Sēdes darba kārtība 27.08.2014

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 27.08.2014. plkst. 15.00.

1.

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

G.Zvirbule

2.

Par zemes jautājumiem

Dz. Zveja

3.

Par ieguldījumu SIA „Aizputes komunālais uzņēmums” pamatkapitālā

S.Ausmane

4.

Par ieejas biļešu cenas noteikšanu leļļu istabai + informācija par leļļu mājas izveidi

S.Pucena

5.

Par izmaiņām Aizputes novada pašvaldības policijas štatu sarakstā

A.Dārzniece

6.

Par slodzes palielināšanu Kazdangas pagasta bāriņtiesas priekšsēdētājai

J.Moisejs

7.

Par cirsmas izsoli Kazdangas pagastā

J.Moisejs

8.

Par izglītības iestāžu vadītāju atlīdzību

E.Malovka

9.

Par izmaiņām mērķdotācijas sadales kārtībā

E.Malovka

10.

Grozījumi saistošajos noteikumos „Izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumi Aizputes novada izglītības iestādēs”

E.Malovka

11.

Par ēdināšanas maksu Aizputes vidusskolā

A.Lapena

12.

Par Aizputes novada domes ceļu fonda izmaksu finansēšanu 2014.gada apropriācijas ietvaros

A.Lapena

13.

Par štata vietas izveidošanu Lažas speciālajā internātpamatskolā                                                      

L.Tiļugs

14.

Par telpu nomu Atmodas ielā 14, Aizputē

N.Patmalniece

15.

Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam

A.Šilis

16.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

A.Grasmane

17.

Par ziedojumu pieņemšanu

J.Moisejs

18.

Par komandējumu uz Švercenbahu Šveicē

A.Šilis

19.

Budžeta grozījumi

S.Ausmane

20.

Informācija par darba laika izmaiņām PII „Pasaciņa”

A.Apine

 

   Novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis

 

 
Aizputes novada dome 2014 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads