„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kalvenes ciemā”

ERAF_ES

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Aizputes novada domes Kalvenes pagasta pārvalde 2011.gada 14.februārī Vides ministrijā iesniedza projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kalvenes ciemā” pieteikumu. Projekts tika sagatavots ERAF līdzfinansējuma piešķiršanai un Projekta uzraudzībai 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Aizputes novada domes Kalvenes pagasta pārvalde 2011.gada 11.jūlijā parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanu.

Vienošanās ir noslēgta par projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kalvenes ciemā”. Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.0/11/APIA/CFLA/048/014.

Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums 12 (divpadsmit) mēneši.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas LVL 344 492,00. Atbalsta summa - ERAF līdzfinansējums 85% no attiecināmām izmaksām, nepārsniedzot LVL 292 818,20. Aizputes novada domes Kalvenes pagasta pārvaldes līdzfinansējums 15% apmērā no attiecināmām izmaksām.

Projekta gaitā tiks veiktas sekojošas aktivitātes:

  • Artēzisko aku „Ziediņi” un „Skola” tamponēšana;
  • Artēziskās akas „Tāši-Padure” rekonstrukcija 0,4 l/s;
  • Jauna artēziskās akas izbūve 2,0 l/s blakus artēziskai akai „Tāši-Padure” (saslēdzot urbumus secīgā darbībā);
  • Jaunas ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve, t.sk dīzeļģeneratora un hidrofora uzstādīšana;
  • Ap esošo artēzisko aku un jauno, no jauna projektēto ūdens atdzelžošanas staciju teritorijas labiekārtošana, jauna žoga un vārtu izbūve;
  • Esošo ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija ~ 2183 m;
  • Jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, teritorijas labiekārtošana, jaunas piebrauktuves izbūve, žoga izbūve.
  • Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, ~65 m garu jaunu spiedvadu izbūve, ~327 m garu jaunu pašteces sadzīves kanalizācijas tīklu, ~761 m garu esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija.
 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads