Sēdes darba kārtība 26.03.2014

Aizputes novada domes ārkārtas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada domes priekšsēdētāja kabinets
Laiks: 26.03.2014. plkst. 15.00.

 

 

ZIŅO:

1.

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

G.Zvirbule

2.

Par zemes jautājumiem

Dz. Zveja

3.

Par izmaiņām Aizputes novada domes 2010.gada 28.aprīļa Noteikumos Nr.2 „Aizputes novada domes Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”

E.Malovka

4.

Par interešu izglītības programmu konkursu 2014./2015.gadam

E.Malovka

5.

Par Aizputes novada Starpinstitucionālās sadarbības komandas sociālās atstumtības riskam ar zemu mācīšanās motivāciju pakļauto bērnu/jauniešu atbalstam nolikuma apstiprināšanu

E.Malovka

6.

Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu Kazdangas bāriņtiesā

J.Moisejs

7.

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

Ņ.Ivanova

8.

Par Aizputes novada domes tūrisma informācijas centra un mūžizglītības centra nolikuma apstiprināšanu

S.Pucena

9.

Par grozījumiem Aizputes novada domes 27.12.2013.saistošajos noteikumos Nr.34 „Aizputes novada pašvaldības nolikums”

Ņ.Ivanova

10.

Par SIA „Pansionāts Rokaiži” 2013.gada pārskata apstiprināšanu

S.Ausmane

11.

Par SIA „Pansionāts Rokaiži” ēdināšanas tarifa noteikšanu

S.Ausmane

12.

Par telpu nomu SIA „FIRAVAN”

N.Patmalniece

13.

Par telpu nomas līguma pārtraukšanu ar SIA Duets 2” un telpu Jelgavas ielā 26 iznomāšanu Aigai Āboltiņai

N.Patmalniece

14.

Par zemes iznomāšanu Sakas ielā 23, Aizputē

N.Patmalniece

15.

Par „Tūrisma spēles” tirdzniecību

S.Ausmane

16.

Par štata slodzes palielināšanu daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā

Ņ.Ivanova

17.

Par NĪN nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā

N.Patmalniece

18.

Par valsts dzīvokļa Nr.2 „Ierēdņos”, Cīravas pagastā pārņemšanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā

N.Patmalniece

19.

Par līdzfinansējumu projektam tautastērpu iegādei

A.Čanders

20.

Par administratīvā līguma slēgšanu ar Daci Šulcu

N.Patmalniece

21.

Informācija par SIA „Kuldīgas slimnīca” gada pārskatu

S.Ausmane

22.

Par Šveices finansējumu

A.Jankovskis

23.

Par finansējumu sporta klubam

J.Moisejs

24.

Par SIA „Pansionāts Rokaiži” valdes locekles atalgojumu

S.Ausmane

25.

Kazdangas muzeja politikas apstiprināšana

J.Moisejs

26.

Cīravas, Kalvenes, Kazdangas bāriņtiesu pārskatu apstiprināšana

A.Šilis

27.

Dažādi

 

Novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis

 

 
Aizputes novada dome 2014 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads