Izglītības aktualitātes
Aizputes novada izglītības iestāžu konkurss Lieliskais klases audzinātājs

Aizputes novada izglītības iestāžu konkurss Lieliskais klases audzinātājs - nolikums

 
Zinātnieku nakts Rīgā

30.septembrī Aizputes novada skolēni un skolotāji apmeklēja Zinātnieku nakts pasākumus Rīgā. Zinātnieku nakts, kas Eiropā noris katru gadu septembra pēdējā piektdienā, šogad Latvijā notika jau 11. gadu pēc kārtas, tā ir iespēja skolēniem un skolotājiem apmeklēt dažādas laboratorijas un institūtus, kas ir saistīti ar pētniecību.

Lasīt tālāk...
 
Jaunie dabas pētnieki viesojas Kazdangā!

Trešdien, 5.oktobrī, kad brāzmains vējš bija pārņēmis visu Latviju, Kazdangā uz dabaszinību konkursu bija pulcējušies 5.-7.klašu skolēni no Aizputes un Durbes novadiem. Ik gadu par konkursa norises vietu tiek izvēlēta cita vieta, šogad tas notika Kazdangas pilī un parkā.

Lasīt tālāk...
 
Apbalvojumi Skolotāju dienā

Aizputes novada domes PATEICĪBAS

Irina Bogdane, Aizputes vidusskolas skolotāja
Par ilggadēju un radošu darbu klašu audzināšanā un inovatīvu mācību metožu pielietojumu mācību procesā

Gita Dzene, Aizputes vidusskolas skolotāja
Par izcilu un ilggadēju klases audzinātājas darbu un veiksmīgu datorikas aprobāciju sākumskolā

Juta Priedniece, Aizputes vidusskolas skolotāja
Par Aizputes novada kultūrizglītības, mākslinieciskā un pedagoģiskā darba pilnveidi

Indra Zvirbule, Aizputes vidusskolas skolotāja
Par ieguldīto darbu un gūtajiem rezultātiem ikdienas darbā un angļu valodas popularizēšanu skolēnu vidū

Gunta Vīdnere, Aizputes vidusskolas direktore
Par aktīvu darbību izglītības starpvalstu projektos un papildus finanšu līdzekļu piesaisti skolas attīstībai

Inta Ķergalve, Aizputes pagasta pamatskolas skolotāja
Par radošu skolēnu iesaistīšanu angļu valodas apguvē un augstiem rezultātiem valsts pārbaudes darbos.

Biruta Neiburga, Aizputes pagasta pamatskolas skolotāja
Par ilggadēju, radošu darbu Aizputes pagasta pamatskolā un augstiem rezultātiem mācību darbā ar skolēniem.

Vita Roģe, Kalvenes pamatskolas skolotāja
Par aktīvu un radošu darbu un ieguldījumu Kalvenes pamatskolas skolēnu personības attīstībā

Aija Valkaša, Kalvenes pamatskolas skolotāja
Par aktīvu un radošu darbu un ieguldījumu Kalvenes pamatskolas skolēnu personības attīstībā

Valda Rudīte, Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolotāja
Par kvalitatīvu skolēnu sagatavošanu valsts matemātikas olimpiādēm

Laila Luzere, Skolēnu jaunrades centra interešu izglītības skolotāja
Par radošu, profesionālu darbu un audzēkņu darbu popularizēšanu novadā

Ināra Zālīte, Skolēnu jaunrades centra interešu izglītības skolotāja
Par ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā un mūziķa Mārtiņa Freimana piemiņas saglabāšanā

Māris Zankovskis
Par ilggadēju ieguldījumu Aizputes novada jauniešu sporta izglītībā

Audra Avižus, Aizputes vidusskolas pavāre
Par ilggadēju un precīzu darbu, organizējot Aizputes vidusskolas ēdināšanu

Dagrita Medisa, Kalvenes pamatskolas pavāre
Par profesionālu attieksmi pret darbu un estētikas vides radīšanu ēdamzālē

Ligija Meire, Aizputes vidusskolas pavāre
Par ilggadēju un precīzu darbu, organizējot Aizputes vidusskolas ēdināšanu                                  

Ilze Tauriņa, Aizputes pagasta pamatskolas pavāre
Par profesionālu attieksmi pret savu darbu un estētikas vides radīšanu ēdamzālē

 
Jaunsargu sacensības “Tebraskrasta kauss”

Aizputes novada jaunsargi 30. septembrī piedalīsies Jaunsardzes un informācijas centra 1. nodaļas Jaunsargu vienības sacensībās “Tebraskrasta kauss”. Atbalstīsim mūsu komandu.

JIC jausargu instruktors Laimonis Grundmanis

 
Aizputes novada prioritātes mācību un audzināšanas darbā 2016./2017.mācību gadā

Aizputes novada prioritātes mācību un audzināšanas darbā 2016./2017.mācību gadā.

  1. Aktualizēt izglītojamo lasītprasmi visos mācību priekšmetos, digitālo kompetenci, medijpratību, pirmās un otrās svešvalodas kvalitatīvu apguvi.
  2. Aktualizēt saskarsmes, savstarpējo attiecību kultūru, vērtībizglītību, pilnveidot izpratni par veselīgu dzīvesveidu un drošību.
  3. Sekmēt izglītojamo patriotismu un pilsonisko audzināšanu, kopt skolas un vietējās kopienas tradīcijas, veidot sadarbību starp skolu un sabiedrību, turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas.
  4. Motivēt visus jauniešus iesaistīties interešu izglītības programmās, veicināt karjeras vadības un uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu.

Apspriestas 25.08.2016.

 
Pedagogu mācību gada ievadsanāksme

2016. gada 25. augustā plkst. 8.45 – 14.30

Kazdangas pagasta Kultūras centrā

Pedagogu mācību gada ievadsanāksme


Darba kārtība

Lasīt tālāk...
 
Aizputes mūzikas skola uzņem jaunus audzēkņus

Aizputes mūzikas skola uzņem jaunus audzēkņus profesionālās ievirzes izglītības programmās 2016./2017. mācību gadam

  • SITAMINSTRUMENTU SPĒLE
  • TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE klavierspēle, akordeona spēle
  • STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE vijoļspēle, ģitāras spēle
  • VOKĀLĀ MŪZIKA kora klase
  • PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE eifonija spēle, trompetes spēle, tubas spēle

GAIDĪSIM SKOLĀ NO 22.-26.AUGUSTAM PLKST.17:00

Lasīt tālāk...
 
Aizputes novada vispārizglītojošo skolu absolventu skaits 2015./2016.m.g.

9.klase (109)

Aizputes vidusskola – 48
Aizputes novada Neklātienes vidusskola – 2
Aizputes pagasta pamatskola – 11
Dzērves pamatskola – 15
Kalvenes pamatskola – 8
Māteru Jura Kazdangas pamatskola – 16
Lažas speciālā internātpamatskola – 9

12.klase (88)

Aizputes vidusskola – 22
Aizputes novada Neklātienes vidusskola – 66

 
Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētāju pieņemšana pie domes priekšsēdētāja

Maija beigāstika organizētas divas pieņemšanas pie Aizputes novada Domes priekšsēdētāja, kurās tika godināti tie skolēni un viņu skolotāji, kuri ieguvuši godalgotas vietas Valsts un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Pasākumi notika Aizputes Mūzikas skolā un Aizputes novada Domē. Pedagogi saņēma Aizputes novada Domes Pateicības par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā, bet skolēni saņēma piemiņas veltes. Uz pieņemšanu tika aicināti arī tie novadu skolu skolēni, kuriem mācībās vidējais vērtējums ir virs deviņām ballēm. Šie skolēni saņēma Aizputes novada Domes Pateicības par augstiem sasniegumiem mācībās 2015./2016.m.g.

Lasīt tālāk...
 


9 lapa no 20
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads