Metodiskā diena Aizputes novadā

 Aizputes novada pedagogiem trīs reizes mācību gada laikā tiek organizētas Metodiskās dienas. 28.oktobrī notika kārtējā Metodiskā diena, kuras laikā ar visiem pedagogiem runāja VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja Ineta Upeniece par Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju un ieviešanu.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) 2015./2016. mācību gadā uzsāk kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādi, ko Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros paredzēts aprobēt 80 izglītības iestādes.

Tiek plānotas pakāpeniskas pārmaiņas gan pirmsskolas izglītības, gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības mācību saturā, arī iekļaujošās izglītības nodrošināšanā un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidē.

Līdz ar jauno mācību gadu ir uzsākta Datorikas mācību programmu aprobācija, paredzot iespējami agrīnāku digitālās kompetences attīstību skolēniem. Šā gada maijā Izglītības un zinātnes ministrija un VISC sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) izstrādāja piecus mācību programmu paraugus digitālo kompetenču apguvei. VISC sadarbības līguma ietvaros Datorikas kursa metodisko materiālu izstrādi, izvietošanu un uzturēšanu izglītības portālā startit.lv nodrošina informācijas tehnoloģiju uzņēmums Accenture Latvija. Jauno mācību programmu aprobēšanai pieteicās 157 izglītības iestādes, tikmēr LIKTA rīkotajos pieredzes apmaiņas un kvalifikācijas celšanas kursos jau piedalījušies vairāk nekā 130 skolotāji. Datorika sprogrammas Aizputes novadā aprobē Aizputes vidusskolā un Māteru Jura Kazdangas pamatskolā.

Lai pievērstu bērnu un jauniešu uzmanību dažādiem ar drošību apkārtējā vidē saistītiem jautājumiem (drošībai uz ielas, sociālajā vidē, internetā u.c.), septembra beigās notika ikgadējā Drošības nedēļa izglītības iestādēs.

Lai veicinātu izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošās skolās, pašlaik tiek veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.710 „Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām”. Tajos tiek arī paredzēts veikt ierakstu Valsts izglītības informācijas sistēmā par pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, kas ļaus izglītības iestādē integrētam izglītojamajam saņemt nepieciešamos atbalsta pasākumus un iesaistīties mācību procesā.

Šajā mācību gadā paredzēts organizēt centralizētā fizikas, ķīmijas un dabaszinību (pēc izvēles) eksāmena pirmā pilotprojekta norisi un rezultātu novērtēšanu 12. klašu skolēniem. Plānots, ka aptuveni 50 izglītības iestādēs 800 skolēniem varētu būt zināšanu pārbaude dabaszinību eksāmenā, 60 izglītības iestādēs 1200 skolēniem - fizikas eksāmenā un 60 izglītības iestādēs 1200 skolēniem - ķīmijas eksāmenā. Visu pilotprojekta eksāmenu norisi paredzēts nodrošināt vienlaicīgi 2016. gada 13. aprīlī.

Paredzēti diagnosticējošie darbi matemātikā 8.klasei, dabaszinātnēs 9. klasei, fizikā un ķīmijā 10. un 11. klasei. Iecerēts īstenot arī 10. klases diagnosticējošo darbu norisi šā gada septembrī, pārējo klašu – 2016. gada februārī-martā. 2016. gada martā (skolēnu pavasara brīvlaikā) plānota visu svešvalodu centralizēto eksāmenu norise. Pārējo eksāmenu norise notiks no 2016. gada 17. maija līdz 8. jūnijam.

Vispārējās vidējās izglītības sertifikātu izsniegšana paredzēta 2016. gada 30. jūnijā. 2016. gadā skolēni svešvalodu centralizētos eksāmenus var aizstāt ar starptautiski atzītu testēšanas institūciju pārbaudījumu.

Paredzēts turpināt profesionālās izglītības satura reformu, lai izveidotu kvalitatīvu, tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstošu un darba vidē balstītu profesionālo izglītību. Paredzēts ieviest vienotu kvalifikācijas piešķiršanas sistēmu, stiprināt nozaru atbildību par kvalifikācijas piešķiršanu un veicināt ar darbu saistītu mācīšanās procesu uzņēmumos. Nozaru noteiktajām pamatprofesijām tiks izstrādāti jauni moduļveida programmu paraugi, kurus izmantojot, skolas varēs izstrādāt attiecīgā reģiona vai lielāko uzņēmumu vajadzībām piemērotas programmas.

Interešu izglītībā kā vienu no 2015./2016. mācību gada prioritātēm VISC izvirza pedagogu profesionālo pilnveidi, organizējot seminārus un profesionālās kompetences pilnveides kursus, un metodisko atbalstu interešu izglītības programmu īstenošanā. VISC turpinās stiprināt skolēnu patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, īpaši aktualizējot 1991. Gada barikāžu atceres 25. gadadienu un gatavošanos Latvijas simtgadei.

Dienas otrajā daļā notika darbs metodiskajās apvienībās, kurās skolotāji pārrunāja aktualitātēs.

Elita Malovka Izpilddirektore izglītības jomā

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads