Sēdes darba kārtība 30.09.2015

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 30.09.2015. plkst. 15.00.

1.

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

G.Zvirbule

2.

Par zemes jautājumiem

Dz. Zveja

3.

Par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģisko amatu slodzēm un algām

E.Malovka

4.

Par pirmsskolas, ārpusskolas, profesionālās ievirzes un vispārējās izglītības iestāžu vadītāju amatu slodzēm un algām

E.Malovka

5.

Grozījumi 27.09.2012. saistiošajos noteikumos Nr.10 “Izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumi Aizputes novada izglītības iestādēs”

E.Malovka

6.

Par izmaiņām pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā

E.Malovka

7.

Par mirušo īrnieku komunālo maksājumu parādu apmaksu

S.Ausmane

8.

Par dotāciju SIA “Aizputes nami” Atmodas ielā 13-4 logu nomaiņai

S.Ausmane

9.

Par dotāciju SIA “Aizputes nami” Atmodas ielā 14 dūmvadu atjaunošanai

S.Ausmane

10.

Par pabalsta piešķiršanu Tamārai Jaurei

N.Patmalniece

11.

Par nekustamā īpašuma “Austrumi” atsavināšanu

N.Patmalniece

12.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi SIA “Megate”

N.Patmalniece

13.

Par maksāšanas kārtību īpašumam “Kalna Papīši”

N.Patmalniece

14.

Par apmaksas kārtību par zemes iegādi “Brālīši”

N.Patmalniece

15.

Saistošie noteikumi “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Aizputes novadā”

N.Patmalniece

16.

Grozījumi 2010.gada 30.marta saisitošajos noteikumos Nr.9 “Aizputes novada pašvaldības nodevas”

N.Patmalniece

17.

Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem uz 2015.gada 1.septembri

S.Ausmane

18.

Par valsts nodevas likmes noteikšanu par paraksta apstiprināšanu

Ņ.Ivanova

19.

Par maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanu Kazdangas pagastā

J.Moisejs

20.

Par projekta pieteikuma iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē

J.Moisejs

21.

Par ziedojumu pieņemšanu Aizputes vidusskolas projekta ERASMUS K2 aktivitātēm

S.Ausmane

22.

Par ziedojuma pieņemšanu Kazdangas parka svētku organizēšanai

J.Moisejs

23.

Par ziedojuma pieņemšanu no Švercenbahas domes

S.Ausmane

24.

Par Aizputes novada pašvaldīas Skolas ielas daļas, Aizputē nodošanu Aizputes novadpētniecības muzeja valdījumā

S.Ausmane

25.

Par pusdienu izmaksu apstiprināšanu Aizputes pagasta pamatskolā

A.Petrovics

26.

Par izmaiņām Kalvenes pagasta pārvaldes štatu sarakstā

H.Junkarēns

27.

Par algas likmes palielināšanu Aizputes pilsētas bāriņtiesas loceklei

L.Ūdre

28.

Dažādi

 

 

 
Aizputes novada dome 2015 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads