Izsoles

Aizputes novada dome rīko atkārtotu izsoli neapbūvētam zemes gabalam Ausmtrumu ielā 9A, Aizputē, Aizputes nov.,kadastra Nr.6405 006 0167, platība 1715 m2, izsoles sākumcena EUR 3000.00 (trīs tūkstoši euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmi euro 00 euro centi). Zemes gabala izmantošanas mērķis –mazstāvu dzīvojamā apbūve.

Izsoles datums 2018.gada 16.februārī plkst.9.00 Aizputes novada domē, Atmodas ielā 22, Aizputē. Izsoles dalbniekiem pieteikumu izsolei iesniegt līdz 2018.gada 15.februārim plkst.16.00 Aizputes valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā. Līdz izsoles dienai jāsamaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma sākucenas.

Izsoles noteikumi

line

Aizputes novada dome pārdod atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Ilksumi”, Lažas pagastā, Aizputes novadā, kadastra numurs 6472 008 0146, kopplatība 0,53 ha, uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka un divas palīgceltnes.

Atkārtotās izsoles sākumcena EUR 3200,00 (trīs tūkstoši divi simti euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 euro centi).

Izsoles datums 2018. gada 16. februārī plkst. 9:30 Aizputes novada domē, Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā, 13.kab. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz pieteikumu domē, Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456, Klientu apkalpošanas centrā līdz 2018.gada 15 .februārim, plkst.16:00.

Izsoles noteikumi

line

Aizputes novada dome rīko trešo kustamas mantas - autobusa Mercedes Benz Vito 108 ar valsts reģistrācijas numuru GV-3088 rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro 00 eurocenti), izsoles solis EUR 10,00 (desmit euro 00 eurocenti).

Izsoles datums 2018. gada 16. februārī plkst. 10.00 Aizputes novada domē, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāiesūta rakstiskie piedāvājumi Aizputes novada domei, Atmodas ielā - 22 Aizputē, LV-3456, līdz 2018. gada 15. februārim, plkst.16.00.

Izsoles noteikumi

line

Aizputes novada dome rīko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Ziedu ielā 12, Aizputē, Aizputes novadā, īpašuma kadastra numurs 6405 007 0124, kas sastāv no zemes gabala 1226 m2 platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja un palīgceltne.

Izsoles datums 2018. gada 19.martā plkst. 10.00 Aizputes novada domē, Atmodas ielā 22, Aizputē. Izsoles dalbniekiem pieteikumu izsolei iesniegt līdz 2018.gada 16.martam plkst.16.30 Aizputes valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā. Līdz izsoles dienai jāsamaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma sākumcenas.

Izsoles noteikumi

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads