Iespēja iegūt speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzībā
Piektdiena, 24 janvāris 2020 10:25

Bernu tiesibu aizsardziba

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju Latvijas Pašvaldību mācību centrs organizē bezmaksas 24 akadēmisko stundu zināšanu pilnveides izglītības programmu valsts un pašvaldību speciālistiem speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā "BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA". Mācību norises laiks (kopā 3 dienas): 2020. gada 07., 21. februārī, 6. martā; nodarbību laiks: plkst. 9.30 – 16.30; mācību norises vieta: Atmodas iela 16, Aizpute.

Mācību programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”: Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk - speciālists), apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu. Speciālists, kas apguvis šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto izglītības programmu apgūstot profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu 40 akadēmisko stundu apjomā, periodiski ik pēc pieciem gadiem pilnveido zināšanas, apgūstot zināšanu pilnveides izglītības programmu - 24 akadēmiskās stundas (minēto noteikumu 5.punkts).

Mācību tēmas:

  • Aktualitātes starpinstitūciju sadarbībā bērnu tiesību aizsardzības jomā:
    • Problēmas un labā prakse vardarbības pret bērnu atpazīšanā un palīdzības sniegšanā cietušajam bērnam.
    • Aktualitātes un labā prakse starpinstitūciju sadarbībā, nodrošinot bērna vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus.
  • Bērnu ar īpašām vajadzībām tiesību nodrošināšana.
  • Konfliktu risināšanas iespējas saskarsmē ar pusaudžiem.

Dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

Mācības paredzētas mērķauditorijai, kuri jau iepriekš ir noklausījušies 40 stundu Bērnu tiesību aizsardzības programmu. Lūgums pieteikties mācībās, ja Jūs varēsit apmeklēt VISAS 3 NODARBĪBAS. 

Mācībām pieteikties Pašvaldību mācību centra mājas lapā https://lpmc.lv/macibas

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads