Izsoles

Aizputes novada dome atklātā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Aizputes novada domei piederošu nekustamo īpašumu:

„Lidlauciņš” Lažas pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr. 6472 009 0005, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 41,16 ha platībā, no kuriem 39,53 ha ir meža zeme. Izsoles sākumcena EUR 110 000 (viens simts desmit tūkstoši euro 00 euro centi) un izsoles solis EUR 200,00 (divi simti euro 00 centi). Nodrošinājuma nauda 10% no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2017.gada 17.jūlijā plkst. 10.30 Aizputes novada domē, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāpiesakās domē, Atmodas ielā -22 Aizputē, LV-3456, 9.kabinetā līdz 2017.gada 14.jūlijam, plkst.15:00. Turpat var iepazīties ar izsoles noteikumiem. Izsoles noteikumi publicēti arī Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv

Aizputes novada pašvaldības sekretāre
Ineta Rūja, 63448188, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Izsoles noteikumi

***

Aizputes novada dome atklātā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Aizputes novada domei piederošu nekustamo īpašumu:

Brīvības ielā 60, Aizputē, Aizputes novadā, kadastra Nr. 6405 009 0004, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 92 372,00 m2, no kuriem 60 161 m2 ir meža zeme. Izsoles sākumcena EUR 11 000 (vienpadsmit tūkstoši euro 00 eurocenti) un izsoles solis EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi). Nodrošinājuma nauda 10% no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2017.gada 17.jūlijā plkst. 11.00 Aizputes novada domē, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāpiesakās domē, Atmodas ielā -22 Aizputē, LV-3456, 9.kabinetā līdz 2017.gada 14.jūlijam, plkst.15:00. Turpat var iepazīties ar izsoles noteikumiem. Izsoles noteikumi publicēti arī Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv

Izsoles noteikumi

***

Aizputes novada dome rīko rakstisku izsoli Kazdangas parka ainavu un zivju dīķu kaskādei ar kopējo platību 18 ha, kas atrodas zemes gabalā “Kazdangas lauksaimniecības tehnikums”, kadastra apzīmējumu 6468 003   0034, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā. Izsole notiek Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā, 13.kabinetā 2017.gada 20.jūnijā plkst.10:00.

Izsole tiek veikta par iznomājamā objekta gada nomas maksas lielumu. Izsoles sākuma cena (Iznomājamā objekta nosacītā ikmēneša nomas maksa) ir aprēķināta atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 3.nodaļai un tā ir 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības (EUR 6786) EUR 102,00 gadā. Nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiek slēgts uz 10 (desmit) gadiem.

Pretendenti slēgtā aploksnē iesniedz brīvas formas rakstisku piedāvājumu, kurā norāda fiziskas personas datus vai juridiskas personas rekvizītus un piedāvāto nomas maksu gadā.

Izsoles noteikumi

***

Aizputes novada dome atklātā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Aizputes novada domei piederošu nekustamo īpašumu:

1. „Lapas”, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, ar kadastra Nr. 64680130032, kas sastāv no viena neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 42,6 ha platībā, no kuriem 33,3 ha ir meža zeme.

Izsoles sākumcena EUR 95 000 (deviņdesmit pieci tūkstoši euro 00 euro centi) un izsoles solis EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi). Nodrošinājuma nauda 10% no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2017.gada 17.jūlijā plkst. 10.00 Aizputes novada domē, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāpiesakās domē, Atmodas ielā -22 Aizputē, LV-3456, 9.kabinetā līdz 2017.gada 14.jūlijam, plkst.15:00. Turpat var iepazīties ar izsoles noteikumiem. Izsoles noteikumi publicēti arī Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv.

Izsoles noteikumi

***

Paziņojums par izsoli

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.24 “Liepas”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – sākumcena EUR 2 000.00, nodrošinājums EUR 200.00, izsole 07.07.2017. plkst. 14-30, pieteikšanās līdz 21.06.2017. plkst. 16‑00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348; 67021413; 67021300.

***

Aizputes novada dome pārdod izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumu:

Divistabu dzīvoklis Nr.37 Cepļa ielā 1, Aizputē, Aizputes novadā, ēkas kadastra numurs 64059000832, kas sastāv no atsevišķā dzīvokļa īpašuma un 18/1000 kopīpašuma domājamām daļām, kopējā platība 55,1 m2, izsoles sākumcena EUR 4200,00, izsoles solis EUR 20,00 (divdesmit euro 00 euro centi);

Izsole notiek 2017.gada 16.jūnijā plkst. 10.00 Aizputes novada domē, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāpiesakās domē, Atmodas ielā -22 Aizputē, LV-3456, 18.kabinetā līdz 2017.gada 15.jūnijam, plkst.16:00. Piesakoties izsolei jāsamaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no tā īpašuma sākumcenas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv vai domes kancelejā darba laikā.

Dokuments

 
Aizputes novada dome 2017 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads