Plānošanas dokumenti 2012. - 2023. gadam

ESF-ES
Projekta „Aizputes novada Attīstības programmas un Teritorijas plānojuma dokumentu izstrāde” ietvaros
Ar vienošanos Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/092/061

 

Ir pieņemta Aizputes novada teritorijas plānojuma 2012. - 2023. gadam galīgā redakcija

Aizputes novada pašvaldība informē, ka Aizputes novada dome 2012. gada 29.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.87 (sēdes protokola Nr.4; 25.&) par Aizputes novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam galīgās redakcijas pieņemšanu.

Ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju var iepazīties no 2012. gada 5. marta līdz 26. martam Aizputes novada domes administrācijas ēkā Atmodas ielā 22, Aizputē, 2.stāva zālē, kā arī internetā – pašvaldības mājaslapā www.aizputesnovads.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Aizputes novada domes administrācijas ēkā Atmodas ielā 22, Aizputē, 2. stāva zālē. Aicināti piedalīties visi interesenti, un institūciju, kuras sniegušas atzinumus par teritorijas plānojumu, pārstāvji.

Atsauksmes par teritorijas plānojuma galīgo redakciju var iesniegt līdz š.g. 26. martam, iesniedzot vai nosūtot pa pastu Aizputes novada domei, Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456.

Iesniegumos norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgās dzīvesvietas adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

Ar Aizputes novada teritorijas plānojuma 2012. - 2023. gadam galīgo redakciju var iepazīties šeit.


I sējums 
downloadPaskaidrojuma raksts

PIELIKUMI – kartoshēmas:

downloadPārskats par Aizputes novada esošajiem teritorijas plānojumiem
downloadAizputes novada iedzīvotāju apdzīvojuma struktūra pa apdzīvotām vietām

downloadAizsargājamo dabas teritoriju izvietojuma shēma

downloadDerīgo izrakteņu atradņu teritorijas


II sējums
   Grafiskā daļa

NOVADA KARTES

karte 1  downloadAizputes novada teritorijas pašreizējā izmantošana M 1:25 000
karte 2  downloadAizputes novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1: 15 000

AIZPUTES PILSĒTAS KARTES

karte 3  downloadAizputes pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000
karte 4  downloadAizputes pilsētas inženiertehnisko komunikāciju tīkli M 1:5000

CIEMU KARTES

Aizputes pagasta karte

karte C-1  downloadRokasbirzes un Kūdras ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000

Cīravas pagasta kartes

karte C-2  downloadCīravas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000
karte C-3  downloadDzērvenieku ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000

Kalvenes pagasta kartes

karte C-4  downloadKalvenes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000
karte C-5  downloadKalvenes stacijas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000

Kazdangas pagasta kartes

karte C-6  downloadKazdangas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000
karte C-7  downloadRokaižu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000
karte C-8  downloadTebras un Bojas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000

Lažas pagasta kartes

karte C-9    downloadApriķu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000
karte C-10  downloadŠtakeldangas un Padures ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000

III SĒJUMS  downloadTeritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

IV SĒJUMS  downloadPārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

downloadVides pārskats
downloadVides pārraudzības valsts biroja atzinums par vides pārskata projektu
downloadPielikums

Aizputes novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam

downloadPašreizējās situācijas analīze
downloadStratēģiskā daļa un rīcības plāns
downloadPielikumi
downloadVides pārskats

Aizputes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012. – 2030. gadam

downloadIgtspējīgas attīstības stratēģija

Aizputes novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam aktualizētais Investīciju un rīcības plāns un zem tā pievienotie dokumenti

downloadAizputes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam Investīciju plāns (aktualizācija 2014. gads)
downloadAizputes novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam rīcību plāns (aktualizācija 2014. gads)
downloadAizputes novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam Investīciju plāns (aktualizācija 2016. gads)
downloadAizputes novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam rīcību plāns (aktualizācija 2016. gads)
downloadAizputes novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam Investīciju plāns (aktualizācijas projekts 25.04.2018 domes sēdē)
downloadAizputes novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam rīcību plāns (aktualizācijas projekts 25.04.2018. gads domes sēdē)

Aizputes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam

downloadPar Aizputes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu
downloadAizputes novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam 1. DAĻA – PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS UN SVID ANALĪZE.
downloadAizputes novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam 2. DAĻA – STRATĒĢISKĀ DAĻA UN RĪCĪBAS PLĀNS

Aizputes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam aktualizētais Investīciju un rīcības plāna 2020. gada aktualizācija ir izstrādes procesā. Izskatīšana un apstiprināšana plānota aprīļa mēneša domes sēdē.

downloadRīcības un investīciju plāns 2020. gads

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.