Projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" jauniešu iniciatīvu projektu konkursa rezultāti

Noslēdzies ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus konkurss. Aizputes novadā tiks iesniegts viens jaunatnes iniciatīvu projekta pieteikums konkursam – “Medus vasara”, ko iesniedza Biedrība “Latvijas mazpulki”. Projekta kopējās izmaksas EUR 4600,00 (četri tūkstoši seši simti eiro un 00 centi). Projekta aktivitāšu īstenošana notiks laikā no 2019.gada 01.maija līdz 2019.gada 31.augustam.

Mazpulku projekta mērķis ir iesaistīt Aizputes pilsētā un novadā dzīvojošos jauniešus aizraujošās aktivitātēs lauku dzīves vidē pavasarī un vasaras brīvlaikā, attīstot darba prasmes, veicinot vienaudžu sadarbību, sportisku dzīvesveidu un sakoptas apkārtējās vides veidošanu. Projekta pasākumos plānots iesaistīt 24 jauniešus vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Jaunieši 2019.gada vasaras mēnešos rīkos radošu medus zināšanu apguves pasākumu piemājas bioloģiskajā saimniecībā “Gusti”, vairākus gan sporta spēļu turnīrus jauniešu komandām no apkārtējiem pagastiem iesaistot tajos medus tēmu, gan radošās darbnīcas, kurās apvīta tēma ”Medus vasara” tādā veidā veicinot sadraudzību starp novada jauniešiem. Kā vel viena no aktivitātēm iecerēta iekārtot puķu dobi Aizputes pilsētā, iesaistot visus mērķgrupas jauniešus ilgtermiņa aktivitāšu ciklā no sēklas līdz ziedošam dārzam. Aizputes pilsētas mākslas parkā veidos savu mākslas plenēru „Bite saldu medu sūc”, brauks medus ekspedīcijas braucienā uz Laumas dabas parku. Līdzdalība projekta pasākumos katrā bērnā un jaunietī stiprinās pārliecību, ka veiksmīgas dzīves pamatā ir mazpulku pamatvērtības- čaklas rokas, ass prāts, laba sirds un stipra veselība. Visas aktivitātes ir vērstas uz jauniešu prasmju, lokālpatriotisma un komandas darba pilnveidošanu. Plānotās aktivitātes ir izzinošas, orientētas un balstītas uz neformālās izglītības principiem - iepazīšanās aktivitātes, komandu veidošanas pasākumi, grupu saliedēšanas aktivitātes, relaksācijas aktivitātes, ideju vētras.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

PUMPURS projekta koordinators Aizputes novadā Antra Grasmanet.63459151, 29466524

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads