Izsoles

Aizputes novada dome rīko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam „Tebrenieki”, Lažas pagastā, Aizputes novadā,  kadastra numurs 6472 004 0173, zemes gabala platība 6.49 ha, uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka un trīs palīgceltnes izsoles sākumcenu EUR 60 000,00 (sešdesmit tūkstoši  euro 00 eurocenti),  izsoles soli 100,00 (simts euro 00 eurocenti). Ar izsoles uzvarētāju atļauts slēgt nomaksas pirkuma līgumu.

Izsoles notiks 2020.gada 17.janvārī plkst.9:00 Aizputes novada domē, Atmodas ielā 22, Aizputē, domes sēžu zālē. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz pieteikums domē, valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2020.gada 16.janvārim, plkst. 15.00, atbilstoši izsoles noteikumiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsoles noteikumi

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads