Izglītības aktualitātes
Aizputes Mūzikas skolā ”Muzikālais kaleidoskops”

Muzikalais kaleodoskops

30.oktobrī Aizputes Mūzikas skolā norisinājās Liepājas reģiona mūzikas skolu teorētisko priekšmetu konkurss. Ar mērķi veicināt profesionālās ievirzes izglītības audzēkņu interesi par mūzikas teorētiskajiem priekšmetiem ,attīstīt spēju darboties komandā, pielietot zināšanas solfedžo un mūzikas literatūrā. Konkursu organizēja Aizputes Mūzikas skolas teorētisko priekšmetu pedagoģes Olga Stankeviča un Sandra Strazdiņa. Paldies par ieguldīto darbu! Konkursā piedalījās 4.-8.klašu komandas .Nīcas Mūzikas skolas komanda “Četri toņi”- Katrīna Filaka, Elīna Tupese, Lija Dāle, Jūlija Vadone (ped.Daina Jurga) ieguva 1.vietu.

Aizputes Mūzikas skolas komanda ”mūzikasdraugi.lv” -Zane Mellupe, Alise Otaņķe, Arta Baļeva (ped.S.Strazdiņa,O.Stankeviča) ieguva 1.vietu.

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas komanda ”Kvartets”- Sanija Feodosova, Luīze Burņevska, Roberts Liepiņš, Samanta Saleniece (ped.Dace Vilkaste) ieguva 2.vietu.

Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolas kvartets -Kristaps Prancāns, Sofija Starovecka, Lorena Sokolova, Leonora Latiša (ped.Sanita Bovtona) ieguva 3.vietu.

Paši audzēkņi atzina, ka ieguvuši daudz labu emociju, kā arī jaunu un noderīgu pieredzi.

Paldies audzēkņiem par dalību konkursā, pedagogiem par sagatavošanu un darbu žūrijā, skolu direktorēm Aigai Tiltiņai, Dinai Sležei, Mārītei Bružai par atbalstu dalībai pasākumā.

Aizputes Mūzikas skolas direktore Arta Kangīzere

 
Veiksmīgi noritējusi Karjeras nedēļa

karjeras nedela logo

Karjeras nedēļas pasākumos, kas norisinājās no 14. līdz 18. oktobrim, 83 Latvijas pilsētās un novados piedalījās vairāk nekā 137 000 jauniešu. Šī gada Karjeras nedēļas tēma bija nākotnes profesijas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Karjeras nedēļas sauklis “Ielogojies nākotnē!” rosina jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un darba tirgū, kas liek jau no mazotnes mērķtiecīgi domāt par specifisku prasmju un kompetenču attīstīšanu. 

            Aizputes novada izglītības iestādēs Karjeras nedēļas laikā notika dažādi karjeras attīstības atbalsta pasākumi., kā arī skolēni varēja radoši izpausties zīmējot nākotnes profesijas.

14.oktobrī Aizputes 7 vidusskolēniem Kuldīgā bija iespēja piedalīties aizraujošā diskusijā “Šodien sākas nākotne!” ar iedvesmojošām personībām parprofesijām un prasmēm nākotnē, apsprieda tehnoloģiju un mākslīgā intelekta nozīmi mūsdienās, kā arī izzināja to attīstību tuvākajā desmitgadē un ietekmi uz nākotnes darba tirgu. Diskusijas dalībnieku vidū bija uzņēmuma TET robotu treneris Andis Neilands, kurš jau šobrīd  strādā ar nākotnes tehnoloģijām. Bet Dzērves un Māteru Jura pamatskolu skolēni piedalījās karjeras pasākumā “No prasmēm līdz profesijai”, kurā uzzināja par leļļu teātra aktiera un kanisterapeita Ingara Gudermaņa spēju apvienot tik dažādas profesijas.

15.oktobrī pasākumā “Veiksmīgas karjeras ABC” Aizputes novada skolu 9.-12.klašu skolēni uzzināja, kas ir karjera un kas ir veiksmīga karjera. Skolēni tika iepazīstināti ar vienu no populārākajiem karjeras izveides modeļiem un tika apmācīti to praktiski izmantot.

16.oktobrī Kalvenes pamatskolas skolēniem bija interesanta tikšanās ar žurnālisti, sabiedrisko attiecību speciālisti Elīnu Medeni un pilotu, lidmašīnu mehāniķi Ernestu Medeni. Abi pasākuma vadītāji, stāstot par savām profesijām, aizrautīgi izspēlēja interviju un mudināja skolēnus iejusties žurnālista lomā. Bet Aizputes vidusskolā šajā pēcpusdienā notika pasākums “Randiņš ar profesionāli”, kurā vidusskolas jauniešiem tika dota iespēja diskutēt ar Aizputes pilsētas jauniem, erudītiem, uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri savu profesionālo karjeru veido Aizputes novadā. Viesu vidū bija Elīna Medene, Sandris Štāls, Vilis Brūveris, Andris Jankovskis un Edgars Balodis, kuri aizrautīgi diskutēja ar jauniešiem ne tikai par savu uzņēmumu izveidi un profesionālo darbību Aizputē, bet arī deva ieteikumus, izvēloties nākotnes profesiju un karjeru.

17.oktobrī Aizputes pagasta pamatskolā un Aizputes vidusskolā viesojās pasaules čempions fitnesā. Māris Šveiduks. Kopā ar savu palīgu, aizputnieku Artūru Lindi, Māris stāstīja par savu profesionālo karjeru, par sava uzņēmuma izveidi un deva motivējošus ieteikumus. Skolēni tika iesaistīti sportiskās aktivitātēs, un labākie tika apbalvoti ar iespēju trenēties fitnesa klubā “Lāčplēsis”. Aizputes pagasta 9.klases zēni labprāt Ēnu dienā dotos uz fitnesa klubu, lai iepazītos ar abu profesionāļu darba ikdienu.

18. oktobrī Aizputes vidusskolas 1.-12.klašu skolēni tikās ar skolas absolventu, ugunsdzēsēju un glābēju, un uzņēmēju Elviju Lankovski-Ķeķi. 1.-6.klašu skolēniem Elvijs stāstīja par ugunsdzēsēja un glābēja profesijā nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, bet 7.-12.klašu skolēnus ieinteresēja par sava uzņēmuma izveidi, kā arī stāstīja par pozitīvo pieredzi savas karjeras veidošanā. Šajā dienā arī vairāki Aizputes vidusskolas skolēni devās uz Rīgas Zooloģisko dārzu, lai tur uzzinātu, kādas profesijas ir nodarbināts, strādājot ar dzīvniekiem.

Tā kā tradicionāli oktobra mēnesis paiet zem karjeras zīmes, tad arī rudens brīvlaikā Dzērves pamatskolas 1.-4.klašu skolēniem tika dota iespēja uzzināt par Rīgas lidostā iesaistītajām profesijām, bet 5.-9.klašu meitenes iepazinās ar vizāžista profesiju, un zēni apmeklēja Liepājas Valsts tehnikumu, lai tur iepazītos ar tālākizglītības mācību programmām. 30.oktobrī Aizputes vidusskolas 7.b klases skolēni dosies uz Kurzemes radio un iejutīsies radiožurnālista lomā. 31.oktobrī Aizputes vidusskolas 11.klases skolēni dosies uz Rīgu, lai pasākumā “Es iepazīstu profesiju” iepazītos ar Pārtikas un veterinārā dienestā iesaistītajām profesijām ar mērķi - apzināt darba iespējas valsts pārvaldēs, kā arī lai diskutētu personības izaugsmes treneri Āri Birzi.

Atgādinām, ka karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos  nākotnē, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un saņemt karjeras konsultācijas.

Virkne pasākumu tika īstenoti projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Aizputes novada PKK Vineta Bardanovska un Monta Balode

 

 
Metodiskās dienas darba kārtība

Aizputes un Durbes novadu pedagogu

Metodiskā diena

2019.gada 21.oktobrī Aizputes vidusskolā

Darba kārtība

Plkst.11.00 – 13.00

Par izaugsmes domāšanu Latvijā

LU profesors Ivars Austers

Plkst. 13.00 – 13.15

Aizputes vidusskolas skolēnu priekšnesums –

luga ''Reformas izglītībā"

Plkst.13.30 – 14.30

Darbs Metodiskajās apvienībās

Kompetenci attīstoša mācīšanās

 

Sākumskolas – atb.A.Grundmane

Latviešu valodas – atb.V.Valdmane

Matemātikas, informātikas - atb. G.Elbere

Dabaszinību, ģeogrāfijas – atb. E.Balode

Svešvalodu – atb.N.Andriekus

Vēstures, sociālo zinību – atb. A.Doniņa-Bašlika

Mājturības, vizuālās mākslas – atb. A.Fausta

Sporta – atb.G.Stiere

Mūzikas – atb.M.Pētersone

Pl. 13.30 – 15.30

Pirmsskolas – atb. I.Laumane, A.Bensone – notiek p.i.i.”Pasaciņa”

 

14.10.2019.                       Izpilddirektore izglītības jomā                                  Elita Malovka

 
Apbalvojumi Skolotāju dienā

skolotaju dienai

Ar Aizputes novada domes PATEICĪBU apbalvoti

Aizputes Mūzikas skola – par augstiem izglītojamo sasniegumiem valsts un starptautiskajos konkursos 2018./2019.mācību gadā

Juris Moisejs – Kazdangas pagasta pārvaldes vadītājs - par atbalstu Māteru Jura Kazdangas pamatskolai un izglītība kopumā Aizputes novadā.

Ilze Alsiņa – Aizputes vidusskolas skolotāja - par Patriotu nedēļas erudīcijas konkursu un lekciju organizēšanu, veicinot skolēnu patriotisko audzināšanu

Linda Bahmane – Kalvenes pamatskolas skolotāja - par apzinīgu un mērķtiecīgu jaunās paaudzes izglītošanu Kalvenes pamatskolā

Agita Bergmane – Skolēnu jaunrades centra pulciņa skolotāja - par atbildīgu, radošu, profesionālu darbu interešu izglītībā

Vita Bigača – Aizputes pagasta pamatskolas pirmsskolas izglītības skolotāja - par bērnu vispusīgu attīstības veicināšanu, kas balstīta uz izziņas procesu praktiskā darbībā

Gunta Elbere – Aizputes vidusskolas skolotāja - par veiksmīgu darbu skolēnu izglītošanā matemātikā, panākot vidējo sniegumu virs valsts vidējiem rādītājiem

Jurģis Gofmans – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolotājs - par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu skolēnu radošuma un talantu izkopšanā

Elmārs Gulbis – Padures pamatskolas skolotājs - par mērķtiecīgu un rezultatīvu darbu ar profesionālās izglītības programmas “Būvdarbi” izglītojamajiem

Henoreta Kalniņa - Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības skolotāja - par ilggadēju un apzinīgu skolotājas amata pienākumu veikšanu

Una Martiņsone – Aizputes pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pirmsskolas izglītības skolotāja - par radošu pedagoģisko darbu ar pirmsskolas vecuma bērniem

Arnolds Pūpols – Padures pamatskolas skolotājs - par augstiem izglītojamo sasniegumiem valsts mērogā

Egils Rūtenbergs - Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības skolotājs - par ilggadēju un apzinīgu skolotāja amata pienākumu veikšanu

Agnita Vaitkus – Dzērves pamatskolas skolotāja par ieguldīto darbu skolas vārda popularizēšanā “Leģendu nakts”, Muzeja nakts” , Parka dienas”, “Rožu dobes” un citos pasākumos

Rudīte Vītola – Aizputes vidusskolas skolotāja - par sasniegumiem skolēnu sagatavošanā radošo darbu skatēm un literārajiem konkursiem

Sandra Baumane – Kazdangas pirmsskolas izglītības iestāde “Ezītis” kurinātāja/sētniece - par atbildīgu un rūpīgu sava amatu pienākumu veikšanu

Dzidra Grundmane – Aizputes vidusskolas ārsta palīdze - par ilggadēju, atbildīgu un apzinīgu darbu Aizputes vidusskolā un atsaucīgu un atbildīgu attieksmi pret uzticētajiem pienākumiem

Ingrīda Gruntiņa – Cīravas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pavāre un veļas mazgātāja - par ilggadēju un apzinīgu darbu Cīravas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”

Lilita Kugure – Aizputes vidusskolas sētniece - par ilggadēju, atbildīgu un apzinīgu darbu Aizputes vidusskolas apkārtnes sakopšanā

Inese Medika – Kalvenes pamatskolas apkopēja - par ilggadēju, apzinīgu un cītīgu darbu Kalvenes pamatskolā

Jānis Trenmors – Dzērves pamatskolas remontstrādnieks - par atsaucīgu un atbildīgu attieksmi pret jebkuru uzticēto pienākumu

Olga Zabora – Padures pamatskolas virtuves darbiniece - par īpaši apzinīgu un kvalitatīvu darba pienākumu veikšanu.

Apbalvojumu “Lieliskākais audzinātājs” saņēma

Ilze Blūma – Aizputes vidusskolas skolotāja

Dace Jansone – Aizputes pagasta pamatskolas skolotāja

Gita Ozola – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolotāja

Gita Petrovica – Dzērves pamatskolas skolotāja

 
Sacenšas par zināšanām konkursā “Ābols”

IMG 20191002 WA0030

2. oktobrī Aizputes vidusskolā norisinājās starpdisciplinārais konkurss “Ābols”. Konkursā Aizputes novada skolēni sacentās zināšanās un prasmēs, kas saistītas ar āboliem. Katru novada skolu pārstāvēja 5.-7. klašu skolēnu komanda. Pirmais uzdevums skolēniem bija jāprezentē savs mājas darbs par ābolu dažādo pielietojumu, pagatavojot gardumus. Latviešu valodas un matemātikas zināšanas skolēniem novērtēja uzdevumu un vārdu režģa risināšanā, bioloģijas zināšanas – kaitēkļu un slimību atpazīšanā, praktiskās prasmes - ābolu mizošanā un ābolu sulas iegūšanā. Pirmā vieta konkursā Dzērves pamatskolas komandai (D.Jansonei, A.Balodei, K.Ķipstam, E.Stulpei, J.Kļavai, M.Baumanim), 2.vieta – Aizputes vidusskolas un Kalvenes pamatskolai komandām, 3.vieta – Māteru Jura Kazdangas pamatskolai.

Aizputes novada dabaszinātņu MA vadītāja Eva Balode

IMG 20191002 WA0033

 
Norisināsies Karjeras nedēļa

karjeras nedela logo

No 14. līdz 18.oktobrim norisināsies ikgadējā Karjeras nedēļa. Šī gada tēma ir saistīta ar nākotnes profesijām. Karjeras nedēļa šogad tiek aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū. Aizputes novada izglītības iestādēs Karjeras nedēļas laikā notiks dažādi karjeras veidošanai veltīti pasākumi un diskusijas.

14.oktobrī Aizputes vidusskolēniem Kuldīgā būs iespēja piedalīties aizraujošā diskusijā “Šodien sākas nākotne!”, uz kuru aicinātas iedvesmojošas personības. Dzērves un Māteru Jura pamatskolu skolēni piedalīsies karjeras pasākumā “No prasmēm līdz profesijai” uzzinās par leļļu teātra aktiera un kanisterapeita profesijām.

15.oktobrī pasākumā “Veiksmīgas karjeras ABC” novada skolu 9.-12.klašu skolēni uzzinās, kā orientēties mūsdienu darba tirgū.

16.oktobrī pasākumā “Randiņš ar profesionāli” Aizputes vidusskolas jauniešiem tiks dota iespēja diskutēt ar Aizputes pilsētas jauniem, erudītiem, uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri savu profesionālo karjeru veido Aizputes novadā.

17.oktobrī Aizputes pagasta pamatskolā un Aizputes vidusskolā viesosies pasaules čempions fitnesā. Māris Šveiduks.

18. oktobrī Aizputes vidusskolas 1.-12.klašu skolēni tiksies ar skolas absolventu, ugunsdzēsēju un glābēju Elviju Lankovski-Ķeķi, bet 3.a, 4.b un 7.a klases dosies uz Rīgas Zooloģisko dārzu, lai iepazītos ar tur iesaistītajām profesijām.

Aicinām skolēnus aktīvi piedalīties karjeras nedēļas pasākumos, kā arī darboties radoši, domājot par savu nākotni. Lūdzam arī vecākus nākt uz izglītības iestādēm ar savu iniciatīvu, un ieinteresēt skolēnus par savām profesijām.

Virkne pasākumu tiks finansēti projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Aizputes novada PKK (Vineta Bardanovska un Monta Balode)

 
Skolēni un skolotāji piedalās Zinātnieku naktī

foto balodevainbox.lv

zinatnieku  nakts

Jau 14. reizi visā Eiropā 27. septembrī tika aizvadīta Zinātnieku nakts, tās tēma bija “Zinātne nākotnei”. Aizputes novada skolēni un skolotāji arī šogad devās uz Rīgu, lai pasākuma ietvaros iepazītos ar dažādām zinātniskām laboratorijām un Latvijas institūtu pētījumiem. Šoreiz apmeklējām Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, kura galvenie pētījuma virzieni: Baltijas jūras daudzgadīgās izmaiņas, planktona un bentosa sezonālie cikli, vielu aprite ekosistēmā, piekrastes bioloģiskā daudzveidība, svešās sugas jūrā un ekotoksikoloģija .

Taču lielāko vakara daļu pavadījām LU Akadēmiskā centra Dabas mājā un Zinātņu mājā. Šeit ikviens varēja iepazīties ar cilvēkveidīgo robotu Popiju un programmēšanas darbnīcā izmēģināt, kā kontrolēt šo robotu un iesaistīt to mākslinieciskās aktivitātēs. Popijs radīts vienā no Francijas izcilākajiem zinātniskajiem centriem informātikas un robotikas jomā INRIA. Dabas mājā bija apskatāmi eksperimenti ar elekromagnētisko lauku un radiāciju, paleontoloģijas ekspozīcija, polārpētnieku fotoizstāde, iespēja veikt ķermeņa kompozīcijas analīzi.

 
Noritējusi ikgadējā izglītības konference

konfernce

Bērni mācās vislabāk, kad viņiem patīk skolotājs un ir pārliecināti,
ka viņi patīk skolotājam! (Gordons Neufelds)

2019./2020.mācību gadu Aizputes novadā uzsāk visas izglītības iestādes. Divām izglītības iestādēm, pamatojoties uz ārējo normatīvo regulējumu, ir mainīti nosaukumi: Lažas speciālās internātpamatskolas nosaukums – Padures pamatskola; Aizputes novada Neklātienes vidusskolas nosaukums – Aizputes novada vidusskola. Aizputes novada vidusskolai ir atvērts jauns konsultāciju punkts Liepājas Valsts tehnikuma telpās un licencēta jauna tālmācības programma. Mācības uzsāks pavisam 90 1.klasēs skolēni. Tik daudz pirmklasnieku ir bijis tikai pirms pieciem gadiem. Aizputes vidusskolas 10.klasē prognozēts, ka mācības uzsāks 24 skolēni.

28. un 29.augustā, jau 10 reizi novadā, tika organizētas pedagogu mācību gada ievadsanāksmes. 2019./2020.mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādes uzsāk realizēt pirmsskolas izglītības saturu pēc jaunās kompetenču pieejas. Pārējām izglītības iestādēm vēl ir viens gads, lai sagatavotos šim procesam. Pilnveidotais mācību saturs, satura pieejas īstenošanas maiņa, pedagogu sagatavotība tam, tie bija galvenie jautājumi, kas tika pārrunāti dažādās radošajās darbnīcās un mācību priekšmetu jomu sanāksmēs. Pedagogu atbalstam novadā ir sagatavoti četri pedagogi mācību konsultanti – Vineta Bardanovska – Aizputes vsk., Gita Petrovica – Dzērves pamatskola, Agrita Zundovska – Māteru Jura Kazdangas pamatskola, Aiga Bensone – p.i.i. “Pasaciņa”. Pedagogi, Metodisko apvienību vadītāji/mācību priekšmetu jomu koordinatori, vasarā ir apmeklējuši tālākizglītības programmas savā jomā un sanāksmēs dalījās pieredzē ar pārējiem novada pedagogiem.

Pedagogu radošās darbnīcas vadīja Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pedagogi un Māteru Jura Kazdangas pamatskolas pedagogi. Pedagogus uzrunāja Latvijas Universitātes profesore Guna Svence ar lekciju “Sociāli emocionālā mācīšanās mūsdienu skolā”, kā arī izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka iepazīstināja ar izglītības aktualitātēm novadā. Muzikālu sveicienu pedagogiem sniedza Aizputes Mūzikas skolas audzēkņi un mūziķis Edgars Silacērps. Paldies sponsoriem SIA "Mājas Gardums” un SIA “Elpa”.

2019./2020.mācību gadā visās skolās turpināsies izglītības projekti – “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura šī gada prioritāte ir profesionālā izglītība; turpināsies programma “Latvijas skolas soma”, ar kuras atbalstu katram skolēnam tiks nodrošināti pasākumi, kas ļaus apgūstamo mācību un audzināšanas saturu papildināt ar reāliem kultūras pasākumu un vietu apmeklējumiem; turpināsies projekts “PumPurs”, kura ietvarā 5.-12.klašu skolēniem ir iespēja saņemt individuālu atbalstu mācību priekšmetos un turpināsim piedalīties projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” , kas nozīmē atbalsta personāla piesaiste skolām un izglītojošu pasākumu apmeklējums, dažādu mācību vizīšu realizācija skolēniem. Visi projekti nodrošina pedagogu tālākizglītību atbilstoši projekta vadlīnijām un supervīzijas pedagogiem.

            Dzīvosim un strādāsim ar domu, ka mūsu bērni ir vislabākie, iedvesmosim un motivēsim viņus nopietnam, regulāram izglītības darbam!

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Zinību dienas - 2.septembra, svinīgo pasākumu laiki

A musical extravaganza featuring indie bands  acousic acts

 

***************

Aizputes un Durbes novadu pedagogu 2019./2020.mācību gada ievadsanāksmes 28. un 29.augustā

Aizputes un Durbes novadu pedagogu 2019./2020.mācību gada ievadsanāksmes

28. un 29.augusts

28.08.2019. Kazdangas pagasta Kultūras centrā

Pl.10.00 – 12.00

Aktualitātes izglītībā. Elita Malovka Izpilddirektore izglītības jomā

Sociāli emocionālās mācīšanās koncepts mūsdienu skolā. Guna Svence LU profesore

Pārtraukums pl. 12.00 -12.30

Pl.12.30. – 14.00

Darbs radošajās darbnīcās

Pietiekties elektroniski līdz 22.08., izvēloties vienu darbnīcu - reģistrācijai: https://ej.uz/28_08

1.Mērķtiecīga atgriezeniskā saite mācību procesa plānošanai un vadīšanai. Natālija Andriekus, Agrita Zundovska (Māteru Jura Kazdangas pamatskola)

2.Kā attīstīt mācīšanos mācīties. Baiba Mackiala (Liepājas Valsts 1.ģimnāzija)

3.Skolotāju sadarbība kopīgā skolēnu mācīšanās procesa plānošanā: lasītprasmes mācīšana stundās. Lilita Lepse, Elizabete Sirotina (Liepājas Valsts 1.ģimnāzija)

4.Kā skolotājam mācīties mācīt, lai attīstītu skolēnos mācīšanās paradumus. Signe Berga, Agita Bargā Liepājas Valsts 1.ģimnāzija)

5.Mācību procesa plānošana pirmsskolā. Ruta Feldmane (Kalētu pamatskola)

Pārtraukums pl. 14.00 -14.15

Pl. 14.15 – 14.45

21.gadsimta prasmes 21.gadsimta skolā – izaicinājums pedagogiem. Laila Urbāne (Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas direktore)

Pl.14.45 – 15.00 Muzikāls priekšnesums, apliecību izsniegšana.

29.08.2019. Metodisko apvienību sanāksmes Aizputes vidusskolā

Pl.10.00 – 11.20

-Dabaszinību, matemātikas, informātikas skolotāju MA – “Atgriezeniskā saite” atb.E.Balode, G.Elbere

-Vēstures, sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāju MA – atb. A.Doniņa-Bašlika

-Logopēdu MA – atb.A.Golubova

-Sporta skolotāju MA – atb.G.Stiere, G.Ozola

Pl.11.30 – 13.00

-Sākumskolas skolotāju MA

-Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA – atb. V.Valdmane

-Vizuālās mākslas un mājturības skolotāju MA – atb. A.Fausta

-Svešvalodu skolotāju MA – atb. N.Andriekus

-Mūzikas skolotāju MA – atb.M.Pētersone

Pl.13.00 – 14.00

-Klašu audzinātāju MA, “Skolas somas” koordinatoru – atb. A.Kirhnere

16.08.2019.                                                                    Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

Darba kārtība

 
Skolotājas dodas pa grāmatas varoņu pēdām

IMG 20190608 WA0013

Aizputes un Durbes novada latviešu valodas skolotājām ir izveidojusies skaista tradīcija - mācību gada nogalē doties pieredzes braucienā uz vietām, kas iedvesmojušas rakstniekus radīt kādu literāro darbu. Iepriekšējos gados ar Māra Čaklā dzejoļu krājumiem rokās tika izstaigāts Saldus un skatīta Smuku muiža, kuras apkārtnē kādreiz risinājās notikumi, kas aprakstīti Jāņa Jaunsudrabiņa stāstā “Vēja ziedi”.

Lasīt tālāk...
 


4 lapa no 27
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads