Tas, ko mēs atdodam, veido mūsu dzīvi!

Pasaules Skolotāju diena tiek atzīmētā 5.oktobrī. Arī Aizputes novada pedagogi un skolu darbinieki pulcējās Kazdangas pagasta Kultūras centrā uz kopīgu svētku pasākumu.

Skolotāji ir tie, kurus varbūt ne vienmēr saprot, kurus reizēm neuzklausa un dažreiz arī nenovērtē, bet skolotāji atver acis uz pasaules iespējām. Skolotāji ir iedvesmotāji, kuri motivē sasniegt, ko vairāk un pacelties augstāk. Tas, ko mēs saņemam, nodrošina mūsu eksistenci.

Tas, ko mēs atdodam, veido mūsu dzīvi. … Var darīt jebko, galvenais ir attieksme – gribēt izdarīt pēc iespējas labāk, atdot visus savus spēkus tam darbam, ko dari.

..Negaidīsim rītdienu, teiksim labos vārdus šodien!
Paudīsim atzinību un cieņu,
Paudīsim sirsnību un mīlestību!

Šīs ir dažas no apsveikumu atziņām, ko pedagogiem teica Aizputes novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis, akcentējot, cik svarīgi ir uzturēt tradīcijas un atbalstīt vienam otru, Izglītības un sporta komitejas vadītājs Imants Ozols runāja par dzīves vērtībām un laika veltīšanu ģimenei, izpilddirektore izglītības jomā - nav svarīgi arī tas, ko citi saka, jo cilvēks pats sev ir tas lielākais atskaites punkts. Svarīgs ir mīlestības daudzums, ko mēs ieliekam savā darbā.

Paldies visiem, kuri bija svētku reizē kopā ar skolotājiem, paldies par ziediem un teiktajiem atzinības vārdiem, tie iedvesmo turpmākam darbam!

Ar cieņu, izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 

Apbalvojumi Skolotāju dienā

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts

Taisa Sorokina – Aizputes novada Neklātienes vidusskolas direktore - par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas un Aizputes novada Neklātienes vidusskolas attīstībā

Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksts

Linards Tiļugs - Lažas speciālās internātpamatskolas direktors – par nozīmīgu ieguldījumu speciālās izglītības sistēmas un Lažas speciālās internātpamatskolas attīstībā

 

Aizputes novada domes PATEICĪBAS

Skaidrīte Segliņa – Kalvenes pamatskolas direktore - par veiksmīgu mācību un audzināšanas procesu inovāciju realizēšanu Kalvenes pamatskolā

Ausma Kirhnere – SJC direktore - par ieguldīto darbu Aizputes novada bērnu ārpusstundu darba saturīgā organizēšanā

Natālija Andriekus – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas direktores vietniece audzināšana darbā -par radošu darbu ikdienā mācību un audzināšanas jomā un kvalitatīvu svešvalodu skolotāju Metodiskās apvienības vadīšanu novadā

Gints Stiere – Aizputes vsk. sporta skolotājs un sporta skolotāju Metodiskās apvienības vadītājs - par mērķtiecīgi organizētu darbu, veicinot izglītojamo izaugsmi sportā un regulāriem augstiem sasniegumiem sportā

Inga Svipsta – Lažas speciālās internātpamatskolas speciālās izglītības skolotāja - par radošu pedagoģisko darbu, ieviešot praksē jaunākās speciālās pedagoģijas atziņas un ieguldīto darbu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas un starpinstitucionālas sadarbības komandas vadīšanā

Indra Plēpe- Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības pedagoģe - par mūža ieguldījumu pedagoģijā

Gundega Ausmane – Lažas speciālās internātpamatskolas sociālā pedagoģe – par aktīvu sadarbību ar sociālā atbalsta institūcijām un atbalsta sniegšanu sociāli mazaizsargātām ģimenēm

Baiba Boļšakova – SJC interešu izglītības skolotāja - par ieguldīto darbu triju tautas deju kolektīvu darbībā pirmsskolas un skolas vecuma bērniem

Ināra Bunka – Dzērves pamatskolas skolotāja - par ieguldījumu Dzērves pamatskolas skolēnu izglītošanā un audzināšanā

Antra Grundmane - Aizputes novada Neklātienes vsk. Aizputes konsultāciju punkta vadītāja - par Aizputes konsultāciju punkta vadīšanu, aktīvu darbību skolas akreditācijas laikā, par skolas vārda popularizēšanu

Laimonis Grundmanis – Aizputes vsk. skolotājs - par ilggadēju ieguldīto darbu izglītojamo patriotiskajā un fiziskajā audzināšanā un jaunsargu izaugsmes veicināšanā

Irēna Kopštāle - Aizputes novada Neklātienes vsk. - par Nīcas konsultāciju punkta vadīšanu, par aktīvu izglītojamo piesaisti skolai

Anna Mētra – Kalvenes pamatskolas skolotāja – par ieguldīju Kalvenes pamatskolas skolēnu izglītošanā

Antra Muceniece – SJC interešu izglītības skolotāja - par ieguldīto darbu audzēkņu patriotiskajā audzināšanā, motivējot skolēnus būt sabiedriski aktīviem, kritiski izvērtēt notiekošo valstī un pieņemt pārdomātus lēmumus    

Ligita Norenberga – Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības pedagoģe – par ieguldījumu Cīravas jauniešu izglītošanā

Irēna Roze – Aizputes novada Neklātienes vsk. - par Grobiņas konsultāciju punkta ilggadīgu un atbildīgu vadīšanu, par izglītojamo piesaistīšanu skolai un klases audzināšanu

Līga Stadgale – Dzērves pamatskola skolotāja - par ieguldījumu Dzērves pamatskolas skolēnu izglītošanā un audzināšanā

Agita Šēniņa – Aizputes pagasta pamatskolas skolotāja - par skolēnu motivēšanu sasniegt labus un augstus rezultātus matemātikā un skatuves runas konkursos novadā

Indra Šmite – Cīravas p.i.i. „Pīlādzītis” pirmsskolas izglītības skolotāja - par “Baskāju takas” idejas īstenošanu un praktiskā darba organizēšanu Lielās talkas laikā pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”

Janīna Daize – Kalvenes pamatskola skolotāja palīgs –par ieguldīto darbu Kalvenes pamatskolas pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā

Inta Lazdeniece – Lažas speciālās internātpamatskolas pavāre – par augstvērtīgu profesionālo darbību un atbalstu pedagoģiskajam procesam

Matīss Mirbahs – Aizputes vsk. datorkabineta laborants un elektriķis - par inovatīvu darbību ar mūsdienu tehnoloģijām mācību un ārpusstundu darba organizēšanā, atsaucīgu un atbildīgu attieksmi pret jebkuru uzticēto pienākumu.

Santa Sedliņa – Aizputes vsk. apkopēja - par radošu, atbildīgu un apzinīgu darbu, kolektīva stiprināšanu ar pašiniciatīvas izpausmi

Anita Šuste – Aizputes vsk. virtuves darbiniece - par pašiniciatīvu un radošu izpausmi skolas ēdamzāles noformēšanā un izdekorēšanā atbilstoši katriem svētkiem

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads