Sēdes darba kārtība 26.11.2014

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 26.11.2014. plkst. 15.00

1.

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

G.Zvirbule

2.

Par zemes jautājumiem

Dz. Zveja

3.

Par apkopējas štata palielināšanu Aizputes novadpētniecības muzejā

J.Berga

4.

Par maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanu Aizputes pagastā

S.Ausmane

5.

Par štata vietas – dežurants-apkopējs izveidošanu Aizputes novada sporta centrā „Lejaskurzeme”

I.Laškovs

6.

Par iepirkuma speciālista štata vietas izveidošanu Aizputes novada domē

J.Grasmanis

7.

Par Aizputes videonovērošanas sistēmas koncepcijas apstiprināšanu

G.Sedola

8.

Par ziedojumu pieņemšanu

M.Vētra

L.Tiļugs

9.

Par atļauju izmantot nomātā nekustamā īpašuma adresi kā veterinārmedicīnas privātprakses juridisko adresi

J.Moisejs

10.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā

N.Patmalniece

11.

Saistošie notoeikumi „Aizputes novada Kazdangas parka apsaimniekošana”

J.Moisejs

12.

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

Ņ.Ivanova

13.

Par transportlīdzekļa nolietojuma izmaksu kompensēšanu

L.Tiļugs

14.

Dažādi

 

    Novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis

 

 
Aizputes novada dome 2014 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads