Sēdes darba kārtība 27.04.2016

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 27.04.2016. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā G.Zvirbule
2. Par zemes jautājumiem Dz. Zveja
3. Par interešu izglītības programmu konkursu 2016./2017.gadam L.Tiļugs
4. Par atalgojumu kapitālsabiedrību valdes locekļiem A.Eņģele
5. Par prēmijām kapitālsabiedrību valdes locekļiem A.Eņģele
6. Par Aizputes novada domes Gada pārskata un grāmatvedības nolikuma apstiprināšanu A.Lapena
7. Par dalības maksas apstiprināšanu pieredzes apmaiņas braucienam Latvijas Piļu un muižu asociācijas biedriem par Aizputes novada muižām M.Vētra
8. Par nekustamā īpašuma parādu dzēšanu Aizputes pagastā A.Petrovics
9. Par īres un apsaimniekošanas parāda norakstīšanu Aizputes pagastā A.Petrovics
10. Par īres parādu norakstīsānu Kazdangas pagastā J.Moisejs
11. Par Aizputes novada bāriņtiesas sastāva ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu Dz.Kļaviņa
12. Par dalības maksas un nolikuma apstiprināšanu Kazdangas tūrisma informčijas punkta velo orientēšanās pasākumam “Ripo pretī pavasarim” J.Moisejs
13. Par bērnu un jauniešu vokālistu konkursa “Jautrās notiņas” nolikuma un dalības maksas apstiprināšanu S.Zālīte
14. Par dotācijas piešķiršanu Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojam S.Ausmane
15. Par dotācijas piešķiršanu biedrībai “Starpnozaru mākslas grupai “Serde”” S.Ausmane
16. Par dotācijas piešķiršanu biedrībai “Spēka pasaule” S.Ausmane
17. Par ziedojuma pieņemšanu Aizputes vidusskolai S.Ausmane
18.

Par telpu nomas līgumu laušanu
Avotu ielā 2, (Aizputes TV)
Kalvenes ielā 28 (SIA “Briku Braku”)
Kalvenes ielā 69 (SIA “Alfa”)

A.Eņģele
19. Par piedalīšanos Leader projektu realizācijā

G.Sedola
A.Jankovskis

20. Informācija par piedalīšanos KPR projekta idejas realizēšanā G.Butrima
21. Par ūdenstorņa pārņemšanu A.Eņģele
22. Par dotāciju Aizputes novada NVO G.Sedola
23. Informācija par ēkas Padures ielā 2 pārņemšanas piedāvājumu A.Šilis
24. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ņ.Ivanova
25. Par atļauju Inetai Butānei savienot amatu Ņ.Ivanova
26. Dažādi  

 
Aizputes novada dome 2016 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads