Aizputes novada dome aicina darbā sociālo darbinieku
Otrdiena, 26 novembris 2019 12:29

social

Prasības amata pretendentiem:

 1. 2.līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā, kvalifikācija – sociālais darbinieks vai karitatīvais sociālais darbinieks;
 2. labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 3. augsta atbildības sajūta;
 4. spēja iejusties klienta situācijā;
 5. prasme vadīt sociālo gadījumu;
 6. prasme praksē pielietot teorētiskās zināšanas;
 7. labas datorprasmes;
 8. autovadītāja apliecība (B kategorija).

Galvenie pienākumi:

 1. Novērtēt personu un ģimeņu vajadzības un sniegt individuālas konsultācijas un psihosociālo atbalstu problēmu risināšanā.
 2. Novērtēt personas (ģimenes) materiālo stāvokli, finansiālos resursus, sociālo situāciju un sadzīves apstākļus pārbaudot klienta sniegto informāciju, veicot dzīves vietas pārbaudes.
 3. Veidot klienta personas lietu, kurā iekļauti precīzi dati par klientu, kā arī dokumenti, kas pierāda klienta materiālo resursu/ vajadzību novērtēšanu, sniegto sociālo palīdzību/sociālos pakalpojumus un iesaistīšanu līdzdarbībā/rehabilitācijā, kā arī veikt klienta lietu reģistrāciju un pārraudzību.
 4. Piesaistīt resursus, organizēt un nodrošināt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus vai citus sociālā atbalsta pasākumus atbilstoši personas vajadzībām.
 5. Identificēt sociālās problēmas un veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām nepieciešamības gadījumā, pārstāvot klientu intereses citās institūcijās.
 6. Organizēt sociālo pakalpojumu piešķiršanas procesu un iesaistīties sociālo pakalpojumu nodrošināšanā.
 7. Informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, šo tiesību realizācijas iespējām un kārtību, kā arī sniegt konsultācijas par klientam piemērotākajiem situācijas risināšanas veidiem, piesaistot attiecīgos speciālistus.
 8. Veicināt darbspējīgo klientu līdzdarbību savas situācijas izmainīšanā un uzlabošanā.
 9. Veikt klienta un tam piešķirtās sociālās palīdzības un pakalpojumu reģistrāciju un datorizētu uzskaiti, statistikas datu sagatavošanu un analīzi.
 10. Sadarbībā ar citiem sociālajiem darbiniekiem vai speciālistiem veikt vizītes personu (ģimeņu) dzīves vietās.
 11. Patstāvīgi plānot un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu, nodrošinot starpprofesionālo sadarbību un gadījuma dokumentēšanu.
 12. Sagatavot lēmumu par sociālās palīdzības/sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikšanu, sniegt saprotamu skaidrojumu par pieņemto lēmumu, kā arī sagatavot rakstiskus pieprasījumus un atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām.
 13. Novērtēt sociālās intervences gaitu, sniegto sociālā atbalsta pasākumu efektivitāti un turpmākos sociālās rehabilitācijas pasākumus.
 14. Sniegt atzinumus, rekomendācijas par personu (ģimeņu) sociālo problēmu ietekmi uz integrēšanos sabiedrībā vai darba tirgū.
 15. Veikt sociālās vides izpēti, identificēt un analizēt sociālos riskus, kas traucē personu (ģimeņu) integrēšanos sabiedrībā un darba tirgū.
 16. Pamatojoties uz identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām, izstrādāt sociālā atbalsta programmas klientu personīgo resursu attīstīšanai un sociālo problēmu mazināšanai.
 17. Izstrādāt priekšlikumus sociālo pakalpojumu attīstīšanai, resursu piesaistei, piedalīties pašvaldības mērķprogrammu, koncepciju un attīstības plānu izstrādē.
 18. Sagatavot ar savu profesionālās darbības jomu saistītos informatīvos materiālus, preses relīzes, publikācijas sabiedrības informēšanai
 19. Izmantot iestādes rīcībā esošās datu bāzes un nodrošināt klienta datu apstrādi un informācijas ievietošanu klienta elektroniskajā lietā.
 20. Apmeklēt savai profesionālajai darbībai atbilstošus kvalifikācijas celšanas kursus, seminārus apmācības normatīvajos aktos noteiktajā apjomā, kā arī piedalīties supervīzijās un pieredzes apmaiņas braucienos
 21. Apmeklēt Aģentūras rīkotās informatīvās sanāksmes un ievērot sniegtos metodiskos norādījumus.
 22. Piedalīties klientu apmierinātības novērtēšanā, savas profesionālās darbības un kompetences novērtēšanā.
 23. Nodrošināt informācijas konfidencialitāti, klientu datu aizsardzību un klientu privātās dzīves neaizskaramības principu ievērošanu.
 24. Ievērot sociālā darbinieka un iestādes ētikas kodeksu.
 25. Iepazīties ar sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu stratēģiskajiem mērķiem, uzdevumiem un funkcijām, kā arī savas kompetences ietvaros iesaistīties rezultātu sasniegšanā.
 26. Iepazīties ar pašvaldības vai iestādes izdotajiem normatīvajiem aktiem un ievērot tos savā darbībā.
 27. Nodrošināt personisko klātbūtni savas darbības jomas kvalitātes kontroles un pārbaužu laikā, kā arī norādītajos termiņos novērst nepilnības.
 28. Izpildīt citus Aģentūras vadības mutiskus vai rakstiskus rīkojumus atbilstoši savai kompetencei un profesijas standartam, kā arī ievērot noteiktos izpildes termiņus.
 29. Organizēt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu Deinstitucionalizācijas plāna projektā “Kurzeme visiem” iesaistītajām personām. Sagatavot atskaites Kurzemes plānošanas reģionam par sniegtajiem pakalpojumiem projekta ietvaros.
 30. Veikt personām ar invaliditāti izvērtējumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību un tā apjomu, organizēt asistenta pakalpojuma sniegšanu, sagatavot Labklājības ministrijai ikmēneša pārskatus par sniegtajiem asistenta pakalpojumiem novadā.

Piedāvājam:

 • Amatalgu 690,00 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas);
 • Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • Sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts;
 • Valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams),
 • izglītības diploma (-u) kopija.

Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju. Dokumentus, ar norādi "Sociālais darbinieks", līdz 2019.gada 10.decembrim iesniegt Aizputes novada domes Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā vai sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ar norādi "Sociālais darbinieks". Uzziņas pa tālruni: 26450584 (Pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore M.Alfuse).

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads