Sēdes darba kārtība 29.10.2014

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 29.10.2014. plkst. 15.00

1.

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

G.Zvirbule

2.

Par zemes jautājumiem

Dz. Zveja

3.

Par dalību Latvijas Muzeju biedrībā

N.Patmalniece

4.

Par grāmatas „Aizpute. Pagātne un tagadne” realizācijas cenu, autora eksemplāru un reprezentācijas grāmatu skaitu

S.Ausmane

5.

Par dotāciju biedrībai „Kodols” A.Lejas grāmatas „Tā sportoja Liepājas rajonā” izdošanai

S.Ausmane

6.

Par darba drošības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālista štata vietu Aizputes pagastā

A.Petrovics

7.

Par darba drošības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālista štata vietu Lažas pagastā

M.Vētra

8.

Par darba drošības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālista štata vietu Kalvenes pagastā

H.Junkarēns

9.

Par līdzfinansējumu biedrībai „Kalnalauki”

S.Ausmane

10.

Par līdzfinansējumu „Kurzemes NVO atbalsta centrs”

S.Ausmane

11.

Par štata vietas –muzeja krājumu glabātājs, palielināšanu Apriķu muzejā

M.Vētra

12.

Par darba samaksas nolikuma papildināšanu

J.Grasmanis

13.

Par grozījumiem štatu sarakstos

J.Grasmanis

14.

Par atļauju savienot amatu

Ņ.Ivanova

15.

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

Ņ.Ivanova

16.

Par zemes gabala iznomāšanu „KS Cīrava”

N.Patmalniece

17.

Par izsoles organizēšanu īpašumam „Mētras”, Kalvenes ielā 69

N.Patmalniece

18.

Par būvniecības ieceres par kažokzvēru audzētavas būvniecību „Bērzos”, Aizputes pagastā, Aizputes novadā publiskās apspriešanas rezultātiem

I.Butāne

19.

Par apbalvojumiem 18.novembrī

L.Tiļugs

20.

Par telpu nomu Jelgavas ielā 26, Aizputē

G.Sedola

21.

Budžeta korekcijas

S.Ausmane

22.

Par saistošo noteikumu precizēšanu

N.Patmalniece

23.

Dažādi

 

    Novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis

 

 
Aizputes novada dome 2014 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads