Piecas Aizputes novada skolas īstenos ESF projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa un Aizputes novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis 2017.gada 4. septembrī parakstīja sadarbības līgumu par projekta Nr. (8.3.2.2./16/I/001) “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Aizputes novadā.

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” risina Latvijas izglītības sistēmai būtiskas pārmaiņas laikā, kad notiek gan izglītības satura izmaiņas, gan skolu tīkla optimizācija un vienlaikus ir aktualizēts jautājums par pedagoga lomu un vietu šajā sistēmā. Katrai no šīm pārmaiņām ir būtiska loma, lai vispārējo izglītību padarītu katram izglītojamajam pieejamu.

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās darbības

  1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Plānotie rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

Aizputes novada skolas un izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka, izstrādājot projektu, ir paveikušas lielu darbu esošās situācijas izvērtēšanā, skolu vajadzību noteikšanā un jaunu risinājumu izstrādē. Šo risinājumu vislielākā ietekme būs jūtama STEM izglītības saturā, jo dabaszinību apguve un jaunu mācību formu attīstība izglītības iestādēm ir prioritāte.

Projektā paredzēts divu mācību gadu laikā 5 Aizputes novada izglītības iestādēs - Aizputes vidusskolā, Māteru Jura Kazdangas pamatskolā, Dzērves pamatskolā, Kalvenes pamatskolā un Aizputes pagasta pamatskolā - īstenot dažādus mācību un ārpusstundu  pasākumus, kopā atvēlot tam vairāk kā 60 000 eiro.

Izglītojamiem atbalstu projekta ietvaros sniegs pedagoģiskais personāls, kā arī tiks organizēti ārpusstundu pasākumi: mācību vizītes, praktisko nodarbību cikli, pulciņu nodarbības, tehniskās dienas, tematiskās nometnes, tūrisma pārgājieni un citas aktivitātes.

Projekta sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Projekta sadarbības partneris ir pašvaldība. Projekta grāmatvede Vita Kalniņa, projekta vadītāja Biruta Konrāde.

Attīstības nodaļa

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads