Dzimtsarakstu nodaļa

Aizputes novada domes DZIMTSARAKSTU  NODAĻA
izveidota, apvienojot Aizputes pilsētas, Aizputes pagasta, Cīravas pagasta, Kalvenes pagasta, Kazdangas pagasta un Lažas pagasta dzimtsarakstu nodaļas (Aizputes novada domes 29.07.2009.lēmums Nr.54).

Atmodas ielā 22, Aizputē, (14.kab.)
tālr.63459152, m.23116920

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Vadītāja –  Kristīne Ungere
vadītājas vietniece Ineta Rūja

line

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

 

 P.

08:00-12:30; 13:00-16:30

 O.

08:00-12:30; 13:00-16:30

 T.

08:00-12:30; 13:00-17:00

 C.

08:00-12:30; 13:00-16:30

 P.

 ------------------

 

 Dzimtsarakstu nodaļa veic šādus uzdevumus:

 

 1. reģistrē laulību, paziņotos dzimšanas un miršanas faktus un pie Civillikuma 51.panta norādīto konfesiju garīdzniekiem noslēgtās laulības;
 2. izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus;
 3. kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšanas un atjaunošanas lietas;
 4. aktualizē un atjauno civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus;
 5. kārto vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas;
 6. saglabā dzimtsarakstu nodaļas arhīva fondu

Dzimtsarakstu nodaļa organizē un vada speciālas jubilejas ceremonijas (sudrabkāzas, zelta kāzas u.c.).

DZIMŠANAS FAKTA REĢISTRĀCIJA

Par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas, iesniedzot ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas faktu. Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam vai mātei. Bērna vecāki var likumā noteiktajā kārtībā pilnvarot citu personu paziņot par bērna piedzimšanu.

Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

 • laulības apliecību, ja bērna māte līdz bērna piedzimšanai ir noslēgusi laulību;
 • paternitātes atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav noslēgusi savstarpēju laulību, bet dzimtsarakstu nodaļā ir iesnieguši kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu;
 • bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru.

Iesniegumu paternitātes atzīšanai var iesniegt, reģistrējot bērna dzimšanu, kā arī pēc tam, kad bērna dzimšana jau reģistrēta, vai jau pirms bērna dzimšanas.

Ja līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par māti.

Reģistrējot bērna dzimšanas faktu, bērnam piešķir personas kodu, uzreiz dzimtsarakstu nodaļā ieraksta arī LR pilsonību, ja vecāki vienojas bērnam piešķirt LR pilsonību un norāda arī tautību (pēc vecāku vēlmes ieraksta konkrētu tautību 2 paaudžu robežās, ja vecāki var pierādīt bērna radniecību ar minēto personu,  vai ieraksta neizvēlēta) šādos gadījumos:

1) abi ir LR pilsoņi (vai bērnam ir tikai māte, kura ir LR pilsone);
2) viens ir LR pilsonis, bet otrs – ārzemnieks;
3) viens ir LR pilsonis, otrs – LR nepilsonis

Saskaņā ar grozījumiem Pilsonības likumā, sākot no 2013.gada 1.oktobra, reģistrējot bērna dzimšanas faktu, dzimšanas reģistra ierakstā bērnam piešķir personas kodu, norāda tautību un ieraksta „Latvijas pilsonis”, ja:

1) bērna abi vecāki ir Latvijas nepilsoni vai bezvalstnieki ( vai bērnam ir tikai māte, kura ir Latvijas nepilsone vai bezvalstniece);
2) tā vecāka, kas izteicis vēlmi reģistrēt bērnu ka Latvijas pilsoni, pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija vai šim vecākam ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja.

Par dzimšanas civilstāvokļa aktu reģistrācijas termiņu neievērošanu bez attaisnojošiem iemesliem  var uzlikt naudas sodu līdz EUR 35,57. (Administratīvo pārkāpumu kodekss 203.pants)

MIRŠANAS FAKTA REĢISTRĀCIJA

Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību. Iesniedzami šādi dokumenti:

 • ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves iestāšanos;
 • mirušās personas pase.

LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA

Laulību reģistrē pārstāvniecībā, dzimtsarakstu nodaļā vai citā laulības noslēgšanai piemērotā vietā, kas atrodas attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas robežās, vai pie garīdznieka.

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.

Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē laulības un izsniedz laulības apliecības. Iesniegumu laulību reģistrācijai var iesniegt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no personu dzīvesvietas.

Iesniedzami šādi dokumenti:

 • Noteikta parauga iesniegums iesniedzams personiski dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot pases;
 • Personas, kas agrāk bijušas citā laulībā, uzrāda laulātā miršanas apliecību vai laulības šķiršanu apliecinošus dokumentus (laulības šķiršanas apliecību, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošu tiesas spriedumu par laulības šķiršanu).

Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešusmēnešus no tās izsniegšanas dienas.

Ja personai bez Latvijas Republikas pilsonības ir arī citas valsts pilsonība, laulības noslēgšanai Latvijā jāiesniedz arī citas pilsonības valsts kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments par ģimenes stāvokli.

Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību Latvijā

Ja ārzemnieks laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi, viņš var noslēgt laulību papildus jau minētajiem dokumentiem iesniedzot attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli.

Maksājumi par laulības reģistrāciju:

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju:
EUR 14

 

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi: 

Maksas pakalpojums

Maksa par pakalpojumu euro (ieskaitot PVN)

Arhīva izziņas izsniegšana (arī izziņas par reģistra neesamību arhīvā)

4,27

Svinīgu jubilejas ceremoniju (sudrabkāzas, zelta kāzas u.c.) organizēšana un vadīšana

25.-

 

Svinīga, literāri muzikāla laulības reģistrācija Dzimtsarakstu nodaļas zālē

Maksa par pakalpojumu

30.- EUR

Laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām Aizputes novada teritorijā (bez pašvaldības nodrošināta muzikālā pavadījuma)

Maksa par pakalpojumu

50.- EUR

Laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām Aizputes novada teritorijā (ar pašvaldības nodrošināta muzikālā pavadījuma)

Maksa par pakalpojumu 80.- EUR

 

ATKĀRTOTU DOKUMENTU IZSNIEGŠANA

Lai atkārtoti saņemtu dokumentu, persona dzimtsarakstu nodaļai, pārstāvniecībai vai Tieslietu ministrijai iesniedz, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu vai iesniedz elektroniskā dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā norāda:

·    vārdu(-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;

·    pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai;

· atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, laulības noslēgšanas, laulības šķiršanas,dzimšanas, miršanas datumu un vietu, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;

·    personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas parpersonas saistību ar iesniedzēju.

Dzimtsarakstu nodaļa un Tieslietu ministrija konkrētā veida reģistrus pārbauda par laikposmu trīs gadus pirms un trīs gadus pēc iesniegumā norādītā reģistra ieraksta reģistrācijas gada. Ja pieprasīto reģistru neatrod, pārbauda, vai reģistra ieraksts nav atjaunots.

Atkārtotu dzimšanas apliecību izsniedz pilngadīgai personai, par kuras dzimšanu izdarīts dzimšanas reģistra ieraksts vai tās pilnvarotai personai.

Nepilngadīgas personas atkārtotu dzimšanas apliecību izsniedz vecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem vai tās iestādes administrācijai, kurā nepilngadīgā persona atrodas audzināšanā.

Atkārtotu bērna dzimšanas apliecību neizsniedz personām, kuras no bērna atteikušās, kurām atņemtas aizgādības tiesības vai kuru bērns ir adoptēts.

Atkārtotu laulības apliecību izsniedz personām, par kuru laulību izdarīts laulības reģistra ieraksts. Ja laulība ir šķirta, bijušajiem laulātajiem izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju un laulības šķiršanu saskaņā ar ierakstu laulības reģistrā.

Atkārtotu miršanas apliecību  vai miršanas reģistra ieraksta kopiju izsniedz mirušā radiniekiem. Pēc personas lūguma, var izsniegt izziņu no reģistra.

Valsts nodevas likme par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu – EUR 7,-

 

VĀRDA VAI UZVĀRDA MAIŅA

Vārdu, uzvārdu var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ir pietiekams pamatojums. Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.

Nepieciešamā fotogrāfija 4,5x3,5 cm.

TAUTĪBAS IERAKSTA MAIŅA

Dzimtsarakstu nodaļa pieņem noteikta parauga pieteikumu tautības ieraksta maiņai. Tautības ierakstu var mainīt, ja pieteicējs vēlas ierakstīt pasē vai citā personu apliecinošā dokumentā savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās un ja viņš var pierādīt savu piederību pie šīs radniecības. Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.

Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ierakstu maiņu ir EUR 71,14

 

CIVILSTĀVOKĻA AKTU IERAKSTU AKTUALIZĒŠANA VAI ATJAUNOŠANA

Dzimtsarakstu nodaļa pēc pieprasījuma veic civilstāvokļa aktu ierakstu labošanu un papildināšanu. Reģistra ierakstā labo kļūdas, ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, reģistra ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un nav strīds starp ieinteresētajām personām.

Civilstāvokļa akta reģistra ierakstu papildina pamatojoties uz:

 • tiesas spriedumu
 • zvērināta notāra paziņojumu par laulības šķiršanu
 • personas iesniegumu un dzimtsarakstu nodaļas atzinumu
 • administratīvo aktu
 • Ministru kabineta lēmumu

Valsts nodevas likme par civilstāvokļa aktu ierakstu aktualizēšanu vai atjaunošanu – 7 euro.

Valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apmēru un maksāšanas kārtību nosaka 24.09.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.

Informāciju par Civilstāvokļa aktu jautājumiem var skatīt arī portālā www.latvija.lv un Tieslietu ministrijas mājas lapā www.tm.gov.lv/pakalpojumi .

 

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads