Normatīvie akti

Saistītie dokumenti, normatīvie akti un saites:

Likums "Bāriņtiesu likums" Saite
Likums "Bērnu tiesību aizsardzības likums" Saite
Likums "Civillikums. Pirmā daļa. ĢIMENES TIESĪBAS" Saite
Likums "Civillikums. Otrā daļa. MANTOJUMA TIESĪBAS" Saite
11.03.2003. MK noteikumi Nr.111 "Adopcijas kārtība" Saite
03.08.2010. MK noteikumi Nr.721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu" Saite
15.11.2005. MK noteikumi Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" Saite
19.12.2006. MK noteikumi Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" Saite
19.12.2006. MK noteikumi Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi" Saite
Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Saite
Informācija par bērnu tiesību aizsardzību ārvalstīs Saite
 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads