Aizputes novada skolas īsteno ESF projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Aizputes novada skolās kopš 2017.gada oktobra tiek īstenots projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. (8.3.2.2./16/I/001), ko vada Aizputes novada dome. Projektu koordinē Valsts izglītības satura centrs (VISC).

Projektā 5 Aizputes novada izglītības iestādēs - Aizputes vidusskolā, Māteru Jura Kazdangas pamatskolā, Dzērves pamatskolā, Kalvenes pamatskolā un Aizputes pagasta pamatskolā – tiek īstenoti dažādi mācību un ārpusstundu  pasākumi, kas palīdz skolēniem iekļauties mūsdienu mainīgajā pasaulē, kā arī izmantot zināšanas, prasmes, risinot problēmas reālās dzīves situācijās. Projekta ietvaros tiek īstenotas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību.

Atbalsta pasākumiem finansējums ir piešķirts saskaņā ar novada skolu izstrādātu projekta atbalsta pasākumu plānu. Tajā skolas vērtēja esošo situāciju un vajadzības 3 gadu periodā. Tas bija priekšnoteikums plānā ieviešamo atbalsta pasākumu izstrādei, un ļāva veidot piedāvājumu konkrētām skolēnu mērķa grupām, un noteica darbības  jomu izvēli.

Projekts ir nozīmīgs, jo vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolās ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas (mācību stundas), pilnveidojot izglītības pakalpojumu un nostiprinot skolu kolektīvu gatavību risināt izglītojamo vajadzības un paaugstinot viņu sasniegumus.

Projekta aktivitātes ir sadalītas divās daļās – mācību saturs, piemēram, praktiskās nodarbības, individuālās konsultācijas, mācību vizītes, un ārpusstundu pasākumi, piemēram, tematiskās nometnes, radošās darbnīcas.

Atbalsts skolēniem mācībās

Papildus apgūstamo mācību priekšmetu programmai skolās tiek nodrošināts pedagoga palīga darbs matemātikas un dabaszinību stundās, individualizētas nodarbības STEM priekšmetu (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas) jomās, grupas un pulciņi dabaszinību, matemātikas un angļu valodas apguvei. Projektā skolās iesaistīti pedagogu palīgi, logopēdi, interešu izglītības skolotāji, treneris –kopā 22 pedagogi.

Dzērves pamatskolāatbalstu izglītojamiem sniedz logopēds Valodas jomā.

Aizputes pagasta pamatskolā strādā 4 pedagogu palīgi STEM un vides jomā. Kopš mācību gada sākuma darbojas praktiskās matemātikas pulciņš. Mācību gada noslēgumā skolēni darbojās 3 dienu tematiskajā nometnē dabaszinībās un matemātikā (1.-4.klase), kuras vadīja pedagoģes A.Šēniņa un D.Jansone. Mācību nodarbību tēmas bija: Garuma un laika mēri, koku daudzveidība, izvietojuma un laika jēdzienu izpratne. Skolēniem patika praktiskās nodarbības un matemātiskās rotaļas, dabas izzināšana, pētījumi, dabas materiālu vākšana, salātu gatavošana un darbošanās grupās. Pedagogi atzīmēja, ka svarīgi ir darboties praktiski ārpus skolas, lai nostiprinātu zināšanas, kā arī veicinātu sadarbības prasmes.

Kazdangas pamatskolā atbalstu izglītojamiem valodas jomā, STEM un vides jomā sniedz 3 pedagogu palīgi visu mācību gadu. Valodas jomā tiek īstenota interešu izglītības programma – notiek angļu literatūras lasīšanas nodarbības 5.-8. klasēm skolotājas S.Balodes vadībā. Nodarbībās tiek veicināta valodas izpratne, attīstīta lasītprasme un iztēle, kā arī veicināta interese par angļu valodas kultūru. Skolēni iesaistās debatēs, apgūst pasaku un stāstu analīzes prasmes.

Kalvenes pamatskolā atbalstu izglītojamiem sniedz 4 pedagogu palīgi Valodas jomā, STEM un vides jomā, kā arī Kultūrizglītības un radošo industriju jomā.

Aizputes vidussskolāatbalstu izglītojamiem sniedz 9 pedagogiValodas jomā, STEM un vides jomā, kā arī Sporta jomā. Sadarbībā ar Liepājas Olimpiskā centra treneriem Aizputes vidusskolas jaunāko klašu skolēni apgūst pareizu peldētprasmi un nostiprina veselību.

Aprīlī un maijā notika radošās nodarbības “Dabaszinātņu skola”, ko vadīja ornitologs Ritvars Rekmanis. Nodarbību tēmas 1.-4.klašu skolēniem “Putnu daudzveidība skolas apkārtnē”, 5.-9.klasei -“Zivju daudzveidība un uzbūve”. Skolēni apguva dabas pētniecības pamatus: mācījās atpazīt zivju sugas un putnu sugas, darbojās ar binokļiem un teleskopu.

Savukārt 3.-4. klašu skolēni jūnija sākumā 4 dienas darbojās angļu valodas nometnē ”Nāc un darbojies!”, ko vadīja skolotāja I.Zvirbule. Nometnes dienu nosaukumi: Aizrautīgie dabas pētnieki;Vasara, saule un vējš; Jautrais pavārs. Skolēni pilnveidoja gan angļu valodas zināšanas, gan sadarbības prasmes, daudz darbojoties arī praktiski.

Mācību vizītes

Dzērves pamatskolas 1.-4.klases skolēni apmeklēja Latvijas Dabas muzeju, kur paplašināja zināšanas par dabaszinātnēm.Skolotāju vadībā apskatīja daudzveidīgas muzeja ekspozīcijas: “Dzintars laiku lokos”, “Cilvēks un vide”,’’Mineraloģija”, “Latvijas un pasaules zīdītāji”, “Latvijas ģeoloģija”.Vairāku stundu ilgā pētnieciskā darbībā skolēni nostiprināja stundās apgūtās teorētiskās zināšanas. Īpaša uzmanība bija pievērsta tēmām, kas apgūtas konkrētajā klasē mācību stundās: 1.klase –Latvijas dzīvnieki, putni un kukaiņi; 2., 3., 4.klase – ekoloģija un vides aizsardzība, dzīvnieki, Zemes attīstības posmi un dažādu laikmetu liecības. Skolēni meklēja atbildes uz muzeja vadītāju sagatavotajiem jautājumiem, pētīja ekspozīciju materiālus un risināja krustvārdu mīklas. Daudzi skolēni novērtēja šo dienu kā ļoti interesantu, jo apskatīja Nacionālās operas namu, Brīvības pieminekli un devās ekskursijā pa Rīgu.

Februārī Latvijas Dabas muzejs viesojās skolā ar trīs izbraukuma muzejpedagoģiskām nodarbībām par tēmām: Latvijas dzīvnieki, to uzvedība dažādos gadalaikos; Skelets un kauli; Nepērc viņu dzīvības!”

Martā skolēni apmeklēja Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, kur devās ekskursijā pa Zoodārzu un piedalījās nodarbībās. 4.-6.klašu skolēni “Dzīves vide –sauszeme, ūdens, gaiss”; 7.-9.klašu skolēni –nodarbībā “Organismu mijiedarbība ekosistēmās”.

Skolēni apguva tēmas netradicionālā, emocionālā un atklājumiem bagātā vidē. Aizraujošākais mirklis bija saskare ar dzīvniekiem, piemēram, ar bruņurupuci, ķirzakām utt. Nodarbības attīstīja skolēnu novērošanas, analizēšanas un komunikācijas prasmes, veidojot pozitīvu attieksmi pret dzīvniekiem un apkārtējo vidi. Diena bija pozitīvām emocijām un jaunām zināšanām pārpildīta.

6. jūnijā skolēni mācību vizītē bija Salaspils Nacionālajā Botāniskajā dārzā, kur piedalījās 2 nodarbībās:”Kas ir oranžērija; Maņu spēles”. Viņi vēroja svešzemju augus dabā, redzēja modernas siltumnīcas iespējas, paplašināja zināšanas par augiem, pētīja tos, salīdzināja un atpazina. Skolēni uzzināja par augu pielietojumu pārtikā, medicīnā. Viņiem patika pildīt dažādus uzdevumus. Izvērtējot nodarbības, skolēni atzina, ka tās bija interesantas un pārdomātas.

5. jūnijā notika mācību vizīte un interaktīvas ekspozīcijas apskate Zinātnes un tehnoloģiju muzejā “Kurzemes Democentrs”, kas atrodas Ventspilī. “Kurzemes Democentrs” ar interaktīvu ekspozīciju, radošu darbnīcu un citu izglītojošu pasākumu palīdzību veicina bērnu un jauniešu interesi par tehnoloģijām un ietekmē karjeras izvēli par labu inženierzinātnēm un dabas zinātnēm.Skolēni baudīja aktīvu, izzinošu un interesantu piedzīvojumu, iepazīstot tehnoloģiju pasauli. Viņi pārbaudīja un paplašināja zināšanas par tēmu “Klimata pārmaiņas” un to, kā mūsu rīcība ietekmē klimatu ilgtermiņā. Šāda veida mācīšanās ir daudz interesantāka un apgūtās tēmas paliek atmiņā daudz labāk. Piedāvātais materiāls bija ļoti plašs un interesants. Skolēni atzina, ka”par sarežģītām lietām var mācīties ar tik vienkāršām spēlēm”.

Augustā skolēni dosies iepazīt Dunikas purvu, kur atrodas interesanta un Latvijā unikāla Skābāržu audze.Pāri purvam ved garākā purva laipu taka Eiropā (6 km), kas atrodas dabas liegumā "Dunika". Gājiens pa laipu ir interesants - purvs ir klajš ar skatu uz ezeriņiem. Purvā ir izveidojusies sava dzīves vide.

Aizputes pagasta pamatskolas skolēni 28. un 30.maijā tematisko dienu ietvaros apmeklēja bērnu zinātnes centru ZINOO Liepājā. Viņi izzināja interaktīvas ekspozīcijas, izmēģināja dažādas tehnoloģijas un pārbaudīja dabas likumus. Šobrīd centrā esošo ekspozīciju veido vairāk kā 200 eksponāti. 30.maijā 5.-6.klašu skolēniem bija mācību nodarbība “Gudrais plastilīns”, kurā viņi pārbaudīja ķīmisko vielu reakcijas un agregātstāvokļa maiņu, gatavojot gudro plastilīnu. Vislielāko prieku sagādāja eksperimentēšana un gatavais rezultāts –plastilīna bumbiņa, ko katrs varēja paņemt līdzi.

Savukārt 28.maijā mācību nodarbībā ZINOO centrā “Ūdens raķetes” piedalījās 7.-9.klase. No plastmasas pudelēm tika izgatavotas raķetes un palaistas gaisā. Nodarbība attīstīja izpratni par ūdens spēku. Skolēniem raķešu palaišanas process gaisā bija visinteresantākais. Nodarbību mērķis bija sniegt ieskatu par dažādām zinātnes jomām, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām.

6. jūnijā skolēni mācību vizītē apmeklēja Zinātnes un tehnoloģiju muzeju “Kurzemes Democentrs”. Nodarbību 1.daļā muzeja pedagogi iepazīstināja ar šī izgudrojuma tapšanas pirmsākumiem, un skolēni gatavoja atlecošo bumbiņu.2. daļā skolēni iepazinās ar ekspozīciju “Klimata pārmaiņas”. Nodarbību mērķis bija rosināt skolēnos dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām.

Aizputes vidussskolā notika praktiska mācību nodarbība sadarbībā ar Valsts Asinsdonoru centru. Izglītojamie ieguva zināšanas par donoru kustību, asins grupām, to nozīmi medicīnā un cilvēka dzīvības glābšanā. Lektore Mariona Baltkalne aicināja jauniešus nākotnē kļūt par donoriem, tā veidojot uz humānisma principiem balstītu sabiedrību. Skolēni piedalījās praktiskajās nodarbībās, ko organizēja Latvijas Sarkanais Krusts.

Aizputes vidusskolas skolēni jūnijā mācību vizītē apmeklēja AHHA Centru Igaunijā. AHHAA ir zinātnes centrs Tartu pilsētā, kura galvenais uzdevums ir iepazīstināt ar zinātni un iedrošināt to atklāt ar prieku. Skolēniem bija iespēja apmeklēt tehnoloģijas zāli. Ļoti iespaidīga bija arī anatomijas kolekcija. Dabas zālē skolēni apskatīja bioloģijas, ģeogrāfijas un fizikas materiālus, bija iespēja vērot skudru dzīvi šķērsgriezumā. Pēc zinātnes centra apmeklējuma uz jautājumu, „kas Tev patika?”, atbildes bija dažādas: dažam patika aizraujoša izstāde “Ahhaa, jūras briesmoņi!”, kur bija iespēja ienirt jūras dzelmē un iepazīties ar aizvēsturiskiem jūras briesmoņiem vai unikālā iespēja apskatīt medicīnas fakultātes ļoti ekskluzīvu medicīnas kolekciju. Drosmīgākajiem patika izbrauciens ar velosipēdu pie ēkas griestiem vai  griešanās centrifūgā, slapjāku triku mīļotājiem - Ūdens istaba ar dažādiem ūdens trikiem. Skolēniem patika, kā šķiļas mazie cālīši, jaunajiem fiziķiem – svira, ar kuras palīdzību var pacelt mašīnu, vai trīsis, ar kuru var nokļūt līdz ēkas griestiem, vai šaut ar gaisa lielgabalu. AHHAA maina mācīšanās vērtību nostāju, veicina motivāciju mācīties visa mūža garumā un veido zinātnisku, uz zināšanām balstītu domāšanas veidu. Skolēni apskatīja arī Tartu vecpilsētu, ieklausījās igauņu valodā.

Skolēni projekta ietvaros mācību vizītēs vēl apmeklēs Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru un veiks laboratorijas darbus. Būs pētnieciska nodarbība Pāvilostas pelēkajā kāpā, mācību vizīte Tehniskās jaunrades dienās RTU. Skolēni dosies ekspedīcijā mežā speciālistu vadībā, piedalīsies dabas pētnieku nometnē sadarbībā ar Liepājas Universitāti. Projektā paredzēts arī nodarbību cikls uzņēmējspēju attīstīšanā.

Visas projekta izmaksas finansē Eiropas Sociālais Fonds 61 144 EUR apmērā; Projekta īstenošana līdz 2020.gada 31.decembrim.

Projekta sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Projekta vadītāja Biruta Konrāde, grāmatvede Vita Kalniņa.

Projekta aktualitātes pēc skolu iesniegtajiem materiāliem sagatavoja Attīstības nodaļas projektu vadītāja Biruta Konrāde

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads