Nekustamo īpašumu izsoles Aizputes novadā
Trešdiena, 08 maijs 2019 13:20

Dzīvokļa īpašumi Nr.1, Nr.3, Nr.4 un Nr.5, Kalvenes ielā 14, Aizputē, Aizputes novadā. Ēkā kopā ir 5 dzīvokļi, no kuriem 4 ir pašvaldības un tiek pārdoti kopā. Izsole notiks 2019.gada 14.maijā plkst.10:00. Izsoles sākumcena EUR 1184,- (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit četri euro 00 euro centi).

line

Nekustamais īpašums Atmodas ielā 12A, Aizputē, Aizputes novadā. Izsole notiks 2019.gada 14.maijā plkst.9:00. Izsoles sākumcena EUR 8800,00 (astoņi tūkstoši astoņi simti euro un 00 eurocenti).

line

Nekustamais īpašums “Krastiņi”, Cīravas pagastā, Aizputes novadā. Īpašumā dzīvojamā ēka, zeme, kūts un saimniecības ēka. Izsole notiks 2019.gada 14.maijā plkst.10:30. Izsoles sākumcena EUR 1184,- (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit četri euro 00 euro centi).

line

Dzīvokļa īpašums Nr.4, “Rītiņi”, Padurē, Lažas pag., Aizputes novadā. Dzīvoklis divos stāvos un ar pagrabu. Atsevišķa ieeja. Izsole notiks 2019.gada 14.maijā plkst.11:00. Izsoles sākumcena EUR 4 000,00 (četri tūkstoši euro 00 euro centi).

line

Bijusī Lažas pagasta pārvaldes ēka tiek pārdota izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums “Tebrenieki”, Lažas pag., Aizputes novads sastāv no zemes gabala 6,47 ha platībā un uz tā esošām ēkām – dzīvojamās mājas un trīs palīgēkām. Izsoles sākumcenu EUR 60 000, 00 (sešdesmitt tūkstoši euro 00 euro centi). Izsole notiks 2019.gada 14.maijā plkst. 11.30.

 

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads