Projektu konkursi

1. Pieejams atbalsts radošajiem braucieniem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Kultūra".

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.

No 9. janvāra līdz 6. februārim profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji var pieteikties radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros.

Finansiālais atbalsts paredzēts braucienam uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām, tas sedz ceļa un uzturēšanās izmaksas. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

Plašāka informācija: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/mobility-support

Kritēriji: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/assessment-criteria

Pieteikšanās līdz 6. februārim Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: http://applications.kknord.org/user/register.php

2. Izsludināts projektu konkurss lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām.

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija".

Trīspadsmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām notiks no 2013.gada 8. februāra līdz 2013. gada 11. martam.

Trīspadsmitās kārtas pieejamais publiskais finansējums atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 1 600 000 LVL.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei ir astoņi mēneši, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija - astoņpadsmit mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3. stāvā, 308. kabinetā (tālr. 67027684, 67027693).

3. Izsludina projektu konkursu meliorācijas sistēmu attīstībai.

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu".

Pasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Atbalsts tiek piešķirts meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un renovācijai. Jaunu meliorācijas sistēmu būvniecībai atbalsts tiek piešķirts tikai tad, ja tā paredzēta lauksaimniecībā izmantojamā zemē.

Projektus konkursa ietvaros var iesniegt:

1) fiziska persona;

2) juridiska persona, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļa ir vairāk nekā 50 %;

3) pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība);

4) valsts kapitālsabiedrība, kas saskaņā ar konkursa nosacījumiem tiek īstenots kopprojekts ar vienu vai vairākiem iepriekš minētajiem projektu iesniedzējiem.

Ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013. gada 8. februāra līdz 2013. gada 11. martam.

Ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 3 000 000 LVL šādā sadalījumā:

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" ir pieejams finansējums 1 400 000 LVL apmērā;

Pārējiem atbalsta pretendentiem (fiziskas vai juridiskas personas, pašvaldības) ir pieejams finansējums 1 600 000 LVL apmērā.

Kārtā projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir astoņpadsmit mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā - ES atbalsts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Lauku atbalsta dienesta Centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3. stāvā, 308. kabinetā (tālr.67027693, 67027684).

 

1. Konkurss sociālās jomas projektiem.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un Partneru – nodibinājums „Fonds „Ziedot””, nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” un biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” - 2012.gada 20.decembrī noslēgto Vienošanos par a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai, Partneri izsludina pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem.

Pamatojoties uz 2012. gada 20. decembra Vienošanos, ar Partneriem nesaistītu projektu atbalstam, pieejami 205 900 lati šādās prioritārajās jomās:

Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;

Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām;

Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;

Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai;

Aicinām iesniegt projekta pieteikumus līdz 2013. gada 31. janvārim, aizpildot „Veidlapa sociālā atbalsta projektiem par A/S “Latvijas valsts meži“ 2012. gada ziedojumu”.

Kādi projekti tiek atbalstīti?

Iesniegtais projekts atbilst šādiem kritērijiem:

Projekts risina sabiedrībai svarīgu sociālu problēmu vismaz vienā no prioritārajām jomām;

Projekts sniedz palīdzību tiem, kuriem pašiem nav resursu sev palīdzēt un kuriem tā vitāli nepieciešama;

Palīdzība tiek sniegta tajās jomās, kurās nav tieša valsts kompetence un finansējums;

Projektam jābūt vērstam uz izvēlētās mērķgrupas stāvokļa uzlabošana ilgtermiņā nevis akciju veidā un īslaicīgi;

Projektam jāpalīdz veidot sabiedriskā doma par labu attiecīgajai mērķgrupai – vai nu mainot attieksmi par labu šai grupai, vai arī rosinot palīdzēt;

Projektam jābūt reālistiskam ar sasniedzamiem rezultātiem;

Projekta izmaksām jābūt pamatotām un detalizētām;

Netiek atbalstīta būvniecība un citi lieli infrastruktūras projekti.

Kas var pieteikt projektus?

Biedrība vai nodibinājums, kas atbilst kritērijiem:

Organizācijas mērķi un darbība ir vērsti uz sabiedriska (nevis privāta) labuma jautājumu risināšanu sociālajā jomā;

Organizācijai ir Sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Kur iesniegt projekta pieteikumu?

Pilnīgi aizpildītu veidlapu elektroniskā formātā (word dokuments) sūtīt uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu līdz 2013. gada 31. janvārim (ieskaitot) tēmā norādot „Veidlapa LVM ziedojumam”. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt 22024855 vai rakstīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Kad tiks paziņoti konkursa rezultāti?

Par projektu atbalstu lemj mērķziedojuma padome no Partneru izvirzītajiem pārstāvjiem, kas koleģiāli pieņem lēmumu par mērķziedojuma sadali atbalsta projektiem.

Par konkursa rezultātiem visi pretendenti saņems atbildi līdz 2013.gada 1. martam.

Svarīgi!

Organizācijas, kuras projektus par 2012. gada ziedojumu sociālajai jomai jau iesniegušas a/s „Latvijas Valsts meži”, Veidlapa nav jāaizpilda. Nepieciešamības gadījumā Fonds Ziedot ir tiesīgs lūgt sniegt papildus informāciju vai aizpildīt Veidlapu.

Informatīvs seminārs projektu pieteicējiem 2013. gada 22. janvārī, pietiekšanās līdz 18. janvārim, rakstot uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , tēmā norādot "informatīvs seminārs". Seminārs notiks Rīgā, plkst.11:00. Vieta tiks precizēta.

Plašāka informācija un konkursa nolikums pieejams fonda "Ziedot" mājaslapā.

2. Izsludināta pieteikšanās uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2013. gadam.

Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2013. gadam.

Projekta konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru uzdevums ir medību saimniecības attīstība.

2013. gadā tiek noteiktas šādas Medību saimniecības attīstības fonda darbības prioritātes:

1. medījamo dzīvnieku monitorings un populāciju papildu aizsardzības pasākumi:

2. medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskā izpēte:

3. mednieku izglītošana:

3.1. medību saimniecības aktualitāšu atspoguļošana masu medijos;

3.2. izstāžu un citu izglītojošu pasākumu organizēšana par medību tēmu, īpašu uzmanību pievēršot informatīvās saiknes nodrošināšanai par medniekiem pieejamo ES atbalstu, kā arī ar pārtikas drošību un epizootiju ierobežošanu saistītajiem jautājumiem;

4. līdzdalība starptautiskajā medību organizācijās.

Projekta iesniedzējs var būt fiziska vai juridiska persona.

Iesniegumus fonda finansējuma saņemšanai no 2013. gada 4. janvāra līdz 18. janvārim pieņem Zemkopības ministrijas (Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981) Meža departamentā, 1118. kabinetā, tālr. 67027554; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Iesnieguma veidlapa, informācija par projektu iesniegšanas kārtību un 2013.gadā atbalstāmajām fonda līdzekļu izlietojuma prioritātēm pieejama Zemkopības ministrijas mājas lapā, sadaļā Dokumenti.

3. Izsludināts projektu konkurss vides, izglītības un zinātnes veicināšanas jomās.

Meža attīstības fonds 2013. gada 18. janvārī noslēgs iesniegumu pieņemšanu AS „Latvijas valsts meži” dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanai vides, izglītības un zinātnes veicināšanas jomās.

Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” ziedojums Meža attīstības fondam paredzēts projektu īstenošanai šādās mērķprogrammās:

1.1. meža nozares profesionālās izglītības attīstība;
1.2. meža nozares augstākās izglītības attīstība;
1.3. meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumi;
1.4. sabiedrības informēšanas pasākumi un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas;
1.5. skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības pasākumi un programmas.

Projektus var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, kuru projekti atbilst AS "Latvijas valsts meži" ziedojumu piešķiršanas politikas prasībām.

Kopējais pieejamais finansējums ir 420 000 LVL.

Iesniegumu projektu īstenošanai šajās mērķprogrammās aicinām iesniegt Meža attīstības fondā, Republikas laukums 2, Rīgā, LV-1981, 1111. kab., ar norādi – mērķziedojumam no LVM, kā arī nosūtīt uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Iespējamā dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanai jāiesniedz:

1) motivēts iesniegums, kas atbilst turpmāk uzskaitīto likumu un Ministru kabineta noteikumu prasībām (administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem):
1.1. likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”;
1.2. likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”;
1.3. likums „Dokumentu juridiskā spēka likums”.
Ziedojuma (dāvinājuma) iesnieguma pieteikuma forma pieejama šeit.

2) detalizēta dāvinājuma (ziedojuma) izlietojuma tāme (datēta, parakstīta).

3) Finanšu ministrijas lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu Jūsu projektu pārstāvošajai organizācijai.

4) informācija par iepriekš noslēgtajiem dāvinājuma (ziedojuma) līgumiem ar LVM, to izpildi.

Kontaktinformācija - Māra Mīkule, Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vecākā referente, tālr. 67027553, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Plašāka informācija pieejama Zemkopības ministrijas mājaslapā.

4. Individuālās konsultācijas EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” izsludināto atklāto konkursu ietvaros.

Sabiedrības integrācijas fonds organizē individuālās konsultācijas ar projektu iesniedzējiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” izsludināto atklāto konkursu ietvaros.

Uz projekta sagatavošanas konsultācijām var pieteikties organizāciju pārstāvji, kuri iesniegšanai gatavo projekta iesniegumu, un kuriem ir skaidra projekta ideja un aktivitātes, taču nav pārliecības par to atbilstību apakšprogrammu mērķiem un atbalstāmajām darbībām, kā arī ir radušies citi specifiski ar projekta iesnieguma sagatavošanu saistīti jautājumi.

Projektus programmas „NVO fonds” ietvaros izsludinātajos konkursos var iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kas atbilst programmas nosacījumiem:

- nedarbojas tikai savās interesēs vai savu biedru komerciālajās vai profesionālajās interesēs, to mērķis ir darboties plašākas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu iedzīvotāju grupu vai visas sabiedrības labklājību

- ir neatkarīgi no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskajām partijām vai komerciālām organizācijām.

Katrai organizācijai paredzētais aptuvenais konsultāciju laiks – 20 minūtes.

Lūdzam iepriekš pieteikties uz konsultācijām pa tālruni 67281752, kontaktpersona – Dace Zariņa.

Atgādinām, ka jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu var sūtīt uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai pa faksu 67078224, norādot atsauci uz konkrēto projektu konkursu, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

· 14.janvārī no plkst. 10:00 – 16:00 Saldū, Striķu ielā 2, Kurzemes Plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra zālē

· 14.janvārī no plkst. 10:00 – 16:00 Liepājā, Rožu iela 6, 226.telpa, Liepājas pilsētas domē „VID seminārs "Sabiedriskā labuma organizācijas statusa iegūšana un pārskatu sagatavošana par veikto sabiedriskā labuma darbību"”

· 15.janvārī no plkst.10:00 – 16:00 Talsos, K.Valdemāra 17a, Talsi, Kino Auseklis 2.stāvā

 

1. Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanas kārta LAP pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana".

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana".

Mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru.

Konkursa ietvaros atbalsta pretendenti (kas atbilst visām konkursa prasībām):

1) zemnieku saimniecība;
2) fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību;
3) komersants;
4) biedrība.

Projektu iesniegumu pieņemšana 9. kārtai pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" notiks no 2013. gada 28. janvāra līdz 2013. gada 28. februārim ar kopējo pieejamo publisko finansējumu:

1) aktivitātei, kas saistīta ar lauku tūrisma saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošanai - 200 000 LVL apmērā;
2) pārējām aktivitātēm - 3 412 214 LVL apmērā.

Pasākuma projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei, ir astoņi mēneši, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija - astoņpadsmit mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv, sadaļā - ES atbalsts.

Centrālā aparāta un reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir uzrādītas Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.

Lauku atbalsta dienests izsludina pieteikšanos uz Kredītu fonda līdzekļu aizdevumiem saskaņā ar 2010. gada 20. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.664 "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot Kredītu fondu".

Kredītu fonda aizdevumi tiek piešķirti pasākuma "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" ietvaros ar kopējo publisko finansējumu 484 389 LVL (četri simti astoņdesmit četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit deviņi lati) apmērā. Pieteikšanās uz Kredītu fonda aizdevumiem notiks no 2013. gada 28. janvāra līdz 2013. gada 1. jūnijam vai līdz brīdim, kad tiks rezervēts viss pieejamais Kredītu fonda finansējums, par to publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Iesniegumi Kredītu fonda līdzekļu saņemšanai jāiesniedz bankās vai krājaizdevu sabiedrībās līdz 2013.gada 1.jūnijam.

Kontakti Lauku atbalsta dienestā:
Lauku attīstības daļa, tālrunis: 67878959
Klientu apkalpošanas daļa, tālrunis: 67095000

2. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija izsludina 2013. gada projektu konkursu vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids”.

Projektu konkursa mērķis: finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta sabiedrības vides izglītība un audzināšana, kā arī Latvijā aktuālo vides problēmu risināšana.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēts komersants, biedrība vai nodibinājums, kas atbilst konkursa nosacījumiem.

Konkursa ietvaros projektu iesniegumus var iesniegt šādu aktivitāšu īstenošanai:

- vides izglītību un audzināšanu veicinošu publikāciju sagatavošana un publicēšana periodiskajos izdevumos (iznāk ne retāk kā reizi trīs mēnešos, vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplārus) 2013. gadā;
- vides izglītību un audzināšanu veicinošu TV vai radio raidījumu veidošana pārraidīšanai Latvijas Republikā reģistrēto raidorganizāciju raidījumos;
- diennakts vai dienas vides izglītības nometņu organizēšanu bērniem un jauniešiem, t.sk., bērniem ar īpašām vajadzībām, kuru mērķis ir veicināt izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā;
- akciju (t.sk. talku) organizēšana ar dalībnieku skaitu ne mazāku kā 20.

Konkursam pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir LVL 100 000. Konkursa ietvaros prasītais minimālais vai maksimālais finansējums projektam nav noteikts.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikumu prasībām, no 2013. gada 2. līdz 11. janvārim ir jāiesniedz Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu vai elektroniskā dokumenta veidā.

Projektu konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas interneta mājas lapā www.lvafa.gov.lv sadaļā - Projektu konkursi.

Sīkāka informācija Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā pa tālr. 67503307; 67503322

 

 


Evita Dreijere
Kurzemes plānošanas reģiona
ES Struktūrfondu informācijas centra vadītāja
Tālr.: 63807276 Fakss:63807276
Mob.t. 22012433
www.kurzemesregions.lv

 

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads