Izsoles

Aizputes novada dome rīko rakstisku izsoli Kazdangas parka ainavu un zivju dīķu kaskādei ar kopējo platību 18 ha, kas atrodas zemes gabalā “Kazdangas lauksaimniecības tehnikums”, kadastra apzīmējumu 6468 003 0034, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā.

Izsole notiek Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā, 13.kabinetā 2017.gada 25.jūlijā plkst.10:00.

Izsole tiek veikta par iznomājamā objekta gada nomas maksas lielumu. Izsoles sākuma cena (Iznomājamā objekta nosacītā ikmēneša nomas maksa) ir aprēķināta atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 3.nodaļai un tā ir 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības (EUR 6786) EUR 102,00 gadā. Nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiek slēgts uz 10 (desmit) gadiem.

Pretendenti slēgtā aploksnē iesniedz brīvas formas rakstisku piedāvājumu, kurā norāda fiziskas personas datus vai juridiskas personas rekvizītus un piedāvāto nomas maksu gadā.

Rakstiskus piedāvājumus Pretendentiem jāiesniedz Aizputes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā ar norādi “Nomas tiesību izsole “Dīķu kaskāde” Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā līdz 2017.gada 19jūnijam plkst.16:00.

Izsoles noteikumi

line

Paziņojums par izsoli

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Kalvenes stacijas kazarma”, Kalvenes stacijā, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā – sākumcena EUR 560.00, nodrošinājums EUR 56.00, izsole 10.08.2017. plkst.10-00, pieteikšanās līdz 27.07.2017. plkst.16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

line

Aizputes novada domei pārdot izsolē ar augšupejošu dzīvokļa īpašumu:

Divistabu dzīvoklis Nr.37 Cepļa ielā 1, Aizputē, Aizputes novadā, ēkas kadastra numurs 64059000832, kas sastāv no atsevišķā dzīvokļa īpašuma un 18/1000 kopīpašuma domājamām daļām, kopējā platība 55,1 m2, izsoles sākumcena EUR 4200,00, izsoles solis EUR 20,00 (divdesmit euro 00 euro centi);

Izsole notiek 2017.gada 21.augustā plkst. 10.00 Aizputes novada domē, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem pieteikumi jāiesniedz Aizputes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Atmodas ielā 22 Aizputē, LV-3456, līdz 2017.gada 18.augustam plkst.16:00. Piesakoties izsolei jāsamaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma sākumcenas.

Izsoles noteikumi

 
Aizputes novada dome 2017 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads