Izsoles

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

 • Nr.1 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 500.00, nodrošinājums EUR 150.00, izsole 21.11.2018. plkst.10-00;
 • Nr.2 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 200.00, nodrošinājums EUR 120.00, izsole 21.11.2018. plkst.11-30;
 • Nr.4 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 600.00, nodrošinājums EUR 160.00, izsole 21.11.2018. plkst.13-00;
 • Nr.10 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 700.00, nodrošinājums EUR 270.00, izsole 21.11.2018. plkst.14-30;
 • Nr.12 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 300.00, nodrošinājums EUR 230.00, izsole 21.11.2018. plkst.16-00;
 • Nr.14 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 400.00, nodrošinājums EUR 240.00, izsole 22.11.2018. plkst.11-30;
 • Nr.15 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 200.00, nodrošinājums EUR 220.00, izsole 22.11.2018. plkst.13-00;
 • Nr.16 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 600.00, nodrošinājums EUR 160.00, izsole 22.11.2018. plkst.14-30.

Pieteikšanās termiņš līdz 08.11.2018. plkst.16-00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

line

Aizputes novada dome pārdod izsolē ar augšupejošu soli šādus nekustamos īpašumus:

1. nekustamo īpašumu “Tebrenieki”, Lažas pag., Aizputes novads, kadastra Nr.64720040173, īpašums sastāv no zemes gabala 6,47 ha platībā un uz tā esošām ēkām – dzīvojamās māja (kadastra apzīmējumu 64720040173001) un trīs palīgēkām (kadastra apzīmējumu 64720040173002, 64720040173003 un 64720040173004). Izsoles sākumcenu EUR 80 000,00 (astoņdesmit tūkstoši euro 00 euro centi), izsoles soli EUR 100,00 (viens simts euro 00 euro centi). Izsole notiks 2018.gada 20.novembrī plkst.9:00.

Izsoles noteikumi

2.dzīvokļa īpašumu Nr. 3 Liepājas ielā 7, Aizputē, Aizputes novadā, īpašuma kadastra numurs 6405 900 0845, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 51,6 m2 platībā un 21/100 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6405 010 0193 001 un 6405 010 0193 002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6405 010 0193, izsoles sākumcena EUR 950,00 (deviņi simti piecdesmit septiņdesmit euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 20,00 (divdesmit euro 00 euro centi). Izsole notiks 2018.gada 20.novembrī plkst.9:30.

Izsoles noteikumi

3.dzīvokļa īpašumu Nr.4, Atmodas ielā 31, Aizputē, īpašuma kadastra Nr. 6405 900 0849, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 69,1 m2 platībā un 9/100 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6405 007 0101 001, 6405 007 0101 002 un 6405 007 0101 003 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6405 007 0101, izsoles sākumcena EUR 1700,00 (viens tūkstotis septiņi simti euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 euro centi). Izsole notiks 2018.gada 20.novembrī plkst.10:00.

Izsoles noteikumi

Izsole notiks Aizputes novada domē, 13.kabinetā, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz pieteikumu domē, Atmodas ielā - 22 Aizputē, LV-3456, Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2018. gada 16.novembrim, plkst. 16:00 Piesakoties izsolei jāsamaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma sākumcenas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā darba laikā. Lai apskatītos īpašumu zvanīt Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētājai N.Patmalniecei tālr. 63459148.

line

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

 • Nr.18 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 000.00, nodrošinājums EUR 200.00, izsole 05.12.2018. plkst.10-00;
 • Nr.19 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 600.00, nodrošinājums EUR 160.00, izsole 05.12.2018. plkst.11-30;
 • Nr.23 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 100.00, nodrošinājums EUR 110.00, izsole 05.12.2018. plkst.13-00;
 • Nr.24 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 300.00, nodrošinājums EUR 230.00, izsole 05.12.2018. plkst.14-30.

Pieteikšanās līdz 22.11.2018. plkst.16‑00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

line

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

 • Nr.2 “Jaunceltne”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 400.00, nodrošinājums EUR 140.00, izsole 10.01.2019. plkst.10-30;
 • Nr.4 “Jaunceltne”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 700.00, nodrošinājums EUR 70.00, izsole 10.01.2019. plkst.13-30.

Pieteikšanās līdz 20.12.2018. plkst.16-00. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

line

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

 • Nr.1 “Jaunceltne”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 200.00, nodrošinājums EUR 120.00, izsole 10.01.2019. plkst.9-00;
 • Nr.3 “Jaunceltne”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 100.00, nodrošinājums EUR 110.00, izsole 10.01.2019. plkst.12-00;
 • Nr.5 “Jaunceltne”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 100.00, nodrošinājums EUR 110.00, izsole 10.01.2019. plkst.15-00.

Pieteikšanās līdz 20.12.2018. plkst.16‑00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

line

Aizputes novada dome pārdod izsolē ar augšupejošu soli šādus nekustamos īpašumus:

1. nekustamo īpašumu “Krastiņi”, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, īpašuma kadastra Nr.64480030888, īpašums sastāv no zemes gabala 0,78 ha platībā un uz tā esošām ēkām – dzīvojamās ēkas, kūts un šķūņa.

Izsoles sākumcena EUR 2960,00 (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro un 00 eurocenti), izsoles soli EUR 40,00 (četrdesmit euro 00 eurocenti). Izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst.11:00.

Izsoles noteikumi

2. dzīvokļa īpašumus Nr.1 un Nr.3 Atmodas ielā 21, Aizputē, Aizputes novadā.

Dzīvokļa īpašums Nr.1, Atmodas ielā 21, Aizputē, kadastra Nr.64059000847, īpašums sastāv no telpu grupas Nr.1 51,8 m2 platībā un 7/100 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 64050070096001, 64050070096002, 64050070096003 un 64050070096005 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050070096.

Dzīvokļa īpašums Nr.3, Atmodas ielā 21, Aizputē, kadastra Nr.64059000848, īpašums sastāv no telpu grupas Nr.3 36,7 m2 platībā un 5/100 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 64050070096001, 64050070096002, 64050070096003 un 64050070096005 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050070096.

Izsoles sākumcena EUR 1840,00 (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit euro un 00 eurocenti), izsoles soli EUR 40,00 (četrdesmit euro 00 eurocenti) Izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst.9.00.

Izsoles noteikumi

3. dzīvokļa īpašumus Nr.1, Nr.3, Nr.4 un Nr.5, Kalvenes ielā 14, Aizputē, Aizputes novadā.

Dzīvokļa īpašums Nr.1, Kalvenes ielā 14, Aizputē, kadastra Nr.64059007939, īpašums sastāv no telpu grupas Nr.1 38,8 m2 platībā un 22/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64050100159001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050100159.

Dzīvokļa īpašums Nr.3, Kalvenes ielā 14, Aizputē, kadastra Nr.64059000852, īpašums sastāv no telpu grupas Nr.3 43,7 m2 platībā un 25/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64050100159001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050100159.

Dzīvokļa īpašums Nr.4, Kalvenes ielā 14, Aizputē, kadastra Nr.64059000851, īpašums sastāv no telpu grupas Nr.4 30,3 m2 platībā un 17/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64050100159001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050100159.

Dzīvokļa īpašums Nr.5, Kalvenes ielā 14, Aizputē, kadastra Nr.64059000850, īpašums sastāv no telpu grupas Nr.5 24,9 m2 platībā un 14/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64050100159001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050100159.

Izsoles sākumcena EUR 2960,00 (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro un 00 eurocenti), izsoles soli EUR 40,00 (četrdesmit euro 00 eurocenti).Izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst.09:30.

Izsoles noteikumi

4. nekustamo īpašumu Atmodas ielā 12A, Aizputē, Aizputes novadā, ar  kadastra Nr. 6405 010 0028, kas sastāv no 873 kv.m. liela  zemes gabala, administratīvas ēkas un garāžas.

Izsoles sākumcena EUR 22 000,00 (divsemit divi tūkstoši euro un 00 eurocenti), izsoles soli EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 eurocenti). Izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst.10.30

Izsoles noteikumi

5. nekustamo īpašumu Brīvzemnieka bulvārī 2, Aizputē, Aizputes novadā ar  kadastra Nr. 6405 007 0087, kas sastāv no 1728 kv.m. liela zemes gabala, uz zemes gabala atrodas divas ēkas, sākumcena EUR 11 600,00 (vienpadsmit tūkstoši seši simti euro un 00 eurocenti), izsoles soli EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 eurocenti). Izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst.10.00.

Izsoles noteikumi

6. dzīvokļa īpašumu Nr.4, “Rītiņi”, Padure, Lažas pag., Aizputes novads, ar kadastra Nr.64729000056, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 148,7 m2 platībā un 25/100 kopīpašuma domājamām daļām no sešām būvēm un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64720070180, sākumcena EUR 6 000,00 (seši tūkstoši euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 euro centi). Izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst.12.00.

Izsoles noteikumi

7. dzīvokļa īpašumu Nr.1, Upes ielā 2, Aizputē, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6405 900 0853, kas sastāv no dzīvokļa 75,3 m2 platībā un 9/100 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes gabala, sākumcena EUR 11 200,00 (vienpadsmit tūkstoši divi simti euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 euro centi).  Izsole notiks 2019.gada 18.janvārī plkst.11.30.

Izsoles notiks Aizputes novada domes sēžu zālē, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz pieteikums izsolei domē, Atmodas ielā - 22 Aizputē, LV-3456, Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2019. gada 17.janvārim, plkst. 16.00. Iesniedzot pieteikumu izsolei, jābūt samaksātai nodrošinājuma naudai 10% apmērā no  īpašuma sākumcenas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā darba laikā. Lai apskatītos īpašumu, zvanīt Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētājai N. Patmalniecei, tālr. 63459148.

Izsoles noteikumi

line

Aizputes novada dome rīko kustamas mantas - autobusa Ford Transit ar valsts reģistrācijas numuru DZ – 1472  rakstisku izsoli ar augšupejošu soli, nosakot izsoles sākumcenu EUR 420.00 (četri simti divdesmit euro 00 eurocenti), izsoles soli EUR 20,00 (divdesmit euro 00 eurocenti). izsoles datumu 2018. gada 20.novembrī plkst. 10.30 Aizputes novada domē, Atmodas ielā – 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāiesūta rakstisks pieteikums domē, Atmodas ielā - 22 Aizputē, LV-3456, vai jānodod personīgi aizzīmogotā konvertā Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē, līdz 2018. gada 16.novembrim, plkst. 16:00. Piedāvājumi iesniedzami slēgtās aploksnēs ar atzīmi, kurai izsolei tos iesniedz. Iesniegumā norāda iesniedzēja vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, adresi, telefona numuru, norēķinu konta numuru kredītiestādē, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto summu, kā arī apliecina piekrišanu izsoles noteikumiem. Piedāvājumi, kas neatbilst šīm prasībām, uzskatāmi par nederīgiem.

Izsoles noteikumi

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads