Iznomājamie īpašumi

Iznomājamie zemes gabali

Persona, kura vēlas nomāt neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu mazdārziņa ierīkošanai vai palīgsaimniecības vajadzībām, pašvaldībā (Aizputes novada pašvaldībā vai pagasta pārvaldē) iesniedz:

  • Fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms), zemes nomāšanas laikā plānotā darbība.

  • Juridiskā persona - pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums (firma), juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, nomājamā zemes­gabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms), zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, kā arī izziņa no Uzņēmumu reģistra par personām, kas ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Neapbūvētu zemes gabalu nomas maksu zemes gabaliem, kurus izmanto mazdārziņu vai personisko palīgsaimniecību vajadzībām platībā līdz 1 ha, nomas maksu nosaka 2019.gada 27.februārī pieņemtie pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4 “Par neapbūvētu, Aizputes novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu”. Mazdārziņiem – 3 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5 EUR. Palīgsaimniecībām ar platību līdz 0,3 ha – 3 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5 EUR. Palīgsaimniecībām platībā no 0,3 ha -1 ha – 3 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7 EUR.

 

Lauksaimniecībā izmantojamie zemes gabali

Saskaņā ar Publiskas personas mantas izšķērdēšanas likumu un Ministru kabineta noteikumiem “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” brīvajiem lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem nomnieku nosaka nomas tiesību izsolē. Par izsoles laiku un nosacījumiem lēmumu pieņem Domes sēdē un publicē Novada avīzē un mājas lapā. Lai nodotu zemes gabalu nomas tiesību izsolei, Pašvaldībā jāiesniedz ierosinājums – brīvas formas iesniegums, norādot zemes gabalu un platību, kuru vēlas nomāt.

Nomas tiesību izsoles sākuma cena ir 5 % no iznomājamā zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 28 EUR.

Labticīgiem nomniekiem nomas līgumi pēc līguma termiņa beigšanās tiek pagarināti, pēc nomnieka iesnieguma saņemšanas.

Lēmums par lauksaimniecības zemes nomas līguma noslēgšanu vai pagarināšanu tiek izskatīts un pieņemts Domes sēdē.

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.