Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Aizputes novada pašvaldība sākusi sadarbību ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekts skolu vidē pazīstams ar nosaukumu “PuMPuRS” un izstrādāts, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem.

Mācību pārtraukšanas cēloņi ir ļoti dažādi – vēlme strādāt algotu darbu, liela slodze skolā un ārpus tās, neveiksmes mācību priekšmetu apguvē, daudz mācību kavējumu, veselības stāvoklis, konflikti ar skolas biedriem vai skolotājiem, motivācijas trūkums, grūtniecība, laulības.

Projekta mērķgrupa:

  • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
  • profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas)

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022 

Aizputes novadā aktīvi savu darbību uzsākušas: Aizputes vidusskola, Māteru Jura Kazdangas pamatskola, Kalvenes pamatskola, Dzērves pamatskola, Aizputes pagasta pamatskola, Aizputes novada Neklātienes vidusskola.

Projekta sākumposmā pedagogi izvērtē savas skolas izglītojamo riska faktorus un izstrādā Individuālā atbalsta plānus. Izglītības iestādes projektā var iesaistīties pakāpeniski, katra semestra sākumā būs iespēja precizēt tos bērnus un jauniešus, kuriem palīdzība nepieciešama. Īstenojot atbalsta pasākumus, kā stratēģiskie partneri var būt iesaistītas izglītības iestādes, policija, sociālais dienests, bāriņtiesa, jauniešu centri un organizācijas u.c.

Īstenojamie atbalsta pasākumi:

  • Konsultatīvais atbalsts mācību priekšmetos;
  • Psihologa, logopēda, sociālā pedagoga, speciālās izglītības pedagoga konsultatīvais atbalsts
  • Atbalsts izlglītības pakalpojumu pieejamībai.

Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Pedagogu un pedagoģiskā atbalsta personāla iesaiste paredzēta papildus viņu tiešajiem darba pienākumiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, tādējādi cenšoties mazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot dažādus preventīvus pasākumus.

Projekta koordinatore Aizputes novadā Daiga Tīmane

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads