Citi finanšu avoti
Projekta nosaukums Realizācijas laiks Projekta izmaksas Projekta mērķis Sīkāka info. par projektu
‘’Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Aizputes novadā’’ 26.11.2019 – 13.12.2019 EUR 4577,00 Tehnisko līdzekļu iegāde zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontrolei, lai uzlabotu zivju resursu aizsardzības pasākumus un samazinātu malu zvejniecību Aizputes novada ūdenstilpēs. Apraksts
IDEJU māja 2015. gads

EUR

117719.62

Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide. Apraksts
IDEJU māja 2015. gads EUR 3462.00 Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvudzīves veidu” ietvaros īstenojot projektu “Projekts A2  
Dzesētavu iegāde Aizputes novada vajadzībām

2015. gads

EUR 12705,00 Valsts projekta ietvaros tika iegādātas 5 (piecas) dzesētavas, kas izsniegtas Aizputes novada medību kolektīviem pagastu teritorijās. Apraksts

Nometne Aizputes novada skolēniem „Izzini sevi!

2014. gads EUR 3535.76

Nodrošināt bērniem un pusaudžiem savu interešu apzināšanu un darbošanos kādā no piedāvātajām interešu izglītības jomām (kokapstrāde, ēdienu gatavošana, sports, jaunsardze).

Apraksts
„Kazdangas muižas „Kavalieru mājas” atjaunošanas tehniskā projekta izstrāde” 2014. gads EUR 5000.00 Projekta ietvaros tika izstrādāts Kazdangas muižas „Kavalieru mājas” atjaunošanas tehniskais projekts, lai pakāpeniski veiktu ēkas saglabāšanas darbus. Apraksts
„Kazdangas muižas apbūves ēkas „Šķūnis” konservācijas projekta izstrāde (pagrabu un virszemes daļas risinājumi)”

2014. gads

EUR 3777.76 Kultūras pieminekļu izpētes, restaurācijas un glābšanas programmas. Apraksts
Projekts A – Ideju Māja 2014. gads EUR 4168.51 Projekta mērķis ir veicināt Aizputes novada jauniešu iniciatīvu un neformālās izglītības ceļā sekmēt jauniešu kompetences. Apraksts
Sporta inventāra iegāde Aizputes novada izglītības iestādēs 2014. gads EUR 7932.45

Nodrošināt mācību priekšmeta „Sports” standarta izpildi, uzlabojot materiāltehnisko bāzi Aizputes novada vispārējās izglītības iestādēs

trūkstošos sporta inventārus.

Apraksts
Katoļu ielas svētki – Ideju māja 2013. gads LVL 3450.45 Veicināt Aizputes novada jauniešu iniciatīvu un sekmēt brīvā laika pavadīšanas iespējas. Apraksts
Kazdangas muižas „Kavalieru mājas” terases izpēte un pagaidu konservācija 2013. gads LVL 1000.00 Kultūras mantojuma objektu konservācija un restaurācija. Apraksts
Prakse Magdeburgas tūrisma asociācijā ELBE-Borde-Heide Vācijā

03.09.2011 – 01.11.2011

               

1876.72

Nodrošināt iespēju pilnveidot Aizputes novada tūrisma speciālistes Jolantas Bergas profesionālo kompetenci un zināšanas par Eiropā izmantotajām darba metodēm tūrisma nozarē. Apraksts
Motivācijas programma Kazdangas apkārtnes iedzīvotājiem „Nāc, mācies, dari – tu to vari” 01.01.2010 – 30.11.2010

LVL

7130.65

Aktivizēt Kazdangas un apkārtnes iedzīvotājus un veicināt viņu dzīves un darba apstākļu uzlabošanos, kā arī vispārējās labklājības celšanos, īstenojot motivācijas programmu. Atbalstīt novada iedzīvotāju izglītības un sociālās vajadzības, izveidojot daudzfunkcionālu izglītības un sociālā atbalsta centru bijušās Kazdangas Profesionālās vidusskolas ēkās. Apraksts
Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā

2009. – 2010. gads

LVL

8293.09

Aizputes novada ūdenssaimniecības sistēmas priekšizpēte un modeļa izstrāde, izmantojot Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus. Apraksts
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē 2007 - 2012 LVL 2749323.89 Ūdenssaimniecības pakalpojumu - ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas - kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu. Apraksts
 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads