Aktualitātes
Eiropas savienības fondi Latvijas reģionu attīstībai

EIROPAS SAVIENĪBAS FONDI LATVIJAS REĢIONU ATTĪSTĪBAI

 
Par grants seguma ceļie jaunajā plānošanas periodā

UZŅĒMĒJU UN IEDZĪVOTĀJU APSPRIEDE PAR PLĀNOTO PAŠVALDĪBAS grantsceļu bez cietā seguma būvniecību vai pārbūvi Aizputes novada PAGASTOS UN PILSĒTĀ

Valsts un ES atbalsts pasākumā 7.2 „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un investīcijas publisko ceļa infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Aizputes novadam ES 2014.-2020.g programmēšanas periodā pieejams finansējums no ELFLA 28.08.2015. MK noteikumi Nr.475

PLĀNOTĀS APSPRIEDES Aizputes novadā:

9.novembrī 2015.g. plkst. 15.00 Kazdangas pagasta Saieta namā
13.novembrī 2015.g. plkst. 15.00 Kalvenes pagasta pārvaldē
16.novembrī 2015.g. plkst.15.00 Aizputes pagasta Saieta namā
20.novembrī 2015.g. plkst. 15.00 Lažas pagasta pārvaldē
23.novembrī 2015.g. plkst.15.00 Cīravas pagasta pārvaldes Bibliotēkas zālē
26.novembrī 2015.g. plkst.15.00 Aizputes pilsētā Atmodas 16 Mūžizglītības un Tūrisma informācijas centra ēka

Aizputes novada Attīstības nodaļa

 
Apstiprinātie pašvaldības grants ceļu izvērtēšanas kritēriji

Par kritēriju apstiprināšanu pašvaldības grants seguma ceļu atlaseiun sarindošanai valsts un ES atbalstam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un investīcijām publisko ceļa infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās

 
Semināri un konkursi

1. Seminārs „LR tiesisko normu piemērošanu, uzsākot uzņēmējdarbību ar ES struktūrfondu atbalstu”
2. Reģionālais seminārs Kuldīgā par izmaiņām Būvniecības likumā
3. Izsludināts kultūras projektu konkurss
4.  Izsludināts konkurss jauniešiem "Lec biznesā!"
5. Aicina darba devējus ar NVA atbalstu apmācīt vajadzīgos speciālistus
6. Aktualizēts Grundtvig 2013./2014.gada darbnīcu katalogs

 

 
Informatīvo semināru cikls par vairākām atbalsta programmām

Biedrība "Liepājas rajona partnerība" organizē
Informatīvo semināru cikls par vairākām atbalsta programmām:

1) LEADER programma - dzīves kvalitātes uzlabošanai cilvēkiem laukos. (ELFLA projektu konkurss)
Laiks: 2013.gada 27.februāris no plkst. 12.00 - 15.00 (progrmamma)

2) LEADER programma - lauksaimniecības pārtikas produktu attīstības veicināšana vietējās attīstības stratēģijas teritorijā. (Īpaši tiek aicinātas zemnieku saimniecības, piemājas saimniecības, mājražotāji)
Laiks: 2013.gada 28.februāris no plkst. 12.00 - 15.00 (progrmamma)

3) Atbalsts zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstībai 2013.gadā (EZF projektu konkurss)
Laiks: 2013.gada 1.marts no plkst. 11.00 - 14.00 (progrmamma)

 
Izsludina atklātu projektu konkursu programmas

1. Izsludina atklātu projektu konkursu programmas "Ārpusskolas pasākumu programma" ietvaros.
2. Izsludina atklātu projektu konkursu programmas "Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem" ietvaros.
3. Izsludina atklātu projektu konkursu programmas "NVO līdzfinansējuma programma" ietvaros.
4. Sākas pieteikšanās Mācību braucieniem 2013.gada projektu konkursa ietvaros.
5. Izsludināts projektu konkurss NVO programmā Baltijas jūras reģionam.
6. Izsludināts konkurss "Par valsts finansējumu Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos un privātajās kolekcijās".

(Lasīt vairāk pievienotajā failā...)

 

 
Biedrības „Liepājas rajona partnerība” paziņojums

Biedrība „Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas V kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. (Lasīt vairāk pievienotajā failā...)

 

 
Biedrības „Liepājas rajona partnerība” paziņojums

Biedrība „Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas IV kārtu Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. (Lasīt vairāk pievienotajā failā...)

 

 
Projektu konkursi

1. Izsludina pieteikšanos par informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešo valstu tirgos
2.Izsludina projektu konkursu meliorācijas sistēmu attīstībai.
3. Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai kultūras jomā.
4. Izsludināts atklāts projektu konkurss jauniešu centru labiekārtošanas un to darbības nodrošināšanas atbalstam.
5. Izsludināti projektu konkursi ES programmas "Eiropa pilsoņiem" ietvaros.
6. Izsludina atklātu projektu konkursu Eiropas Atgriešanās fonda ietvaros

Sīkāka informācija pievienotajā failā

Evita Dreijere
Kurzemes plānošanas reģiona
ES Struktūrfondu informācijas centra vadītāja
Tālr.: 63807276  Fakss:63807276
Mob.t. 22012433
www.kurzemesregions.lv

 

 
Projektu konkursi

1.Izsludina jaunu programmu "Nāc un dari! Tu vari!
2. Izsludināts konkurss par Latvijas Tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumu īstenošanu Latvijas reģionos.
3. Latviešu fonds izsludinājis 2013. gada pieteikuma konkursu
4.Izsludināti projektu konkursi Zivju fonda pasākumu ietvaros
6. Uzsāks projektu pieņemšanu pasākuma "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" ietvaros

Sīkāka informācija pievienotajā failā

 

 


2 lapa no 5
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads