Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Projekta nosaukums Realizācijas laiks Projekta izmaksas Projekta mērķis Sīkāka info. par projektu
Aizputes novada grants seguma ceļu infrastruktūras pārbūve 3.kārta 2020 EUR 99 798,40    
Aizputes novada grants seguma ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta 2019

EUR
687 834,75

Ceļu pārbūve novadā nepieciešama uzņēmējdarbības un apdzīvojuma nodrošināšanai. Apraksts
Aizputes novada grants seguma ceļu infrastruktūras pārbūve 1.kārta  07.05.2018 -14.06.2019  EUR
1238924.36

Grants seguma ceļu pārbūve un būvniecība, kvalitātes uzlabošana, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību Kalvenes, Kazdangas, Lažas pagastos un Aizputes pilsētā.

Apraksts

Foto

Dabas tūrisma infrastruktūras izveidošana Kazdangas parka teritorijā

22.06.2016 - 20.12.2017 EUR 108356.51 Attīstīt dabas tūrisma infrastruktūru Kazdangas parkā, izbūvējot pāri Dzirnezeram gājēju pontonu laipu un skatu torni - izveidojot ekonomiski aktīvu vietu Kurzemes reģionā, izmantojot dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma potenciālu. Apraksts

Jaunaudžu retināšana Kazdangas pagasta īpašumā “Runču kalns”

2017. gads

EUR 2770.00

Meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošana Aizputes novada Kazdangas pagasta īpašumā “Ruņču kalns”

Apraksts
Veselīgas atpūtas un sporta infrastruktūras izveide Kalvenes pagastā 2017. gads EUR 7013.18 Veicināt un dažādot Kalvenes pagasta iedzīvotāju iespējas veselīgi atpūsties, aprīkojot aktīvās atpūtas laukumu ar sešiem āra trenažieriem. Apraksts
Padures muižas parka teritorijas labiekārtošana, nodrošinot sabiedriskā kultūras un sporta aktivitāšu īstenošanu iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām 2017. gads EUR 46704.41 Sakārtot Lažas speciālās internātpamatskolas Padures muižas parka teritoriju, lai nodrošinātu pieejamību personām ar īpašām vajadzībām, kā arī personu drošību dažādās parka teritorijā rīkotās kultūras un sporta aktivitātēs. Apraksts
Aizputes novadpētniecības muzeja darbības attīstība

2015. gads

EUR 231638.95

Veicinot ar lauksaimniecību un apstrādes nozari saistītā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu, padarīt to pieejamu plašai sabiedrībai Aizputes novadā, paplašinot muzeja telpas un ekspozīcijas, uzlabojot krājumu glabāšanas, izpētes un pielietošanas apstākļus. Apraksts
Brīvā laika pavadīšanas vietas Cīravas kultūras namā pilnveidošana 2015. gads EUR 16913.33 Pilnveidot Aizputes novada Cīravas pagasta iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas vietu Cīravas tautas nams iegādājoties atbilstošu un kvalitatīvu inventāru sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. Apraksts
Aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Kalvenes pagasta teritorijā 2015. gads EUR 30042.49 Projekta mērķis bija uzlabot un pilnveidot Aizputes novada Kalvenes pagasta iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas, labiekārtojot laukumu pie 1905.-1945.gada pieminekļa. Apraksts
Āra sporta laukuma izveide Kūdras ciema teritorijā Aizputes pagasta iedzīvotājiem 2014. gads EUR 16294,72 Izveidojot un labiekārtojot āra sporta laukumu ar lauka trenažieriem, ar vingrošanas infrastruktūras kompleksu, ar bērnu rotaļu kompleksu, radīt iespēju Aizputes pagasta Kūdras ciemā Aizputes pagasta iedzīvotājiem - bērniem, jauniešiem un vecāka gada gājuma cilvēkiem - piekopt veselīgu dzīvesveidu un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.   Apraksts
Fitnesa zāles izveide Aizputes novada sporta centrā Lejaskurzeme 2014. gads EUR 9849.68 Izveidot jaunu fitnesa zāli Aizputes pilsētas sporta hallē, kas veicinātu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanu visu vecuma un dzimuma iedzīvotājiem neatkarīgi no fiziskām spējām un gatavības. Apraksts
Aktīvās atpūtas vietas izveidošana un aprīkošana pie Lažas ūdenskrātuves Aizputē

2014.gads

               

EUR 72431.49

Veikt Aizputē esošās peldvietas (pie Lažas ūdenskrātuves) apkārtnes teritorijas rekonstrukciju, padarot to par populāru un aktīvu atpūtas zonu visu vecuma iedzīvotājiem. Apraksts
Veselīgas atpūtas infrastruktūras izveide un teritorijas labiekārtošana Cīravā – otrā kārta

2013. gads

LVL 25964.91 Veselīgas atpūtas infrastruktūras izveide un teritorijas labiekārtošana Cīravā – otrā kārta Apraksts
Veselīgas atpūtas infrastruktūras izveide un teritorijas labiekārtošana Cīravā 01.02.2013 – 25.08.2013 LVL 17289.83 Izveidot kardiotaku, atpūtas un veselīga sporta infrastruktūras pamatu Cīravas centrā aiz bērnu dārza, kā arī labiekārtot šo teritoriju. Apraksts
Brīvā laika optimālas organizēšanas atbalsta aprīkojuma iegāde Lažas speciālajā internātpamatskolā 01.09.2012 – 31.12.2012 LVL 8398.95 Nodrošināt daudzpusīgas un optimālas bērnu un jauniešu ar garīgās attīstības traucējumiem brīvā laika plānošanas un organizēšanas iespējas, akcentējot personības individuālās vispusīgās attīstības aspektus. Apraksts
Brīvā laika pavadīšanas vietas paplašināšanas un papildināšana Cīravas pagasta „Gaismās” 01.08.2011 – 30.11.2012 LVL 12092.96 Paplašināt un papildināt Aizputes novada Cīravas pagasta jauniešu un citu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas vietu Cīravas " Gaismās"- divas telpas. Apraksts
IDEA tea House 08.07.2011 – 28.09.2012 LVL 17954.59 Veicināt jauniešu pulcēšanās vietu attīstību, uzlabojot IDEA House infrastruktūru un izveidojot tējnīcu/kafejnīcu „IDEA teaHouse”. Apraksts
Brīvā laika pavadīšanas vietas Apriķu tautas nams infrastruktūras dažādošana 20.04.2011 – 30.06.2012 LVL 4624.50 Uzlabot un dažādot Aizputes novada Lažas pagasta iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas vietas Apriķu tautas nams infrastruktūru. Apraksts
Jaunaudžu kopšana audzes sastāva kvalitātes uzlabošanai Kazdangas pagastā 15.08.2011 – 31.11.2011 LVL 1611.00 Paaugstināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu apsaimniekošanu un mežu daudzfunkcionālo lomu. Apraksts
Daudzfunkcionālas bērnu rotaļu infrastruktūras izveide Cīravā 01.08.2011 – 30.06.2012 LVL 6774.00 Uzlabot un pilnveidot Aizputes novada Cīravas pagasta pirmsskolas vecuma bērnu  iespējas rotaļāties un attīstīties bērniem funkcionāli atbilstošā, drošā un interesantā vidē. Apraksts
Invalīdu biedrības „Cerība” interjera atjaunošana un aprīkojuma iegāde 20.04.2011 – 02.04.2012 LVL 3838.32

Palīdzēt veselības, sociālo, kultūras jautājumu risināšanā pilnveidot, dažādot un padarīt interesantāku invalīda, pensionāra dzīvesveidu un ikdienu.

Apraksts
Aizputes novada stadiona tribīņu rekonstrukcija Saules ielā 8, Aizputē 01.10.2010 – 10.08.2012 LVL 113961.42 Veikt Aizputes novada stadiona tribīņu rekonstrukciju un apkārtnes sakārtošanu, padarot stadionu pieejamāku un pievilcīgāku sporta spēļu skatītājiem un dalībniekiem. Apraksts
Veļas mazgātavas un dušas remonts un aprīkojuma iegāde Kazdangas pagastā 01.09.2010 – 01.05.2011

LVL 8162.00

Veicināt sociālo, sadzīves, saimniecisko un citu vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai un uzlabot Kazdangas iedzīvotāju dzīves kvalitāti laukos. Apraksts
„Centra” dzīvokļa rekonstrukcija par brīvā laika pavadīšanas vietu

01.07.2010 – 29.04.2010

LVL 9270

Pašvaldības īpašumā esoša dzīvokļa rekonstrukcija par publiskām brīvā laika pavadīšanas telpām ēkā „Centrs”.

Apraksts
Sporta kompleksa rekonstrukcija Kazdangas pagastā 01.06.2010 – 05.09.2011 LVL 76250.49 Rekonstruēt sporta kompleksu Kazdangas pagastā iedzīvotāju sportisko aktivitāšu dažādošanai un ekonomiskā un sociālā stāvokļa uzlabošanai. Apraksts
IDEA musicHouse 25.05.2011 – 30.09.2011 LVL 1939.24 Veicināt Aizputes novada jauniešu brīvā laika pavadīšanas un neformālās izglītības iespējas. Apraksts
Aizputes novada Kalvenes pagasta kultūras nama apkārtnes labiekārtošana

01.05.2010 – 20.07.2011

LVL 17393.81

Labiekārtot publiskas teritorijas - Kalvenes kultūras nama 0,18 ha plašo apkārtni, nodrošinot rekreācijas pamatpakalpojumus.

Apraksts
Ietvju seguma rekonstrukcija Aizputē 09.04.2010 – 16.12.2011 LVL 190029.62 Ietves seguma rekonstrukcija Aizputes pilsētas centrālajā daļā, kā rezultātā tiktu nomainīta esošā asfalta segums uz  betona bruģa segumu, kas padarītu vecpilsētu pievilcīgāku kā novada iedzīvotājiem tā arī pilsētas viesiem. Projekta ietvaros tiktu sakārtotas ietves (trepes Liepājas ielā), kas tiktu pielāgotas iedzīvotājiem ar funkcionāliem un redzes traucējumiem. Apraksts
Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana Kazdangā 01.12.2009 – 30.06.2010

LVL 4573.80

Sakārtot vidi, palielināt bērnu un jauniešu fiziskās aktivitātes, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, uzlabot veselību un attīstīt saskarsmes prasmes.

Apraksts
Apriķu Tautas nama apkures sistēmas rekonstrukcija 10.07.2009 – 10.06.2010 LVL 5947.00 Aizputes novada Lažas pagasta Apriķu Tautas nama apkures sistēmas rekonstrukcija. Apraksts
Liepājas rajona Kalvenes pagasta Kultūras nama rekonstrukcija

10.07.2009 – 10.06.2010

LVL 66211.25

Rekonstruēt Kalvenes kultūras namu, lai veicinātu intensīvāku iedzīvotāju līdzdalību kultūras aktivitātēs un stiprinātu jauniešos piederības sajūtu savai dzimtai vietai. Apraksts
Kazdangas muižas ēkas Kazdangas pagasta Pils gatvē 2 rekonstrukcija un sabiedriskā pakalpojumu centra izveidošana 14.04.2009 – 20.07.2010

LVL 192829.62

Rekonstruēt Kazdangas muižas ēku Kazdangas pagasta Pils gatvē 2 un izveidot tajā saieta centru Kazdangas un apkārtnes iedzīvotāju brīvā laika lietderīgai izmantošanai, publiskās infrastruktūras uzlabošanai un dzīves līmeņa paaugstināšanai. Apraksts
Saieta nama rekonstrukcija Aizputes pagasta Rokasbirzs ciemā

01.04.2009 – 31.10.2010

LVL 131625.23

Atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai Aizputes pagasta teritorijā, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos laukos. Apraksts
Jaunaudžu kopšana audzes sastāva kvalitātes uzlabošanai Kazdangas pagastā 2009. gads

LVL 1 831.00

Paaugstināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu apsaimniekošanu un mežu daudzfunkcionālo lomu.

Apraksts
Aizputes Kultūras nama skatuves un mākslinieku ģērbtuvju telpu rekonstrukcija

19.12.2008 – 01.05.2010

LVL 21075.18

Aizputes kultūras nama sakārtošana un pasākuma klāsta pilnveidošana, veicot skatuves un mākslinieku ģērbtuvju telpu rekonstrukciju, kuru rezultātā tiks rekonstruēta sliktā stāvoklī esošā skatuve un izbūvēta ģērbtuve. Apraksts
Katoļu ielas rekonstrukcija Aizputē 31.10.2008 – 31.12.2010 LVL 105840 Katoļa ielas rekonstrukcija, kura rezultātā tiks uzlabota satiksmes drošība, sakārtota pilsētas vecpilsētas iela un uzlabosies iedzīvotāju piekļuve pie sabiedriskajām vietām (bērnu slimnīca, sabiedriskā pirts, jauniešu centrs, galerija un viesu māja „Mētras māja”). Apraksts
Tautas nama rekonstrukcija Cīravas pagasta Cīravas ciemā 25.09.2008 – 15.11.2009

LVL 150 000

Cīravas pagasta „Tautas nama” jumta rekonstrukcija, pamatu horizontālās hidroizolācijas izveidošana, skatītāju zāles rekonstrukcija un inženiertīklu pievadu sakārtošana – publiskās infrastruktūras objekta kvalitātes uzlabošanas pasākumi lauku teritorijā, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos. Apraksts
 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads