Apbalvoti novada skolotāji
Pirmdiena, 07 oktobris 2019 11:28

skolotaju dienai

Apbalvojumi Skolotāju dienā

Ar Aizputes novada domes PATEICĪBU apbalvoti:

Aizputes Mūzikas skola – par augstiem izglītojamo sasniegumiem valsts un starptautiskajos konkursos 2018./2019.mācību gadā

Juris Moisejs – Kazdangas pagasta pārvaldes vadītājs - par atbalstu Māteru Jura Kazdangas pamatskolai un izglītība kopumā Aizputes novadā

Ilze Alsiņa – Aizputes vidusskolas skolotāja - par Patriotu nedēļas erudīcijas konkursu un lekciju organizēšanu, veicinot skolēnu patriotisko audzināšanu

Linda Bahmane – Kalvenes pamatskolas skolotāja - par apzinīgu un mērķtiecīgu jaunās paaudzes izglītošanu Kalvenes pamatskolā

Agita Bergmane – Skolēnu jaunrades centra pulciņa skolotāja - par atbildīgu, radošu, profesionālu darbu interešu izglītībā

Vita Bigača – Aizputes pagasta pamatskolas pirmsskolas izglītības skolotāja - par bērnu vispusīgu attīstības veicināšanu, kas balstīta uz izziņas procesu praktiskā darbībā

Gunta Elbere – Aizputes vidusskolas skolotāja - par veiksmīgu darbu skolēnu izglītošanā matemātikā, panākot vidējo sniegumu virs valsts vidējiem rādītājiem

Jurģis Gofmans – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolotājs - par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu skolēnu radošuma un talantu izkopšanā

Elmārs Gulbis – Padures pamatskolas skolotājs - par mērķtiecīgu un rezultatīvu darbu ar profesionālās izglītības programmas “Būvdarbi” izglītojamajiem

Henoreta Kalniņa - Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības skolotāja - par ilggadēju un apzinīgu skolotājas amata pienākumu veikšanu

Una Martiņsone – Aizputes pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pirmsskolas izglītības skolotāja - par radošu pedagoģisko darbu ar pirmsskolas vecuma bērniem

Arnolds Pūpols – Padures pamatskolas skolotājs - par augstiem izglītojamo sasniegumiem valsts mērogā

Egils Rūtenbergs - Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības skolotājs - par ilggadēju un apzinīgu skolotāja amata pienākumu veikšanu

Agnita Vaitkus – Dzērves pamatskolas skolotāja par ieguldīto darbu skolas vārda popularizēšanā “Leģendu nakts”, Muzeja nakts” , Parka dienas”, “Rožu dobes” un citos pasākumos

Rudīte Vītola – Aizputes vidusskolas skolotāja - par sasniegumiem skolēnu sagatavošanā radošo darbu skatēm un literārajiem konkursiem

Sandra Baumane – Kazdangas pirmsskolas izglītības iestāde “Ezītis” kurinātāja/sētniece - par atbildīgu un rūpīgu sava amatu pienākumu veikšanu

Dzidra Grundmane – Aizputes vidusskolas ārsta palīdze - par ilggadēju, atbildīgu un apzinīgu darbu Aizputes vidusskolā un atsaucīgu un atbildīgu attieksmi pret uzticētajiem pienākumiem

Ingrīda Gruntiņa – Cīravas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pavāre un veļas mazgātāja - par ilggadēju un apzinīgu darbu Cīravas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”

Lilita Kugure – Aizputes vidusskolas sētniece - par ilggadēju, atbildīgu un apzinīgu darbu Aizputes vidusskolas apkārtnes sakopšanā

Inese Medika – Kalvenes pamatskolas apkopēja - par ilggadēju, apzinīgu un cītīgu darbu Kalvenes pamatskolā

Jānis Trenmors – Dzērves pamatskolas remontstrādnieks - par atsaucīgu un atbildīgu attieksmi pret jebkuru uzticēto pienākumu

Olga Zabora – Padures pamatskolas virtuves darbiniece - par īpaši apzinīgu un kvalitatīvu darba pienākumu veikšanu.

Apbalvojumu “Lieliskākais audzinātājs” saņēma:

Ilze Blūma – Aizputes vidusskolas skolotāja

Dace Jansone – Aizputes pagasta pamatskolas skolotāja

Gita Ozola – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolotāja

Gita Petrovica – Dzērves pamatskolas skolotāja

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads