Apbalvojumi Skolotāju dienā

 Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts

Aizputes vidusskolas skolotājai  Inesei Krauzei par augstiem sasniegumiem pedagoģiskajā darbā;
Lažas speciālās internātpamatskolas sporta skolotājam Mārim Zankovski par ilggadēju izcilu sporta pedagoga darbu.

 Aizputes novada domes Atzinības raksts

Skolēnu jaunrades centra interešu izglītības skolotājam Ģirtam  Brumsonam par ieguldīto darbu, organizējot interešu izglītības pasākumus un Skolēnu jaunrades centra tēla popularizēšanu Aizputē;

Cīravas Profesionālās vidusskolas  skolotājai Solvitai Bumbierei par ieguldīto darbu, sagatavojot audzēkņus kvalifikācijas eksāmenam;

Aizputes vidusskolas skolotājai Irēnai Catlakšai  par apzinīgu un godprātīgu pedagoģisko darbu un sekmīgu skolēnu sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem;

Cīravas Profesionālās vidusskolas  ēdnīcas vadītājai Mudītei Daubarei par nesavtīgu darbu, organizējot ēdināšanas procesu un apmācību;

Aizputes pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa”  pirmsskolas skolotājai Antrai Gansonei par radošu pedagoģisko darbu ar pirmsskolas vecuma bērniem un veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem;

Aizputes vidusskolas uzskaitvedei Ilzei Ķepsnei  par ilggadēju un precīzu darbu, organizējot un plānojot Aizputes vidusskolas ēdināšanu;

Lažas speciālās internātpamatskolas saimnieciskā dienesta vadītājam Augustam Pinkulim par ieguldījumu Lažas skolas materiālās bāzes pilnveidē un skolas saimniecības attīstībā;

Aizputes pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa”  pirmsskolas skolotājai Līgai Pirtniecei  par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu un pozitīvas attieksmes veicināšanu pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā;

Cīravas Profesionālās vidusskolas  skolotājai Rotai Rebokai par ieguldīto darbu, sagatavojot audzēkņus kvalifikācijas eksāmenam;

Skolēnu jaunrades centra interešu izglītības skolotājai  Ilzei Spīrei par ieguldīto darbu un augstiem sasniegumiem interešu izglītībā un Skolēnu jaunrades centra tēla popularizēšanu Aizputē;

Aizputes pagasta pamatskolas bibliotekārei Ērikai Tiļugai par aktīvu un radošu darbību, rosinot skolēnos interesi par grāmatām un lasīšanu.

 

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads