Sēdes darba kārtība 25.04.2018

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 25.04.2018. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā G.Zvirbule
2. Zemes jautājumi Dz.Zveja
R.Rudzroga
3. Par interešu izglītības programmas konkursu 2018./2019.mācību gadam E.Malovka
4. Par SIA “Kuldīgas slimnīca” 2017.gada pārskatu S.Ausmane
5. Par SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2017.gada pārskatu S.Ausmane
6. Par Aizputes novada domes 2017.gada pārskatu A.Lapena
7. Par SIA “RAS 30” 2017.gada pārskata apstiprināšanu S.Ausmane
8. Par traktora JUMZ 6KL pārdošanu izsolē J.Moisejs
9. Par rēķina apmaksu par dzīvokli Saules ielā 5-10 SIA “Aizputes Komunālais uzņēmums” S.Ausmane
10. Par dotācijas piešķiršanu Aizputes novada Nevalstisko organizāciju projektu realizācijai I.Kļevcova
S.Ausmane
11. Par Aizputes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktuālizētā investīciju un rīcības plāna apstiprināšanu I.Kļevcova
12. Par ziedojuma pieņemšanu Aizputes vidusskolai S.Ausmane
13. Par ieejas maksas apstiprināšanu Aizputes ūdenstornī S.Ausmane
14. Par kredītu Valsts kasē jauna mikroautobusa iegādei Aizputes vidusskolai S.Ausmane
15. Par rēķinu apmaksu par neizīrētiem pašvaldības dzīvokļiem S.Ausmane
16. Par miruša īrnieka komunālo maksājumu parāda norakstīšanu Kalvenes pagasta pārvaldē S.Ausmane
17. Par izcenojuma noteikšanu Kazdangas Kultūras centram un saieta namam J.Moisejs
18. Par dalības maksu vokālistu konkursam “Jautrās notiņas” S.Ausmane
19. Par dotācijas piešķiršanu Motoklubam AZ-Kazdanga J.Moisejs
S.Ausmane
20. Par dotāciju biedrībai “Aizputes Samarietis” S.Ausmane
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas atmaksu S.Ausmane
R.Rudzroga
22. Par zemes gabala Austrumu ielā 9A, Aizputē, Aizputes novadā, atsavināšanu N.Patmalniece
23. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu N.Patmalniece
24. Par tilta slēgšanu Štakeldangā N.Patmalniece
25. Par novada domes priekšsēdētāja rīkojuma akceptēšanu A.Jankovskis
26. Par Aizputes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas iecelšanu A.Jankovskis
27. Par grozījumiem Aizputes novada domes štatu sarakstā A.Jankovskis
28. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.Grasmane
29. Par zemes gabala Brīvzemnieku bulvārī 12(daļas), Aizputē iznomāšanu I.Kļevcova
30. Par izmaiņām Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijā N.Patmalniece
31. Par nekustamo īpašumu “Dzalbes” un “Līdumiņi” atsavināšanu N.Patmalniece

Novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads