Izsoles

Aizputes novada dome pārdod izsolē ar augšupejošu soli šādus nekustamos īpašumus:

1. nekustamo īpašumu “Krastiņi”, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, īpašuma kadastra Nr.64480030888, īpašums sastāv no zemes gabala 0,78 ha platībā un uz tā esošām ēkām – dzīvojamās ēkas, kūts un šķūņa.

Izsoles sākumcena EUR 2960,00 (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro un 00 eurocenti), izsoles soli EUR 40,00 (četrdesmit euro 00 eurocenti). Izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst.11:00 Aizputes novada domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi

2. dzīvokļa īpašumus Nr.1 un Nr.3 Atmodas ielā 21, Aizputē, Aizputes novadā.

Dzīvokļa īpašums Nr.1, Atmodas ielā 21, Aizputē, kadastra Nr.64059000847, īpašums sastāv no telpu grupas Nr.1 51,8 m2 platībā un 7/100 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 64050070096001, 64050070096002, 64050070096003 un 64050070096005 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050070096.

Dzīvokļa īpašums Nr.3, Atmodas ielā 21, Aizputē, kadastra Nr.64059000848, īpašums sastāv no telpu grupas Nr.3 36,7 m2 platībā un 5/100 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 64050070096001, 64050070096002, 64050070096003 un 64050070096005 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050070096.

Izsoles sākumcena EUR 1840,00 (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit euro un 00 eurocenti), izsoles soli EUR 40,00 (četrdesmit euro 00 eurocenti) Izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst.9.00 Aizputes novada domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi

3. dzīvokļa īpašumus Nr.1, Nr.3, Nr.4 un Nr.5, Kalvenes ielā 14, Aizputē, Aizputes novadā.

Dzīvokļa īpašums Nr.1, Kalvenes ielā 14, Aizputē, kadastra Nr.64059007939, īpašums sastāv no telpu grupas Nr.1 38,8 m2 platībā un 22/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64050100159001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050100159.

Dzīvokļa īpašums Nr.3, Kalvenes ielā 14, Aizputē, kadastra Nr.64059000852, īpašums sastāv no telpu grupas Nr.3 43,7 m2 platībā un 25/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64050100159001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050100159.

Dzīvokļa īpašums Nr.4, Kalvenes ielā 14, Aizputē, kadastra Nr.64059000851, īpašums sastāv no telpu grupas Nr.4 30,3 m2 platībā un 17/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64050100159001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050100159.

Dzīvokļa īpašums Nr.5, Kalvenes ielā 14, Aizputē, kadastra Nr.64059000850, īpašums sastāv no telpu grupas Nr.5 24,9 m2 platībā un 14/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64050100159001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050100159.

Izsoles sākumcena EUR 2960,00 (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro un 00 eurocenti), izsoles soli EUR 40,00 (četrdesmit euro 00 eurocenti).Izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst.09:30 Aizputes novada domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi

4. nekustamo īpašumu Atmodas ielā 12A, Aizputē, Aizputes novadā, ar  kadastra Nr. 6405 010 0028, kas sastāv no 873 kv.m. liela  zemes gabala, administratīvas ēkas un garāžas.

Izsoles sākumcena EUR 22 000,00 (divsemit divi tūkstoši euro un 00 eurocenti), izsoles soli EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 eurocenti). Izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst.10.30 Aizputes novada domes sēžu zālē

Izsoles noteikumi

5. nekustamo īpašumu Brīvzemnieka bulvārī 2, Aizputē, Aizputes novadā ar  kadastra Nr. 6405 007 0087, kas sastāv no 1728 kv.m. liela zemes gabala, uz zemes gabala atrodas divas ēkas, sākumcena EUR 11 600,00 (vienpadsmit tūkstoši seši simti euro un 00 eurocenti), izsoles soli EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 eurocenti). Izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst.10.00 Aizputes novada domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi

6. dzīvokļa īpašumu Nr.4, “Rītiņi”, Padure, Lažas pag., Aizputes novads, ar kadastra Nr.64729000056, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 148,7 m2 platībā un 25/100 kopīpašuma domājamām daļām no sešām būvēm un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64720070180, sākumcena EUR 6 000,00 (seši tūkstoši euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 euro centi). Izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst.12.00 Aizputes novada domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi

7. dzīvokļa īpašumu Nr.1, Upes ielā 2, Aizputē, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6405 900 0853, kas sastāv no dzīvokļa 75,3 m2 platībā un 9/100 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes gabala, sākumcena EUR 11 200,00 (vienpadsmit tūkstoši divi simti euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 euro centi).  Izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst.11.30 Aizputes novada domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Aizputes novada domes sēžu zālē, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz pieteikums izsolei domē, Atmodas ielā - 22 Aizputē, LV-3456, Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2019. gada 17.janvārim, plkst. 16.00. Iesniedzot pieteikumu izsolei, jābūt samaksātai nodrošinājuma naudai 10% apmērā no  īpašuma sākumcenas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā darba laikā. Lai apskatītos īpašumu, zvanīt Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētājai N. Patmalniecei, tālr. 63459148.

line

Aizputes novada dome pārdod atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Tebrenieki”, Lažas pagastā, Aizputes novadā, kadastra numurs 6472 004 0173, zemes gabala platība 6.49 ha, uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka un trīs palīgceltnes.

Izsoles sākumcena EUR 80 000,00 (astoņdesmit tūkstoši euro 00 eurocenti), izsoles solis 100,00 (viens simts euro 00 eurocenti).

Izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst. 12.30 Aizputes novada domē, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz pieteikumi Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2019.gada 17.janvārim, plkst.16.00. Iesniedzot pieteikumu izsolei, jābūt samaksātai nodrošinājuma naudai 10% apmērā no īpašuma sākumcenas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā darba laikā. Lai apskatītos īpašumu, zvanīt Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētājai N. Patmalniecei, tālr. 63459148.

Nolikums

line

1. Aizputes novada dome rīko kustamas mantas - autobusa Ford Transit ar valsts reģistrācijas numuru DZ – 1472 rakstisku izsoli ar augšupejošu soli, nosakot izsoles sākumcenu EUR 200.00 (divi simti euro 00 eurocenti), izsoles solis EUR 20,00 (divdesmit euro 00 eurocenti). Izsole notiks 2018. gada 18.decembrī plkst. 10.00 Aizputes novada domē, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāiesūta rakstisks pieteikums domē, Atmodas ielā - 22 Aizputē, LV-3456, vai jānodod personīgi aizzīmogotā konvertā Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē, līdz . Piedāvājums iesniedzams slēgtā aploksnē ar atzīmi, kurai izsolei to iesniedz. Iesniegumā norāda iesniedzēja vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, adresi, telefona numuru, norēķinu konta numuru kredītiestādē, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto summu, kā arī apliecina piekrišanu izsoles noteikumiem. Piedāvājumi, kas neatbilst šīm prasībām, uzskatāmi par nederīgiem.

Nolikums

line

2. Aizputes novada dome rīko nedzīvojamo telpu Lažas ielā 1 -1, Aizputē, Aizputes novadā, kadastra numurs 6405 007 0097, nomas tiesību rakstisku izsoli, nosakot izsoles datumu – 2018.gada 18.decembris plkst.10.30 un, ka minimālā nomas maksa mēnesī ir EUR 60,00 (sešdesmit euro 00 centi), telpu izmantošanas veids – komercdarbība. Pretendenti iesniedz brīvas formas rakstisku piedāvājumu, kurā norāda fiziskas personas datus vai juridiskas personas rekvizītus un piedāvāto nomas maksu mēnesī. Rakstiskais piedāvājums Pretendentiem jāiesūta Aizputes novada domes Vienotajā valsts un pašvaldību klienta apkalpošanas centrā ar norādi “Nomas tiesību izsole Lažas ielā 1-1, Aizputē, Aizputes novadā, 6405 007 0097», līdz 2018.gada 17.decembrim plkst.16:00.

Nolikums

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads