Sēdes darba kārtība 27.04.2017

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 27.04.2017. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā G.Zvirbule
2. Par zemes jautājumiem Dz. Zveja
3. Par Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu E.Malovka
I.Svipsta
4. Par atbalstu vispārizglītojošo skolu direktoru finansēšanai no pamatbudžeta E.Malovka
5. Par SIA “Pansionāts Rokaiži” ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu S.Ausmane
6. Par dotāciju SIA “Aizputes Komunālais uzņēmums” S.Ausmane
7. Par kanalizācijas sistēmas šķidro sadzīves atkritumu tarifu apstiprināšanu S.Ausmane
8. Par SIA “Liepājas reģionālā tūrisma informācijas biroja” 2016.gada pārskatu S.Ausmane
9. Par Aizputes novada domes 2016.gada pārskatu A.Lapena
10. Informācija par līguma slēgšanu ar SIA “Revidentu serviss” A.Lapena
11. Par grozījumiem Aizputes muzeja dokumentos J.Berga
12. Par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Kalvenes pagasta pārvaldē S.Ausmane
13. Par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Aizputes pagasta pārvaldē S.Ausmane
14. Par parādu norakstīšanu Kazdangas pagasta pārvaldē J.Moisejs
15. Par īres un apsaimniekošanas rēķina apmaksu Cepļa ielā 1-37, Aizputē S.Ausmane
16. Par dzīvokļa Avotu ielā 10-11, Aizputē apkures rēķina apmaksu S.Ausmane
17. Par ziedojuma pieņemšanu Māteru Jura Kazdangas pagasta pamatskolas absolventu salidojuma organizēšanai J.Moisejs
18. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pārtraukšanu Avotu ielā 2, Aizputē A.Eņģele
19. Par nodoma līguma slēgšanu ar Ievu Niedolu N.Patmalniece
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu Kalvenes pagastā H.Junkarēns
21. Par finanšu līdzekļu pieprasījumu no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alokstes tilta remontam N.Patmalniece
22. Par zemesgabala daļas Lažas ielā 2A, Aizputē atsavināšanu N.Patmalniece
23. Par četru kapitālsabiedrību valdes locekļu prēmēšanu A.Eņģele
24. Par Ziedu ielas iedzīvotāju iesnieguma par “guļošā policista” uzstādīšanu apspriešanu A.Eņģele
25. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu N.Patmalniece
26. Par atkārtotas izsoles organizēšanu dzīvokļa īpašumam Nr. 37 Cepļa ielā 1, Aizputē N.Patmalniece
27. Par zemes gabala “Veseri” Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, atsavināšanu N.Patmalniece
28. Par zemes gabala Cīravas pagastā ar kadastra apzīmējumu 6448 005 009 pārņemšanu no Izglītības un zinātnes ministrijas N.Patmalniece
29. Par zemes gabala “Valsts mežs Cīrava” ar kadastra apzīmējumu 6448 001 0029 pārņemšanu no Zemkopības ministrijas N.Patmalniece
30. Dažādi  

Novada domes priekšsēdētājs Aivars Šilis

 
Aizputes novada dome 2017 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads