Izsoles

Automašīna Mercedes Benz Vito valsts reģistrācijas Nr GV3088, izlaiduma gads 2000., degvielas tips – dīzelis, šasijas Nr.VSA63819413302019, krāsa – balts, spidometra rādījums 310 555, bez derīgas tehniskās apskates. Pārdošanas cena EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro 00 eurocenti).

Automašīnu var apskatīt darba dienās darba laikā no 9.00-16.00 “Tebreniekos” Lažas pagastā, Aizputes novadā, iepriekš piesakoties pa tālruni 22015008 pie Lažas pagasta pārvaldes vadītāja Normunda Zariņa.

Pieteikums par automašīnas pirkšanu iesniedzams Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā, valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, desmit darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. Pieteikumi tiek atvērti 2017.gada 18.oktobrī plkst. 10:00 Aizputes novada domē, Atmodas ielā 22, Aizputē,13.kabinetā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Aizputes novada pašvaldības mājas lapā www.aizputesnovads.lv Izsole tiek organizēta, ja saņemts vairāk par vienu pieteikumu uz automašīnu.

Izsoles noteikumi

line

Automašīnas piekabe LLT81022, izlaiduma gads 1998., reģ. Nr.F4659, krāsa – zila, bez derīgas tehniskās apskates. Pārdošanas cena EUR 200,00 (divi simti euro 00 euro centi)

Automašīnas piekabi var apskatīt darba dienās darba laikā no 9.00-16.00 Lažas speciālajā internātpamatskolā Lažas pagastā, Aizputes novadā, iepriekš piesakoties pa tālruni 63449815 pie skolas administrācijas.

Pieteikums par automašīnas piekabes pirkšanu iesniedzams Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā, valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā., desmit darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. Pieteikumi tiek atvērti 2017.gada 18.oktobrī plkst. 10:30 Aizputes novada domē, Atmodas ielā 22, Aizputē,13.kabinetā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Aizputes novada pašvaldības mājas lapā www.aizputesnovads.lv Izsole tiek organizēta, ja saņemts vairāk par vienu pieteikumu uz automašīnu.

Izsoles noteikumi

line

Divistabu dzīvoklis Nr.37 Cepļa ielā 1, Aizputē, Aizputes novadā, ēkas kadastra numurs 64059000832, kas sastāv no atsevišķā dzīvokļa īpašuma un 18/1000 kopīpašuma domājamām daļām, kopējā platība 55,1 m2, izsoles sākumcena EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 20,00 (divdesmit euro 00 eurocenti);

Izsoles datums 2017.gada 15.novembrī plkst. 11:00 Aizputes novada domē, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāpiesakās domē, Atmodas ielā -22 Aizputē, LV-3456, valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2017.gada 14.novembrim, plkst.16:00. Piesakoties izsolei jāsamaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma sākumcenas.

Izsoles noteikumi

line

Divistabu dzīvoklis Nr.2 Atmodas ielā 7, Aizputē, Aizputes novadā, ēkas kadastra numurs 6405 900 0836, kas sastāv no atsevišķā dzīvokļa īpašuma un 9/100 kopīpašuma domājamām daļām, kopējā platība 79.5 m2, izsoles sākumcena EUR 950,00 (deviņi simti piecdesmit euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 25,00 (divdesmit pieci euro 00 eurocenti);

Izsoles datums 2017.gada 15.novembrī plkst. 10:00 Aizputes novada domē, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāpiesakās domē, Atmodas ielā -22 Aizputē, LV-3456, valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2017.gada 14.novembrim, plkst.16:00. Piesakoties izsolei jāsamaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma sākumcenas.

Izsoles noteikumi

line

Neapbūvēts zemes gabals Austrumu ielā 9A, Aizputē, Aizputes novadā, kadastra numurs6405 006 0167, platība1715m2, izsoles sākumcena EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 eurocenti). Zemes gabala izmantošanas mērķis – mazstāvu dzīvojamā apbūve.

Izsoles datums 2017.gada 15.novembrī plkst. 10:30 Aizputes novada domē, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāpiesakās domē, Atmodas ielā -22 Aizputē, LV-3456, valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2017.gada 14.novembrim, plkst.16:00. Piesakoties izsolei jāsamaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma sākumcenas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv vai valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā darba laikā.

Izsoles noteikumi

 
Aizputes novada dome 2017 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads