Dzīvesvietas deklarēšana, reģistrācija, anulēšana

 

Dzīvesvietu Aizputē deklarē

Aizputes novada domē, Atmodas ielā 22,  9. kabinetā , t. 63448188,

Pirmdienās: 8.00 –12.30, 13.30 – 17.00
Otrdienās: 8.00 –12.30, 13.30 – 17.00
Trešdienās: 8.00-12.30, 13.30-18.00
Ceturtdienās: 8.00 –12.30, 13.30 – 17.00
Piektdienās: 8.00 –12.30, 13.30 – 16.00

Dzīvesvietu pārējā Aizputes novada administratīvajā teritorijā deklarē

Aizputes pagasta pārvaldē
Cīravas pagasta pārvaldē
Lažas pagasta pārvaldē
Kalvenes pagasta pārvaldē
Kazdangas pagasta pārvaldē

Pašvaldībā dzīvesvietu var deklarēt persona pati, tās likumiskais pārstāvis, vai personas pilnvarotais pārstāvis,
ierodoties Aizputes novada domē vai pagastu pārvaldēs.

Deklarējot dzīvesvietu pašvaldībā:

 • Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība), personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildus personu apliecinošam dokumentam - dokuments, kas apliecina tiesības darboties citas personas vārdā.

Autovadītāja apliecību nevar izmantot.

 • pašvaldības kontā  vai kasē jāiemaksā valsts nodeva EUR 4.27 (MK noteikumi Nr. 720 30.06.2009).

No valsts nodevas atbrīvoti :

 • politiski represētās personas;
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
 • invalīdi;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
 • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

 Pašvaldība personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

Iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu pašvaldībai var  iesniegt:

 • mājas, dzīvokļa īpašnieks, vai īpašnieka pilnvarotais pārstāvis, iesniegumam pievienojot īpašumtiesību apliecinoša dokumenta kopiju;
 • dzīvokļa  īrnieks, iesniegumam pievienojot īres līguma kopiju.

Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldība izsūta  uzaicinājumu, ierakstītā vēstulē iesniegumā minētai personai ierasties mēneša laikā pašvaldībā, lai pārbaudītu personas uzturēšanos  deklarētajā dzīves vietā.

Ja minētā persona mēneša laikā neierodas pašvaldībā, tiek sagatavots lēmuma projekts par deklarēto ziņu anulēšanu, ko izskata  tuvākajā novada domes sēdē.

Izziņu izsniegšana par deklarēto dzīvesvietu
Lai saņemtu izziņu, personai personīgi jāierodas Aizputes novada domē vai pagastu pārvaldēs, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, vai izziņu var pieprasīt elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
Valsts nodeva par izziņas izsniegšanu EUR 2,50 (14.07.2015. MK noteikumi Nr.391)

No valsts nodevas atbrīvoti :

 • politiski represētās personas 50% apmērā;
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
 • invalīdi;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 • pensionāri,
 • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads