Sēdes darba kārtība 29.03.2017

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 29.03.2017. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā G.Zvirbule
2. Par zemes jautājumiem Dz. Zveja
3. Par Aizputes novada izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtību un komisijas izveidi izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanai E.Malovka
4. Par štata vietu izveidošanu projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 E.Malovka
5. Par interešu izglītības programmu konkursu 2017./20018.mācību gadam E.Malovka
6. Par atļauju Inesei Druskinai savienot amatu Ņ.Ivanova
7. Par atļauju Laurim Tomsonam savienot amatu Ņ.Ivanova
8. Par atļauju Indulim Laškovam savienot amatu Ņ.Ivanova
9. Par SIA “Aizputes nami” 2016.gada pārskatu un ieņēmumu izdevumu tāmes apstiprināšanu S.Ausmane
D.Deķe
10. Par SIA “Aizputes nami” revidenta apstiprināšanu S.Ausmane
D.Deķe
11. Par SIA “Aizputes komunālais uzņēmums” 2016.gada pārskata un ieņēmumu, izdevumu tāmes un ilgtermiņa stratēģijas apstiprināšanu S.Ausmane
V.Martuzāne
12. Par dotāciju SIA “Aizputes komunālais uzņēmums” pirts pakalpojumu 2016.gada darbības zaudējumu segšanai S.Ausmane
V.Martuzāne
13. Par dzīvokļa Cepļa ielā 1-37, Aizputē, apkures rēķina apmaksu S.Ausmane
V.Martuzāne
14. Par SIA “KS Cīrava” 2016.gada pārskatu S.Ausmane
A.Akots
15. Par SIA “KS Cīrava”2016./2017.gada ieņēmumu-izdevumu tāmēm S.Ausmane
A.Akots
16. Par SIA “Pansionāts Rokaiži” 2016.gada pārskatu S.Ausmane
E.Lasmane
17. Par SIA “Aizputes TV” 2016.gada pārskatu S.Ausmane
S.Dreimane
18. Par SIA “Kuldīgas slimnīca” 2016.gada pārskatu S.Ausmane
19. Par SIA “RAS 30” 2016.gada pārskatu S.Ausmane
20. Par dzīvokļa Cepļa ielā 1-37, Aizputē, īres un apsaimniekošanas rēķina apkasu S.Ausmane
21. Par Cīravas tūrisma informācijas punkta maksas pakalpojumiem S.Ausmane
A.Čanders
21. Par maksas pakalpojuma izcenojumu Māteru Jura Kazdangas pamatskolas absolventu salidojumam J.Moisejs
22. Par projekta līdzfinansēšanas plāna izmaiņām un atskaites iesniegšanas pagarinājumu SMG “Serde” S.Ausmane
23. Par darba samaksu vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļiem 2017.gada pašvaldību vēlēšanās Ņ.Ivanova
24. Par privatizācijas sertifikātu dzēšanu un konta slēgšanu N.Patmalniece
25. Par kredītiem Valsts kasē projektu “Ūdenstorņa pārbūve Atmodas ielā 32C, Aizputē” un “Kalvenes pamatskolas vienkāršotas fasādes atjaunošanai” realizācijai S.Ausmane
26. Par projektu “Skaņu radošu vides objektu izgatavošana un uzstādīšana Cīravas mežaparkā” G.Sedola
27. Par dotācijas piešķiršanu Aizputes novada Nevalstisko organizāciju projektu realizācijai G.Sedola
28. Par dotācijas piešķiršanu Aizputes novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu realizācijai” G.Sedola
29. Par finansiālu atbalstu Aizputes novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projekta realizācijai G.Sedola
30. Par startēšanu LAD LEADER projektu konkursā G.Sedola
31. Par īpašuma Kalvenes ielā 37, Aizputē pārņemšanu N.Patmalniece
32. Par nekustamā īpašuma “Veseri”, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, atsavināšanu N.Patmalniece
33. Par nekustamā īpašuma “Jaunkleperi” 1, Cīravas pag. atsavināšanu N.Patmalniece
  Par grozījumiem 2015.gada 30.aprīļa Aizputes pilsētas pavasara un rudens GADATIRGUS noteikumos S.Ausmane
S.Zālīte
34. Par M.Birznieces grāmatu G.Sedola
35. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ņ.Ivanova
36. Par juridiskās nodaļas nolikuma apstiprināšanu N.Patmlaniece
37. Par nekustamā īpašuma nodaļas nolikuma apstiprināšanu G.Sedola
38. Par telpu nomas līguma laušanu par telpām Avotu ielā 2, Aizputē N.Patmalniece
39. Dažādi  

Novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis

 
Aizputes novada dome 2017 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads