Sēdes darba kārtība 28.11.2018

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 28.11.2018. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā G.Zvirbule
2. Nekustamo īpašumu jautājumi (atsavināšanas, ZIP, sadale, turpmākā rīcība) Dz.Zveja
R.Rudzroga
3. Par izsoļu organizēšanu N.Patmalniece
R.Rudzroga
4. Par rēķinu apmaksu neizīrētiem pašvaldības dzīvokļiem S.Ausmane
5. Par pusdienu izmaksām Kalvenes pamatskolā pirmsskolas bērniem S.Ausmane
6. Par dotāciju biedrībai “Aizputes Samarietis” S.Ausmane
7. Par dotāciju nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni” S.Ausmane
8. Par SIA “Pansionāts Rokaiži” klienta uzturēšanas pakalpojuma maksu S.Ausmane
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu Dz.Zveja
I.Muste
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas dzēšanu Cīravas pagastā S.Ausmane
11. Par nedzīvojamo telpu iegādi N.Patmalniece
12. Par Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējumu ūdens un kanalizācijas sistēmas izbūvei A.Eņģele
13. Par nomas līguma izbeigšanu Avotu ielā 2, Aizputē A.Eņģele
14. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu N.Patmalniece
A.Grasmane
15. Par grozījumiem iekšējā normatīvā dokumentā “Kārtība, kādā tiek izlietota uzkrātās īres maksas peļņas daļa pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remontiem, un kompensēti īrnieka ieguldījumi pašvaldības dzīvoklī”

N.Patmalniece

16. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu Liepājas 7-3 un Ziedu 12, un lēmuma atcelšanu Saules iela 5-10 N.Patmalniece
17. Dažādi  
 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads