Izsoles

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

  • Nr.2 “Kalvenes stacijas kazarma”, Kalvenes stacijā, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 720.00, nodrošinājums EUR 72.00, izsole 31.05.2019. plkst.10-00, pieteikšanās līdz 16.05.2019. plkst.16‑00;
  • Nr.6 “Kalvenes stacijas kazarma”, Kalvenes stacijā, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 480.00, nodrošinājums EUR 48.00, izsole 31.05.2019. plkst.11-30, pieteikšanās līdz 16.05.2019. plkst.16‑00.

Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

line

Aizputes novada dome rīko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam „Dzelmes -1”, Apriķi, Lažas pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr. 6472 900 0053, kas sastāv no Dzīvokļa Nr.1, 564/5261 domājamām daļām no kopīpašuma - būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6472 004 0264 001 līdz 6472 004 0264 006 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0264 un platību 0,5846 ha.

Izsoles sākuma cena EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti euro 00 centi), izsoles solis 20,00 (divdesmit euro 00 centi). Izsole notiks 2019.gada 17.jūnijā plkst.9.00 Aizputes novada domē, Atmodas ielā 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz pieteikums domē, valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 9.kabinetā līdz 2019.gada 14.jūnijam, plkst.15:00

Izsoles noteikumi

line

Aizputes novada dome rīko izsoli ar augšupejošu soli, nekustamam īpašumam Jāņa ielā 7, Aizputē, Aizputes novadā, kadastra Nr. 6405 007 0071, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6405 007 0071 platība 528 m2 un šķūņa 37 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6405 0070071 002.

Izsoles sākuma EUR 1600,00 (viens tūkstotis seši simti euro 00 centi), izsoles soli 20,00 (divdesmit euro 00 centi). Izsole notiks 2019.gada 17.jūnijā plkst.9:30 Aizputes novada domē, Atmodas ielā 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz pieteikums domē, valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 9.kabinetā līdz 2019.gada 14.jūnijam plkst.15:00

Izsoles noteikumi

line

Aizputes novada dome rīko izsoli ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumam Nr.1 Raiņa bulvārī 5, Aizputē, Aizputes novadā, kas sastāv no atsevišķā dzīvokļa Nr.1 ar platību 67,9 m2 un 21/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6405 004 0021 001 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6405 004 0024.

Izsoles sākuma EUR 8500,00 (astoņi tūkstoši pieci simti euro 00 centi), izsoles soli 50,00 (piecdesmit euro 00 centi). Izsole notiks 2019.gada 17.jūnijā plkst.10:00 Aizputes novada domē, Atmodas ielā 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz pieteikums domē, valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 9.kabinetā līdz 2019.gada 14.jūnijam plkst.15:00

Izsoles noteikumi

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads