Citas nevalstiskās organizācijas

Nosaukums

Adrese

Darbības virzieni

Biedrība   "A.B.K.Gigants"

Aizputes nov.,   Aizpute, Lažas iela 7A-37 , LV-3456

1.Attīstīt   un popularizēt boksa sportu un sieviešu volejbolu;

2.Piedalīties   dažādos čempionātos;

3.Iesaistīt dažādu vecumucilvēkus aktīvās   sporta nodarbībās.

"Aizputes   novada uzņēmēju klubs"

Aizputes nov.,   Aizpute, Pasta iela 1A, Latvija

fizisko   un juridisko personu ziedotās naudas, kā arī Biedrības pārējo līdzekļu un   mantas izlietošana sabiedrības un Biedrības vajadzībām;vadības kultūras   apgūšana;lietišķu kontaktu dibināšana;biedrības biedru savstarpēja   atbalstīšana;profesionālās informācijas iegūšana un apmaiņa;Biedrības biedru   atpūtas pasākumu fizisko un garīgo darbspēju atjaunošanai un paaugstināšanai   organizācija;pašmāju un ārzemju vadības pieredzes sistematizācija un   analīze;cilvēkresursu attīstības atbalstīšana (tsk. atbalstīšanas programmu   koordinācija un vispārēja vadība).

"Aizputes Samariešu palīdzības fonds"

Aizputes nov.,   Aizpute, Kuldīgas iela 10,

Citur   neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi

-   sociālā aprūpe bez izmitināšanas

"AIZPUTES   SAMARIETIS"

Aizputes nov.,   Aizpute, Kuldīgas iela 8, Latvija

tirdzniecība   un sabiedriskā ēdināšana trūcīgiem ; kristīgi - ētiska audzināšana;brīvā laika   nodarbību organizēšana bērniem un pusaudžiem;bērnu un vecu ļaužu nakts   mītnes;invalīdu rehabilitācija

Veco   ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas

"Aizputnieks"-   deju kolektīvs Kurzemnieks

Aizputes   nov., Aizpute, Jelgavas iela 15-19, Latvija

Citur   neklasificētu organizāciju darbība

-   Cita izklaides un atpūtas darbība (

Mednieku klubs   "Apriķi"

Aizputes   nov., Aizpute, Jura Mātera iela 63,

Citas   sporta nodarbības

Mednieku klubs   "Bērzāji"

Aizputes nov.,   Aizpute, Kalvenes iela 27, Latvija

Citas   sporta nodarbības

-   Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības

APSAIMNIEKOŠANAS   BIEDRĪBA "BĒRZI"

Aizputes nov.,   Aizpute, Lažas iela 3, Latvija

Citur   neklasificētu organizāciju darbība

Mednieku klubs   "KALVENE"

Aizputes nov.,   Kalvenes pag., "Rūķīši-2", Latvija

Citas   sporta nodarbības

-   Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības

"NEXT"

Aizputes nov.,   Aizpute, Katoļu iela 5, Latvija

veicināt   jauniešu veidošanos par nozīmīgu sabiedrības resursu         

Saturīga   brīvā laika pavadīšana

Citur   neklasificētu organizāciju darbība

Biedrība   "Patrons"

Aizputes nov.,   Kalvenes pag., "Gludauši", Latvija

Medniecība   un ar to saistītās palīgdarbības

Biedrība   "PIPARMĒTRA"

CĪRAVAS-DZĒRVES   TAKAS

Aizputes nov.,   Cīravas pag., Cīrava, "Mētras",

Jaunu   tūrisma objektu attīstīšana un veicināšana Kurzemes reģiona novados,   novadpētniecības darbs, aizsargājamo dabas un kultūrvēsturisko

Citur   neklasificētu organizāciju darbība

Cita   izklaides un atpūtas darbība

Biedrība   "Pļaviņas"

Aizputes nov.,   Lažas pag., "Rītiņi"-4, Latvija

Medniecība   un ar to saistītās palīgdarbības

Mednieku   biedrība "RUBEŅI"

Aizputes nov.,   Kazdangas pag., "Kannenieki", Latvija

Citas   sporta nodarbības

"Runči"

Aizputes nov.,   Cīravas pag., "Grantskalni", Latvija

Izveidot   un uzturēt aktīvās atpūtas vietas. Iesaistīt jauniešus makšķerēšanā un radīt   interesi par aktīvām brīvā laika pavadīšanas iespējām. Izglītot sabiedrību   par ūdens resursu izmantošanas un atjaunošanas iespējām, dabas un vides   aizsardzības jautājumiem.

Citur   neklasificētu organizāciju darbība

Biedrība   "Aizupes 5"

Aizputes nov.,   Kazdangas pag., "Aizupes", Latvija

Nekustamā   īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata

-   Cita izklaides un atpūtas darbība

-   Citur neklasificētu organizāciju darbība

Dzīvokļu   īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Avotu iela 4"

Aizputes nov.,   Aizpute, Avotu iela 4, Latvija

Nekustamā   īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata

-   nekustamā īpašuma pārvaldīšana par samaksu vai uz līguma pamata

brīvprātīgais.lv

Aizputes nov.,   Aizpute, Ziedu iela 8-8,

Citur   neklasificētu organizāciju darbība -   Citu organizāciju darbība

Dzīvokļu   īpašnieku biedrība "CERIŅU 5"

Aizputes nov.,   Aizpute, Ceriņu iela 5-7, Latvija

Nekustamā   īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata

-   Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas

-   nekustamā īpašuma pārvaldīšana par samaksu vai uz līguma pamata

-   sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana

"CĪRAVAS   pagasta attīstības biedrība"

Aizputes nov.,   Cīravas pag., "Gaismas",

Sabiedrisko,   politisko un citu organizāciju darbība

-   Citur neklasificētu organizāciju darbība

Cīravas   pagasta lauksaimniecības un piensaimniecības biedrība

Aizputes nov.,   Cīravas pag.,

konsultēšana   komercdarbībā un vadībzinībās

DZĪVOKĻU   ĪPAŠNIEKU BIEDRĪBA "AUSMAS"

Aizputes nov.,   Cīravas pag., Cīrava, "Ausmas"-10,

Nekustamā   īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata

-   Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības

-   Citur neklasificētu organizāciju darbība

Dzīvokļu   īpašnieku biedrība "Zvaigznes"

Aizputes nov.,   Cīravas pag., Cīrava, "Zvaigznes"-6

Nekustamā   īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata

-   Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības

-   Citur neklasificētu organizāciju darbība

Dzīvokļu   īpašnieku kooperatīvā biedrība "KALVENES 63"

Aizputes nov.,   Aizpute, Kalvenes iela 63,

Nekustamā   īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata

Biedrība   "KAZDANGAS KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS"

Aizputes nov.,   Kazdangas pag., Kazdanga, Jaunatnes gatve 1, Latvija

Cita   izklaides un atpūtas darbība

1.   Kazdangas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularižēšana;

2.   Pils kompleksa un parka mērķtiecīga, funkcionāla izmantošana;

3.   Finansiālu un materiālu līdzekļu piesaiste;

4.   Tūrisma veicināšana un attīstība Kazdangā;

5.   Veselīgas atpūtas organizēšana, fiziski un garīgi aktīva dzīvesveida   stimulēšana;

6.   Dažādu veidu un līmeņu sporta sacensību un kultūras pasākumu organizēšana.

"KODOLS"

Aizputes nov.,   Kazdangas pag., Kazdanga, Ķiršu gatve 1, Latvija

Veicināt   izglītības, uzņēmējdarbības, infrastruktūras, amatniecības, tūrisma, vides   aizsardzības, kultūras un sporta, dažādu interešu grupu attīstību Kazdangas   pagastā.

Pilnveidot   cilvēkresursus un organizēt pieaugušo izglītības pasākumus un prasmju apguvi   jauniešu vidū.

Veicināt   informācijas un komunikāciju tehnoloģijas ieviešanu un izplatīšanu.

Veicināt   kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu.

Biedrība   "Kurzemes Avioklubs"

Aizputes nov.,   Cīravas pag., "Lidlauks",

Dažādu   aviācijas sportu popularizēšana, organizēšana un atbalstīšana Kurzemes   reģionā;

pilotu   un citu aviācijas speciālistu apmācība un sagatavošana.

"Kurzemes   vietējie produkti"

Aizputes nov.,   Aizpute, Sakas iela 14A,

veicināt   Kurzemes reģiona vietējo ražotāju pārtikas produktu atpazīstamību;

sekmēt   vietējās produkcijas noieta tirgu

Mednieku   kolektīvs "Skaldas"

Aizputes nov., Kazdangas pag., "Salmiņi",

Dabas   resursu saprātīga izmantošana, kas vienlaikus ar medību produkcijas ieguvi   nodrošina saimnieciski pieļaujamo dzīvnieku skaitu un saglabā medījamiem   dzīvniekiem nepieciešamo visi un aizsardzību;

Uzturēt   un saglabāt biedrības augstu prestižu;

Popularizēt   medību sportu;

Rūpēties   par medību tradīciju saglabāšanu un izkopšanu;

Veikt   biotehniskos pasākumus medību resursu saglabāšanai.

Dzīvokļu   īpašnieku biedrība "Lažas 8a"

Aizputes nov.,   Aizpute, Lažas iela 8A, Latvija

Biedrības   mērķis ir nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu   uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu   lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt   citas Sabiedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo   namu koplietošanas telpu izmantošanu.

"Letonijas   attīstības un izaugsmes biedrība"

Aizputes nov.,   Aizpute, Raiņa bulvāris 6-42

Veicināt   uzņēmējdarbības aktivitātes Eiropas reģionos.

Liepājas   bioloģiskās lauksaimniecības biedrība

Aizputes nov.,   Aizputes pag., "Kūdrāji",

Atbalstīt   un veicināt vides un dabas atjaunojamo un neatjaunojamo resursu saglabāšanu,   vienlaikus attīstot Latvijas apstākļiem un iedzīvotāju mentalitātei   atbilstošu lauksaimniecību; ražojot pasaulē pieprasītu produkciju, nodrošināt   videi draudzīgi strādājošo bioloģisko saimniecību materiālo labklājību.

Garāžu   īpašnieku biedrība "Līgo"

Aizputes nov.,   Aizpute, Padures iela 4-48

Apsaimniekot   biedru īpašumā esošās garāžas.

Palīdzēt   biedriem sakārtot garāžu īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus.

Nodrošināt   biedru īpašumā esošo garāžu apsaimniekošanu, veikt to lietošanai nepieciešamo   komunikāciju izbūvi un uzturēšanu.

Mednieku klubs   "Avots"

Aizputes nov.,   Cīravas pag., Cīrava, "Gaismas

Apvienot   medniekus;

Aizstāvēt   mednieku intereses;

Izveidot   mednieku saimniecību;

Organizēt   medības un veikt biedru apmācību.

"Mednieku   klubs Kazdanga"

Aizputes nov.,   Kazdangas pag., Kazdanga, Ķiršu gatve 1,

darba   resursu izmantošana, kas vienlaikus ar medību produkcijas ieguvi nodrošina   saimnieciski pieļaujamo dzīvnieku skaitu un saglabā medījamiem dzīvniekiem   nepieciešamo vidi.

radīt   un pilnveidot bāzi medībām un makšķerēšanai, iegūt un uzturēt kustamo un   nekustamo īpašumu, medību un makšķerēšanas (zivju audzēšana) objektus,   apsaimniekot tos un izmantot Biedrības biedru vajadzībām.

Uzturot   un saglabājot Biedrības augstu prestižu- popularizēt medības un makšķerēšanu,   rūpēties par tradīciju saglabāšanu un izkopšanu.

Apmācīt   jaunos medniekus un medību vadītājus.

Organizēt   šautuves pakalpojumus mednieku apmācībai.

Pārstāvēt   Biedrības biedru intereses visās institūcijās.

Izdot   informatīvus materiālus un veikt citu publisku darbību, kas nav pretrunā ar   likumu

Biedrība   "Motoklubs BGK"

Aizputes nov.,   Aizpute, Kalvenes iela 24-3,

Attīstīt   motosportu Latvijā;

apmācību   centru un klubu organizēšana;

savas   sporta bāzes izveidošana;

mototrašu   ierīkošana;

pusaudžu   un jauniešu iesaistīšana motosportā;

investīciju   piesaistīšana.

Dzīvokļu   īpašnieku biedrība "Ozolu iela"

Aizputes nov.,   Kalvenes pag., Kalvene, Ozolu iela 1,

Nodrošināt   daudzdzīvokļu mājas (māju) pārvaldīšanu un kopīpašuma daļas (daļu) pienāčigu   apsaimniekošanu, dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās   ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas   teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru   vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu   izmantošanu.

Biedrība   Sporta klubs "RAMO Motorsport"

Aizputes nov.,   Aizpute, Lažas iela 10,

Fizisko   un juridisko personu ziedotās naudas, kā arī pārējo Biedrības līdzekļu un   mantas izlietošana sabiedrības vajadzībām;

2.   veselīgas atpūtas pasākumu organizēšana fizisko un garīgo darbspēju   atjaunošanai un paaugstināšanai;

3.   tūrisma braucienu organizēšana;

4.   nodrošināt pieejamu vidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām autosporta   sacensībās;

5.   pielāgot automašīnas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vispārējai ceļu   satiksmei;

6.   pielāgot sporta mašīnas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām autosporta un   motosporta sacensībās;

7.   attīstīt dalību autosporta sacensībās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

8.   piesaistīt jaunatni motosportam, izglītot jaunatni tehniskajos sporta veidos;

9.   rast vidi sporta tehnikas konstruktoru zināšanu attīstībai;

10.   tehnisko izglītību studējošo prakses vietu nodrošināšana;

11.   sacensību un treniņu organizēšana;

12.   atbalstīt motosporta entuziastus;

13.   rast vidi apmācību un tre

"Riestu"   mednieku biedrība

Aizputes nov.,   Cīravas pag., "Ziediņi",

Organizēt   un vadīt medības un uzskaitīt medību trofejas;

mednieku   apmācība likumdošanas jautājumos par medībām, medību ieroču iegādi,   glabāšanu, pārvadāšana, atbildību par šādu likumu pārkāpšanu;

dabas   aizsardzības pasākumi.

labdarības   pasākumu organizēšana, pabalstu izsniegšana biedriem.

Dzīvokļu   īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "ZIEDU 8"

Aizputes nov.,   Aizpute, Ziedu iela 8-12

Nekustamā   īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumi par atlīdzību vai uz līguma pamata

"STROPS"

Blāzmas-16,   Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov.,

Izglītot   lauku iedzīvotājus darba tirgus mainīgajām prasībām.

Radīt   lauku iedzīvotājiem iespējas ekonomiskai, garīgai un fiziskai izaugsmei.

Veicināt   Kurzemes reģiona iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti.

Mednieku   biedrība "Tebra"

Tebras gatve   1—2, Tebras, Kazdangas pag., Aizputes nov.,

Dabas   resursu izmantošana, kas vienlaikus ar medību produkcijas ieguvi nodrošina   saimnieciski pieļaujamo dzīvnieku skaitu un saglabā medījamiem dzīvniekiem   nepieciešamo vidi;

Radīt   un pilnveidot bāzi medībām un makšķerēšanai, iegūt un uzturēt kustamo un   nekustamo īpašumu, medību un makšķerēšanas (zivju audzēšanas) objektus,   apsaimniekot tos un izmantot Biedrības biedru vajadzībām;

Uzturot   un saglabājot Biedrības augstu prestižu - popularizēt medības un   makšķerēšanu, rūpēties par tradīciju saglabāšanu un izkopšanu;

Apmācīt   jaunos medniekus un medību vadītājus;

Organizēt   šautuves pakalpojumus mednieku apmācībai;

Pārstāvēt   Biedrības biedru intereses visās institūcijās;

Izdot   informatīvus materiālus un veikt citu publisku darbību, kas nav pretrunā ar   likumu.

Mednieku   biedrība "IRŠI IGR"

Dīķi, Cīravas   pag., Aizputes nov.

atbalstīt   dabas aizsardzību un apkārtējās vides sakārtošanu. Atbalstīt medību tradīciju   izkopšanu. Atbalstīt sportu un kultūras pasākumu organizēšanu, sekmējot   demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanu.

F.F.K.   „Livonija”

Kastaņu aleja   2, Aizpute,

Attīstīt   un popularizēt florbolu un futbolu. 2. Piedalīties dažādos čempionātos. 3.   Iesaistīt dažādu vecuma cilvēkus aktīvās sporta nodarbībās.

Aizputes   sieviešu apvienība „INTEGRO”

Cepļa iela   1-47, Aizpute,

Sieviešu   integrācija sabiedrībā.

Tebra 5",   klubs

Pasta 1a,   Aizpute, Aizputes n., LV-3456

Pilsoniskas   sabiedrības attīstības veicināšana kultūras, tūrisma un izglītības jomās.

Mednieku   kolektīvs "AIZPUTE"

"Robežnieki",   Lažas pag., Aizputes nov., LV-3456***

dabas resursu   saprātīga izmantošana, kas vienlaikus ar medību produkcijas ieguvi nodrošina   saimnieciski pieļaujamo dzīvnieku skaitu un saglabā medījamiem dzīvniekiem   nepieciešamo vidi un aizsardzību;radīt un pilnveidot bāzi medībām un   makšķerēšanai, iegūt medību un makšķerēšanas (zivju audzēšanas) objektus,   apsaimniekot tos un izmantot biedrības biedru vajadzībām;pārstāvēt biedrības   biedru kopīgas intereses valsts, pašvaldībās un sabiedriskajās institūcijās   Latvijā;uzturot un saglabājot biedrības augstu prestižu, popularizēt medību   un makšķerēšanas sportu, rūpēties par tradīciju saglabāšanu un izkopšanu.

Aizputes   senioru apvienība "Piesaulīte"

Kalvenes iela   28-2, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456

veicināt   Aizputes pilsētas senioru piedalīšanos sabiedriskajās aktivitātēs,- veicināt   aktīvu sadarbību ar pašvaldību un citām nevalstiskajām organizācijām,-   iespēju robežās organizēt sociālo un medicīnisko palīdzību.

Draudzes   7

Aizputes nov.,   Aizpute, Liepājas iela 3, Latvija

"AIZPUTES   AUTONOMĀ EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE"

Aizputes nov.,   Aizpute, Kuldīgas iela 17,

"AIZPUTES   BAPTISTU DRAUDZE"

Kuldīgas iela   3, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456, Latvija

"AIZPUTES   ROMAS KATOĻU DRAUDZE"

Aizputes nov.,   Aizpute, Kalvenes iela 12,

"AIZPUTES   VASARSVĒTKU DRAUDZE"

Aizputes nov.,   Lažas pag., Apriķi, Latvija

"APRIĶU   EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE"

Aizputes nov.,   Cīravas pag.,

"CĪRAVAS   AUTONOMĀ EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE"

Aizputes nov.,   Aizpute, Kalvenes iela 38A,

"SEPTĪTĀS   DIENAS ADVENTISTU AIZPUTES DRAUDZE"

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads