Aktualitātes
Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai

INTERREG Igaunijas-Latvijas programmas 2014-2020 projekts "Revital of Industrial heritage for tourism develpoment"

Industrial Heritage

Projekta Nr.Est-Lat7. Projekta darbības laiks no 01.05.2017. līdz 31.03.2019. Aizputes novadam attiecināmās izmaksas šajā projektā ir 40 000EUR, kur 85% ERAF; 5% Valsts un 10% Pašvaldības finansējums. Kopējais projektā plānotais ieguldījums ir 1 143 135 EUR, no kura  971 665,09 EUR ir INTERREG Igaunijas - Latvijas programmaslīdzekļi un 171 470,31 EUR projekta partneru ieguldījums.

Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai

 
"Dabas tūrisma infrastruktūras izveidošana Kazdangas parka teritorijā"

Aizputes novadā realizēts projekts Nr. 16-02-AL13-A019.2202-000016 "Dabas tūrisma infrastruktūras izveidošana Kazdangas parka teritorijā".

 Aizputes novada dome ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmas (ELFLA) atbalstu 2017.gadā realizēja projektu "Dabas tūrisma infrastruktūras izveidošana Kazdangas parka teritorijā". Projekta mērķis - attīstīt dabas tūrisma infrastruktūru Kazdangas parkā, izbūvējot pāri Dzirnezeram gājēju pontonu laipu un skatu torni - izveidojot ekonomiski aktīvu vietu Kurzemes reģionā, izmantojot dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma potenciālu.

Projekta rezultātā ir izveidots jauns dabas tūrisma infrastruktūras objekts -gājēju pontonu laipa uz pontoniem pāri Dzirnezeram, 2 metrus plata un 190 metrus gara, bet skatu tornis ir 2,7 metru augstumā virs mainīgā ūdens līmeņa putnu, dzīvnieku un dabas daudzveidības vērošanai. Laipas materiāls ir Skandināvijas egle. Ir labiekārtoti arī divi celiņi, kas ved pie laipas. Jaunā gada sākumā Kazdangas muzejā būs apskatāma fotoizstāde par gājēju pontonu laipas izbūvi.

Lasīt tālāk...
 
Projekts "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Līdz 6. novembrim vēl var pieteikties ES fondu mācībām pieaugušajiem visā Latvijā.

Aizputes novada pašvaldība piedalās projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

 
LIAA Liepājas biznesa inkubators ir uzsācis pieteikumu pieņemšanu

Informējam, ka LIAA Liepājas biznesa inkubators ir uzsācis pieteikumu pieņemšanu š.g. 2. ceturksnim uzņēmumu uzņemšanai biznesa inkubatorā. Pieteikumu pieņemšana turpināsies līdz 4. aprīlim.

Pieteikuma veidlapa, aizpildīšanas kārtība un informācija par biznesa inkubatoru programmu ir pieejama LIAA mājaslapā: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori

Lasīt tālāk...
 
Aizputes novada dome investēs lauku ceļos

ES 2014.-2020.g programmēšanas perioda atbalstas pasākums 7.2 „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” investīcijas publisko ceļa infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Aizputes novada dome organizē sanāksmi par 3 Būvprojektiem. Būvniecībai un pārbūvei paredzēto pašvaldības grants seguma ceļu klātnes un pievedceļu/nobrauktuvju izvietojums.

Lasīt tālāk...
 
Pašvaldība izsludina divus projektu konkursus

Aizputes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām, kura ietvaros NVO var saņemt pašvaldības atbalstu dažādu aktivitāšu veikšanai kā arī iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu teritorijas labiekārtošanai, kas veicinātu Aizputes novada iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu, sekmējot sadarbību ar pašvaldību, sabiedrību un uzņēmējiem, iedrošinot iedzīvotājus īstenot pašu radītu ideju. 

Lasīt tālāk...
 
Eiropas savienības fondi Latvijas reģionu attīstībai

EIROPAS SAVIENĪBAS FONDI LATVIJAS REĢIONU ATTĪSTĪBAI

 
Par grants seguma ceļie jaunajā plānošanas periodā

UZŅĒMĒJU UN IEDZĪVOTĀJU APSPRIEDE PAR PLĀNOTO PAŠVALDĪBAS grantsceļu bez cietā seguma būvniecību vai pārbūvi Aizputes novada PAGASTOS UN PILSĒTĀ

Valsts un ES atbalsts pasākumā 7.2 „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un investīcijas publisko ceļa infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Aizputes novadam ES 2014.-2020.g programmēšanas periodā pieejams finansējums no ELFLA 28.08.2015. MK noteikumi Nr.475

PLĀNOTĀS APSPRIEDES Aizputes novadā:

9.novembrī 2015.g. plkst. 15.00 Kazdangas pagasta Saieta namā
13.novembrī 2015.g. plkst. 15.00 Kalvenes pagasta pārvaldē
16.novembrī 2015.g. plkst.15.00 Aizputes pagasta Saieta namā
20.novembrī 2015.g. plkst. 15.00 Lažas pagasta pārvaldē
23.novembrī 2015.g. plkst.15.00 Cīravas pagasta pārvaldes Bibliotēkas zālē
26.novembrī 2015.g. plkst.15.00 Aizputes pilsētā Atmodas 16 Mūžizglītības un Tūrisma informācijas centra ēka

Aizputes novada Attīstības nodaļa

 
Apstiprinātie pašvaldības grants ceļu izvērtēšanas kritēriji

Par kritēriju apstiprināšanu pašvaldības grants seguma ceļu atlaseiun sarindošanai valsts un ES atbalstam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un investīcijām publisko ceļa infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās

 
Semināri un konkursi

1. Seminārs „LR tiesisko normu piemērošanu, uzsākot uzņēmējdarbību ar ES struktūrfondu atbalstu”
2. Reģionālais seminārs Kuldīgā par izmaiņām Būvniecības likumā
3. Izsludināts kultūras projektu konkurss
4.  Izsludināts konkurss jauniešiem "Lec biznesā!"
5. Aicina darba devējus ar NVA atbalstu apmācīt vajadzīgos speciālistus
6. Aktualizēts Grundtvig 2013./2014.gada darbnīcu katalogs

 

 


2 lapa no 5
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads