Pārmaiņu vadība izglītībā

 Skolēnu pavasara brīvlaiks ir laiks, kad skolēni atpūšas, 12.klases skolēni kārto centralizēto eksāmenu svešvalodā un pedagogi mācās.

 Pārbaudījumus par vidusskolas posmu kārto Aizputes vidusskolas, Aizputes novada Neklātienes vidusskolas un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības izglītojamie. Angļu valodas centralizēto eksāmenu ir izvēlējušies kārtot 117 izglītojamie, krievu valodas – 68 un vācu valodas eksāmenu 1 izglītojamais.

Šogad Metodiskā diena pedagogiem tika organizēta 14.martā un galvenā tēma bija “Izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēma”. Semināru vadīja Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietniece Sarmīte Dīķe. Pedagogi atjaunoja zināšanas skolas darba pašvērtēšanā un pašvērtējuma ziņojuma izveidē. Pašvērtēšana ir nepārtraukts process, un tas notiek katru gadu. Katru gadu izglītības iestādes aktualizē savu pašvērtējuma ziņojumu, kurš būtībā ir iekšējais novērtējums par izglītības iestādes darbību un rezultātiem, darba uzlabojumu plānošanu un ieviešanu. Ziņojums ir pieejams izglītības iestādes mājas lapā vai domes mājas lapas izglītības sadaļā pie katras izglītības iestādes.

Dienas pirmajā daļā pedagogi darbojās metodiskajās apvienībās, kurās analizēja diagnosticējošo darbu rezultātus, skolēnu sniegumu mācību priekšmetu olimpādēs un citus aktuālus jautājumus.

Ar izglītības iestāžu vadītājiem strādāja Liepājas Universitātes psiholoģijas doktore Irina Strazdiņa, un seminārā tika diskutēts par tēmu “Pārmaiņu vadība izglītībā”. Arī Aizputes novada izglītības iestādes ir pārmaiņu procesā. To ietekmēs gan objektīvi rādītāji kā skolēnu skaita krasa samazināšanās, gan arī plānotais jaunais darba samaksas modelis pedagogiem. Pats galvenais, izvērtējot izglītības iestāžu darbību, ir skolas sniegtā izglītības kvalitāte, proti, skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos un valsts diagnosticējošos darbos.

Kopš 2009.gada 1.septembra skolēnu skaits Aizputes novada dienas izglītības iestādēs (no 1. līdz 12.klasei) ir samazinājies par 268 skolēniem. Šobrīd Aizputes novada 6 dienas skolās mācās 881 skolēns.

Aizputes vidusskolā – 477
Aizputes pagasta pamatskolā – 87
Apriķu pamatskolā –36
Dzērves pamatskolā – 84
Kalvenes pamatskolā – 69
Māteru Jura Kazdangas pamatskolā – 128.

Pēc deklarēto iedzīvotāju datu bāzes datiem novadā ir deklarēti kopā 68 2011.gadā dzimuši bērni, kuriem šogad ir jāuzsāk obligātā bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošana skolai un kuri skolas gaitas uzsāks pēc diviem gadiem. Līdz šim Aizputes novadā vispārizglītojošo skolu skaita ziņā izmaiņas nav notikušas.

Jāpiemin, ka ļoti pieprasītas ir Aizputes novada Neklātienes vidusskolas piedāvātās izglītības progammas, jo tājās izglītojamo skaits ir audzis no 172 2009.gada 1.septembrī līdz 338 pašlaik.

Izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads