Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

2018./2019.mācību gadā Aizputes novada pašvaldība turpina sadarbību ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekts skolu vidē pazīstams ar nosaukumu “PuMPuRS” un izstrādāts, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem.

Aizputes novadā savu darbību projektā turpina: Aizputes vidusskola, Māteru Jura Kazdangas pamatskola, Kalvenes pamatskola, Dzērves pamatskola, Aizputes pagasta pamatskola, Aizputes novada Neklātienes vidusskola.

2018./2019. mācību gada 1.semestrī Aizputes novadā ir sagatavoti 70 individuālie atbalsta plāni - plānots nodrošināt konsultatīvo atbalstu sekojošos mācību priekšmetos – latviešu valodā, svešvalodās, matemātikā, ģeogrāfijā, bioloģijā, vēsturē, kultoroloģijā, ķīmijā, fizikā un konsultācijas pie logopēda un sociālā pedagoga.

Izglītības pieejamības nodrošināšanai vienpadsmit izglītojamiem plānots apmaksāt ēdināšanas pakalpojumu un sešiem izglītojamiem sabiedriskā transporta biļetes.

2018./2019.mācību gada 1.semetrī plānotās kopējās individuālo atbalsta pasākumu izmaksas sastāda EUR 21473,15 (divdesmit viens tūkstotis četri simti septiņdesmit trīs eiro un 15 centi).

Īstenojamie atbalsta pasākumi:

  • Konsultatīvais atbalsts mācību priekšmetos;
  • Psihologa, logopēda, sociālā pedagoga, speciālās izglītības pedagoga konsultatīvais atbalsts
  • Atbalsts izlglītības pakalpojumu pieejamībai.

PUMPURS koordinators Aizputes novadā Antra Grasmane

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads