Sociālās politikas eksperimentēšanas projekti

2. ES programmas "Progress" ietvaros izsludināts projektu konkurss VP/2012/007 "Call for Proposals for Social Policy Experimentations" (sociālās politikas eksperimentēšanas projekti).

Sociālās politikas eksperimenti:
- ir politikas intervence, lai rastu inovatīvus risinājumus sociālo problēmu risināšanā;
- ņemot vērā, ka nav skaidra ietekme, eksperimenti tiek ieviesti nelielā mērogā;
- tiek īstenoti ar nosacījumu, ka būs nodrošināta iespēja izmērīt to ietekmi;
- tos varētu ieviest plašākā mērogā, ja pierādītos, ka rezultāti ir pārliecinoši.

Konkursa mērķis – uzlabot sociālās politikas kvalitāti un efektivitāti, kā arī veicināt politikas piemērošanu jaunajām sociālām vajadzībām un sabiedrības izaicinājumiem.

Projektu konkurss paredz sniegt finansiālu atbalstu dalībvalstīm, kas uzsāk sociālās politikas reformas, veicinot sociālo eksperimentēšanu un inovācijas sociālā politikā, lai izmēģinātu plānotās izmaiņas pirms ieviešanas plašākā mērogā.

Projektu konkurss piedāvā attīstīt sociālās eksperimentēšanas projektus šādos virzienos:
- Potenciālās politikas intervences izstrāde identificētām sociālām problēmām: nepieciešams mērķa grupas, risināmo sociālo problēmu (vajadzību) un paredzēto pasākumu precīzs apraksts. Būtu precīzi jānodefinē arī no politikas intervences sagaidāmais efekts gan noteiktajos termiņos, gan pierādījumos. Jāņem vērā, kāds ir politikas ieviešanas konteksts, vai attiecībā uz stratēģiskiem politikas mērķiem piedāvātie risinājumi ir iespējami, pieņemami, svarīgi un savlaicīgi, kā arī jāņem vērā politikas veidotāju operacionālā, stratēģiskā un finansiālā kapacitāte.
- Novērtēšanas metodes izstrāde: Novērtēšanas protokolam jābūt noteiktam no projekta uzsākšanas brīža, lai nonāktu pie kopīgiem secinājumiem par izmēģinātā politikas pasākuma izplatīšanas, pamatojoties uz novērtēto efektu.

Tēmas:

  • Jauniešu aktivitātes, novēršot un risinot      jauniešu bezdarba un iekļaušanas problēmas, īpaši tiem jauniešiem, kas      sastopas ar vairākiem šķēršļiem integrēties darba tirgū (piem., jaunieši,      kas dzīvo lauku rajonos, attālos rajonos, trūcīgie pilsētnieki).
  • Bērnu aprūpes pakalpojumu kvalitātes      nodrošināšana, kas prasa visaptverošu pieeju, ņemot vērā galvenos      pakalpojumus bērna labklājības uzlabošanai, iekļaujot pieejamību,      personāla kompetences un kvalitātes garantiju mehānismus, kā arī citus      aspektus (dzimumu līdztiesība, nabadzība, sieviešu dalība darba tirgū, dzimstības      rādītāji, cilvēka potenciāla attīstība).
  • Aktīvās un veselīgas novecošanas veicināšana,      paredzot starpsektoru aktivitātes ar mērķi uzlabot veselību un dzīves      kvalitāti, atbalstīt veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu sistēmas      ilgtspēju, nodrošināt cienīgus darba apstākļus un ilgāku darba dzīvi, kā      arī veicināt sociālo iekļaušanu un neatkarīgu dzīvi visiem iedzīvotājiem,      īpaši fokusējoties uz vecāka gadagājuma iedzīvotājiem.

Organizācijas, kas var pieteikties:
Projektu konkurss orientēts uz valsts un pašvaldību iestādēm nacionālā, reģionālā vai vietējā līmenī.
Sadarbības partneri: sociālie partneri, sociālo pakalpojumu sniedzēji, pilsoniskās sabiedrības organizācijas u.c. iesaistītās puses (projektā jāiekļauj partneri no vismaz 2 citām ES programmas dalībvalstīm).

Finansējums:
ES kopējais indikatīvi pieejamais finansējums konkursam ir 4 200 000 EUR. Minimālais granta apmērs – 700 000 EUR, maksimālais – 1 000 000 EUR.
Maksimālais ES finansējums ne vairāk kā 80% no kopējām projekta attiecināmām izmaksām. Pieteicēji nodrošina 20% līdzfinansējumu.

Projekta ieviešanas ilgums - 24 līdz 36 mēnešiem.

Pieteikšanās termiņš2013.gada 15.februāris.

Projektu pieteikuma forma, Finanšu rokasgrāmata un cita veida informācija par projektu konkursu pieejama oficiālajā ES programmas Progress mājas lapā.

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads