Aizputes novada domes saistošie noteikumi

1

Par Aizputes novada teritorijas plānojumu

2

Par Aizputes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Grozījumi Aizputes novada domes 2009.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par Aizputes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

3

Nodevas par būvatļaujām Aizputes novada domes būvvaldē

Grozījumi Aizputes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistiošajos noteoikumos Nr. 13 „Nodevas par būvatļaujas saņemšanu”

4

Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Aizputes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

5

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Aizputes novada administratīvajā teritorijā

6

Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Aizputes novadā

Grozījumi Aizputes novada domes 2010.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.15 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Aizputes novadā”

7

Saistošie noteikumi par Aizputes novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem

Lēmums par Aizputes novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu

8

Aizputes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi

9

Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Aizputes novada teritorijā

10

Par sabiedrisko kārtību Aizputes novadā

11

Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs

12

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna un raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai

13

Aizputes novada Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi

Grozījumi Aizputes novada domes 2011.gada 27.aprīļa saistiošajos noteikumos Nr. 10 „Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”

14

Ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtība Aizputes novadā

15

Aizputes novada pašvaldības nolikums

Grozījumi Aizputes novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 "Aizputes novada pašvaldības nolikums"

Grozījumi Aizputes novada pašvaldības 27.12.2013. saistošos noteikumos Nr.34 „Aizputes novada pašvaldības nolikums”

16

Par transporta komunikāciju un inženierkomunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu Aizputes novadā

Grozījumi Aizputes novada domes 2011.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par transporta komunikāciju un inženierkomunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu Aizputes novadā”

17

Licencēšanas kārtība un mamksimālā maksa (tarifi) pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Aizputes novadā

Grozījumi Aizputes novada domes 2012.gada 28.marta saistioājos noteikumos Nr.6 „Licencēšanas kārtība un maksimālā maksa (tarifi) pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Aizputes novadā”

18

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Aizputes novadā

19

Nolikums par Aizputes novada domes apbalvojumiem

21

Izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumi Aizputes novada izglītības iestādēs

Grozījumi Aizputes novada domes 2012.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.10 “Izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumi Aizputes novada izglītības iestādēs” (25.10.2017)

Grozījumi Aizputes novada domes 2012.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr. 10 Izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumi Aizputes novada izglītības iestādēs

22

Līdzfinansējuma samaksas kārtība pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas

Grozījumi Aizputes novada domes 2012.gada 31.oktobra saistiošajos noteikumos Nr. 14 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas”

23

Pabalsti audžuģimenēm Aizputes novadā

Grozījumi Aizputes novada domes 2012.gada 28.novembra saistiošajos noteikumos Nr. 15 „Pabalsti audžuģimenēm Aizputes novadā”

24

Aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanas un saņemšanas kārtība Aizputes novadā

Grozījumi Aizputes novada domes 2012.gada 28.novembra saistiošajos noteikumos Nr. 17 „Aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanas un saņemšanas kārtība Aizputes novadā”

25

Sociālās palīdzības pabalsti Aizputes novadā Nr. 3 (Ar grozījumiem 21.12.2018)

26

Aizputes novada pašvaldības nodevas

Grozījumi Aizputes novada domes 2010.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr. 9 „Aizputes novada pašvaldības nodevas”

27

Pašvaldības pabalsti Aizputes novadā Nr 7 (ar grozījumiem 21.12.2018)

28

Stipendiju piešķiršana Aizputes novada pašvaldības Aizputes vidusskolas izglītojamiem

29

Aizputes novada simbolika

Grozījumi Aizputes novada domes 2013.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Aizputes novada simbolika”

31

Kārtība, kādā tiek piešķirtas subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem

32

Par Aizputes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

34

Kārtība, kādā Aizputes novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi

35

”Kārtība, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Aizputes novadā”

36

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Aizputes novadā

37

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtība Aizputes novadā

38

Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem

39

Stipendiju piešķiršanas kārtība Aizputes novadā

40

Par nekustamā īpašuma nodokļa un atvieglojumu piemērošanas kārtību Aizputes novadā

41

Aizputes pilsētas ielu uzturēšanas kārtība

 

(grozījumi ar 2018.gada 21.12.2018. noteikumiem Nr.9)
 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads