INTERREG Latvija - Lietuva

Interreg Lietuva

Projekta numurs: LLI-258
Finišējis projekts ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’,,Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania’’ (VideoGuard).
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. www.europa.eu

Projekta aktivitātes sākās ar 2018.gada 1.jūniju līdz 2019.gada 30.novembrim (18 mēneši).

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais budžets ir 588 760,81 Eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums 500 446,69 Eiro (85%), Nacionālais publiskais līdzfinansējums 88 314,12 Eiro (15%).

Projekta vispārējais mērķis ir  uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību. 

Projekta vadošais partneris- Kurzemes plānošanas reģions. Šāda projekta realizācija bija svarīga, jo viens no izaicinājumiem ar ko saskaras Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes reģioni cīņā pret noziedzību, ir projekta partneru pašvaldībās esošo tiesībsargājošo institūcija kapacitātes trūkums, runājot par tehniskajiem risinājumiem ar šīm institūcijām pieejamajām iekārtām, kā arī pārrobežu tiesiskās un administratīvās sadarbības trūkums starp minētajām institūcijām. Projekta mērķis ir to novērst, uzstādot progresīvas, modernas video novērošanas iekārtas un izstrādāt mūsdienīgu programmatūru datu apmaiņai, tā uzlabojot institūciju tehnisko kapacitāti ātrākai informācijas apmaiņai starp sadarbības partneriem.

Projekta partneri:

Latvijā : Kurzemes plānošanas reģions –vadošais partneris; Aizputes; Brocēnu; Dundagas; Durbes; Grobiņas; Nīcas; Priekules; Rojas; Rucavas; Saldus; Skrundas; Talsu; Vaiņodes un Ventspils novada pašvaldības.

Lietuvā:Kretingas rajona pašvaldība; Pluņģes rajona pašvaldība; Skuodas rajona pašvaldība.

Aizputes novadā projekta ietvaros izbūvēta videonovērošanas sistēma ar 10 kamerām un aprīkojums pašvaldības policijas iecirknī. Kopējās izmaksas EUR 37 797,15, kur attiecinātās izmaksas EUR 26 510,36 ERAF finansējums 85% no attiecināmajām izmaksām EUR 22 533,81; Valsts līdzfinansējums 5% - EUR 1325,52; Pašvaldības budžeta nauda EUR 13 937,82. Projekta ietvaros notika projekta grupas sanāksmes un pieredzes apmaiņas braucieni Aizputē, Talsos, Skodā, Brocēnos. Projekta ietvaros ir noslēgts nodomu protokols starp projekta partneriem un Latvijas, Lietuvas valstu policijas pārstāvniecībām par sadarbību likumpārkāpumu notvēršanā, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un iedzīvotāju drošības paaugstināšanā.

Informācija par projektu Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://arhivs.kurzemesregions.lv/projekti/Latvijas_-_Lietuvas_programma/VideoGuard

Eiropas reģionālās attīstības fonda mājas lapāhttps://latlit.eu/installation-of-video-security-surveillance-cameras-for-ensuring-safety-in-towns-of-latvia-and-lithuania/

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Aizputes novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta vadītāja no Aizputes novada G.Butrima.

Attēls1

Kamera Cīravā

Attēls2

Kamera Kalvenē

 

 * * *

Interreg Lietuva

Projekta numurs LLI-258.
Sākas projekts ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ (VideoGuard).

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam

Projekta aktivitātes sākas ar 2018.gada 1.jūniju un ilgs 18 mēnešus – līdz 2019.gada 30.novembrim.

Projektu finansē Eiropas savienība, kopējais budžets ir 588 760,81 Eiro, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 500 446,69 Eiro (85%), Nacionālais publiskais līdzfinansējums 88 314,12 Eiro (15%)

2018.gada 29.maijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kura ir arī Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam Vadošā iestāde un Kurzemes plānošanas reģionu, kā projekta vadošo partneri, tika noslēgts finansēšanas līgums projekta Nr. LLI-258 ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’/,,Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania’’ (VideoGuard) īstenošanai.

Projekta vispārējais mērķis ir  uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību. 

Šāda projekta realizācija pašlaik ir būtiski svarīga, jo viens no izaicinājumiem ar ko saskaras Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes reģioni cīņā pret noziedzību ir projekta partneru pašvaldībās esošo tiesībsargājošo institūcija kapacitātes trūkums, runājot par tehniskajiem risinājumiem ar šīm institūcijām pieejamajām iekārtām, kā arī pārrobežu tiesiskās un administratīvās sadarbības trūkums starp minētajām institūcijām. Projekta mērķis ir to novērst, uzstādot progresīvas, modernas video novērošanas iekārtas un izstrādāt mūsdienīgu programmatūru datu apmaiņai, tā uzlabojot institūciju tehnisko kapacitāti ātrākai informācijas apmaiņai starp sadarbības partneriem. Projektā tiks attīstīts videonovērošanas kameru tīkls un izveidota pārrobežu sadarbības sistēma starp 17 Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes pašvaldību tiesībsargājošajām institūcijām. Tiek plānots, ka sadarbības sistēmā iekļausies arī Valsts policija. Šīs sadarbības sistēmas pamatmērķis ir ātrāka informācijas apmaiņa starp sadarbības partneriem, izvairoties no lēna, formāla pieprasījumu sūtīšanas procesa, tā padarot cīņu ar noziedzību efektīvāku. 17 pašvaldībās tiks instalētas 172 video novērošanas kameras un tās tiks apvienotas vienotā tīklā. Tiks arī izveidots digitālais informācijas apmaiņas rīks, datu apmaiņai un partneru tiesībsargājošajām institūcijām, kā arī valsts līmeņa institūcijām būs autorizētas piekļuves tiesības šim rīkam. Izmantojot šo info rīku, būs iespēja ātri iegūt informāciju piemēram, numura zīmes automašīnām, kas šķērso videonovērošanas kameru skata lauku. Lai izveidotu pārrobežu sadarbības tīklu, tiks organizētas 2 kopēju darba grupu sanāksmes un 2 pieredzes apmaiņas vizītes. Šo pasākumu laikā tiesībsargājošās institūcijas diskutēs par sadarbības tiesiskajiem un tehniskajiem aspektiem esošās Latvijas un Lietuvas likumdošanas ietvaros. Kā rezultāts tiks izveidota pārrobežu sadarbības sistēma informācijas no videonovērošanas kamerām apmaiņai, kas ļaus efektīvāk nodrošināt cīņu ar noziedzību reģionā.

Projektā ir iesaistījušies sekojoši partneri:

Latvijā: Kurzemes plānošanas reģions –vadošais partneris; Aizputes; Brocēnu; Dundagas; Durbes; Grobiņas; Nīcas; Priekules; Rojas; Rucavas; Saldus; Skrundas; Talsu; Vaiņodes un Ventspils novada pašvaldības.

Lietuvā: Kretingas rajona pašvaldība; Pluņģes rajona pašvaldība; Skuodas rajona pašvaldība.

Aizputes novadā projekta ietvaros izbūvēs videonovērošanas sistēmu ar 10 kamerām un programmatūru pašvaldības policijas iecirknī. Kopējās attiecināmās izmaksas EUR 36 000. ERAF finansējums 85%- EUR 30 600; Valsts līdzfinansējums 5% - EUR 1800; Pašvaldības budžeta nauda 10% EUR 3600. Aizputes novada pārstāvji projekta ietvaros piedalīsies arī projekta grupas sanāksmēs un pieredzes apmaiņas braucienos. Viens pasākums paredzēts arī Aizputē.

Informācija par projektu Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://arhivs.kurzemesregions.lv/projekti/Latvijas_-_Lietuvas_programma/VideoGuard/

Eiropas reģionālās attīstības fonda mājas lapā https://latlit.eu/installation-of-video-security-surveillance-cameras-for-ensuring-safety-in-towns-of-latvia-and-lithuania/

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Aizputes novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta vadītāja no Aizputes novada G.Butrima.

 

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads