Apbalvojumi Skolotāju dienā

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par augstiem sasniegumiem pedagoģiskajā darbā:

Vikai Vasiļevskai - Aizputes vidusskolas skolotājai,
Ausmai Kirhnerei – Aizputes vsk. direktores vietniecei izglītības jomā,
Vijai Līcei – Aizputes vsk. interešu izglītības skolotājai.

Aizputes novada domes Pateicība:

Vitai Buzoverovai – Aizputes vsk. skolotājai par sekmīgu skolēnu sagatavošanu Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursiem,
Elgai Lijai Jēkabsonei –pirmsskolas izglītības iestādes  “Pasaciņa” mūzikas skolotājai par mūža ieguldījumu bērnu muzikālo interešu un spēju attīstīšanā,
Lāsmai Jūrmalei – Dzērves pamatskolas skolotājai par vides aktivitāšu un vasaras nometņu organizēšanu un  līdzdalību tautu deju kolektīva darbības nodrošināšanā,
Andrim  Kuguram - Lažas speciālās internātpamatskolas skolotājam par ieguldījumu un gūtajiem rezultātiem darbā ar skolas sporta spēļu komandām,
Vitai Levicai – Lažas speciālās internātpamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā par ilgstošu kvalitatīvu darbu un ieguldījumu speciālajā izglītībā,
Unai Mārtiņsonei - pirmsskolas izglītības iestādes  “Pasaciņa” skolotājai par radošu un nesavtīgu darbu pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā un audzināšanā,
Jānim  Pētersonam - Lažas speciālās internātpamatskolas šoferim par atsaucību un izcilu darba pienākumu pildīšanu Lažas skolā 40 gadu garumā,
Vitai Roģei – Kalvenes pamatskolas un Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolotājai par kvalitatīvu skolēnu sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem,
Vitai  Valdmanei – Dzērves pamatskolas skolotājai par godprātīgu un apzinīgu darbu Dzērves pamatskolā, par skolas tēla popularizēšanu pagastā un novadā,
Anitai Valterei - pirmsskolas izglītības iestādes  “Pasaciņa” skolotājai par ilggadēju radošu pedagoģisko darbu ar pirmsskolas vecuma bērniem un veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem,
Inārai Zālītei – Aizputes vsk. skolotājai par ilggadēju un labu darbu, mācot matemātiku un ieguldījumu Mārtiņa Freimaņa piemiņas uzturēšanā Aizputes novadā.

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads