Aizputes novada domes saistošie noteikumi

1

Par Aizputes novada teritorijas plānojumu

2

Par Aizputes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

3

Nodevas par būvatļaujām Aizputes novada domes būvvaldē

4

Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Aizputes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

5

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Aizputes novada administratīvajā teritorijā

6

Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Aizputes novadā

7

Saistošie noteikumi par Aizputes novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem

Lēmums par Aizputes novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu

8

Aizputes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi

9

Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Aizputes novada teritorijā

10

Par sabiedrisko kārtību Aizputes novadā

11

Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs

12

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna un raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai

13

Aizputes novada Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi

14

Ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtība Aizputes novadā

15

Aizputes novada pašvaldības nolikums

16

Par transporta komunikāciju un inženierkomunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu Aizputes novadā

17

Licencēšanas kārtība un mamksimālā maksa (tarifi) pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Aizputes novadā

18

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Aizputes novadā

19

Nolikums par Aizputes novada domes apbalvojumiem

20

Nodokļa atbalsta pasākuma piemērošana nekustamā īpašuma nodoklkim

21

Izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumi Aizputes novada izglītības iestādēs

Grozījumi Aizputes novada domes 2012.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.10 “Izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumi Aizputes novada izglītības iestādēs” (25.10.2017)

22

Līdzfinansējuma samaksas kārtība pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas

23

Pabalsti audžuģimenēm Aizputes novadā

24

Aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanas un saņemšanas kārtība Aizputes novadā

25

Sociālās palīdzības pabalsti Aizputes novadā

26

Aizputes novada pašvaldības nodevas

27

Pašvaldības pabalsti Aizputes novadā

28

Stipendiju piešķiršana Aizputes novada pašvaldības Aizputes vidusskolas izglītojamiem

29

Grozījumi Aizputes novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 "Aizputes novada pašvaldības nolikums"

30

Grozījumi Aizputes novada domes 2012.gada 28.novembra saistiošajos noteikumos Nr. 15 „Pabalsti audžuģimenēm Aizputes novadā”

31

Grozījumi Aizputes novada domes 2011.gada 27.aprīļa saistiošajos noteikumos Nr. 10 „Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”

32

Grozījumi Aizputes novada domes 2013.gada 28.februāra saistiošajos noteikumos Nr. 3 „Sociālās palīdzības pabalsti Aizputes novadā”

33

Grozījumi Aizputes novada domes 2012.gada 28.marta saistioājos noteikumos Nr.6 „Licencēšanas kārtība un maksimālā maksa (tarifi) pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Aizputes novadā”

34

Grozījumi Aizputes novada domes 2013.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr. 7 „Pašvaldības pabalsti Aizputes novadā”

35

Grozījumi Aizputes novada domes 2010.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr. 9 „Aizputes novada pašvaldības nodevas”

36

Grozījumi Aizputes novada domes 2011.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par transporta komunikāciju un inženierkomunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu Aizputes novadā”

37

Grozījumi Aizputes novada domes 2012.gada 28.novembra saistiošajos noteikumos Nr. 17 „Aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanas un saņemšanas kārtība Aizputes novadā”

38

Grozījumi Aizputes novada domes 2010.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.15 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Aizputes novadā”

39

Grozījumi Aizputes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistiošajos noteoikumos Nr. 13 „Nodevas par būvatļaujas saņemšanu”

40

Grozījumi Aizputes novada domes 2009.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par Aizputes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

41

Grozījumi Aizputes novada domes 2012.gada 31.oktobra saistiošajos noteikumos Nr. 14 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas”

42

Aizputes novada simbolika

Grozījumi Aizputes novada domes 2013.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Aizputes novada simbolika”

43

Grozījumi Aizputes novada domes 2012.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr. 10 Izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumi Aizputes novada izglītības iestādēs

44

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršana Aizputes novadā 2015.gadā

45

Kārtība, kādā tiek piešķirtas subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem

46

Par Aizputes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

46

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Aizputes novadā

47

Kārtība, kādā Aizputes novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi

48

”Kārtība, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Aizputes novadā”

49

Grozījumi Aizputes novada pašvaldības 27.12.2013. saistošos noteikumos Nr.34 „Aizputes novada pašvaldības nolikums”

50

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Aizputes novadā

51

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtība Aizputes novadā

52

Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem

53

Stipendiju piešķiršanas kārtība Aizputes novadā

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads