Sēdes darba kārtība 27.01.2016

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 27.01.2016. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā G.Zvirbule
2. Par zemes jautājumiem Dz. Zveja
3. Par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģisko amatu slodzēm un algām E.Malovka
4. Par SIA “Sanoda” parādu dzēšanu N.Patmalniece
5. Par realizācijas cenas noteikšanu vārdnīcai “Ar Aizputi un novadu saistītie” S.Ausmane
6. Par slodzes palielināšanu PII “Ezītis” J.Moisejs
7. Par grozījumiem 2015.gada 23..decembra lēmumā “Par 2016.gada pašdarbības sezonas pulciņu apstiprināšanu un pulciņu vadītāju atalgojuma apstiprināšanu Aizputes novadā” S.Zālīte
8. Par parādu norakstīšanu Cīravas PII “Pīlādzītis” N.Patmalniece
9. Par dotāciju Latvijas skolu sporta federācijai S.Ausmane
10. Par dotāciju Latvijas Šķēpmetēju klubam S.Ausmane
11. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem S.Ausmane
12. Par dzīvokļa atsavināšanu Kuldīgas ielā 19-8, Aizputē N.Patmalniece
13. Par dzīvokļa “Lejas”, Aizputes pagastā atsavināšanu N.Patmalniece
14. Par nekustamā īpašuma Kalvenes ielā 69 atsavināšanu N.Patmalniece
15. Par V.Prāmaltes pabalsta pārcelšanu N.Patmalniece
16. Par ziedojumu pieņemšanu S.Zālīte
17. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.Petrovics
M.Vētra
18. Par kustamas mantas –autobusa Mercedes Benz 0614 atsavināšanu J.Grasmanis
19. Dažādi  

 
Aizputes novada dome 2016 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads