Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
Projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" jauniešu iniciatīvu projektu konkursa rezultāti

Noslēdzies ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus konkurss. Aizputes novadā tiks iesniegts viens jaunatnes iniciatīvu projekta pieteikums konkursam – “Medus vasara”, ko iesniedza Biedrība “Latvijas mazpulki”. Projekta kopējās izmaksas EUR 4600,00 (četri tūkstoši seši simti eiro un 00 centi). Projekta aktivitāšu īstenošana notiks laikā no 2019.gada 01.maija līdz 2019.gada 31.augustam.

Lasīt tālāk...
 
Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

2018./2019.mācību gadā Aizputes novada pašvaldība turpina sadarbību ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekts skolu vidē pazīstams ar nosaukumu “PuMPuRS” un izstrādāts, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem.

Lasīt tālāk...
 
Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Aizputes novada dome aicina jauniešu organizācijas no 2018.gada 26.septembra līdz 2018.gada 25.oktobrim iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Lasīt tālāk...
 
Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

 ES izgl

Noslēdzies pirmais gads  ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" darbībai Aizputes novadā. 2017./18. mācību gada laikā palīdzību saņēmuši 43 Aizputes novada izglītojamie no 6 izglītības iestādēm.

Izglītojamiem tika nodrošināts konsultatīvais atbalsts mācību priekšmetos – latviešu valodā, svešvalodās, matemātikā, ģeogrāfijā, bioloģijā, vizuālā mākslā un konsultācijas pie logopēda un sociālā pedagoga. Izglītības pieejamības nodrošināšanai, trīs izglītojamiem apmaksāja ēdināšanas pakalpojumu un četriem sabiedriskā transporta biļetes.

Projekta darbības laikā bija grūtības ieplānot konsultācijas izglītojamiem un pedagogiem vēlamā laikā, nodrošināt psihologa konsultācijas.

Neskatoties uz grūtībām un papildus mācību stundām izglītības iestādē, vairums iesaistīto izglītojamo ir apmierināti ar piedāvātās palīdzības rezultātiem

Izglītojamie novērtē, ka:

  1. Uzlabojušās sekmes mācībās, pēc konsultāciju apmeklēšanas vieglāk sekot mācībām klasē,
  2. Konsultācijas iespējams plānot pedagogam un izglītojamam vēlamā laikā,
  3. Individuāla pieeja problēmu risināšanā,
  4. Lai risinātu logopēdiskas problēmas, bija iespējams izmantot vizuālās mākslas pedagoga zināšanas un iemaņas.

Aizputes novada Neklātienes vidusskolas izglītojamie novērtē iespēju projekta ietvaros sagatavoties valsts pārbaudes darbiem, mācoties mācību priekšmetus, kuri nav iekļauti attiecīgās klases mācību programmā, bet ir nepieciešami tālākai izglītībai. Izglītojamie novērtē iespēju saņemt finansiālu palīdzību nokļūšanai izglītības iestādē un ēdināšanas pakalpojumu atmaksu maznodrošinātās ģimenēs.

Pēc pirmā mācību gada darba izvērtējuma, vairākiem izglītojamiem konsultatīvais atbalsts turpināsies 2018./19.m.g., kā arī tiks iesaistīti jauni izglītojamie un piedāvātas plašākas atbalsta iespējas, iesaistot NVO.

Projekta vadītāja Aizputes novadā Daiga Tīmane

 
Noslēdzies PuMPuRS pirmais mācību gads

  

 
Psihologa vakance projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Psihologa konsultatīvā atbalsta specifikācija tirgus izpētei

Nosaukums: Psihologa konsultatīvais atbalsts izglītojamiem
Pakalpojums veicams projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

Norises vieta: Aizputes novads
Norises laiks:
2017./18. mācību gada 2. semestris
Auditorija: Aizputes novada izglītības iestāžu 5.-12.klašu izglītojamie
Norises veids: konsultatīvais atbalsts

Lasīt tālāk...
 
Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Aizputes novada pašvaldība sākusi sadarbību ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekts skolu vidē pazīstams ar nosaukumu “PuMPuRS” un izstrādāts, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem.

Lasīt tālāk...
 


Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads