Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija

Mēneša laikā, kopš pastāvīgi dzīvo jaunā dzīvesvietā, personai sava dzīvesvieta ir jādeklarē.

Savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas deklarāciju ir iespēja iesniegt klātienē Aizputes novada domē, ja jaunā, deklarējamā adrese atrodas Aizputes novadā, līdzi ņemot:

  • personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti);
  • dokumentu, kas apstiprina deklarēšanās tiesisko pamatu (Pirkšanas līgumu, Zemesgrāmatas apliecību, Īres līgumu u.c.).

 

IEVĒRĪBAI! Ja deklarē:

  • nepilngadīga bērna dzīvesvietu – jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība;
  • nepilngadīga bērna dzīvesvietu, kuram ir 15 gadi un vairāk, – bērna pase vai ID karte;
  • personas ar ierobežotu rīcībspēju dzīvesvietu – dokumenti, kas apliecina likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums u.tml.);
  • pilnvarotā persona – notariāli apliecināta pilnvara;
  • ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība.

 

Lai saņemtu minēto pakalpojumu, ir jāveic Valsts nodevas apmaksa 4,27 EUR apmērā Aizputes novada domes kasē.

 

Valsts nodevu par deklarētās dzīvesvietas reģistrēšanu nav jāmaksā:

1) reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
2) politiski represētās personas;
3) invalīdi;
4) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
5) pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
6) personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
7) personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu;
8) reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
9) personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
10) personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;
11) personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā.

 

Ja personai ir internetbanka, tās autentifikācijas rīki vai drošs, elektroniskais paraksts, visērtāk un bez maksas savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas deklarāciju var iesniegt elektroniski izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv:

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.