ES projekts “Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē” īstenošana
Pirmdiena, 19 februāris 2018 09:53

  

Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/023 “Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē” īstenošana

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību un Sadarbības iestādes 2017. gada 13. septembra lēmumu par projekta iesnieguma “Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē” apstiprināšanu ar nosacījumu, 2017. gada 15. novembra lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu un par 2017. gada 11. decembra atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, vienojas par kārtību projekta “Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē” īstenošanai, finansējuma piešķiršanai un uzraudzībai paredzot, ka:

 1. projekta darbību īstenošanas laiks pēc līguma noslēgšanas ir 39 mēneši.
 2. projekta izdevumi ir attiecināmi no 2014. gada 2. decembra.
 3. projekts tiek īstenots saskaņā ar līguma par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.3.1.0/17/I/023.

Projekta kopējie izdevumi ir 1 002 884,30 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 828 830,00 EUR. Atbalsta summa 81,12 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 672 363,16 EUR, no tās Kohēzijas Fonda finansējums sastāda 81,12 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 672 363,16 EUR. Privātais attiecināmais finansējums ir 18,88 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 156 466,84 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi ir privāts finansējums kopā 174 054,30 EUR.

Projekta atvitātes ir kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve.

 • Līdumu un Zaķu ielā paredzēts izbūvēt pašteces kanalizāciju, KSS ar spiedvadu, kas ievadāms esošajā Kalvenes ielas KSS spiediena dzēšanas akā.
 • Pļavu ielā, Zingberga ielā un J. Mātera ielā paredzēta pašteces kanalizācijas izbūve, KSS ar spiedvadu, kas ievadāms esošā Jelgavas ielas kanalizācijas akā.
 • Pašteces kanalizācijas tīkls no Liepājas ielas 8 līdz Liepājas ielai 10 (ar pieslēgumu ēkai), KSS izbūve pie Liepājas iela 10 ar spiedvadu līdz esošai Liepājas ielas KSS spiediena dzēšanas kanalizācijas akai.
 • Zaķu iela; Līdumu iela; Mazā iela, Sakas iela, Zingberga iela, Pļavu iela, J. Mātera iela, Bērzu iela, Smilšu iela, Apriķu iela, Brīvzemnieku bulv., Padures iela, Liepājas - Skolas ielas, Tebras iela projektējamie kanalizācijas tīklu pieslēgumi jāparedz pie tuvākajām iespējamajām esošajām kanalizācijas dzelzsbetona akām.
 • Atsevišķos kanalizācijas atzarus (Ceriņu ielā 4 gab., Jelgavas ielā 2 gab., Sakas ielā 3 gab., Liepājas ielā 2 gab., Padures ielā 1 gab., Kalvenes ielā 1 gab.) jāparedz pie tuvākajām iespējamajām esošajām kanalizācijas dzelzsbetona akām. Darbu apjomos jāparedz aku līmeņošana, dzelzsbetona vāku nomaiņa, teknes izbetonēšana. Atzaru izbūvē iespēju robežās pielietot urbšanas metodi.
 • Būvprojektā jāparedz esošo segumu (zālāju, asfaltbetona, bruģakmens) atjaunošana atbilstoši faktiskajai situācijai, kā arī būvprojektā jānosaka segumu atjaunošanas risinājumi.

Izbūvējamais tīklu apjoms atbilstoši būvprojektam:

 • jaunu kanalizācijas tīklu un infrastruktūras izbūve, t.sk. pašteces izbūve ~2883m garumā, t.sk. spiedvadu izbūve ~437m garumā, kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) 3gb.
 • kanalizācijas tīklu rekonstrukcija t.sk. spiedvadi tekošais metrs 89 x 2 =178m garumā.

“Būvprojekta izstrāde kanalizācijas tīklu , spiedvadu un KSS izbūvei Aizputē”  līgums ar "SIA "BaltLine Globe " par tehniskā projekta izstrādi ir noslēdzies 2017. gada 31.oktobrī, autoruzraudzība ilgs līdz būvprojekta realizācijas beigām.

Iepirkuma procedūras „Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē” (ID Nr. AKU/2018/1) piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2018. gada 19. februāris.

Būvuzraudzība projektam " Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē " tiks izsludināta 2018. gada. februārī.

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads