Sēdes darba kārtība 26.07.2017

Aizputes novada domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 26.07.2017. plkst. 15.00.

    ZIŅO:
1. Aizputes novada vēlēšanu komisijas informācija I.Zērande
2. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā G.Zvirbule
3. Par zemes jautājumiem Dz. Zveja
3. Par komisijas Interešu izglītības programmu izvērtēšanai un interešu izglītības mērķdotācijas sadalei L.Tiļugs
4. Par komisiju apstiprināšanu Ņ.Ivanova
5. Par amatu savienošanas atļauju S.Segliņai N.Patmalniece
6. Par medību tiesību piešķiršanu N.Patmalniece
7. Par nekustamā īpašuma “Volbergi” Cīravas pagastā, atsavināšanu N.Patmalniece
8. Par nekustamā īpašuma Ošu gatvē 11, Aizputē, atsavināšanu N.Patmalniece
9. Par turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu Fabrikas ielā 2H, Aizputē N.Patmalniece
10. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu N.Patmalniece
11. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Aizputes vidusskolā 2017./2018.mācību gadā A.Lapena
12. Par nekustamā īpašuma iegādi Avotu ielā 2, Aizputē pašvaldības funkciju nodrošināšanai A.Eņģele
N.Patmalniece
13. Par īres un komunālo parādu norakstīšanu Aizputes pagasta pārvaldē A.Petrovics
14. Par ziedojumu pieņemšanu A.Lapena
15. Informācija par domes mikroautobusa nodošanu Lažas pagasta pārvaldei J.Grasmanis
16. Ineformācija par turpmāko rīcību, veicot dzīvojamo ēku apsaimniekošanu Aizputes novada pagastu teritorijās J.Grasmanis
17. Informācija par konkursa rīkošanu SIA “Aizputes Nami” valdes locekļa amatu N.Patmalniece
18. Par Kazdangas muzeja dalību Latvijas muzeju biedrībā J.Moisejs
19. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Kanalizācijas tīklu, spiedvadu, un KSS izbūvei Aizputē” V.Martuzāne
A.Lapena
20. Par telpu nomu Kazdangas muzejā Vidvudam Medenim J.Moisejs
N.Patmalniece
21. Par sadarbības līgumu ar Grobiņas novada domi par Liepājas rajona sporta skolas administrācijas izmaksu segšanu J.Grasmanis
22. Par ēdināšanas pakalpojuma apstiprināšanu Kalvenes pamatskolā nometnei H.Junkarēns
23. Par Aizputes novada domes 2016.gada Publiskā pārskata apstiprināšanu A.Eņģele
24. Par derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu G.Butrima
J.Moisejs
25. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ņ.Ivanova
26. Par pilnvarojumu pārstāvēt Aizputes novada domi Kurzemes plānošanas reģionā J.Grasmanis
27. Dažādi  

Novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis

 
Aizputes novada dome 2017 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads