Sēdes darba kārtība 26.09.2018

Norises vieta: Apriķu muiža
Laiks: 26.09.2018. plkst. 14.00.

    ZIŅO:
1. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā G.Zvirbule
2. Nekustamo īpašumu jautājumi (atsavināšanas, ZIP, sadale, turpmākā rīcība) Dz.Zveja
R.Rudzroga
3. Par izsoļu organizēšanu N.Patmalniece
R.Rudzroga
4. Par ēdināšanas izmaksām Aizputes vidusskolā S.Ausmane
5. Par izglītības iestāžu pedagoģiskajām amatu vienībām, ko finansē no pašvaldības budžeta S.Ausmane
E.Malovka
6. Par pirmsskolas, ārpusskolas, profesionālās ievirzes un vispārējās izglītības iestāžu vadītāju amatu slodzēm un algām S.Ausmane
E.Malovka
7. Par pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar 2018.gada 1.septembri S.Ausmane
E.Malovka
8. Par rēķina apmaksu SIA “Aizputes Nami” par neizīrētiem dzīvokļiem S.Ausmane
9. Par atļaujas izsniegšanu raudzētu alkoholisko dzērienu ražošanai N.Patmalniece
10. Par grozījumiem štatu sarakstos Kalvenes pagastā H.Junkarēns
11. Par grozījumiem štatu sarakstos Aizputes pagastā A.Petrovics
12. Par grozījumiem štatu sarakstos Lažas pagastā A.Petrovics
13. Par grozījumiem Aizputes novada domes 29.08.2018. lēmumā Nr.446 “Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Aizputes pagasta pamatskolā 2018./2019.mācību gadā” A.Petrovics
14. Par ieguldījumu SIA “Aizputes Komunālais uzņēmums” pamatkapitālā S.Ausmane
V.Martuzāne
15. Par būvvaldes atzinumu par ēkām Krasta ielā 2 un Atmodas ielā 20, Aizputē K.Dzenis
N.Patmalniece
16. Par mērķziedojuma pieņemšanu no SIA “NorKon” S.Ausmane
17. Par pulciņu maiņu Kalvenes kultūras namā H.Junkarēns
18. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu N.Patmalniece
19. Par saistošo noteikumu precizēšanu N.Patmalniece
20. Par līdzfinansējumu kanalizācijas pieslēgumu izveidošanai N.Patmalniece
21. Dažādi  
 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads