Aktualitātes
Iekārtotas telpas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Daudzfunkcionālajā pakalpojumu centrā

logo  ieguld tava nakotne

Daudzfunkcionālajā pakalpojumu centrā, Pasta ielā 2, Aizputē ir iekārtotas četras telpas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Telpas ir iekārtotas projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/006 “Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Aizputes novadā.” ietvaros. Projekta ietvaros ir pilnveidotas un papildinātas Dienas aprūpes centra aprīkojums un telpas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai, kas balstās uz mērķa grupu vajadzību izvērtējumiem. Ir iekārtotas četras telpas: fizioterapijas, mūzikas terapijas, logopēda un sensorā telpa. Fizioterapijas, logopēda un sensoro telpu uzstādija un aprīkoja SIA “Sentios” un mūzikas terapijas telpu aprīkoja SIA “Stanford Music Latvia”.

Projekta ietvaros nodrošināta materiāltehniskā bāze trīs speciālistiem un katram speciālistam nodrošināts savs kabinets, lai ilgtermiņā varētu sniegt pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Sensorā istaba iekārtota, lai veicinātu personu ar atbalsta vajadzībām attīstību, labsajūtu, stiprinātu nervu sistēmu, radītu prieku un patīkamas emocijas.

Projektā piešķirtais finansējums: 30 183,00 EUR, no kuriem ERAF finansējums – 85%, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 4,5%, Pašvaldības finansējums – 10,5%.

Par pieejamiem pakalpojumiem interesēties pie Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra vadītājas Ingas Zērandes, tālr. 26449354

Projekts “Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Aizputes novadā.” tiek īstenots pamatojoties MK noteikumiem Nr.871 (20.12.2016.) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

IMG 7621IMG 7933Logopēda telpaIMG 7929IMG 7928Fizioterapijas telpaIMG 7936IMG 7939Mūzikas terapijas telpaIMG 7927IMG 7925Sensorā telpa

 
Projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/006 “Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Aizputes novadā.”

logo  ieguld tava nakotne

Aizputes novada dome 2020.gada 5.martā ir noslēgusi līgumus ar iepirkuma Nr AND 2020/1/ERAF rezultātā izvēlētajiem materiāltehniskā nodrošinājuma piegādātājiem SIA “Sentios”, par logopēda, fizioterapijas un sensoro telpu un SIA “Stanford Music Latvia”, par mūzikas terapijas telpu.

Šobrīd notiek telpu aprīkošana.

Projekta mērķis: sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībā.

Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros tiks pilnveidots un papildināts Dienas aprūpes centra aprīkojums un telpas Aizputē, Pasta ielā 2 sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai, kas balstās uz mērķa grupu vajadzību izvērtējumiem.

Galvenās projekta darbības ir četru telpu iekārtošana un iekārtu un aprīkojuma iegāde: mūzikas terapijas, fizioterapijas un logopēda nodarbību telpas, kā arī jaunas sensorās telpas izveide un tai nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma iegāde.

Projekta mērķa grupas: Trīsdesmit bērni ar funkcionāliem traucējumiem – ar kustību traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, autiska spektra traucējumiem, ar sirds mazspēju, epilepsiju, vājdzirdību, redzes traucējumiem, runas attīstības traucējumiem, bērni ar onkoloģiskajām saslimšanām.

Projekta realizēšanas laiks: 2019. gada oktobris – 2020. gada augusts.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 30 183,00 EUR

ERAF finansējums – 23 947,05 EUR;

Valsts budžeta dotācija – 1 358,23 EUR;

Pašvaldības finansējums – 3 169,22 EUR;

Cits finansējums – 1 708,50 EUR.

IMG 7622

IMG 7625

IMG 7628

 
Izvēlēti projekta Nr.9.3.1.1/19/I/006 “Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Aizputes novadā” telpu aprīkotāji

ERAF

12.februārī tika slēgts iepirkums “Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde sensorās, fizioterapijas, logopēda un mūzikas terapijas telpām” ar identifikācijas Nr. AND 2020/1/ERAF.Iepirkumam tika iesniegti pieci piedāvājumi. Atbilstoši iepirkuma nolikuma 8.3.1.punktam un Publisko iepirkumu likuma 51.panta pirmajai daļai, komisija izvēlējās saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurus nosaka ņemot vērā zemāko cenu: sensorai, fizioterapijas un logopēda telpai SIA “Sentios” un mūzikas terapijas telpai SIA “Stanford Music Latvia”.

Projekta mērķis: sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībā.

Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros tiks pilnveidots un papildināts Dienas aprūpes centra aprīkojums un telpas Aizputē, Pasta ielā 2 sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai, kas balstās uz mērķa grupu vajadzību izvērtējumiem.

Galvenās projekta darbības ir četru telpu iekārtošana un iekārtu un aprīkojuma iegāde: mūzikas terapijas, fizioterapijas un logopēda nodarbību telpas, kā arī jaunas sensorās telpas izveide un tai nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma iegāde.

Projekta realizēšanas laiks: 2019. gada oktobris – 2020. gada augusts.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 30 183,00 EUR

ERAF finansējums – 85%;

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 4,5%;

Pašvaldības finansējums – 10,5%.

 
Aicina novada uzņēmējus iesūtīt informāciju par sevi

web saites gatavoshana

Novada uzņēmēji!

Saistībā ar topošās jaunās novada interneta mājaslapas satura veidošanu, lūdzam Jūs palīdzēt aizpildīt šķirkli "Novada uzņēmēji"!

Veidlapa novada uzņēmējiem

Pēc veidlapas aizpildīšanas, nosūtiet to uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Šo informāciju ievietosim Aizputes novada pašvaldības jaunajā (šobrīd topošajā) mājas lapā www.aizputesnovads.lv sadaļā Uzņēmējdarbība, kā arī varēsim izmantot Jūsu produkcijas un pakalpojumu popularizēšanai. Papildus veidlapai lūdzam atsūtīt publicēšanai logo un citus vizuālos materiālus (piem., produkcijas foto). Paldies!

 
Lielākas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti Aizputē

ERAF

2019.gada 3.oktobrī Aizputes novada pašvaldība ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/006 “Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Aizputes novadā” īstenošanu.

Vispārējā sociālā un ekonomiskā attīstība valstī rada maldinošu priekšstatu par pašreizējo sociālo situāciju un dzīves kvalitātes nodrošinājumu dažādām sabiedrības grupām. Cilvēki ar invaliditāti ir atzīti kā viena no riska grupām, kas ir īpaši pakļauta sociālai atstumtībai un kuru dzīves kvalitātes nodrošinājums prasa aizsardzības mehānismu izveidi. Tomēr joprojām cilvēku ar invaliditāti iespējas, salīdzinot ar pārējo sabiedrību, ir vērtējams kā neapmierinošas. Profesionāls un laikus sniegts atbalsts sociālā riska vai krīzes situācijās nonākušām ģimenēm ir ļoti nepieciešams.

Pakalpojumu nodrošinājums ir neatbilstošs cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, gan no kvantitatīvā viedokļa, gan vajadzībām atbilstošas dažādības, gan kvalitātes viedokļa.

Aizputē, Dienas aprūpes centrā, Pasta ielā 2 trīs telpas tiks labiekārtotas (mūzikas terapijas, fizioterapijas un logopēda) - nodrošinata materialtehniskā bāze trīs specialistiem un izveidota jauna sensora istaba. Sensora istaba nepieciešama, lai veicinatu personu ar atbalsta vajadzībam attīstību, labsajutu, stiprinātu nervu sistēmu, radītu prieku un patīkamas emocijas.

Attīstāmie pakalpojumi, saskaņā ar vajadzību izvertējumu apkopojumu, nepieciešami ikvienam konkrētās mērķauditorijas iedzīvotājam.

Projekta merķis: sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībā.

Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros tiks pilnveidots un papildināts Dienas aprūpes centra aprīkojums un telpas Aizputē, Pasta ielā 2 sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai, kas balstās uz mērķa grupu vajadzību izvērtējumiem.

Galvenās projekta darbības ir četru telpu iekārtošana un iekārtu un aprīkojuma iegāde: mūzikas terapijas, fizioterapijas un logopēda nodarbību telpas, kā arī jaunas sensorās telpas izveide un tai nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma iegāde.

Projekta mērķa grupas: Trīsdesmit bērni ar funkcionāliem traucējumiem – ar kustību traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, autiska spektra traucējumiem, ar sirds mazspēju, epilepsiju, vājdzirdību, redzes traucējumiem, runas attīstības traucējumiem, bērni ar onkoloģiskajām saslimšanām.

Projekta realizēšanas laiks: 2019. gada oktobris – 2020. gada augusts.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 30 183,00 EUR

ERAF finansējums – 23 947,05 EUR;

Valsts budžeta dotācija – 1 358,23 EUR;

Pašvaldības finansējums – 3 169,22 EUR;

Cits finansējums – 1 708,50 EUR.

Projekts “Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Aizputes novadā.” tiek īstenots pamatojoties MK noteikumiem Nr.871 (20.12.2016.) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

 
Realizēts industriālā mantojuma projekts - Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai

b9b0022b

4012abad

INTERREG ESTLAT programmas 2014-2020 projektā „ Revival of Industrial heritage for tourism development”-  Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai. Industrial Heritage Nr.  Est-Lat7

Aizputē ūdenstornis:

udenst

 
Projekts PROTI UN DARI

pr

Projekts " PROTI un DARI" Nr. 8.3.3.0/15/I/001 -jauniešu prasmju un motivācijas attīstīšanai.

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus (vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts  izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta ieviesējs:  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), sadarbojoties ar pašvaldībām, vai pašvaldību apvienībām, kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus

Sadarbības partneris: Aizputes  novada dome, Attīstības nodaļa

Līdz 2019.gada jūnijam Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā “PROTI un DARI!” iesaistīti 9 jaunieši no Aizputes novada.

Aizputes novadā ar jauniešiem strādā un ikdienas gaitās atbalsta divi programmas vadītāji un 5 mentori. Programmas vadītāja mērķis ir uzrunāt un iesaistīt NEET jauniešus projektā, lai kopīgiem spēkiem ar jaunieti izstrādātu un realizētu individuālu pasākumu programmu no diviem līdz deviņiem mēnešiem.

Sadarbībā ar katru jaunieti tiek izstrādāta individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums”, mūžizglītības kompetences.

Katram jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.

Kopš projekta uzsākšanas jaunieši ir apmeklējuši mācību centra “Buts” organizētos 6 kursus: lietvedība, datorapmācība, bērnu uzraudzības kursi, masāžas kursi u.c. Savukārt skaistuma skolā Edeira jaunietes apmeklēja 8 kursus: nagu kopšana, matu kopšana, make up, uzacu korekcija un krāsošana, masāžas pamati un apguva citas prasmes un iemaņas.

Jaunietes piedalījās šūšanas meistarklasēs, iepazina šuvēju pašnodarbināto uzņēmējdarbību, apmeklēja Kuldīgas tūrisma un tehnoloģiju skolu.

Apmeklētas meistarklases: kulinārijas, sapņu ķērāju gatavošana, dizaina puķu podi, dabīgas kosmētikas gatavošana, piparkūku cepšana, lieldienu dekori, kolāžu veidošana, ārstniecības augu izzināšana, veselīgi ēdieni, mini kūciņas, audumu apgleznošana.

Lai iepazītu uzņēmējdarbību, jaunieši viesojās uzņēmumos: kafejnīca “Beķereja SS”, SIA Baltkarts, z/s Gietas Aizputes dārzniecība; SIA ”Mazliet elegances”, AS Kurzemes atslēga-1; Kokaudzētavu “Īve”; "Durbes dārzniecība", SIA ”Mētra A”.

Jaunieši apmeklēja Latvijas Lauku konsultāciju centru Kuldīgā, viesu namus, skaistumkopšanas salonu un frizētavu, piedalījās lekcijās "Kā strādāt mazāk un dzīvot labāk”, kas notika koprades telpā “Metro Coworking Kuldīga”, noklausījās Evitas un Vivitas Leismanes veiksmes stāstus uzņēmējdarbībā, lekciju "Starp mums sievietēm runājot", apmeklēja Kurzemes uzņēmēju dienas Liepājā, viesojās Aizputes sietspiedes darbnīcā, apmeklēja ķiploku audzēšanas semināru, piedalījās astroloģijas seminārā.

Jaunieši ēnoja grāmatveža un lietveža darbu, PII pedagoga darbu, muzeja krājuma glabātāja darbu, friziera darbu. Četras jaunietes piedalījās bērnu emocionālās audzināšanas kursos.

Apmeklēja iestādes: Aizputes pirmsskolas izglītības iestādi, novada muzejus un bibliotēkas, skolas, Rūķīšu namiņu, Daudzfunkcionālo Sociālo centru, jauniešu centru Cīravā. Piedalījās karjeras konsultanta un paškoučinga nodarbības, apmeklēja Nodarbinātības Valsts aģentūru.

Viesojās Cīravas rododendru parkā un Ģ.Brumsona mākslas parkā, iepazina nevalstiskās organizācijas: Ideju māja, Aizputes sieviešu apvienība ”Integro”, Aizputes Diabētaun invalīdu biedrību, Kazdangas biedrības “Kodols”, biedrības “Aizputes Samarietis” darbu.

Jaunietes apmeklēja kultūras pasākumus Aizputē un pagastos: Baltā galdauta svētkus Lieldienu pasākumus novadā, koncertus, gleznu izstādes bibliotēkās, muzejos un citus pasākumus.

Projekta kopējais finansējums : 31 284,00 EUR.

Projekta īstenošanas termiņš: 2018.gada septembris – 2020.gada decembris

Paldies visām iestādēm un uzņēmējiem par atsaucību un jauniešu motivāciju!

Informāciju par projektu sagatavoja Attīstības nodaļa

PROTI UN DARI (janvāris) 2019

PROTI UN DARI (oktobris) 2019

 
Attīstības programmas 2019.-2025.gadam stratēģiskā daļa un rīcības plāns

ricibas plans

Attīstības programmas 2019-2025 rīcības plāns

 
Attīstības programma 2019. - 2025.gadam - pašreizējās situācijas un SVID analīze

esošā situācija

Attīstības programma 2019-2025 (Esošā situācija)

 
Jaunieši aicināti pieteikties projektam „PROTI un DARI!”

NAP ES2017

Aizputes novada dome š.g. 20.septembrī noslēdza līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par sadarbību projekta „PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0/15/I/001) īstenošanā.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki.

Lasīt tālāk...
 


1 lapa no 6
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads