Izsoles

Raina5

Aizputes novada dome atkārtotā atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.49 Raiņa bulvārī 5, Aizputē, Aizputes novadā, kadastra Nr.6405 900 0866.

Nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvoklis ar kopējo platību 54,6 m2 un 18/1000 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes gabala.

Izsoles sākumcena: 2900 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 30 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē, 2020.gada 15.septembrī plkst.9:00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 14.septembrim plkst.16:00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “Raiņa bulvāris 5-49, izsole”.

Izsoles noteikumi

***

 

Aizputes novada dome atkārtotā atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.6 Raiņa bulvārī 13, Aizputē, Aizputes novadā, kadastra Nr.6405 900 0870.

Nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvoklis ar kopējo platību 58,7 m2 un 20/100 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes gabala.

Izsoles sākumcena: 3000 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 30 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē, 2020.gada 15.septembrī plkst.9:30.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 14.septembrim plkst.16:00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “Raiņa bulvāris 13-6, izsole”.

Izsoles noteikumi

***

Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošas nedzīvojamās telpas Lažas iela 1-1, Aizpute, platība 74,30 m2, kas sastāv no nedzīvojamas telpas Nr.1 un 7430/24470 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumu 6405 007 0097 001 līdz 6405 007 0097 003, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6405 007 0097.

Izsoles sākumcena: 3400 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 30 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē, 2020.gada 15.septembris plkst.10:00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 14.septembrim plkst.16:00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “Lažas iela 1-1, izsole”.

Izsoles noteikumi

***

Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 6405 010 0145, kas atrodas Aizputes novadā, Aizputē, Kalvenes ielā 40 un sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1245 m² un apbūves - dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 6405 010 0145 001) ar kopējo platību 238.4 m².

Izsoles sākumcena: 6700 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 50 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē, 2020.gada 15.septembrī plkst.10:30.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 14.septembrim plkst.16:00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “Kalvenes iela 40, izsole”.

Izsoles noteikumi

***

Aizputes novada dome rīko rakstisku nomas tiesību izsoli Aizputes novada domei piederošā īpašuma daļai, kas atrodas Aizputes novadā, Aizputes pilsētā, Atmodas ielā 1 un sastāv no zemes gabala, ar kadastra apzīmējumu 6405 007 0068 daļas ar kopējo platību 432 m2 un saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 6405 007 0068 003 un kopējo platību 195.2 m2.Izsoles mērķis - objekta iznomāšana par iespējami augstāku nosacīto mēneša nomas maksu. Izsoles sākuma cena (Iznomājamā objekta nosacītā ikmēneša nomas maksa) ir EUR 59,04 mēnesī. Pretendenti slēgtā aploksnē iesniedz brīvas formas rakstisku piedāvājumu, kurā norāda fiziskas personas datus vai juridiskas personas rekvizītus un piedāvāto nomas maksu mēnesī. Piedāvātā cena ir augstāka par iznomājamā objekta nosacīto mēneša nomas maksu. Uz rakstiskā piedāvājuma jānorāda «Rakstiskā izsole Atmodas iela 1, Aizpute».

Mēneša nomas maksa tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiek, rakstiski iesniegtie piedāvājumi tiek atvēti, Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā, domes sēžu zālē 2020.gada 15.septembrī plkst.11:00.

Izsoles noteikumi

***

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2, Skolas ielā 15, Kalvenē, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā, ar kadastra Nr.6466 900 0077, izsoles sākumcena EUR 700.00, nodrošinājums – EUR 70.00, izsoles solis – EUR 30.00.

Izsoles sākums – 28.08.2020., izsoles noslēgums – 28.09.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.09.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

***

Atmodas WEB

Aizputes novada dome atkārtotā atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.4 Atmodas ielā 31, Aizputē, Aizputes novadā, īpašuma kadastra Nr. 6405 900 0849, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 69,1 m2 platībā un 9/100 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6405 007 0101 001, 6405 007 0101 002 un 6405 007 0101 003 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6405 007 0101.

Izsoles sākumcena 1310,00: EUR (viens tūkstotis trīs simti desmit euro 00 centi), izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 20 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē, 2020.gada 13.oktobrī plkst.9:00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.oktobrim plkst.16:00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “atmodas iela 31-4, izsole”.

 Izsoles noteikumi

***

Austrumnieki WEB

Aizputes novada dome atkārtotā atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu nekustamo īpašumu, kas atrodas “Austrumnieki”, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, un sastāv no zemes vienības ar platību 2,94 ha, kadastra Nr. 6468 005 0058.

Izsoles sākumcena: 12 200,00 EUR (divpadsmit tūkstoši divi simti 00 centi), izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 100 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē, 2020.gada 13.oktobrī plkst.9:30.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.oktobrim plkst.16:00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “Austrumnieki, izsole”.

Izsoles noteikumi

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads