Izsoles

Aizputes novada dome rīko pašvaldībai piekritīga zemes gabala daļas aptuveni 0,28 ha platībā “Lankas Pļava” Aizputes pagastā, Aizputes novadā, ar kadastra apzīmējumu 6442 005 0201, apbūves tiesību rakstisku izsoli.

Pretendentiem līdz 2018.gada 14.septembrim plkst.15.30 jāiesniedz Aizputes novada domē 9.kabinetā brīvas formas rakstisku piedāvājumu, kurā jānorāda fiziskas personas datus vai juridiskas personas rekvizītus un piedāvāto nomas maksu gadā slēgtā aploksnē ar atzīmi “Apbūves tiesību izsole Lankas Pļava”.

Rakstisko piedāvājumu atvēršana un izsole notiks Aizputes novada domē 2018.gada 17.septembrī plkst.11.30.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv sadaļā izsoles, Aizputes valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā un Aizputes pagasta pārvaldē.

Izsoles noteikumi

line

Aizputes novada dome pārdod izsolē ar augšupejošu soli:

1. dzīvokļa īpašumu Nr. 3 Liepājas ielā 7, Aizputē, Aizputes novadā, īpašuma kadastra numurs 6405 900 0845, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 51,6 m2 platībā un 21/100 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6405 010 0193 001 un 6405 010 0193 002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6405 010 0193, izsoles sākumcena EUR 1170, (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 20,00 (divdesmit euro 00 euro centi).

Izoles noteikumi

2. dzīvokļa īpašumu Nr.4, Atmodas ielā 31, Aizputē, īpašuma kadastra Nr. 6405 900 0849, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 69,1 m2 platībā un 9/100 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6405 007 0101 001, 6405 007 0101 002 un 6405 007 0101 003 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6405 007 0101, izsoles sākumcena EUR 1700,00 (viens tūkstotis septiņi simti euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 euro centi)

Izsoles noteikumi

3. dzīvokļa īpašumu Nr.10, Saules ielā 5, Aizputē, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6405 900 0844, kas sastāv no dzīvokļa Nr.10 45,9 m2 platībā un 12/1000 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes gabala, izsoles sākumcena EUR 5400,00 (pieci tūkstoši četri simti euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 euro centi).

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks 2018. gada 17.septembrī plkst. 10.00, 10.30 un 11.00 Aizputes novada domē, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem pieteikumi jāiesniedz domē, Atmodas ielā - 22 Aizputē, LV-3456, līdz 2018. gada 14.septembrim, plkst. 16:00. Iesniedzot pieteikumu izsolei, jāsamaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma sākumcenas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā darba laikā.

line

Aizputes novada dome pārdod izsolē ar augšupejošu soli šādus nekustamos īpašumus:

1. Pārdod nekustamo īpašumu “Krastiņi”, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, īpašuma kadastra Nr.64480030888, īpašums sastāv no zemes gabala 0,78 ha platībā un uz tā esošām ēkām – dzīvojamās ēkas, kūts un šķūņa.Izsoles sākumcena EUR 3700,00 (trīs tūkstoši septiņi simti euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 euro centi). Izsole notiks 2018.gada 19.oktobrī plkst.9.30.

Izsoles noteikumi

2. Pārdod dzīvokļa īpašumus Nr.1 un Nr.3 Atmodas ielā 21, Aizputē, Aizputes novadā.

Dzīvokļa īpašums Nr.1, Atmodas ielā 21, Aizputē, kadastra Nr.64059000847, īpašums sastāv no telpu grupas Nr.1 51,8 m2 platībā un 7/100 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 64050070096001, 64050070096002, 64050070096003 un 64050070096005 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050070096.

Dzīvokļa īpašums Nr.3, Atmodas ielā 21, Aizputē, kadastra Nr.64059000848, īpašums sastāv no telpu grupas Nr.3 36,7 m2 platībā un 5/100 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 64050070096001, 64050070096002, 64050070096003 un 64050070096005 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050070096.

Izsoles sākumcena EUR 2300 (divi tūkstoši trīs simti euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 euro centi). Izsole notiks 2018.gada 19.oktobrī plkst.11.00.

Izsoles noteikumi

3. Pārdod dzīvokļa īpašumus Nr.2 un Nr.3, Kuldīgas ielā 20, Aizputē, Aizputes novadā. Dzīvokļa īpašums Nr.2, Kuldīgas ielā 20, Aizputē, kadastra Nr.64059000846, īpašums sastāv no telpu grupas Nr.2 37,8 m2 platībā un 36/100 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 64050060109001 un 64050060109002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050060109.

Dzīvokļa īpašums Nr.3, Kuldīgas ielā 20, Aizputē, kadastra Nr.64059000843, īpašums sastāv no telpu grupas Nr.3 32,5 m2 platībā un 30/100 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 64050060109001 un 64050060109002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050060109.

Izsoles sākumcena EUR 2120,- (divi tūkstoši viens simts divdesmit euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 euro centi). Izsole notiks 2018.gada 19.oktobrī plkst.11.30.

Izsoles noteikumi

4. Pārdod dzīvokļa īpašumus Nr.1, Nr.3, Nr.4 un Nr.5, Kalvenes ielā 14, Aizputē, Aizputes novadā. Dzīvokļa īpašums Nr.1, Kalvenes ielā 14, Aizputē, kadastra Nr.64059007939, īpašums sastāv no telpu grupas Nr.1 38,8 m2 platībā un 22/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64050100159001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050100159.

Dzīvokļa īpašums Nr.3, Kalvenes ielā 14, Aizputē, kadastra Nr.64059000852, īpašums sastāv no telpu grupas Nr.3 43,7 m2 platībā un 25/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64050100159001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050100159.

Dzīvokļa īpašums Nr.4, Kalvenes ielā 14, Aizputē, kadastra Nr.64059000851, īpašums sastāv no telpu grupas Nr.4 30,3 m2 platībā un 17/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64050100159001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050100159.

Dzīvokļa īpašums Nr.5, Kalvenes ielā 14, Aizputē, kadastra Nr.64059000850, īpašums sastāv no telpu grupas Nr.5 24,9 m2 platībā un 14/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64050100159001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050100159.

Izsoles sākumcena EUR 3700,- (trīs tūkstoši septiņi simti euro 00 euro centi), izsoles soli EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 euro centi). Izsole notiks 2018.gada 19.oktobrī plkst.12.15.

Izsoles noteikumi

5.Pārdod nekustamo īpašumu Ziedu ielā 12, Aizputē, Aizputes novadā, īpašuma kadastra numurs 6405 007 0124, tas sastāv no zemes gabala 1226 m2 platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja un palīgceltne, izsoles sākumcena EUR 5000.00 (pieci tūkstoši euro 00 eurocenti), izsoles solis EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 eurocenti). Izsole notiks 2018. gada 19.oktobrī plkst. 12.00

Izsoles noteikumi

6. Pārdod nekustamo īpašumu Atmodas ielā 12A, Aizputē, Aizputes novadā, ar kadastra Nr. 6405 010 0028, kas sastāv no 873 kv.m. liela zemes gabala, administratīvas ēkas un garāžas.

Izsoles noteikumi

Izsoles sākumcena EUR 27 500,00 (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti euro un 00 eurocenti); izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 eurocenti). Izsole notiks 2018.gada 19.oktobrī plkst.10.30

7. Pārdod nekustamo īpašumu Brīvzemnieka bulvārī 2, Aizputē, Aizputes novadā ar kadastra Nr. 6405 007 0087, kas sastāv no 1728 kv.m. liela zemes gabala, uz zemes gabala atrodas divas ēkas, sākumcena EUR 14 500,00 (četrpadsmit tūkstoši pieci simti euro 00 eurocenti), izsoles solis 50,00 (piecdesmit euro 00 eurocenti). Izsole notiks 2018.gada 19.oktobrī plkst.10.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Aizputes novada domē, 13.kabinetā, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz pieteikums izsolei domē, Atmodas ielā - 22 Aizputē, LV-3456, Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2018. gada 18.oktobrim, plkst. 16.00. Iesniedzot pieteikumu izsolei, jābūt samaksātai nodrošinājuma naudai 10% apmērā no īpašuma sākumcenas

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā darba laikā. Lai apskatītos īpašumu, zvanīt Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētājai N. Patmalniecei, tālr. 63459148.

line

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

 • Liepas”-1, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 800.00, nodrošinājums EUR 180.00, izsole 01.11.2018. plkst. 10-00;
 • “Liepas”-2, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 100.00, nodrošinājums EUR 210.00, izsole 01.11.2018. plkst. 11-30;
 • “Liepas”-7, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 300.00, nodrošinājums EUR 230.00, izsole 01.11.2018. plkst. 13-00;
 • “Liepas”-9, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 200.00, nodrošinājums EUR 220.00, izsole 01.11.2018. plkst. 14-30;
 • “Liepas”-12, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 700.00, nodrošinājums EUR 170.00, izsole 01.11.2018. plkst. 16-00;
 • “Liepas”-13, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 800.00, nodrošinājums EUR 180.00, izsole 02.11.2018. plkst. 10-00;
 • “Liepas”-14, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 000.00, nodrošinājums EUR 200.00, izsole 02.11.2018. plkst. 11-30;
 • “Liepas”-18, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 200.00, nodrošinājums EUR 220.00, izsole 02.11.2018. plkst. 13-00.

Pieteikšanās termiņš līdz 18.10.2018. plkst. 16-00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

line

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

 •  “Liepas”-19, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 000.00, nodrošinājums EUR 200.00, izsole 08.11.2018. plkst. 10-00;
 • “Liepas”-20, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 800.00, nodrošinājums EUR 180.00, izsole 08.11.2018. plkst. 11-30;
 • “Liepas”-22, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 500.00, nodrošinājums EUR 150.00, izsole 08.11.2018. plkst. 13-00.

Pieteikšanās termiņš līdz 25.10.2018. plkst. 16-00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads