NAP ESF logo

Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes Aizputes novadā 2020./21.mācību gada 2.semestrī

Tuvojas noslēgumam 2020./21. mācību gada 2.semestris, rēķinoties ar Covid -19 ierobežojumiem. Pedagoga karjeras konsultanta (PKK) darbs Aizputes novada izglītības iestādēs tika plānots un virzīts attālinātam mācību darba procesam projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Janvārī notika mērķtiecīga karjeras izglītības (KI) integrēšana pilnveidotajā mācību saturā. Sadarbībā ar mācību priekšmeta Dizains un tehnoloģijas pedagogu Agritu Faustu tika izstrādāta koncepcija darbam ar Aizputes vidusskolas 10. klases skolēniem. Nodarbības mērķis bija veikt skolēnu pašvērtējuma izpēti grupu sekmīgai izveidei un turpmākai produktīvai sadarbībai komandās mācību priekšmeta Dizains un tehnoloģijas ietvaros. Pētījumā iegūtie dati tika apkopoti, interpretēti un ieteikumi sniegti skolotājai un skolēniem. Tāpat visa mācību gada ietvaros KI tika iekļauta gan klases stundu nodarbībās, gan sociālo zinību mācību priekšmetos. Attālinātais mācību process neliedza sekmīgi sadarboties ar mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem KI integrēšanā mācību saturā.

Janvārī tika uzsākta un martā pabeigta karjeras atbalsta digitāla resursa izveide Aizputes novada izglītības iestāžu mājas lapās. Karjeras atbalsta resurss regulāri tiek papildināts, un tas ir adresēts trīs mērķauditoriju grupām: 1.-6. klašu skolēniem, 7.-12. klašu skolēniem un vecākiem. Katrā no skolēnu mērķgrupām informācija ievietota atbilstoši vecumposma karjeras vadības prasmēm, bet vecākiem sniegti atbalsta resursi sava bērna karjeras veidošanā. Gandarījums par paveikto, un ir sakāms liels paldies skolu administrācijām un mājas lapu tehniskajiem uzturētājiem par sadarbību un attieksmi, uzklausot un realizējot PKK idejas.

Februārī tika veikta skolēnu aptauja par tālākizglītības izvēli pēc 9. un 12.klases absolvēšanas. Aptaujas laikā tika apzināti skolēni, kuri plāno vidējo izglītību iegūt Aizputes vidusskolā, kā arī skolēni, kuriem nepieciešama individuālā karjeras konsultācija.

2.semestrī aktuāls ir individuālo karjeras konsultāciju nodrošinājums, īpaši 9. un 12.klašu skolēniem, kuriem  pieņemt tālākizglītības lēmumu šogad ir daudz grūtāk. Pārrunās ar jauniešiem ir vērojamas bažas par nākotnes karjeras izvēli ieilgušās pandēmijas dēļ. Skolēni baidās pieņemt kļūdainu lēmumu, jo nav skaidri saskatāms, kāds nākotnē sagaidāms studiju process un kā tas ietekmēs profesijas apguves kvalitāti. Tāpat jaunieši sajūt trauksmi par centralizēto eksāmenu rezultātiem, un kā tie ietekmēs iespēju iestāties budžeta vietās augstskolās.

Attālinātajā laikā tālākizglītības mācību iestādes aktīvi piedāvā sevi iepazīt virtuāli. Par priekšrocību tiek uzskatīts tas, ka skolēniem tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar profesionālo izglītības iestādi, koledžu vai augstskolu, esot mājās pie viedierīces. Piedāvājums ir ļoti plašs un vispusīgs, un nereti skolēni apjūk no “uzbāzīgā” piedāvājuma. Tāpēc PKK piedāvā jau skolēniem no 7. klases izpētīt tālāk izglītības mācību iestādes, lai, beidzot 9.klasi un 12. klasi, jaunietim jau būtu skaidrs savs karjeras virzības plāns un tālākizglītība.

21.aprīlī Aizputes vidusskola Atvērto durvju dienu organizēja virtuāli novada 9.klašu skolēniem. Pedagogs karjeras konsultants, sadarbībā ar skolas administrāciju, skolēnu līdzpārvaldi un skolas absolventiem, uzrunāja potenciālos nākamos vidusskolēnus iegūt vidējo izglītību Aizputes vidusskolā. Atvērto durvju dienas pasākumā skolas direktore G. Vīdnere akcentēja Aizputes vidusskolas vērtības, kuras ir izveidojušās skolas pastāvēšanas 100 gados, kā arī ieskicēja nākotnes izglītības prioritātes. Direktores vietnieces V. Buzoverova un D.Tamuža aktualizēja vidusskolas programmu izvēli un kursu katalogu izveidi, uzsākot mācības 10.klasē. Skolēnu līdzpārvaldes “Nagla” dalībnieki iekļāva videofilmā savu skatījumu par jauniešu ikdienas dzīvi skolā. Bet absolventi Nadīna Rudzīte, Kristians Vītols, Ketija Pujāte un Toms Boļšakovs ar sirds siltumu atcerējās skolas pedagogu pozitīvo un motivējošo attieksmi, kā arī izcēla priekšrocības, ko sniedz Aizputes vidusskolā iegūtā izglītība. Paldies tehniskajam nodrošinātājam M. Mirbaham un I. Dobelei par palīdzību pasākuma tapšanā un nodrošināšanā, kā arī paldies sakāms D. Tamužai un 12.klases skolniecei L. Balodei par informatīvu plakātu izveidi.

Arī 2.semestrī PKK bija iespēja pilnveidot profesionālo kompetenci gan divās supervīzijās, gan VIAA organizētajos semināros par dažādām aktualitātēm PKK darbā. Īpaši izceļamas ir iegūtās zināšanas, kas akcentē digitālo interaktīvo rīku pielietojumu PKK darbā, nodrošinot efektīgu sadarbību darbā ar skolēniem.

Informāciju sagatavoja:
Monta Balode
Aizputes novada pedagogs karjeras konsultants

Pašvaldības policija
Medicīnisā palīdzība
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes avīze
Aizputes muzejs
Biogrāfiskā vārdnīca
Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.