Sēdes darba kārtība 28.09.2016

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 28.09.2016. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā G.Zvirbule
2. Par zemes jautājumiem Dz. Zveja
3. Par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģisko amatu slodzēm 2016./2017.mācību gadā (pašvaldības finansējums) E.Malovka
4. Par līguma slēgšanu ar privātsākumskolu “Varavīksne” E.Malovka
5. Par līdzekļu piešķiršanu mirušo īrnieku parādu segšanai S.Ausmane
6. Par dotāciju SIA “Aizputes Nami” logu nomaiņai Atmodas ielā 7-8/9 S.Ausmane
7. Par pašvaldības līdzfinansējumu dalībai projekta aktivitātes īstenošanai S.Ausmane
7. Par remonta veikšanu dzīvoklī Skolas ielā 5-4, Kalvenē H.Junkarēns
8. Par maksas pakalpojuma izcenojuma noteikšanu Skolas ielā 3, Kalvenē H.Junkarēns
9. Par ēdināšanas maksas apstirpināšanu Apriķu pamatskolā M.Vētra
10. Par maksas apstiprināšanu launaga, Aizputes pagasta pamatskolā A.Petrovics
11. Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu Cīravas PII “Pīlādzītis” S.Ausmane
12. Par pašvaldības savstarpējiem norēķiniem izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem S.Ausmane
13. Par ēkas Avotu ielā 2, Aizputē apsaimniekošanas izmaksām N.Patmalniece
D.Deķe
14. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu N.Patmalniece
15. Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Ezera ielā 5-1 N.Patmalniece
16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ņ.Ivanova
17. Dažādi  

Novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis

 
Aizputes novada dome 2016 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads