Izsoles

Aizputes novada dome pārdod izsolē ar augšupejošu soli:

  1. dzīvokļa īpašumu Nr. 3 Liepājas ielā 7, Aizputē, Aizputes novadā, īpašuma kadastra numurs 6405 007 0124, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 51,6 m2 platībā un 21/100 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6405 010 0193 001 un 6405 010 0193 002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6405 010 0193, izsoles sākumcena EUR 1440, (viens tūkstotis četri simti četrdesmit euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 20,00 (divdesmit euro 00 euro centi).
  2. dzīvokļa īpašumu Nr.4, Atmodas ielā 31, Aizputē, īpašuma kadastra Nr. 6405 900 0849, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 69,1 m2 platībā un 9/100 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6405 007 0101 001, 6405 007 0101 002 un 6405 007 0101 003 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6405 007 0101, izsoles sākumcena EUR 2110,00 (divi tūkstoši viens simts desmit euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 euro centi)
  3. dzīvokļa īpašumu Nr.10, Saules ielā 5, Aizputē, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6405 900 0844, kas sastāv no dzīvokļa Nr.10 45,9 m2 platībā un 12/1000 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes gabala, izsoles sākumcena EUR 6740,00 (seši tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 euro centi).

Izsoles notiks 2018. gada 17.jūlijā plkst. 10.00, 10.30 un 11.30 Aizputes novada domē, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem pieteikumi jāiesniedz domē, Atmodas ielā - 22 Aizputē, LV-3456, līdz 2018. gada 16.jūlijam, plkst. 16:00. Piesakoties izsolei jāsamaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no  īpašuma sākumcenas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā darba laikā.

Izsoles noteikumi Liepājas iela 7 - 3
Izsoles noteikumi Atmodas iela 31 -4
Izsoles noteikumi Saules iela 5 - 10

line

Aizputes novada dome pārdod izsolē nekustamo īpašumu Ziedu ielā 12, Aizputē, Aizputes novadā, īpašuma kadastra numurs 6405 007 0124, tas sastāv no zemes gabala 1226 m2 platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja un palīgceltne, izsoles sākumcena EUR 8640.00, izsoles solis EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 eurocenti).

Izsoles notiks 2018. gada 15.maijā plkst. 10.00 un 11.00 Aizputes novada domē, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz pieteikums domē, Atmodas ielā - 22 Aizputē, LV-3456, Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2018. gada 14.maijam, plkst. 15:30. Piesakoties izsolei jāsamaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma sākumcenas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā darba laikā.

Izsoles noteikumi

line

Aizputes novada dome pārdod izsolē nekustamo īpašumu “Dubenieki” ,Lažas pagastā, Aizputes novadā, īpašuma kadastra numurs 6472 003 0066, kas sastāv no zemes gabala 0.22 ha platībā, uz kura atrodas māju drupas, izsoles sākumcena EUR 800.00 (astoņi simti euro 00 eurocenti), izsoles solis EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00 eurocenti).

Izsoles notiks 2018. gada 15.maijā plkst. 10.00 un 11.00 Aizputes novada domē, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz pieteikums domē, Atmodas ielā - 22 Aizputē, LV-3456, Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2018. gada 14.maijam, plkst. 15:30. Piesakoties izsolei jāsamaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma sākumcenas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā darba laikā.

Izsoles noteikumi

line

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts nekustamo īpašumu “Grodmaļi”, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – sākumcena EUR 2 640.00, nodrošinājums EUR 264.00, izsole 28.06.2018. plkst.16-00, pieteikšanās līdz 14.06.2018. plkst.16‑00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Pieteikumu reģistrācija un izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

line

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Kalvenes stacijas kazarma”, Kalvenes stacijā, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā – sākumcena EUR 280.00, nodrošinājums EUR 28.00, izsole 28.06.2018. plkst.13-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās līdz 14.06.2018. plkst.16-00. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads