Kancelejas un arhīva pakalpojumi

KANCELEJAS PAKALPOJUMI
Sniedz kontaktinformāciju par atbildīgajām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, ar kurām apmeklētājiem varētu nākties sazināties.
Pieņem Aizputes novada domei adresētus iesniegumus.
Noformē Aizputes novada domei adresētus mutvārdu iesniegumus.
Izsniedz izziņas
                           - dzīvesvietas deklarācijas izziņas;
                           - izziņas par pēdējo dzīvesvietu;
                           - algas izziņas;
                           - izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu;
                           - izziņas par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām;
                           - u.c.

Veic dzīvesvietas deklarēšanu.
Sniedz kopēšanas, faksa nosūtīšanas pakalpojumu (maksas pakalpojums).

ARHĪVU PAKALPOJUMI

Aizputes novada domes arhīvā dokumentus izmanto arhīva izziņu, dokumentu norakstu, izrakstu vai kopiju sagatavošanai. Pamatojoties uz arhīvā esošajiem dokumentiem, fiziskām un juridiskām personām izsniedz izziņas (par darba stāžu, darba samaksu, izglītību u.c.),kā arī personu dokumentus likumdošanas aktos noteiktā kārtībā.

Persona var pieprasīt Aizputes novada domes kancelejas nodaļā izziņu par sevi, par aizgādībā esošu personu un mirušu radinieku, bet citos gadījumos nepieciešama notariāli apliecināta tās personas pilnvara, par kuru pieprasa ziņas.

Personas dokumentus pieprasītājam izsniedz personiski, pieprasot uzrādīt pasi vai pasi un pilnvaru (ja dokumentu saņem pilnvarota persona), vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē.

Samaksa par izziņām no domes arhīva – EUR 2,85 (31.07.2013. saistošie noteikumi)

Informāciju par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu skatīt:  Aizputes novada domes 30.03.2010.saistošie noteikumi Nr.9.

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads