Sēdes darba kārtība 30.11.2016

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 30.11.2016. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā G.Zvirbule
2. Par zemes jautājumiem Dz. Zveja
3. Par pagarinātās dienas grupas pedagoga atalgojuma finansēšanu Kalvenes pamatskolā no pašvaldības budžeta E.Malovka
4. Par pagarinātās dienas grupas pedagoga atalgojuma finansēšanu Māteru Jura pamatskolā no pašvaldības budžeta E.Malovka
5. Par SIA “Pansionāts Rokaiži” klientu uzturēšanas maksu E.Lasmane
6. Par dotāciju biedrībai “Aizputes Samarietis” S.Ausmane
7. Par dotāciju Latvijas Vieglatlētikas savienībai S.Ausmane
8. Par štata vietas likvidēšanu Aizputes novada sporta centrā I.Laškovs
9. Par dotāciju biedrībai “Aizputnieks” S.Ausmane
10. Par štata vietas likvidēšanu pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests” M.Alfuse
11. Par štata vietas likvidēšanu daudzfunkcionālajā sociālo pakaklpojumu centrā M.Alfuse
12. Par grozījumiem Aizputes novada domes struktūrvienības “Aizputes Avīze” štatu sarakstā D.Kopštāle
13. Par grozījumiem Aizputes novadpētniecības muzejs-TIP štatu sarakstā J.Berga
14. Par grozījumiem Aizputes novada bāriņtiesas štatu sarakstā Dz.Kļaviņa
15. Par grozījumiem Skolēnu jaunrades centra štatu sarakstā A.Kirhnere
16. Par grozījumiem Lažas pagasta pārvaldes štatu sarakstā N.Zariņš
17. Par īres maksas apstiprināšanu Aizputes pagastā A.Petrovics
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu Kalvenes pagastā H.Junkarēns
19. Par nekustamā īpašuma “Skonītis” atsavināšanu A.Čanders
20. Par pusdienu maksu Māteru Jura Kazdangas pamatskolā J.Moisejs
   21. Par nekustamo īpašumu maiņu N.Patmalniece
22. Par apkures rēķina apmaksu dzīvoklim Ezera ielā 5-1, Aizputē S.Ausmane
23. Par AUDI izsoles organizēšanu N.Patmalniece
24. Par 2012.gada 19.decembra lēmuma Nr.505 papildināšanu N.Patmalniece
25. Par 2016.gada 31.augusta lēmuma Nr.351 papildināšanu N.Patmalniece
26. Par kapitālsabiedrības “Aizputes komunālais uzņēmums” valdes locekļa ievēlēšanu N.Patmalniece
27. Par kapitālsabiedrības “KS Cīrava” valdes locekļa ievēlēšanu N.Patmalniece
28. Par derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu G.Sedola
29. Par grozījumiem darba samaksas nolikumā Ņ.Ivanova
30. Par ceļu klašu noteikšanu Kazdangā J.Moisejs
31. Dažādi  

Novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis

 
Aizputes novada dome 2016 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads