Sēdes darba kārtība 30.01.2019

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 30.01.2019. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā G.Zvirbule
2. Nekustamo īpašumu jautājumi (sadales, ZIP, atsavināšanas, turpmākā rīcība u.c.)

R.Rudzroga

N.Patmalniece

3. Par pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku vasaras periodā E.Malovka
4. Par dotāciju Aizputes autonomai evaņģēliski luteriskai draudzei S.Ausmane
5. Par   apsaimniekošanas rēķinu apmaksu   SIA „Aizputes Nami” S.Ausmane
6. Par SIA „Aizputes Nami” tirdzniecības vietas Zvaigžņu ielā 2D, Aizputē apakšnomas maksas apstiprināšanu N.Patmalniece
7. Par pašvaldību dotāciju plānošanas reģionam S.Ausmane
8. Par funkciju deleģējumu darbam ar jaunatni N.Patmalniece
9. Par dotāciju biedrībai „Matisons Runner’s Club” S.Ausmane
   10. Par grozījumiem Aizputes novada domes 2018.gada 29.augusta lēmumā Nr.455 “Par grāmatas “Lejaskurzemes teikas, nostāsti un spoku stāsti” eksemplāriem I.Kļevcova
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un pārmaksu dzēšanu Kalvenē H.Junkarēns
12. Saistošie noteikumi Nr. “Par neapbūvētu, Aizputes novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” paskaidrojuma raksts N.Patmalniece
13. Par Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēra precizēšanu ūdens un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamā īpašumā Austrumu ielā 5, Aizputē, Aizputes novadā precizēšanu I.Muste
14. Par nomas maksu Padures ielā 2, Aizputē N.Patmalniece
15. Par Aizputes Veselības un sociālās aprūpes centra oftalmologa maksas pakalpojumu S.Ausmane
16. Par izteiksmīgas runas konkursa “Valodiņa 2019” dalības maksas apstiprināšanu S.Ausmane
17. Par līdzfinansējumu Liepājas sporta skolai D.Zombergs
18. Par nedzīvojamo nomas telpu maksājumiem Avotu ielā 2, Aizputē N.Patmalniece
19. Par nekustamā īpašuma “Jaunosīši” atsavināšanu, Cīravas pagastā

A.Čanders

N.Patmalniece

20. Par zemes gabala Jāņa ielā 7, Aizputē iegādi N.Patmalniece
21. Par zemes nomas īpašumā “Apriķu krastiņi” R.Rudzroga
22. Par izsoļu organizēšanu

R.Rudzroga

N.Patmalniece

23. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu N.Patmalniece
24. Saistošie noteikumi Nr. Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu I.Muste
25. Par grozījumiem štatu sarakstos A.Grasmane
26. Par iekšējo normatīvo aktu apstiprināšanu N.Patmalniece
27. Par telpu iznomāšanu SIA “Kurland Hus” N.Patmalniece
28. Par bezīrnieku dzīvokļu apkures rēķinu apmaksu SIA “Aizputes komunālais uzņēmums” S.Ausmane
29. Par projekta iesniegšanu “Centrālās finanšu un līguma aģentūras” izsludinātā projektu konkursā 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” I.Kļevcova
30. Par amatu savienošanas atļauju N.Patmalniece
31. Par iznomāto telpu platību precizēšanu Avotu ielā 2 A.Eņģele
32. Par telpu nomas līguma pagarināšana Kurzemes EGV A.Eņģele
33. Par telpu nomas maksu sporta centrā Saules ielā 9, Aizputē I.Laškovs
33. Par papildus telpu piešķiršanu AVSAC A.Eņģele
34. Par Kazdangas bērnu dārzu “Ezītis” J.Moisejs
35. Par Bruno Šulca filmu-informācija  
36. Dažādi  
 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads