Plānošanas dokumenti 2012. - 2023. gadam

Projekta „Aizputes novada Attīstības programmas un Teritorijas plānojuma dokumentu izstrāde” ietvaros
Ar vienošanos Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/092/061

 

Ir pieņemta Aizputes novada teritorijas plānojuma 2012. - 2023. gadam galīgā redakcija

Aizputes novada pašvaldība  informē, ka Aizputes novada dome 2012. gada 29.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.87 (sēdes protokola Nr.4; 25.&) par Aizputes novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam galīgās redakcijas pieņemšanu.

Ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju var iepazīties no 2012. gada 5. marta līdz 26. martam Aizputes novada domes administrācijas ēkā Atmodas ielā 22, Aizputē, 2.stāva zālē, kā arī  internetā – pašvaldības mājaslapā www.aizputesnovads.lv.
 
Publiskās  apspriešanas sanāksme notiks Aizputes novada domes administrācijas ēkā Atmodas ielā 22, Aizputē, 2. stāva zālē. Aicināti piedalīties visi interesenti, un institūciju, kuras sniegušas atzinumus par teritorijas plānojumu, pārstāvji.

Atsauksmes par teritorijas plānojuma galīgo redakciju var iesniegt līdz š.g. 26. martam, iesniedzot vai nosūtot pa pastu Aizputes novada domei, Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456.

Iesniegumos norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgās dzīvesvietas adresi, juridiskām personām -  nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

Ar Aizputes novada teritorijas plānojuma 2012. - 2023. gadam galīgo redakciju var iepazīties šeit.

I sējums   Paskaidrojuma raksts

PIELIKUMI – kartoshēmas:

Pārskats par Aizputes novada esošajiem teritorijas plānojumiem
Aizputes novada iedzīvotāju apdzīvojuma struktūra pa apdzīvotām vietām
Aizsargājamo dabas teritoriju izvietojuma shēma
Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas

II sējums   Grafiskā daļa

NOVADA KARTES

karte 1   Aizputes novada teritorijas pašreizējā izmantošana M 1:25 000
karte 2   Aizputes novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1: 15 000

AIZPUTES PILSĒTAS KARTES

karte 3   Aizputes pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000
karte 4   Aizputes pilsētas inženiertehnisko komunikāciju tīkli M 1:5000

CIEMU KARTES

Aizputes pagasta karte

karte C-1   Rokasbirzes un Kūdras ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000

Cīravas pagasta kartes

karte C-2   Cīravas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000
karte C-3   Dzērvenieku ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000

Kalvenes pagasta kartes

karte C-4   Kalvenes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000
karte C-5   Kalvenes stacijas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000

Kazdangas pagasta kartes

karte C-6   Kazdangas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000
karte C-7   Rokaižu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000
karte C-8   Tebras un Bojas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000

Lažas pagasta kartes

karte C-9     Apriķu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000
karte C-10   Štakeldangas un Padures ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000

III SĒJUMS   Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
IV SĒJUMS    Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

Vides pārskats
Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par vides pārskata projektu
Pielikums

Aizputes novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam

Pašreizējās situācijas analīze
Stratēģiskā daļa un rīcības plāns
Pielikumi
Vides pārskats

Aizputes  novada  ilgtspējīgas  attīstības  stratēģija  2012.  –  2030.gadam

Igtspējīgas  attīstības  stratēģija

Aizputes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam aktualizētais Investīciju un rīcības plāns un zem tā pievienotie dokumenti

Aizputes novada attīstības programma 2012.-2018. Gadam Investīciju plāns (aktualizācija 2014.gads)

Aizputes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam rīcību plāns (aktualizācija 2014.gads)

Aizputes novada attīstības programma 2012.-2018. Gadam Investīciju plāns (aktualizācija 2016.gads)

Aizputes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam rīcību plāns (aktualizācija 2016.gads)

Aizputes novada attīstības programma 2012.-2018. Gadam Investīciju plāns (aktualizācijas projekts 25.04.2018 domes sēdē)

Aizputes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam rīcību plāns (aktualizācijas projekts 25.04.2018.gads domes sēdē)

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads