Pirmpirkuma tiesības

 

Pakalpojuma sniedzējs

Aizputes novada dome

Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:

 • Pieņemt pirkuma līgumus vai to norakstus;
 • Izsniegt izziņas par nekustamā īpašuma pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu;
 • Izsniegt izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības; Sniegt iesniedzējam atbildi par jautājuma izskatīšanas rezultātiem.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pirmpirkuma tiesības ir pašvaldībām ar likumu piešķirta priekšrocība nopirkt nekustamo īpašumu pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja īpašnieks to ir nolēmis pārdot (noslēdzis līgumu par tā pārdošanu ar trešo personu) un nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai.

Pakalpojuma saņēmējs: 

Fiziskas un juridiskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts 
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Atsavinātā nekustamā īpašuma pircējs vai pārdevējs, vai to pilnvarota persona.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 • Latvijas Republikas likums „Par pašvaldībām
 • Latvijas Republikas likums „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.748 „Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi”
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Pārdevējam vai pircējam (fiziskai vai juridiskai personai) jāiesniedz iesniegums par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu, kuram pievienots pirkuma līgums vai tā noraksts (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu),
 • Pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) pārstāvēt pārdevēju vai pircēju nekustamā īpašuma pārdošanā


Zemes īpašnieks ­ fiziskā vai juridiskā persona, kura vēlas iegūt lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpašumā, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā norāda visu iesnieguma formā prasīto informāciju (iesnieguma formu var saņemt Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes, Lažas, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas pagastu pārvaldēs, kā arī Aizputes novada domes mājas lapā www.aizputesnovads.lv sadaļā Pakalpojumi/ Pirmpirkuma tiesības/Darījumi ar lauksaimniecības zemi.

  • Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (Fiziskās un Juridiskās personas iesnieguma paraugforma)
  • Iesniegumam pievieno darījuma akta kopiju (notariāli apliecinātu, lai saīsinātu iesnieguma izskatīšanas laiku);

Fiziskā persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi:

  • Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības kopiju, kas pierāda, ka zemes ieguvējs ir saimnieciskās darbības veicējs Latvijas Republikā;
  • notariāli apliecinātu izglītības dokumenta kopiju vai izglītības dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • dokumentu par nodokļu nomaksas stāvokli valstī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi, kurā ir tā pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā tas ir reģistrēts;

Juridiskā persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi:

  • Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības kopiju, kas pierāda, ka zemes ieguvējs ir saimnieciskās darbības veicējs Latvijas Republikā;
  • vismaz viena īpašnieka vai pastāvīgā darbinieka izglītību pierādošais dokuments (ja nepieciešams);
  • apliecinājums, ka iesnieguma iesniegšanas brīdī nav nodokļu parādu Latvijā vai valstī, kurā atrodas fiziskās personas pastāvīgā dzīvesvieta.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):

5 (ja pašvaldība neizmato pirmpirkuma tiesības)
20 (ja pašvaldība izmanto pirmpirkuma tiesības)
20 dienu laikā dod piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Administratīvais process

 IR

Pārsūdzības iespējas

Izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nav apstrīdama un pārsūdzama.

Aizputes novada domes lēmums par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nav pārsūdzams. Aizputes novada domes lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

-klātienē,
-pa pastu,
-Elektroniski, ja sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu  un apliecinot to ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu

Pakalpojuma saņemšanas veids: 

-klātienē
-pa pastu
-elektroniski, ja dokuments saņemts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:

Aizputes novads: Aizputes pilsēta, Aizputes pagasts, Lažas pagasts, Cīravas pagasts, Kazdangas pagasts, Kalvenes pagasts

Pakalpojumu sniedzēja adrese:

Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456; 
Tālrunis: +371 63448188, Fakss: +371 63459148,
e-pasta adrese:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads