Izsoles

Aizputes novada dome 2019. gada 21. oktobrī rīko izsoli ar augšupejošu soli:

1)  plkst. 9.00 - dzīvokļa īpašumam Nr.4, Atmodas ielā 31, Aizputē, īpašuma kadastra Nr. 6405 900 0849, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 69,1 m2 platībā un 9/100 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6405 007 0101 001, 6405 007 0101 002 un 6405 007 0101 003 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6405 007 0101, nosakot izsoles sākumcenu EUR 1630,00 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 20,00 (divdesmit euro 00 eurocenti).

2) plkst. 9.30 - dzīvokļa īpašumam Nr.24, Saules ielā 3, Aizputē, kas sastāv no dzīvokļa Nr.24 48,8 m2 platībā un 30/1000 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes gabala, nosakot izsoles sākumcenu EUR7240,00 (septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 eurocenti);

3) plkst. 10.00 - zemes gabala Piestatnes ielā 15, Aizputē, Aizputes novadā, kadastra apzīmējums 6405 003 0053, platība 13378,0 m2, apbūves tiesības, izsoles sākumcena 200,00 EUR (divi simti euro 00 centi) gadā, solis EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi). Nosolītā summa tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli! Zemes gabala izmantošanas mērķis - ražošanas un tehniskās apbūves teritorija.

4) plkst. 10.30 īpašumam „Tebrenieki”, Lažas pagastā, Aizputes novadā, kadastra numurs 6472 004 0173, zemes gabala platība 6.49 ha, uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka un trīs palīgceltnes izsoles sākumcenu EUR 60 000,00 (sešdesmit tūkstoši euro 00 eurocenti), izsoles soli 100,00 (piecdesmit euro 00 eurocenti).

Izsoles notiks Aizputes novada domē, Atmodas ielā 22, Aizputē, domes sēžu zālē. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz pieteikums domē, valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2019.gada 18.oktobrim, plkst. 15.00, atbilstoši izsoles noteikumiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsoles noteikumi

line

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.6 “Kalvenes stacijas kazarma”, Kalvenes stacijā, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 360.00, nodrošinājums EUR 36.00, izsole 23.10.2019. plkst.13-00, pieteikšanās līdz 10.10.2019. plkst.16-00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

line

Aizputes novada dome rīko rakstisku nekustamā īpašuma “Apriķu Krastiņi” Lažas pagastā, Aizputes novadā, zemes gabala kadastra apzīmējums 6472 008 0059, daļai ar kopējo platību 1,1 ha.

Izsole notiek Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā, 13.kabinetā 2019.gada 16.augustā plkst.10:30.

Izsole tiek veikta par iznomājamā objekta gada nomas maksas lielumu. Izsoles sākuma cena (Iznomājamā objekta nosacītā gada nomas maksa) ir aprēķināta atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi ” un tā ir 5% no zemes gabala kadastrālās vērtības (EUR 738,34.00) EUR 36,97 gadā Nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiek slēgts uz pieciem gadiem.

Rakstiskais piedāvājums Pretendentiem jāiesūta vai jāiesniedz Aizputes novada domes Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā slēgtā konvertā ar norādi “Nomas tiesību izsole «Apriķu Krastiņi»” Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā, līdz 2019.gada 15.augustam plkst.16:00.

Apriku Krastini noma

Lēmums par rakstisku nomas tiesību izsoli

line

Akciju sabiedrība “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Liepas”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1260.00, nodrošinājums EUR 126.00, izsole 05.09.2019. plkst.11-00.

Pieteikšanās līdz 22.08.2019. plkst.16‑00. Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

line

Aizputes novada dome pārdod izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumu Nr.24, Saules ielā 3, Aizputē, kas sastāv no dzīvokļa Nr.24 48,8 m2 platībā un 30/1000 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes gabala.Izsoles sākumcena EUR 9050,00 (deviņi tūkstoši piecdesmit euro 00 centi), izsoles solis EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 centi). Izsole notiks 2019.gada 16.augustā plkst.10.00 Aizputes novada domē, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz pieteikums Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2019.gada 15.augustā, plkst.16.00. Iesniedzot pieteikumu izsolei, jābūt samaksātai nodrošinājuma naudai 10% apmērā no īpašuma sākumcenas.

Izsoles noteikumi

line

Aizputes novada dome rīko izsoli ar augšupejošu soli:

1)  dzīvokļa īpašumam „Dzelmes-1”, Apriķi, Lažas pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr. 6472 900 0053, kas sastāv no Dzīvokļa Nr.1, 564/5261 domājamām daļām no kopīpašuma - būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6472 004 0264 001 līdz 6472 004 0264 006 un zemes gabala ar  platību 0,5846 ha. Izsoles sākuma cena EUR 1440,00, izsoles solis EUR 20,00.

(N.B.! Uzmanību! "Aizputes Avīzes" augusta numurā norādīta kļūdaina izsoles sākumcena!)

2) dzīvokļa īpašumam Nr.4 Skolas ielā 15, Kalvenē, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā, 37.70 kvm platībā ar pie dzīvokļa īpašuma piederošām 377/1508 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas, palīgbūves un zemes gabala. Izsoles sākumcena EUR 420 ,00,  izsoles solis 10,00 (desmit euro 00 eurocenti);

Izsoles notiks 2019.gada 17.septembrī  plkst. 9.00 un 9:30 Aizputes novada domē, Atmodas ielā 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz pieteikums domē, valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 9.kabinetā līdz 2019.gada 16.septembrim, plkst. 15.00.

Izsoles noteikumi

 

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads