Trauksmes celšana

APSTIPRINĀTS
Aizputes novada domes sēdē
2019.gada 25.septembrī
(protokols Nr. .§)

Aizputes novada domes iekšējie noteikumi
“Trauksmes celšana”

Izdoti saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma
5.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Aizputes novada domes iekšējie noteikumi “Trauksmes celšana” (turpmāk - Noteikumi) nosaka trauksmes cēlēja ziņojuma formu, kārtību, kādā tiek celta trauksme par pārkāpumiem un izskatīts trauksmes cēlēja ziņojums.

2. Noteikumi attiecas uz Aizputes novada domes administrāciju un Aizputes novada domes pakļautībā esošo iestāžu (turpmāk - Pašvaldība), struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem.

II. Trauksmes cēlēja ziņojums

3. Trauksmes cēlējs ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

4. Trauksmes cēlēja tiesības celt trauksmi noteiktas Trauksmes celšanas likumā.

5. Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniedz atbilstoši Noteikumu 1.pielikumā pievienotajai formai. Par trauksmes cēlēja ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums.

6. Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:

6.1. ievietojot slēgtā aploksnē (ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”) un iemest pastkastītē, kas atrodas pie Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra Aizputes novada domes ēkā, Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads;

6.2. nosūtot pa pastu slēgtā aploksnē (ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”) uz adresi Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads;

6.3. elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko paraktu), nosūtot trauksmes cēlēja ziņojumu uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;

6.4. mutiski, griežoties pie atbildīgās personas (pēc tam iesniegums tiek noformēts rakstveidā).

7. Trauksmes cēlēja ziņojums pēc tā iesniegšanas brīža ir ierobežotas pieejamības informācija.

8. Trauksmes cēlēja ziņojums tiek reģistrēts atsevišķā reģistrā, kuru uztur atbildīgā persona.

III. Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana

9. Trauksmes cēlēja ziņojumu izskata Aizputes novada domes apstiprināta Trauksmes cēlēju ziņojumu izvērtēšanas komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā. Komisijas locekļi no sava sastāva ieceļ vienu locekli, kuru nosaka par atbildīgo personu trauksmes celšanas jautājumos un vienu locekli, kurš aizvieto atbildīgo personu, tās prombūtnes laikā.

10. Pēc trauksmes ziņojuma saņemšanas atbildīgā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā izvērtē tā pirmšķietamu atbilstību trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu. Par pieņemto lēmumu atbildīgā persona informē iesniedzēju 3 (trīs) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

11. Pēc iesnieguma atzīšanas par trauksmes cēlēja ziņojumu, tiek veikta personas datu pseidonimizēšana.

12. Ja saņemtais iesniegums nav Aizputes novada domes kompetencē, to 10 dienu laikā no saņemšanas dienas pārsūta izskatīšanai pēc piekritības.

13. Pēc Noteikumu 10.punktā minētā lēmuma pieņemšanas Trauksmes cēlēju ziņojumu izvērtēšanas komisija izskata trauksmes cēlēja ziņojumu pēc būtības un, ja konstatē pārkāpumu, piemēro atbildību saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja iesnieguma izskatīšanas laikā rodas aizdomas par pārkāpumu, kura izskatīšana nav Aizputes novada domes kompetencē, ziņojumu pārsūta tālākai izskatīšanai pēc piekritības.

14. Trauksmes cēlēju ziņojumu izvērtēšanas komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no citām institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām informāciju, kas nepieciešama lietas apstākļu noskaidrošanai.

15. Par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu trauksmes cēlēju informē ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.

16. Par pārkāpumiem, kurus palīdzējis atklāt trauksmes cēlējs, Aizputes novada dome sniedz informāciju publiski, neatklājot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības.

IV. Nobeiguma jautājumi

17. Pašvaldība, uzsākot darba tiesiskās vai dienesta attiecības vai cita veida ar profesionālo darbību saistītas tiesiskās attiecības ar fizisku personu, iepazīstina personu ar Noteikumiem.

18. Trauksmes cēlēju ziņojumu pastkastīte tiek pārbaudīta vienu reizi nedēļā.

19. Jautājumos, kas nav regulēti Noteikumos, piemērojamas Trauksmes celšanas likuma normas.

20. Papildus informāciju trauksmes cēlējs var iegūt interneta vietnē www.trauksmescelejs.lv.

21. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1.oktobrī.

Pielikumā: Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa uz 3 lapām.

Aizputes novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.