Pirmpirkuma tiesības
 
Pakalpojuma sniedzējs Aizputes novada dome
Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:
 • Pieņemt pirkuma līgumus vai to norakstus;
 • Izsniegt izziņas par nekustamā īpašuma pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu;
 • Izsniegt izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības; Sniegt iesniedzējam atbildi par jautājuma izskatīšanas rezultātiem.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pirmpirkuma tiesības ir pašvaldībām ar likumu piešķirta priekšrocība nopirkt nekustamo īpašumu pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja īpašnieks to ir nolēmis pārdot (noslēdzis līgumu par tā pārdošanu ar trešo personu) un nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai.

Darījuma ar lauksaimniecības zemi pirmpirkuma tiesības ir arī Latvijas zemes fondam. Iesniedzot iesniegumu pašvaldībā, atbildīgā komisija darījuma akta kopiju pirmpirkuma tiesību izvērtēšanai nosūta Latvijas zemes fonda pārvaldītājam.

Pakalpojuma saņēmējs:  Fiziskas un juridiskas personas
Pakalpojuma saņēmēja apraksts 
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
Atsavinātā nekustamā īpašuma pircējs vai pārdevējs, vai to pilnvarota persona.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Latvijas Republikas likums „Par pašvaldībām
 • Latvijas Republikas likums „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.748 „Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi”
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
 • Pārdevējam vai pircējam (fiziskai vai juridiskai personai) jāiesniedz iesniegums par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu, kuram pievienots pirkuma līgums vai tā noraksts (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu),
 • Pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) pārstāvēt pārdevēju vai pircēju nekustamā īpašuma pārdošanā


Zemes īpašnieks ­ fiziskā vai juridiskā persona, kura vēlas iegūt lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpašumā, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā norāda visu iesnieguma formā prasīto informāciju (iesnieguma formu var saņemt Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes, Lažas, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas pagastu pārvaldēs, kā arī Aizputes novada domes mājas lapā www.aizputesnovads.lv sadaļā Pakalpojumi/ Pirmpirkuma tiesības/Darījumi ar lauksaimniecības zemi.

  • Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (Fiziskās un Juridiskās personas iesnieguma paraugforma)
  • Iesniegumam pievieno darījuma akta kopiju (notariāli apliecinātu, lai saīsinātu iesnieguma izskatīšanas laiku);

Fiziskā persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi:

  • dokumentu par nodokļu nomaksas stāvokli valstī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi, kurā ir tā pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā tas ir reģistrēts;
  • dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz atbilstoši B līmeņa 2.pakāpei, ja tās ir citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi.

Juridiskā persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi:

  • apliecinājums, ka iesnieguma iesniegšanas brīdī nav nodokļu parādu Latvijā vai valstī, kurā atrodas fiziskās personas pastāvīgā dzīvesvieta;
  • Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību un dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz atbilstoši B līmeņa 2.pakāpei, ja tās kapitāldaļu īpašnieks vai īpašnieki, kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā kapitāla sabiedrībā, un visas personas, kurām ir tiesības pārstāvēt sabiedrību, ja tās ir citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi.

Izņēmumi noteikti likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.3 pantā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): 5 (ja pašvaldība neizmato pirmpirkuma tiesības)
20 (ja pašvaldība izmanto pirmpirkuma tiesības)
20 dienu laikā dod piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav
Administratīvais process  IR
Pārsūdzības iespējas

Izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nav apstrīdama un pārsūdzama.

Aizputes novada domes lēmums par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nav pārsūdzams. Aizputes novada domes lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids: -klātienē,
-pa pastu,
-Elektroniski, ja sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu  un apliecinot to ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu
Pakalpojuma saņemšanas veids:  -klātienē
-pa pastu
-elektroniski, ja dokuments saņemts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Aizputes novads: Aizputes pilsēta, Aizputes pagasts, Lažas pagasts, Cīravas pagasts, Kazdangas pagasts, Kalvenes pagasts
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456; 
Tālrunis: +371 63448188,
e-pasta adrese: 
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads