Objekts “Siltumtīklu pārbūve un jauna savienojošā posma izbūve Aizputē” pieņemts ekspluatācijā
Ceturtdiena, 19 decembris 2019 14:05

nap es akuAKU

SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” kā finansējuma saņēmējs, parakstot Kohēzijas fonda finansējuma līgumu, apliecināja, ka projekta Nr.4.3.1.0/17/A/082 “Siltumtīklu pārbūve un jauna savienojošā posma izbūve Aizputē” īstenošana notiks saskaņā ar Eiropas Savienības fondu darbību regulējošiem Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas tiesību aktiem un šī līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

Projekta kopējie izdevumi ir 336737,12 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 278295,14 EUR. Atbalsta summa 40 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 111318,06 EUR, no tās Kohēzijas Fonda finansējums sastāda 40 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 111318,06 EUR. Privātais attiecināmais finansējums ir 60 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 166977,08 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi ir privāts finansējums kopā 58441,98 EUR.

   2018.gada 31.maijā noslēgtais līgums ar SIA “Grobiņas SPMK” “Siltumtīklu pārbūve un jauna savienojošā posma izbūve Aizputē” (ID Nr. AKU/2018/5) ir izpildīts šī gada septembrī.

Par būves pabeigšanu apliecina šī gada 28.oktobrī izdotais Aizputes novada būvvaldes akts par objekta “Siltumtīklu pārbūve un jauna savienojošā posma izbūve Aizputē” pieņemšanu ekspluatācijā.

Uzņēmums projektā sasniegto rādītāju ilgtspēju vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas nodrošinās sekojoši:

  • Trases izbūves darbu kvalitāti būvdarbu garantijas laikā nodrošinās būvnieks;
  • Iegādāto ražošanas iekārtu ekspluatāciju un kvalitāti nodrošinās iekārtu piegādātājs, vismaz 5 gadu laikā pēc iekārtu nodošanas ekspluatācijā veicot garantijas apkopes.

Realizējot projektu ir sasniegti plānotie mērķi, kopumā izbūvēti un rekonstruēti siltumtīkli 808 metru garumā, kā rezultātā tiek nodrošināta nepārtraukta un kvalitatīva siltumenerģiju pārvade ēkām: Avotu ielā 2, 4, 5, 8, 8a, 10 un Upes ielā 2 un papildus izbūvēti divi atzari uz dzīvojamām mājām Avotu ielā 2A un Avotu ielā 7. Lai Aizputē sakārtotu pilsētas vidi - ir veikta vecās katlu mājas Ziedu ielā 3b nojaukšana.

Piecu gadu laikā pēc projekta nodošanas ekspluatācijā vēl papildus pēc projekta nosacījumiem ir jāsasniedz sekojoši rādītāji:

  • Rekonstruētajos siltumtīklos siltumenerģijas zudumi jāsamazina par 252 MWh/gadā;
  • Katlu mājā CO2 gāzu emisija jāsamazina par 0.39 ekvivalenta tonnas gadā.

Lai šos rādītājus sasniegtu uzņēmums plāno veikt regulārus biokurināmā katlu mājas sistēmas uzturēšanas pārbūves un apkopes darbus.

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads