Sēdes darba kārtība 30.08.2017

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 30.08.2017. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā G.Zvirbule
2. Zemes jautājumi Dz.Zveja
3. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai E.Malovka
4. Par dotāciju SIA “Aizputes nami” Kalvenes ielā 16 pandusa izbūvei S.Ausmane
5. Par dotāciju SIA “Aizputes nami” Kuldīgas ielā 7-5 logu nomaiņai S.Ausmane
6. Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu ar biedrību “Mednieku klubs “AVOTS” N.Patmalniece
7. Par nekustamā īpašuma “LAURAS”, Cīravas pagastā un “ILKSUMI”, Lažas pagastā atsavināšanu N.Patmalniece
8. Par valsts dzīvokļa Nr.2 “Vītoli”, Cīravas pagastā pārņemšanu/nepārņemšanu N.Patmalniece
9. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Apriķu pamatskolai S.Ausmane
10. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Aizputes pagasta pamatskolai S.Ausmane
11. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu PII “Pasaciņa” S.Ausmane
12. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Kalvenes pagasta pamatskolai S.Ausmane
13. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Māteru Jura Kazdangas pamatskolai S.Ausmane
14. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Lažas speciālajai internātpamatskolai S.Ausmane
15. Par štatu grozījumiem Apriķu pamatskolā N.Zariņš
16. Par mikroautobusa Mercedes Benz atsavināšanu N.Patmalniece
17. Par īpašuma iegādi Avotu ielā 2, Aizputē A.Eņģele
18. Par nekustamā īpašuma Atmodas ielā 17 nomas līguma grozījumiem ar SIA “Kurzemes EGV” N.Patmalniece
19. Par SIA “32=augusts” parāda apmaksas grafika apstiprināšanu S.Ausmane
juridiskā daļa
20. Par Kalvenes pamatskolas salidojuma maksas noteikšanu S.Ausmane
21. Par Aizputes pagasta pamatskolas salidojuma maksas noteikšanu S.Ausmane
22. Par dzīvokli Eiropas brīvprātīgo jauniešu vajadzībām N.Patmalniece
23. Par ziedojumu pieņemšanu S.Ausmane
24. Par nekustamā īpašuma Atmodas ielā 12 nomu N.Patmalniece
25. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ņ.Ivanova
26. Par atkārtotu projekta pieteikuma iesniegšanu Valsts kultūrkapitāla fondā G.Golubova
27. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam  
28. Informācija par Latvijas Pašvaldību savienības aicinājumu Latvijas pašvaldībām J.Grasmanis
29. Par vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšanu Ņ.Ivanova
30. Budžeta grozījumi S.Ausmane
31. Deputātu iesnieguma par komisiju sastāvu izskatīšana J.Grasmanis
32. Dažādi  

Novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis

 
Aizputes novada dome 2017 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads