Sēdes darba kārtība 26.10.2016

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 26.10.2016. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā G.Zvirbule
2. Par zemes jautājumiem Dz. Zveja
3. Noteikumi “Par naudas balvas vai prēmijas piešķiršanas kārtību Aizputes novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem” E.Malovka
4. Par Lažas speciālās internātpamatskolas direktora amata slodzi un algu L.Tiļugs
E.Malovka
5. Par grozījumiem Dzērves pamatskolas štatu sarakstā M.Blūms
6. Par dzīvokļu īrnieku komunālo maksājumu parādu apmaksu SIA “Aizputes Komunālais uzņēmums” S.Ausmane
7. Par pamatkapitāla palielinājumu SIA “Aizputes Komunālais uzņēmums” S.Ausmane
8. Par mērķdotācijas sadali pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītājiem S.Ausmane
9. Par jaunu pašdarbības kolektīvu dibināšanu un koncertmeistara nodrošināšanu S.Zālīte
10. Par dotācijas piešķiršanu biedrībai “ŠILO” S.Ausmane
11. Par grozījumiem Kazdangas pagasta pārvaldes štatu sarakstā J.Moisejs
12. Par jaunas nodaļas izveidošanu Aizputes novada domē Ņ.Ivanova
G.Sedola
13. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Aizputē Ņ.Ivanova
G.Sedola
14. Par grozījumiem Aizputes novada domes 31.08.2016. lēmumā Nr.343 “Par ēdināšanas izmnaksu apstiprināšanu Aizputes pagasta pamatskolā” S.Ausmane
A.Petrovics
15. Saistošie noteikumi “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Aizputes novadā” N.Patmalniece
A.Eņģele
16. Par Māras Vētras atbrīvošanu no Lažas pagasta pārvaldes vadītājas pienākumu pildīšanas Ņ.Ivanova
17. Par atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas Dzīvokļu komisijā Ņ.Ivanova
18. Par Lažas pagasta pārvaldes pienākumu izpildītāja iecelšanu Ņ.Ivanova
19. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ņ.Ivanova
20. Par arhitektūras un ainavu arhitektūras studentu plenēru tāmes apstiprināšanu G.Sedola
21. Par darījumu (maiņu) ar nekustamiem īpašumiem starp Aizputes novada pašvaldību un AS “LPB” N.Patmalniece
     
22. Par SIA “Aizputes Komunālais uzņēmums” valdes locekļa ievēlēšanu A.Eņģele
23. Par cenas samazinājumu Audi 80 N.Patmalniece
24. Par tilta ekspluatāciju Lažas pagastā A.Eņģele
25. Par dzīvokļa īpašuma   Nr.11Atmodas ielā 14 un dzīvokļa īpašuma nr.7 Lažas ielā 4, Aizputē, atsavināšanu N.Patmalniece
26. Par budžeta grozījumiem S.Ausmane
27. Dažādi  

Novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis

 
Aizputes novada dome 2016 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads