Izglītības aktualitātes
Nominācija - Lieliskais audzinātājs - 2018!

Jau otro gadu ir pieteikts jauns Aizputes novada izglītības iestāžu konkurss - Lieliskais audzinātājs! - ar mērķi popularizēt audzinātāja darbu, novērtējot tā nozīmi skolēnu izglītošanā un personības attīstībā; popularizēt labās prakses piemērus audzināšanas darbā un rosināt ikvienu audzinātāju kvalitatīvam, aktīvam, radošam darbam. Nominācijai audzinātājus ir izvirzījušas izglītības iestādes vai vecāki.

Sarmīte Berga - Aizputes pagasta pamatskolas skolotāja
Dzintra Bērziņa - Aizputes novada Neklātienes vsk. skolotāja
Spodra Dīķe – Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības pedagoģe
Karīna Biteniece - p.i.i. „Ezītis” pirmsskolas izglītības skolotāja
Gunta Moiseja - Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolotāja
Vita Roģe – Kalvenes pamatskolas skolotāja
Marita Rudzīte – Aizputes vsk. skolotāja
Daila Zaiceva – Aizputes vsk. skolotāja
Aija Valkaša - Kalvenes pamatskolas skolotāja

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes novadā rudens zem dabas zinātņu zīmes

28.septembrī Latvijā notika Zinātnieku nakts pasākumi. Aizputes novada skolēni un skolotāji šogad pasākuma laikā apmeklēja: pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”, LU Dabas māju, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru. Kā turpinājums šim pasākumam 4.oktobrī Lažas skolā notika Aizputes novada dabaszinību konkurss 5.-7.klasēm.

Lasīt tālāk...
 
Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Aizputes novada dome aicina jauniešu organizācijas no 2018.gada 26.septembra līdz 2018.gada 25.oktobrim iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Lasīt tālāk...
 
Programma „Latvijas skolas soma”

Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem. Programmas mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem, valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros, iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Lasīt tālāk...
 
Aizputes novada skolēnu sporta spēles

Aizputes sporta centra stadionā 18.septembrī ar krosa stafešu sacensībām sākās 2018./2019.m.g. Aizputes novada skolēnu sporta spēles. Sacensības notika ļoti jaukos laika apstākļos. Ieradās 112 dalībnieki no visām Aizputes novada skolām: Dzērves, Kazdangas, Kalvenes, Lažas, Aizputes un Aizputes pagasta. Krosa stafešu sacensības notika četrās vecuma grupās, kur komandā startēja 2 meitenes un 2 zēni.

Lasīt tālāk...
 
Jauno audzēkņu uzņemšana Aizputes mākslas skolā

Makslas sk 2018

 
Pedagogu mācību gada ievadsanāksme

2018.gada 29.augustā Aizputes un Durbes novadu pedagogu mācību gada ievadsanāksme Kazdangas pagasta Kultūras centrā

Darba kārtība

Plkst. 8.45 – 9.45
Darbs mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās

  • Dabaszinību skolotāju, ģeogrāfijas MA – atb.E.Balode
  • Vēstures, sociālo zinību skolotāju MA – atb. I.Alsiņa
  • Klašu audzinātāju MA – atb. A.Kirhnere
  • Sporta skolotāju MA – atb.G.Stiere
Lasīt tālāk...
 
Aizputes novada skolas īsteno ESF projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Aizputes novada skolās kopš 2017.gada oktobra tiek īstenots projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. (8.3.2.2./16/I/001), ko vada Aizputes novada dome. Projektu koordinē Valsts izglītības satura centrs (VISC).

Projektā 5 Aizputes novada izglītības iestādēs - Aizputes vidusskolā, Māteru Jura Kazdangas pamatskolā, Dzērves pamatskolā, Kalvenes pamatskolā un Aizputes pagasta pamatskolā – tiek īstenoti dažādi mācību un ārpusstundu  pasākumi, kas palīdz skolēniem iekļauties mūsdienu mainīgajā pasaulē, kā arī izmantot zināšanas, prasmes, risinot problēmas reālās dzīves situācijās. Projekta ietvaros tiek īstenotas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību.

Lasīt tālāk...
 
Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu laureātu godināšana pie Domes priekšsēdētāja

   Maija beigās tika organizētas divas svinīgas pieņemšanas pie Domes priekšsēdētāja, kurās tika godināti skolēni un viņu skolotāji, kuri šogad saņēmuši godalgotas vietas valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Uz pasākumu tika aicināti arī tie skolēni, kuriem ir teicamas un izcilas sekmes mācībās. Pasākuma dalībniekus uzrunāja Domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis, priekšsēdētāja vietnieks Andris Jankovskis un Izglītības un sporta komitejas priekšsēdētājs Imants Ozols, novērtējot skolēnu ieguldījumu nopietnā mācību darbā un sveicot ar rezultātiem olimpiādēs un konkursos. Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka teica paldies, jo katrs skolēns ir ieguldījis, lai Aizputes novada vārds izskanētu valsts mērogā un katrs skolotājs veicinājis Aizputes novada skolēnus iegūt izcilas zināšanas. Latvijas simtgades gadā, sakot paldies, skolēni un skolotāji saņēma piemiņas veltes ar Latvijas simboliku.

Lasīt tālāk...
 
Aizputes novada izglītības iestāžu konkurss „Lieliskākais audzinātājs”

Aizputes novada izglītības iestāžu konkurss „Lieliskākais audzinātājs” - Nolikums

 


5 lapa no 23
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads