Sēdes darba kārtība 31.08.2016

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 31.08.2016. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā G.Zvirbule
2. Par zemes jautājumiem Dz. Zveja
3. Par pirmsskolas, ārpusskkolas, profesionālās ievirzes un vispārējās izglītības iestāžu vadītāju amatu slodzēm un algām E.Malovka
4. Par finansēšanas kārtību Dzērves pamatskolas sociālajm pedagogam E.Malovka
5. Par štatu izmaiņām Māteru Jura Kazdangas pamatskolā E.Malovka
6. Par Valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai sadales kārtību Aizputes novadā E.Malovka
7. Par izmaiņām pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā E.Malovka
8. Par tarifu apstiprināšanu SIA “KS Cīrava” A.Akots
9. Par SIA “Aizputes nami” rēķina apmaksu S.Ausmane
10. Par štatu izmaiņām Aizputes veselības un sociālās aprūpes centrā Ņ.Ivanova
11. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Aizputes vidusskolā 2016./2017.m.g. S.Ausmane
12. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Dzērves pamatskolā 2016./2017.m.g. A.Čanders
13. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Kalvenes pamatskolā 2016./2017.m.g. H.Junkarēns
14. Par ēdināšnas izmaksu apstiprināšanu Kazdangas pirmsskolas izglītības iestādē “Ezītis” 2016./2017.m.g. J.Moisejs
15. Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu Māteru Jura Kazdangas pamatskolā” 2016./2017.m.g. J.Moisejs
16. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Lažas speciālajā internātpamatskolā 2016./2017.m.g. L.Tiļugs
17. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Apriķu pamatskolā 2016./2017.m.g. M.Vētra
18. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Aizputes pagasta pamastkolā 2016./2017.m.g. A.Petrovics
19. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu un apkures tarifu ēkai Skolas ielā 21, Kalvenē H.Junkarēns
20. Par automašīnu AUDI 80 un AUDIS 80 AVANT atsavināšanu N.Patmalniece
21. Par atkārtotu nekustamā īpašuma Liepu gatvē 2, Kazdangā izsoli N.Patmalniece
22. Par nomas tiesību rakstisku izsoli N.Patmalniece
23. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu N.Patmalniece
24. Par dalību projektu konkursā “Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” G.Sedola
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Cīravas pagastā S.Ausmane
26. Par nekustamā īpašuma Padures ielā 2 pārņemšanu N.Patmalniece
27. Par ziedojumu pieņemšanu S.Ausmane
28. Par palīdzību ārkārtas situācijā M.Alfuse
29. Par nekustamā īpašuma Cepļa ielā 1-37, Aizputē, atsavināšanu N.Patmalniece
30. Par turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu Lažas ielā 4-7 N.Patmalniece
31. Grozījumi Aizputes novada pašvaldības nolikumā Ņ.Ivanova
32. Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam A.Šilis
33. Par nomas maksas noteikšanu un pārjaunojuma līguma noslēgšanu īpašumam “Tilti”, Lažas pag. N.Patmalniece
34. Ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtība Aizputes novadā N.Patmalniece
35. Saistošie noteikumi “Kārtība, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Aizputes novadā A.Eņģele
36. Par nekustamā īpašuma “Parka gatve 4, Kazdangā” atsavināšanu N.Patmalniece
37. Par zemes gabala Raiņa bulv.42, Aizputē atsavināšanu N.Patmalniece
38. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ņ.Ivanova
39. Budžeta grozījumi S.Ausmane
40. Dažādi  

Novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis

 
Aizputes novada dome 2016 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads