Sēdes darba kārtība 25.11.2015

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 25.11.2015. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā G.Zvirbule
2. Par zemes jautājumiem Dz. Zveja
3. Par bezīrnieku dzīvokļu apkures maksājumu parādu apmaksu S.Ausmane
4. Par līdzekļu piešķiršanu SIA “Aizputes nami” S.Ausmane
5. Par stundu tarifa likmes maiņu Aizputes novada pašvaldības policijā Ņ.Ivanova
6. Par sētnieka amata likmes palielināšanu muzeja ēkai pieguļošās teritorijas kopšanai Ņ.Ivanova
7. Par grozījumiem Kazdangas pagasta pārvaldes štatu sarakstā J.Moisejs
8. Par grozījumiem Kazdangas pagasta pārvaldes štatu sarakstā amatu nosaukumā J.Moisejs
9. Par grozījumiem Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā Ņ.Ivanova
10. Par klientu maksas pakalpojumu apstiprināšanu SIA “Pansionāts Rokaiži” S.Ausmane
11. Par dotācijas piešķiršanu Latvijas Vieglatlētikas savienībai S.Ausmane
12. Par deju lielkoncerta “Deja no sirds uz sirdi” nolikuma un kolektīvu dalības maksas apstiprināšanu S.Zālīte
13. Kārtība, kādātiek piešķirtas subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem N.Patmalniece
14. Par Aizputes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esoša zemes gabala iznomāšanu N.Patmalniece
15. Kārtība, kādā Aizputes novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi J.Grasmanis
16. Par štata vietas likvidāciju un jaunas štata vietas izveidošanu Aizputes novada domē Ņ.Ivanova
17. Par katlu mājas pārņemšanu Cīravas pagastā A.Čanders
18. Par ambulances telpu nomu Cīravas pagastā N.Patmalniece
19. Saistiošie noteikumki par publicēšanas vietu N.Patmalniece
20. Par darba slodžu un mēnešalgu grupu apstiprināšanu Ņ.Ivanova
21. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ņ.Ivanova
22. Par piedalīšanos projektā V.Martuzāne
23. Par struktūrvienību nosaukumu maiņu Kazdangas pagasta pārvaldē J.Moisejs
24. Precizējumi 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos N.Patmalniece
25. Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klašu 2015.gada ziemas sezonā Kalvenes pagastā, Lažas pagastā, Kazdangas pagastā A.Eņģele
26. Informācija par iespēju pieteikt valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi pašvaldībā  
27. Dažādi  

 
Aizputes novada dome 2015 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads