Izsoles

Paziņojums par izsoli

Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka ar Privatizācijas aģentūras valdes 2017.gada 16.marta lēmumiem Nr.25/236 un Nr.25/237 apstiprināti valsts dzīvokļu īpašumu Nr.9 un Nr.11 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, izsoles noteikumi.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.11 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – sākumcena EUR 1300.00, nodrošinājums EUR 130.00, izsole 18.05.2017. plkst.13-00; pieteikšanās līdz 02.05.2017. plkst.16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021300, 67021413.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.9 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 800.00, nodrošinājums EUR 180.00, izsole 18.05.2017. plkst. 11-30, pieteikšanās termiņš līdz 02.05.2017. plkst. 16-00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021300, 67021348, 67021413.

line

Paziņojums par izsoli

Aizputes novada domei pārdot izsolē ar augšupejošu soli šādus dzīvokļa īpašumus:

Divistabu dzīvoklis Nr.37 Cepļa ielā 1, Aizputē, Aizputes novadā, ēkas kadastra numurs 64059000832, kas sastāv no atsevišķā dzīvokļa īpašuma un 18/1000 kopīpašuma domājamām daļām, kopējā platība 55,1 m2, izsoles sākumcena EUR 5536,00, izsoles solis EUR 20,00 (divdesmit euro 00 eurocenti);

Vienistabas dzīvoklis Nr.4 Tebras ielā 3, Aizputē, Aizputes novadā, ēkas kadastra Nr.64059000829, kas sastāv no atsevišķā dzīvokļa īpašuma un 19/100 kopīpašuma domājamām daļām, kopējā platība 33,6 m2, izsoles sākumcena EUR 736,00, izsoles solis EUR 20,00 (divdesmit euro 00 eurocenti);

Divistabu dzīvoklis Nr.1 Atmodas ielā 14, Aizputē, Aizputes novadā, ēkas kadastra Nr.64059000831, kas sastāv no atsevišķā dzīvokļa īpašuma un 7/100 kopīpašuma domājamām daļām, kopājā platība 54,3 m2, izsoles sākumcena EUR 976,00, izsoles solis EUR 20,00 (divdesmit euro 00 eurocenti).

Izsoles datumu 2017.gada 18.aprīlī plkst. 10.30 Aizputes novada domē, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāpiesakās domē, Atmodas ielā -22 Aizputē, LV-3456, 18.kabinetā līdz 2017.gada 13.aprīlim, plkst.12:00. Piesakoties izsolei jāsamaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no tā īpašuma sākumcenas, uz kura izsoli tiek iesniegts pieteikums.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv vai domes kancelejā darba laikā.

Izsoles noteikumi

line

Paziņojums par izsoli

Aizputes novada dome atklātā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Liepu gatvē 2, Kazdangas pagastā Aizputes novadā, kas sastāv no zemes gabala 0.21 ha platībā, uz kura atrodas nedzīvojama piecstāvu ēka ar kadastra apzīmējumu 6468 003 0034 013.

Nodrošinājuma nauda Ls 10%. Izsoles sākuma cena EUR 5480,00 un izsoles solis EUR 50,00. Izsole notiks 2017.gada 18.aprīlī plkst.10 Aizputes novada domē, Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456. Izsoles dalībniekiem jāpiesakās Domē, Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456, 18.kabinetā līdz 2017. gada 13.aprīlim, plkst. 12:.00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv vai domes kancelejā darba laikā.

Izsoles noteikumi

line

Ainavu un zivju dīķu kaskādes nomas tiesību rakstiska izsole

Aizputes novada dome rīko rakstisku izsoli Kazdangas parka ainavu un zivju dīķu kaskādei ar kopējo platību 18 ha, kas atrodas zemes gabalā “Kazdangas lauksaimniecības tehnikums”, kadastra apzīmējumu 6468 003 0034, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā.

Izsole notiek Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā, 13.kabinetā 2017.gada 27.martā plkst.10:00.

Izsole tiek veikta par iznomājamā objekta gada nomas maksas lielumu. Izsoles sākuma cena (Iznomājamā objekta nosacītā ikmēneša nomas maksa) ir aprēķināta atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 3.nodaļai un tā ir 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības (EUR 6786) EUR 102,00 gadā. Nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiek slēgts uz 10 (desmit) gadiem.

Pretendenti iesniedz brīvas formas rakstisku piedāvājumu, kurā norāda fiziskas personas datus vai juridiskas personas rekvizītus un piedāvāto nomas maksu gadā.

Rakstiskais piedāvājums Pretendentiem jāiesūta Aizputes novada domes kancelejai ar norādi “Nomas tiesību izsole “Dīķu kaskāde” “Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā, līdz 2017.gada 24.martam plkst.16:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv , Kazdangas pagasta pārvaldē vai domes kancelejā darba laikā.

Izsoles noteikumi

line

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka ar Sabiedrības valdes 2016.gada 24.novembra lēmumu Nr.169/1039 apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.3 “Kalvenes stacijas kazarma”, Kalvenes stacijā, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr.6466 900 0101, izsoles noteikumi.

Izsoles noteikumi

line

 

 
Aizputes novada dome 2017 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads