu konfidencialitāti un veic nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret dažādas iespējamības un ietekmes pakāpes riskiem (piemēram, nesankcionēta piekļuve, pretlikumīga Apstrāde, nejauša iznīcināšana vai pazaudēšana) attiecībā uz personas datu subjektu tiesībām un brīvībām, ņemot vērā esošo tehnikas līmeni, nozares praksi, ieviešanas izmaksas un personas datu apstrādes veidu, apmēru, nolūkus.

14. Pārzinis regulāri pārskata veiktos drošības pasākumus un aktualizē izmantotos tehniskos līdzekļus un organizatoriskos pasākumus.

VIII. Personas datu subjekta tiesības

15. Personas datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu datu Apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā Personas dati:

15.1. saņemt normatīvajos aktos (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pants) noteikto informāciju par Pārzini un veikto Apstrādi;

15.2. saņemt informāciju par to, vai Pārzinis apstrādā attiecīgā datu subjekta personas datus un piekļūt personas datiem, kas tiek apstrādāti, kā arī saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15.pants);

15.3. pieprasīt, lai Pārzinis labo vai papildina neprecīzus, nepilnīgus vai nepareizus personas datu subjekta Personas datus;

15.4. iebilst savu Personas datu Apstrādei, ja Apstrāde veikta pamatojoties uz Pārziņa leģitīmajām interesēm, izņemot gadījumos, kad tas nepieciešams sakarā ar prasības celšanu vai tiesvedību tiesā, kā arī kad Pārziņa leģitīmo interešu pamatojums pārsniedz Datu subjekta intereses, tiesības un brīvības;

15.5. prasīt savu Personas datu dzēšanu, izņemot gadījumus, kas Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem;

15.6. saņemt savus Personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu vai izpildot ar Datu subjektu noslēgta līguma saistības, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formā un, ja tehniski iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);

15.7. pieprasīt ierobežot savu Personas datu Apstrādi atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, laikā, kamēr Pārzinis saskaņā ar normatīviem aktiem izvērtē attiecīgā pieprasījuma pamatotību;

15.8. iesniegt sūdzību datu aizsardzību uzraugošā institūcijā (Datu valsts inspekcija) par Personas datu izmantošanu, ja Datu subjekts (Klients) uzskata, ka pārkāptas tā tiesības un intereses saskaņā ar Personas datu aizsardzībā piemērojamajiem normatīvajiem aktiem;

15.9. tikt informētam, ja attiecībā uz viņa Personas datiem ir noticis personas datu aizsardzības pārkāpums, kas var radīt augstu risku Datu subjekta (Klienta) tiesībām un brīvībām

16. Pārzinis nodrošina minēto datu subjekta (Klienta) tiesību izpildi datu subjektam (Klientiem), kuru Pārzinis ir atbilstošā kārtā identificējis.

IX. Datu subjekta tiesību izmantošana un saziņa ar Pārzini

17. Datu subjekts šajā Privātuma politikā noteiktās un piemērojamos normatīvajos aktos noteiktās tiesības īsteno sazinoties ar Pārzini:

17.1. Izmantojot e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;

17.2. sūtot vēstuli norādot adresāta adresi – Atmodas iela 22, Aizputes, Aizputes novads;

17.3. aierodoties datu apstrādes vietā - Atmodas iela 22, Aizputes, Aizputes novads.

18. Komunicējot ar Datu subjektu, Pārzinis tiesīgs veikt papildus pasākumus, lai identificētu, kā arī dokumentētu Datu subjekta identifikācijas faktu, kā arī dokumentētu sniegtās informācijas vai citas veiktās darbības faktu.

19. Pārzinis ir tiesīgs atteikties izpildīt Datu subjekta tiesības normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī gadījumā, kad Datu subjekts nepamatoti atsakās sniegt viņu identificējošo informāciju.

20. Ja Datu subjektu neapmierina no Pārziņa saņemtā informācija vai arī tam ir specifiski ar datu aizsardzības īstenošu saistīti jautājumi, Datu subjekts var sazināties ar Pārziņa iecelto datu aizsardzības speciālistu  (e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

X. Privātuma politikas pieejamība un grozījumi

21. Privātuma politika pieejama Pārziņa tīmekļa vietnē www.Aizputesnovads.lv sadaļā “Privātuma politika”.

22. Pārzinis ir tiesīgs vienpusēji grozīt Privātuma politiku jebkurā brīdī saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, informējot Datu subjektos par to pa pastu, e-pastu vai Pārziņa tīmekļa vietnē.

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.