Siltumapgāde

Viena no pašvaldības funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem siltumapgādi. Efektīva centralizēta siltumapgādes sistēma rada komfortu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un sabiedrisko iestāžu darbiniekiem.

Aizputes pilsētā siltumapgādi nodrošina SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS”.

1992.gadā uzņēmuma rīcībā bija Zvaigžņu ielas katlu māja. (Zvaigžņu ielas katlu māja 2002.gadā)

Sākotnēji uzņēmums no Zvaigžņu ielas katlu mājas siltumu piegādāja 5 dzīvojamām mājām- Jelgavas ielā 8,11 un Ziedu ielā 3,4,5 un 4 sabiedriskām ēkām Bērnudārzam, Lattelekom ēkai, slimnīcai Atmodas ielā 17, auto darbnīcai Jāņu ielā.

Katru gadu pie centralizētās apkures sistēmas pieslēdzās jauni patērētāji. Vidusskola, MAXIMA un TOP veikali, dzīvojamās mājas Lažas ielā 7A,8A, Jelgavas iela 15, Ceriņu iela 5, DOME, Kultūras nama abas ēkas. Katlu māja vairs nevarēja kvalitatīvi nodrošināt ar siltumu esošos patērētājus, jo pietrūka siltuma jaudas. Katlu mājā jāparedz lieli rekonstrukcijas darbi. Lai to darītu bija jāņem vērā, ka Zvaigžņu ielas katlu māja atrodas pilsētas centrā, 50m attālumā no bērnu laukuma, bērnudārza un slimnīcas ēkām, kurām tik tuva atrašanās pie katlu mājas ir nesavietojama.

1996.gadā uzņēmuma rīcībā tika nodota Skolas ielas katlu māja.

Skolas ielas katlu māja ar apkuri nodrošināja (PMK mikrorajonā ) 11 dzīvojamās mājas un 5 sabiedriskās ēkas.

Sākotnēji esošos mazuta katlus pārbūvēja kurināšanai ar malku. Pēc tam, lai varētu kurināt ar šķeldu un skaidām, katlam tika (2002.gadā Šķeldas padeve uz DKVR apkures katla, kuram  piebūvēao priekškurtuve) piebūvēta priekškurtuve.

Apsaimniekot divas katlu mājas bija ekonomiski neizdevīgi, tāpēc 2006.gadā firma SIA „Bek-Konsult” uzņēmumam izstrādāja Siltuma koncepciju ar mērķi sakārtot siltumapgādes sistēmas Aizputes pilsētā.

Abās katlu mājās apkures katli bija ar nepietiekošu jaudu, nebija kurināmā glabātavas, esošie katli, caurules un mezgli bija nolietojušies. Tika pieņemts koncepcijas risinājums un pasūtīts projekts “Siltumtrases izbūve savienojot Skolas ielas katlu māju ar Zvaigžņu ielas 2C katlu māju. Skolas ielā 5A jaunu katliekārtu uzstādīšana un Zvaigžņu ielas 2C katlu mājas nojaukšana “.

2008.gadā tika uzsākta projekta ”Katlu mājas Aizpute, Skolas ielā 5A rekonstrukcija” un projekta „Katlu māja Aizpute, Zvaigžņu iela 2C un Skolas ielā 5A un siltumtīklu Jāņa, Pasta, Saules, 17.ceļš un Skolas ielas katlu mājas rekonstrukcija”

Skolas ielas katlu mājā DKVR katls, kurš būvēts 1998.gadā, sāka fiziski nolietoties un bija nepieciešams veikt ūdens cauruļu nomaiņu. Lai neradītu jaunā katla pārslodzes problēmas, tika meklēti risinājumi vecā katla atjaunošanai.

2012.gadā tiek slēgts nodomu protokols par katliekārtas ar aprīkojumu 3.0 MW uzstādīšanu katlu mājā Skolas iela 5 ar SIA “Granulu Mobilais Siltums”. Lai to varētu veikt, tika demontēts DKVR katls un tā vietā uzstādīta jauna katliekārta.

Realizējot šo projektu ir panākta siltumapgādes piegādes stabilitātes garantēšana, samazināti siltumenerģijas zudumi, paaugstinājusies sistēmu energoefektivitāte, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz vides saudzēšanu un saglabāšanu, samazinās globālās sasilšanas draudi.

Visu iepriekšminēto aktivitāšu rezultātā samazināti maģistrālās siltumtrases zudumi, likvidēta nevajadzīga dzīvojamo ēku un administratīvo ēku pārkurināšana Skolas ielā, sevišķi pavasara un rudens periodos. Viss šis pasākumu kopums ir samazinājis kurināmā patēriņu. Uzlabota energoefektivitāte un samazināts kurināmā patēriņš, CO2 emisija samazinājusies, kā arī samazinoties kurināmā patēriņam, samazinājusies daļiņu emisija dūmgāzēs.

 (Kaltu mājas skurstenis Skolas ielā 5A)Tagad SIA ,,AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” katlu mājā Skolas ielā 5A ražo siltumenerģiju ar diviem ūdens sildāmiem katliem. Katlu mājā ir divi siltumtīklu sistēmas pieslēgumi. Pirms tiem uz katru ir uzstādīti siltumenerģijas skaitītāji, kas uzskaita no katlu mājas siltumtīklos ievadīto siltumenerģiju.

Saražotā siltumenerģija Aizputē tiek piegādāta 56 ēkām no kurām 28 ir dzīvojamās daudzdzīvokļu ēkas, 12 juridisko klientu ēkas un 16 pašvaldības institūciju ēkas. Visos lietotāju siltumpunktos ir uzstādīti siltumenerģijas skaitītāji, pēc kuru rādījumiem tiek veikti aprēķini par piegādāto siltumenerģiju.

No 2017.gada aktīvi esam iesaistījušies 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ar projektu “Siltumtīklu pārbūve un jauna savienojošā posma izbūve Aizputē”.

Projekta uzdevums ir savienot siltumtrases, lai siltumu nodrošinātu patērētājiem mājās Avotu ielā -2,8, 8a, 10 un Upes ielā 2, 4. Līdz 2017.gadam minētās ēkas apkurina Kurzemes atslēga -1. Projekta risinājums paredz izbūvēt no jauna un pārbūvēt vecās siltumtrases.

Aizputē siltumenerģija galvenokārt tiek ražota no atjaunojama un videi draudzīga energoresursa – šķeldas, tādējādi atstājot iespējami mazāku ražošanas ietekmi uz apkārtējo vidi un nodrošinot darba apjomu vietējiem mežizstrādes uzņēmumiem.

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads