Sēdes darba kārtība 30.04.2015

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 30.04.2015. plkst. 13.00.  

1.

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

G.Zvirbule

2.

Par zemes jautājumiem

Dz. Zveja

3.

Par grozījumiem 26.08.2009. „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Aizputes novada skolās

E.Malovka

4.

Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klašu noteikšanu 2015.gada vasaras sezonā Kalvenes pagastā

H.Junkarēns

5.

Par noteikumu „Ūdens un kanalizācijas patēriņas uzskaites un norēķinu kārtība Aizputes pilsētā” apstiprināšanu

V.Martuzāne

6.

Par SIA „Aizputes nami” darbības stratēģijas apstiprināšanu

D.Deķe

7.

Par bezīrnieku dzīvokļu apkures parādu pamaksu”

S.Ausmane

8.

Par īres parādu segšanu SIA „Aizputes nami”

S.Ausmane

9.

Par dotāciju SIA „Aizputes nami” šķūņa Kuldīgas ielā 24 celtniecībai

A.Eņģele

10.

Par SIA „Aizputes nami”kalkulācijas apstiprināšanu apsaminiekošanas maksai Avotu ielā 2

S.Ausmane

11.

Par SIA „RAS 30” 2014.gada pārskata apstiprināšanu

S.Ausmane

12.

Par Lažas speciālās internātpamatskolas 2014.gada pārskata apstiprināšanu

A.Lapena

13.

Par Aizputes novada domes gada pārskata apstiprināsanu

A.Lapena

14.

Par Aizputes novada domes konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu

A.Lapena

15.

Par līdzekļu piešķiršanu sporta nometnes organizēšanai

S.Ausmane

16.

Par Apriķu muzeja maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

S.Ausmane

17.

Par sētnieka slodzes palielināšanu Kalvenes kultūras namā

Ņ.Ivanova

18.

Par dotāciju Aizputes baptistu draudzei

S.Ausmane

19.

Par dotāciju biedrībai „Starpnozaru mākslas grupai „SERDE”

S.Ausmane

20.

Par aizņēmumu no Valsts kases „Raiņa bulvāra un Cepļa ielas posmu rekonstrukcijai Aizputē”

S.Ausmane

21.

Par atkārtotas izsoles organizēšanu nekustamajam īpašumam „Vecvietas”, Aizputes pagastā

N.Patmalniece

22.

Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu dalībniekiem Ģimeņu svētkos

S.Ausmane

23.

Par koncerta „Es mācēju danci vest” dalības maksas un nolikuma apstiprināšanu

S.Ausmane

24.

Par GADATIRGUS nolikuma apstiprināšanu

N.Patmalniece

25.

Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam

G.Sedola

26.

Par līdzfinansējumu projektam „Sociālās palīdzības sniegšana”

S.Ausmane

27.

Par aizņēmumu no Valsts kases „Dzērves pamatskolas ēkas daļas renovācija 2.kārta”

S.Ausmane

28.

Par izsoles organizēšanu Kazdangā

N.Patmalniece

29.

Par vidusskolas tehniskā projekta izstrādi

J.Grasmanis

30.

Par kompensācijas izmaksu S.Cīrulim

A.Šilis

31.

Dažādi

 

      Novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis

 

 
Aizputes novada dome 2015 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads