Izsoles

"Paziņoju Jums par Ingai Maļutkinai piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Liepājas ielā 12, Aizputē, Aizputes novadā, pārdošanu pirmajā izsolē:
"Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Ingai Maļutkinai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Liepājas ielā 12, Aizputē, Aizputes novadā. Piedzinēji: AS SEB Banka, adrese – Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Aizputes novada dome, adrese – Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2944 m2 un būves, reģistrēts Aizputes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000038941, kadastra Nr. 6405 004 0067. Uz zemes gabala atrodas pagraba ēka ar kadastra apzīmējumu 6405 004 0067 002, kura nav reģistrēta zemesgrāmatā.
Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 10 100,00 EUR. Izsoles solis 400,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 3.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1 010,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 14.maijs izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 15.jūnijs plkst.13:00.
Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616."

Kurzemes apgabaltiesas
iecirkņa Nr.5
zvērināta tiesu izpildītāja: A.Biķe

* * *

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.6 “Kalvenes stacijas kazarma”, Kalvenes stacijā, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr.6466 900 0105, izsoles sākumcena EUR 240.00, izsoles solis – EUR 10.00, nodrošinājums – EUR 24.00;

Izsoles sākums – 08.05.2020., izsoles noslēgums – 08.06.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.05.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

***

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

  • Nr.3, “Jaunā māja”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr.6448 900 0145, izsoles sākums – 30.04.2020., izsoles noslēgums – 01.06.2020. plkst.13.00, izsoles sākumcena EUR 700.00, izsoles solis – EUR 30.00, nodrošinājums – EUR 70.00;
  • Nr.4, “Jaunā māja”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr.6448 900 0146, izsoles sākums – 30.04.2020., izsoles noslēgums – 01.06.2020. plkst.13.00, izsoles sākumcena EUR 600.00, izsoles solis – EUR 30.00, nodrošinājums – EUR 60.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 20.05.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

***

Aizputes novada pašvaldība mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.33, Lažas ielā 7A, Aizputē, kas sastāv no dzīvokļa Nr.33 39,4 m2 platībā un 21/1000 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 64050070181001, un zemes gabala, kadastra apzīmējums 64050070181.

Izsoles sākumcena: 4150 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 30 EUR. Izsole notiks Aizputes novada sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē, 2020.gada 15.jūnijā plkst. 9.30.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.jūnijam plkst. 15.00. jāiesniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jaiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62UNLA0012000130425, AS “SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “Lažas iela 7a-33, izsole”.

Izsoles noteikumi

***

Aizputes novada pašvaldība mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Tebrenieki”, Lažas pagastā, Aizputes novadā, kadastra numurs 6472 004 0173, zemes gabala platība 6.49 ha, uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka un trīs palīgceltnes.

Izsoles sākumcena: 60 000 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 100 EUR. Izsole notiks Aizputes novada sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē, 2020.gada 15.jūnijā plkst. 9.00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.jūnijam plkst. 15.00. jāiesniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62UNLA0012000130425, AS “SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “”Tebrenieki”, izsole”.

Izsoles noteikumi

 ***

Aizputes novada pašvaldība rīko mutisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām Cīravas pagastā īpašumos “Pretī putnu fabrikai”, “Kļavas” un “Līdakas” kā vienotu zemes lietojumu ar kopējo platību 5,9 ha

Izsole notiks 2020. gada 15.jūnijā plkst.10:30 Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.

Nomas objekta kopējā platība ir 5,9 ha platībā četrās zemes vienībās. Nomas līgumā paredzētais lietošanas mērķis – pļavas vai ganības, ko nosaka Durbes upes plūdu risks un virszemes ūdens objektu aizsargjosla. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 84 EUR; solis 10 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2020.gada 12.jūnijam plkst.15.00, iesniedzot brīvas formas pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Izsoles noteikumi un informācija pieejama Aizputes novada domē un www.aizputesnovads.lv.

Izsoles noteikumi

***

Aizputes novada pašvaldība rīko mutisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām Cīravas pagastā īpašumos “Andri”, “Pie Vecā tilta” un “Pie Lapeglēm” kā vienotu zemes lietojumu ar kopējo platību 1,78 ha

Izsole notiks 2020. gada 15.jūnijā plkst.10:15 Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.

Nomas objekta kopējā platība ir 1,78 ha platībā trīs zemes vienībās. Nomas līgumā paredzētais lietošanas mērķis – pļava vai ganība, ko nosaka biotopa – palieņu zālājs apsaimniekošanas nosacījumi. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 35 EUR; solis 5 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2020.gada 12.jūnijam plkst.15.00, iesniedzot brīvas formas pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Izsoles noteikumi un informācija pieejama Aizputes novada domē un www.aizputesnovads.lv

Izsoles noteikumi

***

 

Aizputes novada dome atkārtotā atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.49 Raiņa bulvārī 5, Aizputē, Aizputes novadā, kadastra Nr.6405 900 0866.

Nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvoklis ar kopējo platību 54,6 m2 un 18/1000 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes gabala.

Izsoles sākumcena - 5800 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis - 30 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē, 2020.gada 15.jūlijā plkst.9.00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 14.jūlijam plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “Raiņa bulvāris 5-49, izsole”.

Izsoles noteikumi

***

Aizputes novada dome atkārtotā atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.6 Raiņa bulvārī 13, Aizputē, Aizputes novadā, kadastra Nr.6405 900 0870.

Nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvoklis ar kopējo platību 58,7 m2 un 20/100 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes gabala.

Izsoles sākumcena - 5920 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis - 30 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē, 2020.gada 15.jūlijā plkst.9.30.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 14.jūlijam plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “Raiņa bulvāris 13-6, izsole”.

Izsoles noteikumi

***

Aizputes novada dome atkārtotā atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.27 Saules ielā 5, Aizputē, Aizputes novadā, kadastra Nr.6405 900 0872.

Nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvoklis ar kopējo platību 45,8 m2 un 12/1000 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes gabala.

Izsoles sākumcena - 5000 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis - 30 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē, 2020.gada 15.jūlijā plkst.10.00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 14.jūlijam plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “Saules iela 5-27, izsole”.

Izsoles noteikumi

***

Aizputes novada dome atkārtotā atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu īpašumu ar kadastra Nr. 6405 010 0028, kas sastāv no 873 m2 liela zemes gabala kopplatībā administratīvas ēkas un garāžas Atmodas ielā 12A, Aizputē, Aizputes novadā.

Izsoles sākumcena - 8800 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis - 50 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē, 2020.gada 15.jūlijā plkst.10.30.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 14.jūlijam plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “Atmodas iela 12A, izsole”.

Izsoles noteikumi

***

Aizputes novada dome atkārtotā atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.4, “Rītiņi”, Padure, Lažas pag., Aizputes novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr.64729000056, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 148,7 m2 platībā un 25/100 kopīpašuma domājamām daļām no sešām būvēm un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64720070180.

Izsoles sākumcena - 4000 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis - 50 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē, 2020.gada 15.jūlijā plkst.11.00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 14.jūlijam plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “”Rītiņi” dz.4 izsole”.

Izsoles noteikumi

***

Aizputes novada dome rīko rakstisku nomas tiesību izsoli Aizputes novada domei piederošajam nekustamajam īpašumam Brīvzemnieka bulvārī 2, Aizputē, Aizputes novadā, ar kadastra Nr. 6405 007 0087, kas sastāv no 1728 m2 liela zemes gabala, uz kura atrodas divas ēkas.

Izsoles mērķis - objekta iznomāšana par iespējami augstāku nosacīto mēneša nomas maksu. Izsoles sākuma cena (iznomājamā objekta nosacītā ikmēneša nomas maksa) ir 60 EUR mēnesī. Pretendenti slēgtā aploksnē iesniedz brīvas formas rakstisku piedāvājumu, kurā norāda fiziskas personas datus vai juridiskas personas rekvizītus un piedāvāto nomas maksu mēnesī. Piedāvātā cena ir augstāka par iznomājamā objekta nosacīto mēneša nomas maksu. Uz rakstiskā piedāvājuma jānorāda «Rakstiskā izsole Brīvzemnieka iela 2, Aizpute».

Mēneša nomas maksa tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiek, rakstiski iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā, domes sēžu zālē 2020.gada 15.jūnijā plkst.10.00.

Izsoles noteikumi

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads