Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Projekta nosaukums Realizācijas laiks Projekta izmaksas Projekta mērķis Sīkāka info. par projektu
Ēku rekonstrukcija Aizputes novada pašvaldības sociālo, mūžizglītības pakalpojumu un tūrisma informācijas funkciju attīstībai 11.12.2012 – 08.09.2015 LVL 505 249.13 Veicināt Aizputes novada attīstības centra iekļaušanos kopējā nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru tīklā un papildināt to, attīstot sociālos un mūžizglītības pakalpojumus, risinot sociālās problēmas, attīstot tūrisma informācijas funkciju un pilnveidojot Aizputes pilsētas vēsturiskā centra veidolu, rekonstruējot un pielāgojot jaunām funkcijām vēsturiskās pašvaldības ēkas, tā nostiprinot novada konkurētspēju un funkcionālās saites ar pieguļošajām teritorijām. Apraksts
Kalvenes ielas rekonstrukcija Aizputē, Aizputes novadā

01.10.2012 – 01.11.2013

LVL 1217078.26

Veikt avārijas stāvoklī esošās tranzītielas -Kalvenes iela rekonstrukciju 2 036 m garumā, kā arī  kreisās malas gājēju ietves un labās malas gājēju – velosipēdistu celiņa izbūvi. Apraksts
Ūdenstūrisms kā dabas aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā/Riwerways 2012. gada septembris – 2014. gada septembris

EUR 23000

Sakārtot ūdenstūrisma jomu Kurzemes reģionā – pilnveidojot infrastruktūru, tīrot upes un radot jaunus ūdenstūrisma produktus, kā arī veicot mārketinga aktivitātes ūdenstūrisma un aktīvā/dabas tūrisma popularizēšanai. Apraksts
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā 1. un 2. kārta 07.05.2012 – 2013. gada jūnijs LVL 351335

Sakārtot Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciema ūdenssaimniecību atbilstoši mūsdienu likumdošanas vides prasībām.

Apraksts
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kalvenes ciemā 11.07.2011. – 23.06.2013

LVL 344492

Sakārtot Aizputes novada Kalvenes ciema ūdenssaimniecību atbilstoši mūsdienu likumdošanas vides prasībām. Apraksts
Ūdenssaimniecības attīstība Cīravas pagasta Cīravas ciemā 21.11.2010 – 01.10.2011 LVL 351402 Dzeramā ūdens kvalitātes un notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana atbilstoši MK noteikumiem; Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamības paplašināšana Cīravas ciema iedzīvotājiem. Apraksts
Sporta spēles „Kuršu gars”starp Skodas rajona un Aizputes novada pašvaldībām

03.01.2010–01.09.2011.

EUR 230110

Veicināt veselīgu dzīvesveidu dažādu vecumu cilvēkiem, kas dzīvo dažādos sociāli ekonomiskajos apstākļos. Apraksts
Aizputes novada izglītības iestāžu informatizācija 13.01.2010 – 30.06.2012

LVL 102030.85

Papildināt Aizputes novada izglītības iestāžu  un Vaiņodes internātpamatskolu ar stacionāriem un portatīviem datoriem, multimediju tehniku (interaktīvām tāfelēm un projektoriem), kā arī izglītības iestādēs attīstīt lokālo datortīklu. Apraksts
Lažas speciālās internātpamatskolas ēkas fasādes rekonstrukcija 13.01.2010 – 30.05.2011

LVL 57379.50

Aizputes novada Domes pakļautībā esošās Lažas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras uzlabošana, veicot ēkas fasādes renovāciju un nodrošinot prioritāti „vienādas iespējas” pedagogiem un izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem.  Apraksts
Ielu apgaismes sistēmas rekonstrukcija Aizputē

28.07.2009 – 27.04.2010

LVL 30931.89

Satiksmes drošības uzlabošana potenciāli bīstamajā tranzīta ielas posmā (Kalvenes iela) un Dzīvojamo māju rajonā (Ezera iela), sakārtojot un veicot apgaismes sistēmas rekonstrukciju. Apraksts
Infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem Aizputes vidusskolā 04.08.2009 – 30.12.2010

LVL 98392

Infrastruktūras uzlabošana Aizputes pašvaldības Aizputes vidusskolā, nodrošinot prioritāti „vienādas iespējas” pedagogiem un izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Apraksts
Stacionārās veselības infrastruktūras attīstība Kuldīgas slimnīcā

10.08.2009 – 26.09.2011

LVL 1394 030

Uzlabot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, efektivitāti un pieejamību Kurzemes reģiona iedzīvotājiem, nodrošinot infrastruktūras sakārtošanu, racionālāku telpu izmantošanu un sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam. Apraksts
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšanai Aizputes vidusskolā 01.11.2008 – 28.02.2011

LVL 98282

Vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Aizputes vidusskolā, atjaunojot un pilnveidojot skolas materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot pilnvērtīgu un mērķa grupai pieejamu vidējās izglītības programmu prioritāro priekšmetu īstenošanu. Apraksts
 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads