Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja dzīvesvieta deklarēta Aizputes novadā un, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem Aizputes novada dome. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lai iegūtu informāciju par savā īpašumā deklarētajām personām, jāautentificējas ar internetbankas starpniecību vai drošu, elektronisko parakstu portālā www.latvija.lv un jāizvēlas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojums “Manā īpašumā deklarētās personas”.
Skatīt šeit: https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP00/Apraksts

 

Iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu pašvaldībai var iesniegt:

  • mājas, dzīvokļa īpašnieks, vai īpašnieka pilnvarotais pārstāvis, iesniegumam pievienojot īpašumtiesību apliecinoša dokumenta kopiju;
  • dzīvokļa īrnieks, iesniegumam pievienojot īres līguma kopiju.

 

Iesniegumā jānorāda pēc iespējas detalizētāku informāciju, kas palīdzētu pieņemt lēmumu, piemēram, personas (kurai lūdz anulēt deklarāciju dzīvesvietā) vārdu, uzvārdu un personas kodu, adresi, no kuras vēlas izdeklarēt personu, pamatojumu, kāpēc vēlas izdeklarēt, piemēram, minot laiku, no kura persona adresē nedzīvo, norādot, ka beidzies īres līgums vai beigušās īpašuma tiesības, ziņojot, ka persona nav zināma u.tml.

 

Iesniegumu var iesniegt:

  • Klātienē - Aizputes novada domē, 1.stāvā , 9.kabinetā (Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā);
  • elektroniski, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" (https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts)
  • elektroniski e-pastā ar drošu elektronisko parakstu,
  • nosūtot pa pastu.

 

Pašvaldība personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

Pēc iesnieguma saņemšanas, pašvaldība izsūta uzaicinājumu ierakstītā vēstulē iesniegumā minētai personai ierasties mēneša laikā pašvaldībā, lai pārbaudītu personas uzturēšanos deklarētajā dzīves vietā. Ja minētā persona mēneša laikā neierodas pašvaldībā, tiek sagatavots lēmuma projekts par deklarēto ziņu anulēšanu, ko izskata tuvākajā novada domes sēdē.

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.