„Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs”

Daudzfunkcionalais centrs

ADRESE: Pasta iela 2, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456.
KONTAKTI: centra vadītāja Inga Zērande, tel. 26449354

Izveidots 2012.gadā ar ES fondu atbalstu.

Centra darbības mērķi ir nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus,sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar funkcionāliem (kustību, redzes, dzirdes un garīgiem) traucējumiem, invalīdiem, bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, krīzes situācijā nonākušām personām, veicinot krīzes situācijā nonākušo personu psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanu. Organizēt pakalpojumu sniegšanu sociāli vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām – personām, kuras aprūpē cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem; ģimenēm ar bērniem; citām personu grupām, kurām tas nepieciešams, lai sniegtu klientiem psiholoģisku un sociālu atbalstu, veicinātu viņu integrāciju sabiedrībā un piedāvātu attīstošu, izglītojošu un saturisku brīvā laika pavadīšanu, nodrošināt diennakts sociālo rehabilitāciju krīzes situācijā nonākušām personāmun ģimenēm, īslaicīgu psiholoģisko un cita veida palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām, veicinot krīzes situācijā nonākušās personas psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanu.

Centrā darbojas:

Krīzes centrs;
Dienas centrs bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām;
NVO atbalsta centrs;

Nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Centrā ir iekārtotas un ir iespēja bērniem un jauniešiem saņemt pakalpojumus šādās telpās:

Fizioterapeita;
Logopēda;
Mūzikas terapijas;
Sensorā telpa.

 

Aizputes novada pašvaldības aģentūras „Sociālais Dienests” „Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs” struktūra

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra nolikums

Daudzfunkcionalais centrs1

 

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads