Sēdes darba kārtība 25.10.2017

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 25.10.2017. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Par Apriķu pamatskolas likvidēšanu E.Malovka
2. Par grozījumiem Aizputes novada domes 2017.gada 29.marta lēmumā Nr.110 E.Malovka
3.

Par Aizputes novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības padomes sociālās atstumtības riskam un ar zemu mācīšanās motivāciju pakļauto bērnu/jauniešu atbalstam nolikuma apstiprināšanu

E.Malovka
4. Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā G.Zvirbule
5. Zemes jautājumi Dz.Zveja
6. Par SIA “Aizputes komunālais uzņēmums “rēķina apmaksu S.Ausmane
7. Par grozījumiem 2017.gada 26.jūlija Aizputes novada domes lēmumā Nr.331 V.Martuzāne
8. Par grozījumiem 2017.gada 26.jūlija Aizputes novada domes lēmumā Nr.332 V.Martuzāne
9. Par rēķina apmaksu SIA “Aizputes nami” dzīvoklim Saules ielā 5-10 S.Ausmane
10. Par rēķina apmaksu SIA “Limas” par Jelgavas 8-2 un Cepļa 1-37 S.Ausmane
11. Par telpu nomu Avotu ielā 2, Aizputē A.Eņģele
12. Par grozījumiem PII “Pasaciņa” štatu sarakstā A.Apine
13. Par štata vietas “lietvedis” izveidošanu PII “Pasaciņa” A.Apine
14. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu vidusskolas ēdināšanas blokā Kurzemes un Zemgales mazpilku formu dalībniekiem S.Ausmane
15. Par nekustamā īpašuma “Pleči”, Lažas pagastā, Aizputes novadā atsavināšanu N.Patmalniece
16. Par pārdošanas cenas noteikšanu nekustamam īpašumam “Skroderēni” Aizputes pag. N.Patmalniece
17. Par nekustamā īpašuma”Lejas”-8, Aizputes pag.atsavināšanu N.Patmalniece
18. Par nekustamā īpašuma “Ilksumi”, Lažas pag. Atsavināšanu N.Patmalniece
19. Par mērķdotācijas sadali pašdarbības pulciņu vadītājiem S.Ausmane
S.Zālīte
20. Par ziedojumu pieņemšanu S.Ausmane
21. Par sporta centra “Lejaskurzeme” maksas pakalpojumiem S.Ausmane
22. Par dalības maksu deju lielkoncertā “Deja no sirds uz sirdi” S.Ausmane
S.Zālīte
23. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ņ.Ivanova
24. Par Būvvaldes lēmuma atcelšanu A.Kārkliņa
25. Par rakstisku nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam “Lauras” A.Kārkliņa
26. Par atkārtotu Merzedes Benz Vito izsoli A.Kākliņa
27. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu A.Kārkliņa
28. Par nekustamā īpašuma “Saulstari” atsavināšanu A.Kārkliņa
29. Par atlīdzību SIA “Aizputes nami” valdes locekļiem A.Kārkliņa
30. Par grozījumiem   30.08.2017. lēmumā Nr.371 A.Eņģele
31. Par saistošo noteikumu grozījumiem “Izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumi” A.Kārkliņa
32. Par grozījumiem budžetā S.Ausmane

Novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis

 
Aizputes novada dome 2017 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads