Jauns pieslēgums

Saskaņā ar 2006. gada 26. aprīļa Aizputes pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr. 9 „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu  lietošanas un aizsardzības noteikumi Aizputes pilsētā”, lai fiziska vai juridiska persona (turpmāk – inženiertīklu izbūves ierosinātājs) varētu pievienot savu objektu pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklam, SIA ”AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” (turpmāk – Sabiedrība) jāpieprasa tehniskie noteikumi, iesniedzot (Kalvenes ielā 2, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456) atbilstošus dokumentus:

 • Fiziskas vai juridiskas personas tehnisko noteikumu pieprasījums (Pielikums Nr. 1).
 • Pilnvara, ja tehniskos noteikumus nepieprasa būvdarbu pasūtītājs.
 • Zemes īpašuma tiesību apliecinošs dokuments – zemesgrāmatu akts (kopija).
 • Zemes gabala robežu plāns (kopija).
 • Topogrāfiskais plāns ar inženiertīkliem digitālā formā – pēc pieprasījuma.
 • Dati par paredzamo ūdens patēriņu un novadāmo notekūdeņu daudzumu diennaktī.
 • Visu kopīpašnieku rakstveida piekrišana vai kopīgs Tehnisko noteikumu pieprasījums, ja zemesgrāmatā nostiprinātas zemes gabala īpašuma tiesības domājamo daļu kopīpašniekiem (LR Civillikums p. p. 1067., 1068.).
 • Zemes nomas līgums (kopija), ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks (Būvniecības likums 11. p.) un līgumā iznomāšanas mērķis atbilst tehnisko noteikumu pieprasījumam. Pārējos gadījumos - iznomātāja rakstiska piekrišana.
 • Ēkas apsaimniekotāja piekrišana.
 • Notariāli apliecināta ūdensvada un (vai) sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkla īpašnieka atļauja, ja pievienojums tiks plānots pie Sabiedrībai nepiederoša ūdensvada un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkla.
 • Notariāli apliecināta atļauja no zemes īpašnieka, caur kura zemi tiks būvēti ūdensvada un (vai) kanalizācijas tīkli, ja pievienojums tiks veikts pie Sabiedrības tīkliem.
 • Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīta papildus informācija.

Pēc minēto dokumentu iesniegšanas tehniskie noteikumi tiek sagatavoti 10 darbdienu laikā.

Ja tehnisko noteikumu pieprasītājam ir parādu saistības ar Sabiedrību par ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumiem, tad tehniskos noteikumus var saņemt tikai pēc parāda saistību apmaksas.

Inženiertīklu projektēšanas, būvniecības un nodošanas ekspluatācijā kārtību nosaka Būvniecības likums un Vispārīgie būvnoteikumi, tas ir vai tiek piemērota vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija vai arī ir nepieciešams tehniskais projekts.

Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas, inženiertīklu izbūves ierosinātājs vienojas ar sertificētu projektētāju par tehniskās shēmas vai tehniskā projekta izstrādi. Sertificēto projektētāju saraksts pieejams www.lsgutis.lv

Izstrādāto tehnisko shēmu vai tehnisko projektu projektētājs saskaņo noteiktajā kārtībā, tai skaitā arī ar attiecīgo inženierkomunikāciju īpašnieku šajā gadījumā Sabiedrību.

Izstrādāto tehnisko shēmu vai tehnisko projektu inženiertīklu izbūves ierosinātājs iesniedz būvvaldē. Būvvalde to izskata un pieņem lēmumu par plānotās izbūves saskaņošanu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu.

Inženiertīklu izbūvi drīkst veikt attiecīgajā jomā sertificēta persona vai būvkomersantu reģistrā reģistrēta persona. Reģistrēto būkomersantu saraksts pieejams www.em.gov.lv

Izbūvētos inženiertīklus, iesniedzot attiecīgus dokumentus (Pielikums Nr. 2), ekspluatācijā pieņem ar attiecīgā tīkla īpašnieka šajā gadījumā Sabiedrības sagatavotu atzinumu par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai.

Pēc atzinuma par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai saņemšanas atbilstoši SIA ”AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” noteiktai kārtībai noslēdz līgumu par pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu. Skatīt sadaļu Kā noslēgt līgumu?

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads