Domes sēdes darba kārtība 31.07.2019

Norises vieta: Aizputes novada dome
Laiks: 31.07.2019. plkst. 15:00

Darba kārtība

 

    ZIŅO:
 1. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā G.Zvirbule
 2. Nekustamo īpašumu jautājumi (atsavināšanas, ZIP, sadale, turpmākā rīcība) E.Fišmeistere
 3. Par atkārtotas izsoles rīkošanu “Dzelmes-1”, Apriķi, Lažas pagasts N.Patmalniece
 4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu N.Patmalniece
 5. Par nedzīvojamo telpu nomu Atmodas iela 14, Aizpute N.Patmalniece
 6. Par ieguldījumu SIA „Aizputes Komunālais uzņēmums” pamatkapitālā A.Lapena
 7. Par līdzfinansējumu projektam “Siltumtīklu pārbūve un jauna savienojošā posma izbūve Aizputē” SIA “Aizputes komunālais uzņēmums” A.Lapena
 8. Par dotāciju SIA „Aizputes Nami” debitora parādu segšanai A.Lapena
 9. Par rēķinu apmaksu par neizīrētiem dzīvokļiem SIA “Aizputes nami” A.Lapena
 10. Par dotāciju SIA „Aizputes Nami” īres un apsaimniekošanas parādu segšanai dzīvoklim Jelgavas ielā 5-7, Aizputē A.Lapena
 11. Par SIA “AIZPUTES TV” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019.-2021.gada apstiprināšanu

A.Lapena

N.Patmalniece

12

Par grozījumiem Aizputes novada domes struktūrvienības

Aizputes pilsētas bibliotēka amatu sarakstā

A.Grasmane
 13

Par grozījumiem Aizputes novada domes iestādes

Aizputes veselības un sociālās aprūpes centrs amatu sarakstā

A.Grasmane
 14. Par atlaidi nomas maksai podologam A.Lapena
 15. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Aizputes pagasta pamatskolā 2019./2020. mācību gadam A.Lapena
 16 Par līdzfinansējuma piešķiršanu kanalizācijas sistēmas izbūvei N.Patmalniece
 17. Par mērķdotācijas sadali pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītājiem

A.Lapena

S.Zālīte

 18. Deklarētās dzīvesvietas anulēšana

D.Lagzdiņa

S.Muceniece

 19. Par izmaiņām, grozījumiem lēmumā par attīstības plānojuma publiskajām apspriedēm G.Šķietnieks
 20. Par Aizputes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi  
 21. Informācija par E.Dovkantes iesniegumu  
 22. Informācija par Aizputes robežzīmes vietas vizualizāciju, izmēriem G.Šķietnieks
 23. Dažādi  

Sēdes darba kārtība 31.07.2019.

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads